Promjena stopa amortizacije

U praksi se često postavljaju pitanja oko mogućnosti poduzetnika da promijeni stopu amortizacije. U velikom broju slučajeva glavni motiv za promjenu...

Izmijenjeni GFI i HSFI za 2021.

Bliži se kraj godine za koju će se godišnji financijski izvještaji (GFI) sastavljati prema izmijenjenom Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI...

Isplata predujma dobiti

Predujam dobiti (dividende) za tekuću godinu može se isplatiti u skladu i pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima te poreznim...

Poslovni subjekti - vrste, broj i poslovanje u 2020.

Poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj su poduzetnici, čije podatke o broju i poslovanju prema klasifikaciji prikazanoj u zaglavlju tablica...

Novi TEB-ov priručnik: Računovodstvo i porezi za poduzetnike

TEB-ov priručnik "Računovodstvo i porezi za poduzetnike" izašao je iz tiska u srpnju 2021. Opseg priručnika je 930 stranica, a njegova cijena iznosi...

Metode obračuna amortizacije

Amortizacija je trošak koji nastaje uporabom dugotrajne imovine s ograničenim korisnim vijekom trajanja koji se sustavno raspoređuje tijekom njenog...

Odgovornost za obveze poduzetnika

Odgovornost za obveze trgovačkih društava, poduzetnika i trgovaca uređena je Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), Kaznenim zakonom i drugim...

Izmjene Zakona o deviznom poslovanju

U Nar. nov., br. 52/21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju koji stupa na snagu 3. lipnja 2021. godine.

Novosti kod izdavanja odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

U Nar. nov., br. 51/21 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom...

Obvezni sastojci pisama, računa, internetske stranice

Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), čl. 21., propisano je da se na poslovnom papiru (pismima, računima i dr.) i internetskoj stranici poduzetnika...

Isplata dobiti vlasnicima društva

Dobit tekuće godine koju društvo iskaže u svojim financijskim izvještajima (bilanci i računu dobiti i gubitka) najprije se mora upotrijebiti za...

Produženi rokovi za javnu objavu GFI-a za 2020. godinu

Zakon o računovodstvu (ZOR) propisuje obvezu javne objave godišnjih financijskih izvještaja (GFI) i druge dokumentacije, što se provodi predajom tih...

Novi obrasci financijskih izvještaja izdavatelja za 2021. i nadalje

Za 2021. i nadalje, propisani su novi obrasci financijskih izvještaja izdavatelja, kao i novi obvezan sadržaj bilješki uz njihove polugodišnje i...

HGK u 2021. – plaćanje i (privremena) oslobođenja

Financiranje komora već je niz godina, možemo reći, kamen smutnje između poduzetnika i tih institucija. Poduzetnici već godinama ukazuju ne samo na...

Financijski rezultat, računovodstvene politike i podjela dobiti

Pod financijskim rezultatom obično se razumijeva bruto dobit (dobit prije oporezivanja) ostvarena u poslovnoj godini i neto dobit, a ponekad i dobit...

Koja se dokumentacija može baciti u 2021.?

Poduzetnici i drugi poslovni subjekti dužni su knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i drugu dokumentaciju čuvati u rokovima propisanim...

Mjerenje odgođenih poreza u bilanci za 2020.

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se uz primjenu poreznih stopa čija se primjena očekuje u razdoblju kada je imovina ostvarena ili obveza...

Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.

Kako smo već i naveli u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21, financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za...