PDV na usluge pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača

Od 1.1.2019. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su...

Otpis dionica/udjela ovisnog društva u likvidaciji

Prilikom vrijednosnog usklađenja ili otpisa financijske imovine za poduzetnika nastaje rashod od umanjenja vrijednosti takve imovine imovine koji se...

Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja?

Upis i ovlasti prokuriste prema ZTD-u Prokura je, sukladno čl. 44. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačka punomoć i daje se isključivo u pisanom...

Novi TEB-ov priručnik: Automobili i službena putovanja

U ovom najnovijem IV. dopunjenom i izmijenjenom izdanju našeg priručnika „Automobili i službena putovanja“, uz više od 90 praktičnih primjera, pišemo...

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma – akontacije

Konačni obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2018. godinu izvršen je prema novom Zakonu o šumama (Nar. nov., br. 68/18), ali na...

Kada nastaje obveza PDV-a temeljem unaprijed ispostavljenih računa?

U praksi se ponekad javljaju pitanja u svezi nastanka obveze PDV-a u situacijama kada se računi ispostavljaju prije nego je isporuka uopće i...

Osiguranje od nezgode/ozljede na radu

Sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom, odnosno ugovora o životnom osiguranju osim obveznih zdravstvenih, mirovinskih i socijalnih osiguranja...

Tko podnosi Obrazac PD-IPO za 2018.?

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog...

Isplaćujete dividendu? Ne zaboravite porez i JOPPD!

Primiče se vrijeme utvrđivanja rezultata za prethodnu godinu, održavanja skupština i donošenja odluka, pored ostalog, i o raspodjeli dobiti. Svi su...

Objavljena prosječna bruto i neto plaća za 2018.

U Nar. nov., br. 25 od dana 13.3.2019. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike...

Priznavanje troškova plovila, zrakoplova, apartmana i kuća za odmor

Poreznom obvezniku koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor priznaje se kao rashod amortizacija...

Stručno osposobljavanje – obveze doprinosa u 2019. godini

Osobe s kojima je sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa obvezno su osigurane osobe prema propisima o...

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini

U Narodnim novinama br. 118/18 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba. Nova je Odluka stupila na snagu...

Bolovanje obrtnika i obrazac JOPPD

Obrtnik je osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost), isti je osiguranik i na obvezno mirovinsko i na obvezno zdravstveno osiguranje te ima pravo na...

Minimalna plaća za 2019.

Novim Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18; u nastavku: novi Zakon), koji je stupio na snagu 1.1.2019., propisane su određene novine u...

Cenzus za uzdržavanog člana

Uzdržavano dijete i bilo koji uzdržavani član uže obitelji poreznog obveznika (npr. bračni drug, roditelj) u 2019. ne bi smio ostvariti više od...

Podnošenje obrasca U-RA putem sustava ePorezna

Radi velikog broja pitanja naših pretplatnika u svezi podnošenja evidencije o primljenim računima (knjiga U-RA) uz Obrazac PDV za siječanj 2019., svim...

Uništenje i otpis dugotrajne imovine

Uporabom dugotrajne materijalne imovine ista se troši i jednog dana postaje neupotrebljiva. Neupotrebljivu imovinu poduzetnik treba zbrinuti sukladno...