Metode obračuna amortizacije

Amortizacija je trošak koji nastaje uporabom dugotrajne imovine s ograničenim korisnim vijekom trajanja koji se sustavno raspoređuje tijekom njenog...

Odgovornost za obveze poduzetnika

Odgovornost za obveze trgovačkih društava, poduzetnika i trgovaca uređena je Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), Kaznenim zakonom i drugim...

Izbori - naknade članovima izbornih tijela

Sukladno čl. 39. Zakona o porezu na dohodak, primici koje ostvaruju osobe za rad u izbornim tijelima (budući su obuhvaćeni ostalim posebno nenavedenim...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2021.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2021.

Obrazac JOPPD

Sastavni dio Pravilnika o porezu na dohodak su i prilozi (prilozi 1. – 5.) kojima su propisane oznake za popunjavanje Obrasca JOPPD te šifarnik...

Popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklapaju se u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja do kojeg bi došlo u slučajevima međunarodnih...

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2021.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješča za Obrazac JOPPD) za cijelu 2021.

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u lipnju 2021.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 42/21 - 54/21.

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 54/21.

Izmjene Zakona o deviznom poslovanju

U Nar. nov., br. 52/21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju koji stupa na snagu 3. lipnja 2021. godine.

Novosti kod izdavanja odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

U Nar. nov., br. 51/21 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom...

Pregled kretanja neto i bruto plaća u RH u posljednih 20 godina

U promatranom razdoblju (2000. - 2020.), hrvatsko gospodarstvo se nalazi u uvjetima globalne svjetske gospodarske krize od 2009. do 2014.

Izjave o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti tijekom godine

Pred nama su redovni lokalni izbori - izbori članova predstavničkih tijela JLP(R)S-a te izbori općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te...