Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu (Nar. nov., br. 131/23)

U Nar. nov., br. 131/23 od 3. studenoga 2023. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom...

Izmjene i dopune Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 123/23)

U Nar. nov., br. 123/23 od 23. listopada 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji stupa na snagu 1. studenoga...

Odgovornosti uprave (direktora) d.o.o.-a i j.d.o.o.-a

Uz brojne osobine koje treba imati uspješan menadžer, o kojima smo često pisali u TEB-ovom poslovnom infu, svaki direktor (član uprave), čak i kada se...

Izašlo iz tiska! | Novi TEB-ov priručnik za bilanciranje financijskih instrumenata

Iz tiska je izašao novi TEB-ov priručnik za bilanciranje financijskih instrumenata. „Bilanciranje financijskih instrumenata“ novo je djelo dokazanih...

Obvezni redoslijed raspodjele dobiti kod d.o.o.-a

Trgovačka društva ostvarenu dobit ili gubitak poslovne godine moraju iskazati u okviru financijskih izvještaja za tu poslovnu godinu, što znači da se...

Izašao iz tiska! | Novi TEB-ov priručnik za porez na dobit

Iz tiska je izašao novi TEB-ov priručnik za obračun poreza na dobit za za 2022. i naredne godine, s detaljnim uputama po stavkama i primjerima iz...

Ukinut obvezni rok za usklađenje temeljnog kapitala za d.o.o., j.d.o.o. i k.d.

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 18/23) koje stupaju na snagu dana 16.2.2023. ukida se rok za...

Ovlasti i odgovornosti direktora d.o.o.-a i j.d.o.o.-a

Uz brojne osobine koje treba imati uspješan menadžer, svaki direktor (član uprave), čak i kada se radi o mikro i malim poduzetnicima, mora ispuniti...

U kojoj valuti iskazivati temeljni kapital na poslovnom papiru dok se ne provede usklađenje?

Prema čl. 21. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 – 34/22; u nastavku: ZTD) na poslovnom papiru i internetskoj stranici...

Poslovanje kao rulet (Monte Carlo simulacija)

Monte Carlo simulacija je metoda za predviđanje vjerojatnosti nastanka raznih „slučajnih“ događaja, kako bi se mogli ocIjeniti različiti mogući...

Direktor koji ujedno obavlja i određene poslove iz djelatnosti društva

Prema Zakonu o trgovačkim društvima uprava vodi poslove društva i zastupa društvo. Te poslove član uprave može obavljati u radnom odnosu ili van...

Obvezna poslovna izvješća d.o.o.-a, j.d.o.o.-a i d.d.-a prema ZTD-u

Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), direktori d.o.o.-a i j.d.o.o.-a, te uprave d.d.-a, dužni su svake godine sastavljati poslovna...

Što su revizori dužni revidirati i o čemu sve trebaju izdati revizorsko mišljenje?

Revizija u Hrvatskoj uređena je Zakonom o reviziji (Zrev), Zakonom o računovodstvu (ZOR), Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), direktivama EU i dr....

Državljani trećih zemalja - uvjeti za ključno osoblje ili samozapošljavanje

Uvjeti pod kojima državljani trećih zemalja smiju raditi u RH propisani su Zakonom o strancima (u nastavku: Zakon). Državljanin treće zemlje je osoba...

Smjernice za rad nadzornih i revizijskih odbora

S ciljem boljeg upravljanja državnom imovinom u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, a u skladu s Nacionalnim programom reformi za 2020....

Otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona?

Radi obavljanja svojih djelatnosti poduzetnici otvaraju nove poslovne jedinice (radionice, pogone ili poslovne prostore), neovisno od toga obavlja li...

Isplata predujma dobiti

Predujam dobiti (dividende) za tekuću godinu može se isplatiti u skladu i pod uvjetima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima te poreznim...

Financijski rezultat, računovodstvene politike i podjela dobiti

Pod financijskim rezultatom obično se razumijeva bruto dobit (dobit prije oporezivanja) ostvarena u poslovnoj godini i neto dobit, a ponekad i dobit...