Obvezni redoslijed raspodjele dobiti kod d.o.o.-a

Trgovačka društva ostvarenu dobit ili gubitak poslovne godine moraju iskazati u okviru financijskih izvještaja za tu poslovnu godinu, što znači da se...

Izašao iz tiska! | Novi TEB-ov priručnik za porez na dobit

Iz tiska je izašao novi TEB-ov priručnik za obračun poreza na dobit za za 2022. i naredne godine, s detaljnim uputama po stavkama i primjerima iz...

Ukinut obvezni rok za usklađenje temeljnog kapitala za d.o.o., j.d.o.o. i k.d.

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 18/23) koje stupaju na snagu dana 16.2.2023. ukida se rok za...

Plaćanja od 1.1.2023. godine

Od 1.1.2023. sva plaćanja u Republici Hrvatskoj obavljati će se u eurima. Iznimno, u razdoblju dvojnog optjecaja, od 1.1. do 14.1.2023., plaćanja u...

Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora u 2022.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, od 1.1.2021. godine ukinuta je obveza jednogodišnjeg...

Uvođenje eura – obveze i rokovi

Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj (RH) na dan 1.1.2023. godine. Radi lakšeg snalaženja u...

Datumi na računima?

Prije nego u nastavku obrazložimo koji datumi moraju biti navedeni na računima poduzetnika i što zapravo ti datumi označavaju, moramo priznati da smo...

Skenirani računi i primjena Zakona o PDV-u

Prema odredbama Zakona o PDV-u, računi se mogu izdavati i slati na papiru ili u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat...

Čuvanje dokumentacije

Poduzetnici i drugi poslovni subjekti dužni su knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i drugu dokumentaciju čuvati u rokovima propisanim...

Evidentiranje plaćanja podugovaratelju u postupku javne nabave

Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, Zakonom o javnoj nabavi propisana je obveza neposrednog plaćanja podugovarateljima od strane...

Poslovanje kao rulet (Monte Carlo simulacija)

Monte Carlo simulacija je metoda za predviđanje vjerojatnosti nastanka raznih „slučajnih“ događaja, kako bi se mogli ocIjeniti različiti mogući...

Amortizacija ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

Kada se ulaganje zakupnika u poslovni prostor u zakupu u njegovim poslovnim knjigama evidentira kao nematerijalna imovina, potrebno je voditi računa o...

Blagajnički maksimum

Blagajnički maksimum je najviši iznos gotovog novca koji se može zadržati u blagajni na kraju radnog dana, a koji je potreban poduzetniku drugi radni...

Početno priznavanje ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

Način računovodstvenog evidentiranju troškova koji nastaju ulaganjem u poslovni prostor u zakupu, kod poduzetnika obveznika poreza na dobit, ovisi o...

Što su revizori dužni revidirati i o čemu sve trebaju izdati revizorsko mišljenje?

Revizija u Hrvatskoj uređena je Zakonom o reviziji (Zrev), Zakonom o računovodstvu (ZOR), Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), direktivama EU i dr....

GFI za 2021. podnose se prema starim (kraćim) rokovima!

Radi prestanka važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, godišnji...

Godišnja prijava prihoda i rashoda od razmjene usluga s inozemstvom

Tuzemne pravne i fizičke osobe, koje ispunjavaju propisane uvjete, obvezne su Hrvatskoj narodnoj banci do 31. siječnja 2022. dostaviti Godišnju...