TEB pomaže stradalnicima potresa!

BEZ PLAĆANJA KOTIZACIJE na webinarima „u živo“ koje TEB organizira i održava samostalno (osim licenciranih programa) mogu sudjelovati predstavnici...

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a i obveza ispravka pretporeza

Poduzetnik koji ulazi ili izlazi iz sustava PDV-a obvezan je ispraviti pretporez za gospodarska dobra, ako za njih nije isteklo razdoblje ispravka, te...

Porezni tretman donacija za ublažavanje posljedica potresa

U Nar. nov. br. 2/21 objavljene su i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a (stupio na snagu 8.1.2021.), a vezano uz darovanja koja se daju uz otklanjanje...

Carinska tarifa – promjene u 2021. u odnosu na 2020. godinu

Provedbenom uredbom Komisije br. 2020/1577 objavljenom u Službenom listu EU-a serije L br. 361/2020 donijeta je nova carinska i statistička tarifa...

Obavijest o rokovima i načinu podnošenja propisanih izvješća za poduzetnike i računovodstvene servise s područja pogođenih potresom

Na internet strancama Porezne uprave dana 7.1.2021. objavljena je Obavijest o rokovima i načinu podnošenja propisanih izvješća za poduzetnike i...

Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2021.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela

Pregledajte koja su obvezna davanja pri isplati autorskih i umjetničkih naknada, primjere obračuna, te koeficijente za preračun i primjere obračuna...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2021.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješča za Obrazac JOPPD) za cijelu 2021.

Drugi dohodak - ugovor o djelu

Može se sklopiti za naknade po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih...

Osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2020. i 2021.

Osnovica za obračun doprinosa za 2020. utvrđena je kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta za konkretnu osnovu osiguranja. Pojam ''prosječna...

Obračun doprinosa za drugu djelatnost

Druga djelatnost je samostalna djelatnost (npr. obrt, slobodno zanimanje, poljoprivreda i šumarstvo, ostale djelatnosti) koju nositelj djelatnosti...

Koeficijenti za preračun neto iznosa primitka u bruto iznos (Doprinos iz primitka 20% i na primitak 16,50% - bez osobnog odbitka)

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa u bruto iznos primitka za koji se plaćaju doprinosi iz primitka po stopi 20% i na primitke po...

Koeficijenti za preračun neto iznosa dohotka od kapitala i imovine u bruto iznos

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa naknade s osnove dohotka od imovine (npr. najam, zakup), te dohotka od kapitala (npr....

Zatezne kamate od 1.1.2021.

U Nar. nov., br. 1/21 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u siječnju 2021.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 146/20.

Izmjene poreznih pravilnika za 2021.

U Nar. nov., br. 1 od 4. siječnja 2021., nastavno na izmjene poreznih zakona, objavljene su izmjene i dopune poreznih pravilnika koje stupaju na snagu...

Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 128/20 - 146/20.