Cijene stambenih nekretnina - Hrvatska/EU

Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj nakon sedmogodišnjeg pada, točnije od 2009. do 2015., u posljednje dvije godine bilježe rast (u 2016. i...

Zatezne kamate od 1.7.2018.

U Nar. nov., br. 59/18 objavljena je nova Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

Jeste li voditelji obrade ili izvršitelji obrade prema GDPR-u?

Obveznike primjene Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: GDPR) dijeli na voditelje obrade i izvršitelje obrade. Za organizacije koje su...

Sudionici obveznih odnosa

Sudionici obveznih odnosa prema čl. 16. Zakona o obveznim odnosima („Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18; u nastavku: ZOO) su fizičke i...

Privola vs druge osnove za obradu osobnih podataka prema GDPR-u

Stigao je i taj trenutak, Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: GDPR ) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Možda i najčešća...

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

ZOO u čl. 369. propisuje i uvjete pod kojima se ugovor može izmijeniti ili raskinuti zbog nastupa izvanrednih okolnosti. Riječ je o tzv. clausuli...

Prekid zastare podnošenjem tužbe

Podnošenje tužbe je jedan od najsigurnijih načina prekida tijeka zastarnog roka ali se tijek zastarnog roka prekida i svakom drugom radnjom koju...

Formiranje zakonskih rezervi j.d.o.o.-a

Posebnosti osnivanja i formiranja zakonskih rezervi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) u odnosu na društvo s ograničenom...

Raskid ugovora zbog neispunjenja – rok nije bitan sastojak ugovora

Kad ispunjenje obveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora, dužnik zadržava pravo da i nakon isteka roka ispuni svoju obvezu, a vjerovnik da...

Novine u kupoprodajnim odnosima između sudionika lanca opskrbe hranom od 1.4.2018.

U cilju sprječavanja nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno uspostave i osiguranja poštenih trgovačkih praksi među sudionicima u lancu opskrbe hranom...

Raskid ugovora zbog neispunjenja – rok bitan sastojak ugovora

Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu društva ...

Zaštita osobnih podataka - GDPR

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – GDPR ( u nastavku:...

Novčane naknade nakon prestanka radnog odnosa

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa nezaposlena osoba ostvaruje u postupku propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i...

Zatezne kamate od 1.1.2018.

U Nar. nov., br. 1/18 objavljena je nova Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

Ugovorna zabrana natjecanja

Ugovornu zabranu natjecanja uređuje Zakon o radu. Smisao iste ogleda se u činjenici da poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon...

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (npr. posredovanje pri zapošljavanju, poticanje novog zapošljavanja, itd.) mogu obavljati i pravne osobe kao...

Zatezne kamate od 1.7.2017.

U Nar. nov., br. 64/17 objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

Ništetni i pobojni pravni poslovi

Svrha svakog pravnog posla je da proizvede određene pravne učinke koji se tim pravnim poslom žele postići. Da bi pravni posao proizveo pravne učinke...