Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 69/21.

Naknade i članarine za 2021.

Obveza plaćanja naknade za članarine, općekorisne funkcije šuma i renti uređena je posebnim propisima o članarinama turističkim zajednicama, o šumama...

Riješite porezne nedoumice na portalu „POREZI“

Kako bismo Vam pomogli u kvalitetnijem, jednostavnijem i bržem praćenju, tumačenju i primjeni važećih poreznih propisa u svakodnevnoj praksi,...

Porezni tretman testiranja na COVID-19

PDV kod usluga testiranja na COVID-19 Odredbama čl. 39. st. 1. toč. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 138/20)...

Obavljanje obrta u RH od strane stranog državljanina (stranca)

Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više gospodarskih djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih...

Neoporezive potpore za slučaj smrti

Propisima o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi potpora za slučaj smrti članova uže obitelji radnika te u slučaju smrti samog radnika.

Početak obavljanja samostalne djelatnosti u toku godine uz radni odnos

Sukladno Zakonu o doprinosima, druga djelatnost je samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Izbori - naknade članovima izbornih tijela

Sukladno čl. 39. Zakona o porezu na dohodak, primici koje ostvaruju osobe za rad u izbornim tijelima (budući su obuhvaćeni ostalim posebno nenavedenim...

Obračun PDV-a kod prodaje putem Interneta

Trgovina putem Interneta (Internet trgovina, on-line trgovina ili web trgovina) je oblik elektroničkog poslovanja koji se ostvaruje na način da se...

Dobici od otuđenja financijske imovine – izuzeća od oporezivanja

Oporezivanju porezom na dohodak podliježu i kapitalni dobici ostvareni od otuđenja financijske imovine odnosno razlika između prodajne cijene...

Najam stana – oslobođen ili oporeziv PDV-om

Najam stana smatra se uslugom koja je, kao i svaka usluga koju u tuzemstvu obavi porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, temeljno...

Oporezivanje nekretnina

Nekretnina (građevina i/ili zemljište) može se oporezivati PDV-om po stopi od 25% ili porezom na promet nekretnina po stopi od 3%.

Sezonski rad u poljoprivredi

Sezonski radnik u poljoprivredi je, prema čl. 7. toč. 56. Zakona o doprinosima (u nastavku: ZDOP), osoba koja na temelju ugovora o sezonskom radu...

Oporezivanje PDV-om online seminara (webinara)

Primjena digitalnih tehnologija u poslovanju i nije neka novost jer smo u današnje vrijeme i poslovno i privatno svi na neki način manje-više...

Umanjenje osnovice za obračun članarine turističkoj zajednici za 2020.

Ministarstvo turizma i sporta mišljenjem kl.: 011-03/21-02/22 od 29. ožujka 2021. ističe da primljene potpore radi ublažavanja negativnih posljedica u...

Otuđenje nekretnine – oporezivo ili ne?

Otuđenjem nekretnine smatra se ne samo prodaja nego i zamjena odnosno bilo kakav drugi prijenos nekretnine. Zakonom o porezu na dohodak (čl. 58.) je u...

Porez na dobit po odbitku

Prema odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 138/20; u nastavku: Zakon), porez po odbitku u smislu Zakona je porez kojim...