Na kojem dokumentu mora pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“?

Posljednje izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom donijele su, između ostalog, uvođenje obveze isticanja obavijesti na pratećem...

Osobni odbitak zaposlenog umirovljenika

Umirovljenik koji je nastavio raditi kod poslodavca nakon umirovljenja ili se ponovo zaposlio, time je ponovno, osim umirovljenika, stekao i status...

Isplata regresa i zaštićeni račun

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku ZR) ne propisuje pravo radnika na jednokratnu novčanu (pomoć) isplatu za korištenje godišnjeg...

Može li poduzetnik robu i opremu kupljenu u EU platiti u stranoj gotovini?

Pravne i fizičke osobe (obrtnici) sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su...

Očekivani prihodi od turizma u 2018. u Hrvatskoj

Broj ostvarenih noćenja stranih turista u Tablici 2. pokazuje da grupa od petnaest zemalja u 2017. (od Njemačke do Švicarske), izravno određuje ukupan...

Zatezne kamate od 1.7.2019.

U Nar. nov., br. 64/19 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Nadzor nad radom udruge

Zakonom o udrugama (u nastavku: Zakon) propisuje se između ostalog i nadzor nad radom i poslovanjem udruge. Nadzor može biti unutarnji, inspekcijski,...

Može li postupak financiranja udruga biti jednostavniji?

Udrugama se godišnje dodijeli više od 1,7 mlrd. kn iz javnih izvora . To su značajna sredstva, i još od 2015., dodjeljivanje sredstava udrugama iz...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Prestanak radnog odnosa istekom vremena na koji je ugovor sklopljen

Iako je moguće radni odnos na određeno vrijeme prestane i na drugi način (npr. izvanrednim otkazom, redovitim otkazom ako je ugovorena takva mogućnost...

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-VI 2019.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i...

Pravo na naknadu plaće

Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku: ZR), kao osnovnim zakonom radnog zakonodavstva, propisano je da radnik ima pravo na naknadu...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2019.

Neoporezive potpore u slučaju smrti

Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi potpora za slučaj smrti članova uže obitelji te u slučaju smrti samog radnika.

Od 1.7.2019. ukinut je prirez porezu na dohodak u Gradu Iloku (Nar. nov., br. 58/19)

U Nar. nov., br. 58/19 od 12. lipnja 2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka, kojom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu...

Odvojeni život od obitelji i isplata naknade

Ugovor o radu ili pravilnik o radu ili kolektivni ugovor ili odluka izvor je radnog prava kojim poslodavac uređuje ostvarivanje prava iz radnog odnosa...

Poslovno uvjetovani otkaz – obveza isplate otpremnine

Ako kao poslodavac otkazujete ugovor o radu, a pritom otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika, obvezni ste radniku isplatiti otpremninu propisanu čl....

Nastanak obveze PDV-a kod primljenih usluga iz inozemstva

Primjenom sustava obrnutog oporezivanja veliki broj isporuka dobara i usluga koje inozemni porezni obveznici obavljaju tuzemnim poreznim obveznicima...