Stručno osposobljavanje – obveze doprinosa u 2019. godini

Osobe s kojima je sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa obvezno su osigurane osobe prema propisima o...

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini

U Narodnim novinama br. 118/18 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba. Nova je Odluka stupila na snagu...

Bolovanje obrtnika i obrazac JOPPD

Obrtnik je osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost), isti je osiguranik i na obvezno mirovinsko i na obvezno zdravstveno osiguranje te ima pravo na...

Minimalna plaća za 2019.

Novim Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18; u nastavku: novi Zakon), koji je stupio na snagu 1.1.2019., propisane su određene novine u...

Cenzus za uzdržavanog člana

Uzdržavano dijete i bilo koji uzdržavani član uže obitelji poreznog obveznika (npr. bračni drug, roditelj) u 2019. ne bi smio ostvariti više od...

Podnošenje obrasca U-RA putem sustava ePorezna

Radi velikog broja pitanja naših pretplatnika u svezi podnošenja evidencije o primljenim računima (knjiga U-RA) uz Obrazac PDV za siječanj 2019., svim...

Uništenje i otpis dugotrajne imovine

Uporabom dugotrajne materijalne imovine ista se troši i jednog dana postaje neupotrebljiva. Neupotrebljivu imovinu poduzetnik treba zbrinuti sukladno...

Po kojem datumu prijaviti isporuku u PDV prijavi?

U praksi često dolazi do nedoumica u svezi odabira razdoblja u kojem će se određena obavljena ili primljena isporuka dobara ili usluga prijaviti u PDV...

Članovi uprave u sustavu osiguranja

Sukladno čl. 187.c Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj...

Nove obveze za iznajmljivače

Dana 17.11.2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 99/18; u nastavku: Zakon,...

Uzdržavane osobe u 2018. i 2019.

Zakonom o porezu na dohodak propisani su koeficijenti povećanja osnovnog osobnog odbitka za porezne obveznike koji uzdržavaju djecu i druge članove...

Stjecanje dobara u drugim državama članicama

Kada tuzemni porezni obveznici nabavljaju dobra/robu unutar EU-a često se događa da se kupljena roba doprema u neku drugu državu članicu, a ne u...

Koji prihodi ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a?

Zakonom o PDV-u propisan je posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Malim poreznim obveznikom smatra se tuzemna pravna ili fizička...

Kako postupiti kod isplata primitaka nerezidentima?

Na isplate fizičkim osobama nerezidentima primjenjuju se tuzemni propisi, pa tako i propisi o oporezivanju dohotka te propisi o doprinosima za obvezna...

Obrtnici mogu sami sebi isplatiti neoporezivu nagradu za rezultate rada - obavijest Porezne uprave

Obavijest o neoporezivoj isplati nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (12.12.2018.) Dana 1. prosinca 2018....

Promjena načina oporezivanja kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti

Fizička osoba, koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti odnosno drugu samostalnu djelatnost, može biti obveznik poreza na...

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja

Procjena umanjenja vrijednosti potraživanja Na kraju svake poslovne godine, poduzetnik je dužan procijeniti postoje li objektivni dokazi o umanjenju...

Kako se plaćaju doprinosi ako ste zaposleni i istovremeno obavljate obrt?

U svakodnevnom su životu česti slučajevi obavljanja samostalne djelatnosti uz radni odnos, pri čemu za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak nije...