Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Donosi se novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Važeći Zakon o fiskalnoj odgovornosti u primjeni je od 2011. godine. Njime su određena pravila kojima se ograničava državna potrošnja, jača...

Objavljeni su podaci o financiranju organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini

Tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela, druge javne institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S),...

Povrati sredstava u proračun

Za obavljanje djelatnosti radi kojih su osnovani, proračunski korisnici sredstva, u pravilu, dobivaju iz nadležnih proračuna (državnog proračuna ili...

Obvezna provjera Izjava o fiskalnoj odgovornosti u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima

Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a, čelnik JLP(R)S-a te predsjednik uprave trgovačkog...

Koji rezultat „raspodjeljuju“ JLP(R)S-i – konsolidirani ili nekonsolidirani?

U ovoj se godini utvrđuje iz kojih aktivnosti/projekata i unutar kojih izvora financiranja su proizašli viškovi i manjkovi prihoda i primitaka, mogu...

Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U listopadu prošle godine Vlada RH usvojila je Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2016. godinu ...

Okružnice Ministarstva financija

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo dvije okružnice za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja za 2018.

Donacije (i sponzoriranje) udruga iz javnih izvora

Udruge i druge organizacije civilnog društva u velikom se dijelu financiraju iz donacijskih sredstava. Kada se radi o donacijama iz javnih izvora,...

Što je točno rashodovanje... i što s rashodovanom imovinom?

Rashodovanje je trajno povlačenje imovine iz upotrebe. Nakon povlačenja imovine iz upotrebe ona se uništava ili otuđuje (prodajom dijelova,...

Najčešće pogreške kod godišnjeg popisa

Krajem svake godine, sa stanjem na dan 31. prosinca, svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su obaviti godišnji popis imovine...

Obveze preuzete u ovom i prethodnim razdobljima - u (ovogodišnjem) dokumentu plana

Zakonom o proračunu, između ostaloga, uređeno je i proračunsko planiranje. Osim posebnih odredaba ovoga Zakona o izradi proračuna i financijskog plana...

Za računovodstvo proračuna/proračunskog korisnika odgovoran je čelnik - neke prekršajne odredbe

Zakonom o proračunu uređeno je proračunsko planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim...

Praćenje izvršenja proračuna i financijskih planova

prema proračunskim klasifikacijama...

Godišnji popis imovine i obveza za 2016. godinu

Svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici moraju koncem godine popisati svu svoju imovinu i obveze ...

Proračunsko planiranje - za razdoblje 2017.-2019.

Izrada državnog proračuna temelji se na procjeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja ...