Najviša godišnja osnovica za 2024. godinu

Najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MO I....

Ispravak Odluke HOK-a o dopuštenom manjku u ugostiteljstvu

U Nar. nov., br. 39 od 3.4.2024. objavljen je Ispravak Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu koja je objavljena u...

Plaćanje naknade za OKFŠ – novosti od 2.4.2024.

Obveznik plaćanja naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) je pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit te fizička osoba...

Bolovanje obrtnika u 2024. godini

Pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz...

Minimalna plaća za 2024. godinu

Sukladno Zakonu o minimalnoj plaći, svakom se radniku za njegov rad u punom radnom vremenu mora isplatiti minimalna plaća što se smatra najnižim...

Kamate prema poreznim propisima u 2024. godini

Poreznim su propisima utvrđeni posebni kriteriji kada trgovačka društva, koja nisu banka ili druga financijska institucija, odobravaju pozajmice...

Beskamatni zajmovi između trgovačkih društava

U praksi se često postavljaju pitanja u svezi računovodstvenog evidentiranja i poreznog priznavanja beskamatnih zajmova između povezanih i nepovezanih...

Nova Odluka o dopuštenom manjku kod obrtnika ugostitelja

Hrvatska obrtnička komora donijela je novu Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu (u nastavku: Odluka) za fizičke i...

Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela

Pregledajte koja su obvezna davanja pri isplati autorskih i umjetničkih naknada, primjere obračuna, te koeficijente za preračun i primjere obračuna...

Drugi dohodak - ugovor o djelu

Može se sklopiti za naknade po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih...

Inozemni dohodak

Dohodak koji ostvari rezident u tuzemstvu i inozemstvu oporezuje se po načelu svjetskog dohotka. Oporezivi dohodak čini: • dohodak od nesamostalnog...

Dohodak od kapitala – preračun neto iznosa u bruto

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa dohotka od kapitala po osnovi isplate dividende/udjela u dobiti, kamate, te izuzimanja u bruto...

Stope poreza na dohodak od 1.1.2024.

Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23), jedinice lokalne samouprave su nadležne za utvrđivanje poreznih stopa godišnjih...

Osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2023. i 2024.

Osnovica za obračun doprinosa za 2024. utvrđena je kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta za konkretnu osnovu osiguranja. Pojam ''prosječna...

Otpremnine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom,...

Naknade i članarine za 2024.

Obveza plaćanja naknade za članarine, općekorisne funkcije šuma i renti uređena je posebnim propisima o članarinama turističkim zajednicama, o šumama...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavac može svojim radnicima neoporezivo isplatiti primitke propisane čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 143/23; u...

Porez na dobit po odbitku - nove odredbe od 12.10.2023.

Porez po odbitku (witholding tax) primjenjuje se na oporezivanje dividendi, kamata, licenci i sličnih naknada. Ovaj porez predstavlja tehniku ubiranja...