Donesena je Uputa o provođenju izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti

Za čelnike proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (i drugih obveznika primjene Zakona ), Zakonom je propisana obveza predaje godišnje...

Snižena stopa doprinosa Hrvatskoj revizorskoj komori

U Nar. nov., br. 6 od 14. siječnja 2022. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori koja...

Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2022.

U Nar. nov., br. 1/22 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2022.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2022.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješća za Obrazac JOPPD) za cijelu 2022.

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u siječnju 2022.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2021. i 2022.

Osnovica za obračun doprinosa za 2021. utvrđena je kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta za konkretnu osnovu osiguranja. Pojam ''prosječna...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 145/21.

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2022.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2021.

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 130/21 - 140/21

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Isplata plaće u 2022.

Budući se nisu mijenjali zakonski propisi vezani uz porez na dohodak i doprinose, pri obračunu plaća u 2022. godini primjenjuju se iste stope poreza...

Izlazak iz sustava PDV-a

Porezni obveznici iz sustava (registra obveznika) PDV-a mogu izaći smanjenjem vrijednosti isporuka ispod propisanog praga od 300.00,00 kn ili trajnim...

Članarina HGK u 2022.

U Nar. nov., br. 144/21 objavljen je novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji će stupiti na snagu 4. siječnja 2022. godine.

Rokovi predaje GFI-a i poreznih prijava kod statusnih promjena i prestanka poslovanja

Poduzetnici - obveznici poreza na dobit dužni su za svaku poslovnu godinu (porezno razdoblje), sastaviti godišnje financijske izvještaje (u nastavku:...

Dobrovoljna prijava inozemnog dohotka iz ove i prethodnih godina

Rezidenti RH su, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, obvezni prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave dohodak ostvaren iz inozemstva.

NOVO: Kamatna stopa između povezanih osoba od 1.1.2022.

U Narodnim novinama br. 139/21 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022. godinu. Odredbama čl. 37....