Blagajnički maksimum

Blagajnički maksimum je najviši iznos gotovog novca koji se može zadržati u blagajni na kraju radnog dana, a koji je potreban poduzetniku drugi radni...

Početno priznavanje ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

Način računovodstvenog evidentiranju troškova koji nastaju ulaganjem u poslovni prostor u zakupu, kod poduzetnika obveznika poreza na dobit, ovisi o...

Što su revizori dužni revidirati i o čemu sve trebaju izdati revizorsko mišljenje?

Revizija u Hrvatskoj uređena je Zakonom o reviziji (Zrev), Zakonom o računovodstvu (ZOR), Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), direktivama EU i dr....

GFI za 2021. podnose se prema starim (kraćim) rokovima!

Radi prestanka važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, godišnji...

Godišnja prijava prihoda i rashoda od razmjene usluga s inozemstvom

Tuzemne pravne i fizičke osobe, koje ispunjavaju propisane uvjete, obvezne su Hrvatskoj narodnoj banci do 31. siječnja 2022. dostaviti Godišnju...

HGK u 2022. – financiranje i oslobođenja od plaćanja članarine

U Nar. nov., br. 5/22 objavljeno je nekoliko odluka koje se odnose na financiranje HGK te dajemo kratki osvrt na način financiranja HGK u 2022. te...

Snižena stopa doprinosa Hrvatskoj revizorskoj komori

U Nar. nov., br. 6 od 14. siječnja 2022. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori koja...

Smjernice za rad nadzornih i revizijskih odbora

S ciljem boljeg upravljanja državnom imovinom u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, a u skladu s Nacionalnim programom reformi za 2020....

Naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja

Samo za poslove koji su propisani Odlukom o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (u nastavku: Odluka) moguće je u Republici...

Promjena stopa amortizacije

U praksi se često postavljaju pitanja oko mogućnosti poduzetnika da promijeni stopu amortizacije. U velikom broju slučajeva glavni motiv za promjenu...

Izmijenjeni GFI i HSFI za 2021.

Bliži se kraj godine za koju će se godišnji financijski izvještaji (GFI) sastavljati prema izmijenjenom Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI...

Isplata predujma dobiti

Predujam dobiti (dividende) za tekuću godinu može se isplatiti u skladu i pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima te poreznim...

Poslovni subjekti - vrste, broj i poslovanje u 2020.

Poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj su poduzetnici, čije podatke o broju i poslovanju prema klasifikaciji prikazanoj u zaglavlju tablica...

Novi TEB-ov priručnik: Računovodstvo i porezi za poduzetnike

TEB-ov priručnik "Računovodstvo i porezi za poduzetnike" izašao je iz tiska u srpnju 2021. Opseg priručnika je 930 stranica, a njegova cijena iznosi...

Metode obračuna amortizacije

Amortizacija je trošak koji nastaje uporabom dugotrajne imovine s ograničenim korisnim vijekom trajanja koji se sustavno raspoređuje tijekom njenog...

Odgovornost za obveze poduzetnika

Odgovornost za obveze trgovačkih društava, poduzetnika i trgovaca uređena je Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), Kaznenim zakonom i drugim...

Izmjene Zakona o deviznom poslovanju

U Nar. nov., br. 52/21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju koji stupa na snagu 3. lipnja 2021. godine.

Novosti kod izdavanja odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

U Nar. nov., br. 51/21 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom...