Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 8/23.

Odbitak pretporeza po ulaznim računima izdanim od poreznih obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi

Na internet stranicama Porezne uprave objavljeno je mišljenje o odbitku pretporeza po ulaznim računima od poreznih obveznika koji PDV obračunavaju...

Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela

Pregledajte koja su obvezna davanja pri isplati autorskih i umjetničkih naknada, primjere obračuna, te koeficijente za preračun i primjere obračuna...

Koeficijenti za preračun neto iznosa primitka u bruto iznos (Doprinos iz primitka 20% i na primitak 16,50% - bez osobnog odbitka)

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa u bruto iznos primitka za koji se plaćaju doprinosi iz primitka po stopi 20% i na primitke po...

Koeficijenti za preračun neto iznosa dohotka od kapitala i imovine u bruto iznos

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa naknade s osnove dohotka od imovine (npr. najam, zakup), te dohotka od kapitala (npr....

Drugi dohodak - ugovor o djelu

Može se sklopiti za naknade po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih...

Osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2022. i 2023.

Osnovica za obračun doprinosa za 2023. utvrđena je kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta za konkretnu osnovu osiguranja. Pojam ''prosječna...

Otpremnine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom,...

Naknade i članarine za 2023.

Obveza plaćanja naknade za članarine, općekorisne funkcije šuma i renti uređena je posebnim propisima o članarinama turističkim zajednicama, o šumama...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavac može svojim radnicima neoporezivo isplatiti primitke propisane čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 1/23; u...

Izmjena u računu za uplatu poreza na dobit

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je informacija o izmjeni u računu za uplatu poreza na dobit koju prenosimo u cijelosti.

Uzdržavani članovi uže obitelji i osobni odbitak

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak (u nastavku: Zakon), porezni obveznik za djecu i članove uže obitelji koje uzdržava ima pravo na uvećanje svog...

Zakon o dodatnom porezu na dobit

U Narodnim novinama br. 151 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o dodatnom porezu na dobit, sa stupanjem na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim...

Porezni aspekt umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine

Ako poduzetnik obveznik poreza na dobit u svojim poslovnim knjigama, prema zahtjevima odnosnih računovodstvenih standarda (HSFI 5, HSFI 6 i MRS 36),...

Uputa Porezne uprave u svezi odbitka pretporeza po ulaznim računima od poreznih obveznika koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama (presuda Europskog suda pravde C-9/20)

Uputom Porezne uprave od 30.11.2022. utvrđeno je da će se postupanja u svezi odbitka pretporeza prema presudi Europskog suda pravde C-9/20 u praksi...

Odbitak pretporeza po ulaznim računima od poreznih obveznika koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama (presuda Europskog suda pravde C-9/20)

Iz presude Europskog suda pravde u predmetu C-9/20 proizlazi da pravo na odbitak pretporeza kod računa primljenih od poreznih obveznika koji...

Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu

Pravo radnika na dnevnicu za vrijeme službenog putovanja nije propisano niti Zakonom o radu niti poreznim propisima već se to pravo utvrđuje nekim od...

Zamjensko ispunjenje kvote

Svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan je zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom na primjerenom radnom mjestu prema...