Obvezni sastojci pisama, računa, internetske stranice

Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), čl. 21., propisano je da se na poslovnom papiru (pismima, računima i dr.) i internetskoj stranici poduzetnika...

Isplata dobiti vlasnicima društva

Dobit tekuće godine koju društvo iskaže u svojim financijskim izvještajima (bilanci i računu dobiti i gubitka) najprije se mora upotrijebiti za...

Produženi rokovi za javnu objavu GFI-a za 2020. godinu

Zakon o računovodstvu (ZOR) propisuje obvezu javne objave godišnjih financijskih izvještaja (GFI) i druge dokumentacije, što se provodi predajom tih...

Novi obrasci financijskih izvještaja izdavatelja za 2021. i nadalje

Za 2021. i nadalje, propisani su novi obrasci financijskih izvještaja izdavatelja, kao i novi obvezan sadržaj bilješki uz njihove polugodišnje i...

HGK u 2021. – plaćanje i (privremena) oslobođenja

Financiranje komora već je niz godina, možemo reći, kamen smutnje između poduzetnika i tih institucija. Poduzetnici već godinama ukazuju ne samo na...

Financijski rezultat, računovodstvene politike i podjela dobiti

Pod financijskim rezultatom obično se razumijeva bruto dobit (dobit prije oporezivanja) ostvarena u poslovnoj godini i neto dobit, a ponekad i dobit...

Koja se dokumentacija može baciti u 2021.?

Poduzetnici i drugi poslovni subjekti dužni su knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i drugu dokumentaciju čuvati u rokovima propisanim...

Mjerenje odgođenih poreza u bilanci za 2020.

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se uz primjenu poreznih stopa čija se primjena očekuje u razdoblju kada je imovina ostvarena ili obveza...

Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.

Kako smo već i naveli u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21, financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za...

Izmjene poreznih pravilnika za 2021.

U Nar. nov., br. 1 od 4. siječnja 2021., nastavno na izmjene poreznih zakona, objavljene su izmjene i dopune poreznih pravilnika koje stupaju na snagu...

Carinska tarifa – promjene u 2021. u odnosu na 2020. godinu

U carinskoj tarifi Europske unije (EU) za 2021. napravljene su minimalne promjene (nikada manje do sad) u odnosu na carinsku tarifu za 2020. godinu.

INTRASTAT – novosti u izvještavanju od 1.1.2021.

Novi pragovi uključivanja u Intrastat sustav za 2021.: • za trgovinski tok PRIMITAK prag uključivanja je 2.500.000,00 kn, • za trgovinski tok...

Nova definicija značajnog od 1.1.2020. prema izmijenjenom MRS-u 1

Uredbom Komisije (EU) 2019/2104 оd 29. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 izmijenjeni su određeni zahtjevi MRS-a 1 – Prezentiranje...

Inventura - odgovornost menadžera!

Bliži se kraj 2020. godine i vrijeme je za planiranje, organiziranje i provedbu još jednog godišnjeg popisa. Inventurom se usuglašavaju stanja (i...

Ovlašteni revizori - druga godišnja prijava stalnog stručnog usavršavanja

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Ovlašteni revizori - druga godišnja prijava stalnog stručnog...

Evidentiranje isporuka putem aplikacija Glovo, Wolt, Pauza

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Evidentiranje isporuka putem aplikacija Glovo, Wolt, Pauza". Autorica...

Računovodstvo ulaganja u investicijske fondove

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Računovodstvo ulaganja u investicijske fondove" Autorica članka je mr....

Obračun amortizacije za 2020.

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Obračun amortizacije za 2020." Autor članka je Domagoj Zaloker.