Obveza dodatnog poreza na dobit za 2022. godinu

Dodatni porez na dobit uveden je Zakonom o dodatnom porezu na dobit (Nar. nov., br. 151/22 i 9/23-ispr.), kao jednokratna mjera za fiskalnu 2022....

Izmjene propisa na temelju Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 43/23)

U Nar. nov., br. 43/23 od 21. travnja 2023. objavljena su tri propisa donesena na temelju Zakona o doprinosima:

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 43/23)

U Nar. nov., br. 43/23 od 21. travnja 2023. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji je stupio na snagu 22....

Izjednačene su isplate na žiroračun i tekući račun

Od 1. siječnja 2023. na snazi su izmijenjene odredbe propisa o porezu na dohodak, kojima se, u poreznom smislu, isplate fizičkim osobama na tekući...

Neisplata plaće i rok za JOPPD obrazac

Rok za podnošenje JOPPD obrasca u slučaju neisplate plaće ostao je nepromijenjen. U slučaju neisplate plaće JOPPD obrazac se dostavlja na dan kada...

Izmjene Zakona o PDV-u

U Narodnim novinama br. 33 od 24.3.2023. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, sa stupanjem na snagu 1. travnja 2023.,...

Primljeni predujmovi i ulazak u sustav PDV-a

Predujam (avans) je plaćanje unaprijed određenog novčanog iznosa prije izvršenja isporuke, koji primatelj isporuke plaća isporučitelju kako bi...

Određivanje inozemnih/tuzemnih dnevnica

Kod službenih putovanja u inozemstvo javljaju se pitanja vezana za određivanje inozemnih dnevnica te dnevnica koje se odnose na dio puta u tuzemstvu....

Isplata otpremnine pri odlasku u mirovinu i otpremnine prema Zakonu o radu

Ako poslodavac ima utvrđenu obvezu isplate otpremnine pri odlasku u mirovinu nekim od izvora radnoga prava (kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu,...

Izašao iz tiska! | Novi TEB-ov priručnik za porez na dobit

Iz tiska je izašao novi TEB-ov priručnik za obračun poreza na dobit za za 2022. i naredne godine, s detaljnim uputama po stavkama i primjerima iz...

Odbitak pretporeza po ulaznim računima izdanim od poreznih obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi

Na internet stranicama Porezne uprave objavljeno je mišljenje o odbitku pretporeza po ulaznim računima od poreznih obveznika koji PDV obračunavaju...

Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela

Pregledajte koja su obvezna davanja pri isplati autorskih i umjetničkih naknada, primjere obračuna, te koeficijente za preračun i primjere obračuna...

Koeficijenti za preračun neto iznosa primitka u bruto iznos (Doprinos iz primitka 20% i na primitak 16,50% - bez osobnog odbitka)

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa u bruto iznos primitka za koji se plaćaju doprinosi iz primitka po stopi 20% i na primitke po...

Koeficijenti za preračun neto iznosa dohotka od kapitala i imovine u bruto iznos

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa naknade s osnove dohotka od imovine (npr. najam, zakup), te dohotka od kapitala (npr....

Drugi dohodak - ugovor o djelu

Može se sklopiti za naknade po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih...

Osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2022. i 2023.

Osnovica za obračun doprinosa za 2023. utvrđena je kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta za konkretnu osnovu osiguranja. Pojam ''prosječna...

Otpremnine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom,...

Naknade i članarine za 2023.

Obveza plaćanja naknade za članarine, općekorisne funkcije šuma i renti uređena je posebnim propisima o članarinama turističkim zajednicama, o šumama...