Osobni odbitak zaposlenog umirovljenika

Umirovljenik koji je nastavio raditi kod poslodavca nakon umirovljenja ili se ponovo zaposlio, time je ponovno, osim umirovljenika, stekao i status...

Neoporezive potpore u slučaju smrti

Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi potpora za slučaj smrti članova uže obitelji te u slučaju smrti samog radnika.

Odvojeni život od obitelji i isplata naknade

Ugovor o radu ili pravilnik o radu ili kolektivni ugovor ili odluka izvor je radnog prava kojim poslodavac uređuje ostvarivanje prava iz radnog odnosa...

Poslovno uvjetovani otkaz – obveza isplate otpremnine

Ako kao poslodavac otkazujete ugovor o radu, a pritom otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika, obvezni ste radniku isplatiti otpremninu propisanu čl....

Nastanak obveze PDV-a kod primljenih usluga iz inozemstva

Primjenom sustava obrnutog oporezivanja veliki broj isporuka dobara i usluga koje inozemni porezni obveznici obavljaju tuzemnim poreznim obveznicima...

Vrijednosni kuponi – kada se plaća PDV?

U poslovnoj praksi često se koriste različiti oblici vrijednosnih kupona, a najčešće se radi o prepaid telekomunikacijskim karticama, poklon karticama...

Obrtnik ste i koristite bolovanje? Obrazac JOPPD…

Trebate podnijeti vodeći računa da i razdoblje bolovanja morate iskazati na JOPPD-u, a posebno treba paziti na izračun osnovice za plaćanje doprinosa...

Evidencija o primljenim računima - što se šalje u Poreznu upravu?

Sukladno posljednjim izmjenama Zakona o PDV-u, za razdoblja oporezivanja od 1. siječnja 2019. porezni obveznici uz Prijavu poreza na dodanu vrijednost...

PDV na usluge pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača

Od 1.1.2019. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su...

Otpis dionica/udjela ovisnog društva u likvidaciji

Prilikom vrijednosnog usklađenja ili otpisa financijske imovine za poduzetnika nastaje rashod od umanjenja vrijednosti takve imovine imovine koji se...

Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja?

Upis i ovlasti prokuriste prema ZTD-u Prokura je, sukladno čl. 44. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačka punomoć i daje se isključivo u pisanom...

Novi TEB-ov priručnik: Automobili i službena putovanja

U ovom najnovijem IV. dopunjenom i izmijenjenom izdanju našeg priručnika „Automobili i službena putovanja“, uz više od 90 praktičnih primjera, pišemo...

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma – akontacije

Konačni obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2018. godinu izvršen je prema novom Zakonu o šumama (Nar. nov., br. 68/18), ali na...

Kada nastaje obveza PDV-a temeljem unaprijed ispostavljenih računa?

U praksi se ponekad javljaju pitanja u svezi nastanka obveze PDV-a u situacijama kada se računi ispostavljaju prije nego je isporuka uopće i...

Osiguranje od nezgode/ozljede na radu

Sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom, odnosno ugovora o životnom osiguranju osim obveznih zdravstvenih, mirovinskih i socijalnih osiguranja...

Tko podnosi Obrazac PD-IPO za 2018.?

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog...

Isplaćujete dividendu? Ne zaboravite porez i JOPPD!

Primiče se vrijeme utvrđivanja rezultata za prethodnu godinu, održavanja skupština i donošenja odluka, pored ostalog, i o raspodjeli dobiti. Svi su...

Objavljena prosječna bruto i neto plaća za 2018.

U Nar. nov., br. 25 od dana 13.3.2019. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike...