Obračun PDV-a kod prodaje putem Interneta

Trgovina putem Interneta (Internet trgovina, on-line trgovina ili web trgovina) je oblik elektroničkog poslovanja koji se ostvaruje na način da se...

Dobici od otuđenja financijske imovine – izuzeća od oporezivanja

Oporezivanju porezom na dohodak podliježu i kapitalni dobici ostvareni od otuđenja financijske imovine odnosno razlika između prodajne cijene...

Najam stana – oslobođen ili oporeziv PDV-om

Najam stana smatra se uslugom koja je, kao i svaka usluga koju u tuzemstvu obavi porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, temeljno...

Oporezivanje nekretnina

Nekretnina (građevina i/ili zemljište) može se oporezivati PDV-om po stopi od 25% ili porezom na promet nekretnina po stopi od 3%.

Sezonski rad u poljoprivredi

Sezonski radnik u poljoprivredi je, prema čl. 7. toč. 56. Zakona o doprinosima (u nastavku: ZDOP), osoba koja na temelju ugovora o sezonskom radu...

Oporezivanje PDV-om online seminara (webinara)

Primjena digitalnih tehnologija u poslovanju i nije neka novost jer smo u današnje vrijeme i poslovno i privatno svi na neki način manje-više...

Umanjenje osnovice za obračun članarine turističkoj zajednici za 2020.

Ministarstvo turizma i sporta mišljenjem kl.: 011-03/21-02/22 od 29. ožujka 2021. ističe da primljene potpore radi ublažavanja negativnih posljedica u...

Otuđenje nekretnine – oporezivo ili ne?

Otuđenjem nekretnine smatra se ne samo prodaja nego i zamjena odnosno bilo kakav drugi prijenos nekretnine. Zakonom o porezu na dohodak (čl. 58.) je u...

Porez na dobit po odbitku

Prema odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 138/20; u nastavku: Zakon), porez po odbitku u smislu Zakona je porez kojim...

Neoporezive premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za radnike

Pored ostalih neoporezivih primitaka, poslodavci imaju mogućnost za svoje radnike neoporezivo plaćati i premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog...

Obračunski PDV pri uvozu

U sklopu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost došlo je do proširenja mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri...

Rad stranca iz treće zemlje u RH od 1.1.2021.

Stranac – državljanin treće zemlje može raditi za poslodavca u Republici Hrvatskoj (RH). Taj državljanin treće zemlje je osoba koja ima državljanstvo...

Dohodak od imovinskih prava

Imovinska prava su isključiva prava autora, a ista štite imovinske (ekonomske) interese autora u pogledu korištenja njegova djela koje on može...

Odricanje od tražbine – porezne obveze

U praksi se događaju situacije da se fizička osoba želi odreći svoje tražbine za određeni novčani primitak u korist neke druge osobe, bilo fizičke...

Porez na potrošnju u 2021. i predaja PP-MI-PO – Obavijest PU

Ako neka jedinica lokalne samouprave odluči uvesti porez na potrošnju sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, predstavničko tijelo jedinice...

Primici od donacija ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana (15.000,00 kn)

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija odnosno...

Produžen rok za oslobođenje od plaćanja PDV-a i carine kod uvoza (COVID-19)

u Narodnim novinama br. 26 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se, između ostaloga,...

Prijava poreza na dobit za 2020. – produženje roka i druge novosti

U Narodnim novinama br. 26 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se, između ostaloga,...