Ulazak u sustav PDV-a

Zakonom o PDV-u propisan je (čl. 90.) posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Malim poreznim obveznikom smatra se tuzemna pravna ili...

Otpis potraživanja po osnovi danih predujmova

Polako se približavamo kraju godine i vremenu u kojem poduzetnici intenzivnije razmišljaju o računovodstvenim i poreznim učincima obveznih procjena...

Obračun doprinosa za drugu djelatnost za 2023. godinu

Druga djelatnost je samostalna djelatnost (npr. obrt, slobodno zanimanje, poljoprivreda i šumarstvo, ostale djelatnosti) koju nositelj djelatnosti...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 129/23.

Objavljene izmjene poreznih zakona - porezna reforma 2024.

U Narodnim novinama br. 114 od 4.10.2023. objavljene su izmjene poreznih zakona u okviru najavljene porezne reforme koja za cilj ima smanjenje ukupnog...

Hrvatska turistička kartica

Poslodavci mogu svojim radnicima, ali i obrtnici sami sebi, nadoknaditi troškove ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih njihovom...

Bolovanje obrtnika u 2023. godini

Obrtnik je osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, osiguranik je mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a u slučaju bolovanja ima pravo na naknadu...

Troškovi sporta i rekreacije radnika

Jedan od sve češćih oblika nagrađivanja radnika je i omogućavanje radnicima korištenje raznih sportskih i rekreacijskih sadržaja (teretane, teniski...

Najam i zakup nekretnina - kada se obračunava PDV?

Usluge najma i zakupa nekretnina u poslovne svrhe, uključujući i iznajmljivanje u turističke svrhe, oporezuju se PDV-om, a najam stambenog prostora...

Nabava dobara od fizičkih osoba iz drugih država članica

Tuzemni porezni obveznici za potrebe svog poslovanja ponekad nabavljaju dobra (strojeve, opremu i sl.) i od fizičkih osoba (građana) iz drugih država...

Nagrade učenicima na praksi

Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju propisana je,...

Zadnja isplata plaće radniku i osobni odbitak

Po prestanku radnog odnosa radnika, poslodavac je u obvezi isplatiti mu plaću za zadnji mjesec rada, odnosno dio plaće ako je radni odnos prestao u...

Isplata regresa za 2023. godinu

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora za 2023. godinu radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu...

Primjena stopa PDV-a u ugostiteljstvu

Odredbama čl. 38. st. 3. toč. l) Zakona o porezu na dodanu vrijednost te čl. 47. st. 2. toč. l) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je...

Koeficijenti za preračun neto iznosa dohotka od kapitala i imovine u bruto iznos

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa naknade s osnove dohotka od imovine (npr. najam, zakup), te dohotka od kapitala (npr....

Neoporezive potpore za slučaj smrti

Pored ostalih vrsta neoporezivih primitaka koji se mogu isplatiti radnicima, Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su i neoporezivi iznosi...

Članovi uprave – osnovica doprinosa za 2023.

Članovi uprave, izvršni direktori trgovačkih društava te upravitelji zadruga (u nastavku: članovi uprave) su, prema čl. 12. Zakona o mirovinskom...

Provjera obveznika u sustavu PDV-a

Cilj provjere obveznika u sustavu PDV-a je utvrđivanje da je dobavljač porezni obveznik PDV-a na određeni dan, odnosno na dan kada je ispostavio račun...