Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2019. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Najavljene izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2020.

Dana 17. rujna 2019. otvoreno je savjetovanje o Nacrtima prijedloga zakona o izmjenama i dopunama: Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o...

NOVI TEB-ov priručnik: Registar stvarnih vlasnika

Iz tiska je izašao TEB-ov priručnik "Registar stvarnih vlasnika".

Objavljena uputa Porezne uprave u vezi izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019.

Porezna uprava je na svojim internet stranicama objavila uputu u vezi primjene izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak objavljenima u Nar....

Na koju dnevnicu za službeni put i rad na terenu imate pravo od 1.9.2019.?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) povećan je neoporezivi iznos dnevnice za...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2019. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

NOVI neoporezivi primici od 1.9.2019. i nove oznake u JOPPD

U Nar. nov., br. 80/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak čije su odredbe stupile na snagu 1.9.2019. Što nam...

Zatezne kamate od 1.7.2019.

U Nar. nov., br. 64/19 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2019.

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec kolovoz 2019. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke.

Mogu li se eRačuni čuvati (arhivirati) na papiru?

U duhu obveznog slanja elektroničkih računa (eRačuna) prema obveznicima javne nabave od 1.7.2019. prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2019.

Obavijest o registru stvarnih vlasnika

Dana 24. svibnja 2019. na temelju čl. 32. st. 8. i čl. 148. st. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17...

SAFU objavio natječaj za zapošljavanje za više radnih mjesta

Ovim putem Vas obavještavamo da je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) s danom 17.5.2019. raspisala Javni natječaj za zapošljavanje...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2019.

Osobe za nepravilnosti u javnom sektoru

S obzirom na donošenje novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti i novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, česti upiti proračunskih korisnika...

Pravo na godišnji odmor

Iz tiska je upravo izašao novi TEB-ov priručnik "Pravo na godišnji odmor". U priručniku autori pišu o primjeni prava na godišnji odmor sukladno...

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma – akontacije

Konačni obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2018. godinu izvršen je prema novom Zakonu o šumama (Nar. nov., br. 68/18), ali na...