Čuvanje dokumentacije

Poduzetnici i drugi poslovni subjekti dužni su knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i drugu dokumentaciju čuvati u rokovima propisanim...

Evidentiranje plaćanja podugovaratelju u postupku javne nabave

Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, Zakonom o javnoj nabavi propisana je obveza neposrednog plaćanja podugovarateljima od strane...

Poslovanje kao rulet (Monte Carlo simulacija)

Monte Carlo simulacija je metoda za predviđanje vjerojatnosti nastanka raznih „slučajnih“ događaja, kako bi se mogli ocIjeniti različiti mogući...

Amortizacija ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

Kada se ulaganje zakupnika u poslovni prostor u zakupu u njegovim poslovnim knjigama evidentira kao nematerijalna imovina, potrebno je voditi računa o...

Blagajnički maksimum

Blagajnički maksimum je najviši iznos gotovog novca koji se može zadržati u blagajni na kraju radnog dana, a koji je potreban poduzetniku drugi radni...

Početno priznavanje ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

Način računovodstvenog evidentiranju troškova koji nastaju ulaganjem u poslovni prostor u zakupu, kod poduzetnika obveznika poreza na dobit, ovisi o...

Što su revizori dužni revidirati i o čemu sve trebaju izdati revizorsko mišljenje?

Revizija u Hrvatskoj uređena je Zakonom o reviziji (Zrev), Zakonom o računovodstvu (ZOR), Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), direktivama EU i dr....

GFI za 2021. podnose se prema starim (kraćim) rokovima!

Radi prestanka važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, godišnji...

Godišnja prijava prihoda i rashoda od razmjene usluga s inozemstvom

Tuzemne pravne i fizičke osobe, koje ispunjavaju propisane uvjete, obvezne su Hrvatskoj narodnoj banci do 31. siječnja 2022. dostaviti Godišnju...

HGK u 2022. – financiranje i oslobođenja od plaćanja članarine

U Nar. nov., br. 5/22 objavljeno je nekoliko odluka koje se odnose na financiranje HGK te dajemo kratki osvrt na način financiranja HGK u 2022. te...

Snižena stopa doprinosa Hrvatskoj revizorskoj komori

U Nar. nov., br. 6 od 14. siječnja 2022. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori koja...

Smjernice za rad nadzornih i revizijskih odbora

S ciljem boljeg upravljanja državnom imovinom u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, a u skladu s Nacionalnim programom reformi za 2020....

Naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja

Samo za poslove koji su propisani Odlukom o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (u nastavku: Odluka) moguće je u Republici...

Promjena stopa amortizacije

U praksi se često postavljaju pitanja oko mogućnosti poduzetnika da promijeni stopu amortizacije. U velikom broju slučajeva glavni motiv za promjenu...

Izmijenjeni GFI i HSFI za 2021.

Bliži se kraj godine za koju će se godišnji financijski izvještaji (GFI) sastavljati prema izmijenjenom Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI...

Isplata predujma dobiti

Predujam dobiti (dividende) za tekuću godinu može se isplatiti u skladu i pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima te poreznim...

Poslovni subjekti - vrste, broj i poslovanje u 2020.

Poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj su poduzetnici, čije podatke o broju i poslovanju prema klasifikaciji prikazanoj u zaglavlju tablica...

Novi TEB-ov priručnik: Računovodstvo i porezi za poduzetnike

TEB-ov priručnik "Računovodstvo i porezi za poduzetnike" izašao je iz tiska u srpnju 2021. Opseg priručnika je 930 stranica, a njegova cijena iznosi...