Plaćanje i naplata u gotovom novcu od 1.1.2024.

Plaćanje i naplata u gotovom novcu u Republici Hrvatskoj temeljno je uređena Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Prema ovom...

Izmjene i dopune Zakona o reviziji, stalno stručno usavršavanje i provjera izvještaja o održivosti

Zakon o reviziji propisuje obavljanje revizorskih usluga, osobe ovlaštene za obavljanje revizorskih usluga, uvjete za obavljanje revizorskih usluga,...

Razvrstavanje poduzetnika za 2023. godinu

Zakon o računovodstvu (ZOR) propisuje kriterije za razvrstavanje poduzetnika na mikro, male, srednje i velike poduzetnike. Poduzetnici su dužni...

Kako odrediti stopu amortizacije?

Amortizacija je trošak poslovanja koji nastaje uporabom dugotrajne imovine koja ima ograničeni vijek trajanja i raspoređuje (obračunava) se sustavno...

Novi rok za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – računovodstvene profesije

Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja...

Prilagodba usporednih podataka iz 2022. u godišnjim financijskim izvještajima za 2023.

Službena valuta u Republici Hrvatskoj do 31.12.2022. godine bila je hrvatska kuna, pa su u skladu s time i svi iznosi u poslovnim knjigama i...

Što s imovinom kod prestanka društva?

Najčešći postupci prestanka društva su likvidacija i prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Preostala imovina, nakon što se podmire...

Bilješke za mikro i male poduzetnike

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (u nastavku: Odbor) je na svojim internetskim stranicama objavio standardizirani oblik bilješki...

Što ulazi u nabavnu vrijednost dugotrajne materijalne imovine?

Računovodstveno postupanje, pa i utvrđivanje nabavne vrijednosti po kojoj će imovina biti evidentirana u poslovnim knjigama uređeno je...

Izmjene ZOR-a za mikro i male poduzetnike

Iako ovim izmjenama nisu obuhvaćene sve potrebne promjene, ZOR je u ovom koraku dopunjen zahtjevima izmijenjenih Direktiva (EU) vezano za obveznike...

Objavljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

U Narodnim novinama br. 82 od 20. srpnja 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu čije pojedine odredbe stupaju na snagu...

Ispravak računovodstvenih pogrešaka

Neovisno o namjeri društva da dosljedno primjenjuje računovodstvene standarde i uspostavi učinkovit sustav kontrola pri evidentiranju poslovnih...

Koliko se može platiti u gotovini?

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smiju primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini...

Do kada i kako treba preračunati temeljni kapital i poslovne udjele/dionice u eure?

U Republici Hrvatskoj je od 1.1.2023. godine uveden euro kao službena valuta. U skladu s tom promjenom, svi iznosi koji su do 31.12.2022. bili...

Raspored poreza na promet nekretnina na knjigovodstvenu vrijednost nekretnine

Prema zahtjevima nadležnih računovodstvenih standarda (HSFI 6 i MRS 16), dugotrajna imovina se u financijskim izvještajima poduzetnika početno mjeri...

Internet trgovina – obveznik fiskalizacije

Trgovci koji robu prodaju putem internet trgovine obvezni su fiskalizirati račune za robu prodanu kupcima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvo kada...

Izašlo iz tiska! | Novi TEB-ov priručnik za bilanciranje financijskih instrumenata

Iz tiska je izašao novi TEB-ov priručnik za bilanciranje financijskih instrumenata. „Bilanciranje financijskih instrumenata“ novo je djelo dokazanih...

Obvezni redoslijed raspodjele dobiti kod d.o.o.-a

Trgovačka društva ostvarenu dobit ili gubitak poslovne godine moraju iskazati u okviru financijskih izvještaja za tu poslovnu godinu, što znači da se...