Izmjene ugovora o javnoj nabavi – oblik i vrijeme sklapanja

U RH načelno vrijedi pravilo neobvezatnosti oblika ugovora, što znači da se ugovor može sklopiti u bilo kojem obliku, osim ako je zakonom drukčije...

EU pragovi – za postupke javne nabave pokrenute u 2024. i 2025.

Europska komisija donijela je 15. studenoga 2023. akte kojima će se od 1. siječnja 2024. primjenjivati nove vrijednosti europskih pragova, kojima se...

Naknada za žalbu u javnoj nabavi nakon 1.1.2023.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 114/22) došlo je do promjene u pogledu visine naknade za pokretanje žalbenog...

Novi Pravilnik o javnoj nabavi male vrijednosti za postupke obnove od potresa – od 11.3.2023.

U Nar. nov., br. 28/23 od 10. ožujka 2023. objavljen je Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, koji je stupio...

Prve izmjene i dopune ZJN 2016

U Nar. nov., br. 114/22 od 3. listopada 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (u nastavku: ZIDZJN), čije odredbe...

Evidentiranje plaćanja podugovaratelju u postupku javne nabave

Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, Zakonom o javnoj nabavi propisana je obveza neposrednog plaćanja podugovarateljima od strane...

Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni kod ugovora o javnoj nabavi radova - Zaključak Vlade RH od 21.6.2022.

Radi ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda na sjednici Vlade RH održanoj 21. lipnja 2022....

Novi TEB-ov priručnik za izradu dokumentacije o javnoj nabavi u prodaji

U Priručniku se uz komentare autora navode dijelovi iz obrazloženja odluka Državne komisije i Visokog upravnog suda RH, kao i mišljenja Ministarstva...

Nove Posebne uzance o građenju (Nar. nov., br. 137/21)

U Nar. nov., br. 137/21 od 13. prosinca 2021. objavljene su nove Posebne uzance o građenju, koje se primjenjuju od 21. prosinca 2021. i primjenjive su...

Novi Program mjera obnove od potresa od 14.12.2021. (Nar. nov., br. 137/21)

U Nar. nov., br. 137/21 od 13. prosinca 2021. objavljena je Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada...

Pravilnik o javnoj nabavi male vrijednosti za postupke obnove od potresa – od 25.11.2021.

U Nar. nov., br. 126/21 od 24. studenoga 2021. objavljen je Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove koji je...

EU pragovi – u primjeni od 1.1.2022.

Europska komisija donijela je 10. studenoga 2021. akte kojima će se od 1. siječnja 2022. primjenjivati nove vrijednosti europskih pragova, kojima se...

Rok za dostavu ponuda u otvorenom postupku

Kako bi postupci javne nabave bili brži i učinkovitiji, rokovi za sudjelovanje u njima trebali bi biti što kraći te bi trebalo izbjeći stvaranje...

Globalni poremećaj na tržištima građevinskih materijala i proizvoda kao nepredvidiva okolnost koja opravdava izmjene ugovora o javnoj nabavi

Na sjednici Vlade RH održanoj 30. rujna 2021. donesen je Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala...

Neznatne ("de minimis") izmjene ugovora o javnoj nabavi koje su dopuštene uvijek

Ugovor o javnoj nabavi može se izmijeniti tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. –...

Izmjene ugovora o javnoj nabavi koje se moraju objaviti u EOJN-u

Dok privatni subjekti mogu slobodno uređivati svoje obvezne odnose pa tako i mijenjati početne odredbe ugovora, uz jedino ograničenje da to ne čine...

Naknada za pokretanje žalbenog postupka

U javnoj nabavi žalba se podnosi pod fazama postupka uz pravilo da žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne...

Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) i sukob interesa u javnoj nabavi sufinanciranoj iz EU fondova

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) i sukob interesa u javnoj...