Isplata kamata i autorskih naknada između povezanih društava iz različitih država članica EU

Na isplate kamata i autorskih naknada ne plaća se porez po odbitku ako se radi o povezanim društvima iz različitih država članica Europske unije (EU),...

Sezonski radnici – neoporezivi smještaj i prehrana

Dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 128/17) dopunjen je, pored ostalog, čl. 7. st. 35. kojim je omogućeno poslodavcima da...

Vrijednosno usklađenje financijske imovine

Sukladno računovodstvenim standardima, poduzetnik mora gubitak od umanjenja vrijednosti financijske imovine priznati kao rashod, ako postoji...

Ispravak obračunanog PDV-a kod korištenja osobnih automobila od 1.1.2018.

Korištenje poslovne imovine društva za privatne potrebe radnika, vlasnika (udjeličara/dioničara) ili neke druge osobe smatra se isporukom koja je...

Obveze iznajmljivača u 2018.

Hrvatski građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor i zemljišta za kamp mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja...

Ukidanje izvješćivanja na JOPPD-u o naknadi za nezapošljavanje invalida

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su...

Utvrđivanje dohotka od imovinskih prava

Dohodak od imovinskog prava može se ostvarivati od vremenski ograničenog ustupanja autorskog prava, prava industrijskog vlasništva i drugog imovinskog...

Oslobođenja od doprinosa na plaću

Na snazi su oslobođenja za tri skupine osoba: osobe koje se prvi puta zapošljavaju, mlade osobe te djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih...

Vrijednosna usklađenja potraživanja – što se porezno priznaje?

Priznavanje rashoda s osnove potraživanja za isporučena dobra i obavljene usluge kod poduzetnika  - obveznika poreza na dobit regulirano je poreznim...

Paušalno oporezivanje i plaćanje doprinosa

Mogućnost paušalnog oporezivanja, kao i uvjeti koji pritom moraju biti zadovoljeni, propisani su Zakonom o porezu na dohodak ...

Prihodi od državnih potpora

Državne potpore priznaju se u prihod na sustavnoj osnovi tijekom razdoblja u kojima nastaju s njima povezani troškovi.

Uputa Porezne uprave o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2017.

Na internet stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr) objavljena je Uputa o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2017. godinu...

Obračunski PDV kod uvoza

Opće pravilo je da se PDV-om oporezuje uvoz dobara tj. svaki unos dobara u Europsku uniju (EU) koja nisu u slobodnom prometu na području EU u skladu s...

Nagrađivanje menadžera/članova uprave dodjelom vlastitih dionica

Ako se vlastite dionice dodjeljuju osobama koje su ujedno i zaposlenici toga društva taj će se primitak smatrati dohotkom od nesamostalnog rada ...

Evidentiranje podataka o nabavi i korištenju automobila na Obrascu PDV

Zadnjim izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koje se primjenjuju od 1.1.2018., izmijenjena je odredba čl. 178. st. 1. toč. 1. Pravilnika...

Nova Uputa Porezne uprave u vezi oporezivanja osobnih automobila

Predmetna Uputa Porezne uprave na ponešto drugačiji način određuje porezni tretman i obračune korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za...

Članovi uprave – obveza doprinosa

Članovi uprave, izvršni direktori trgovačkih društava te upravitelji zadruga su, prema čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju, obvezno osigurani ako...

Novo oslobođenje od doprinosa na plaću

Radi se o oslobođenju od doprinosa za zdravstveno osiguranje, zaštitu zdravlja te zapošljavanje  koji se obračunavaju na bruto plaću (ukupno...