Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Knjige iz područja proračunskog računovodstva

Pregledajte i naručite najnovija izdanja priručnika (knjiga) iz područja računovodstva proračuna i proračunskih korisnika.

TEB-ov priručnik za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - Sustav državne riznice (SDR)

Pretplatite se na TEB-ov priručnik Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR) i ostvarite pravo na telefonsko savjetovanje...

Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U listopadu prošle godine Vlada RH usvojila je Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2016. godinu ...

Donacije (i sponzoriranje) udruga iz javnih izvora

Udruge i druge organizacije civilnog društva u velikom se dijelu financiraju iz donacijskih sredstava. Kada se radi o donacijama iz javnih izvora,...

Što je točno rashodovanje... i što s rashodovanom imovinom?

Rashodovanje je trajno povlačenje imovine iz upotrebe. Nakon povlačenja imovine iz upotrebe ona se uništava ili otuđuje (prodajom dijelova,...

Najčešće pogreške kod godišnjeg popisa

Krajem svake godine, sa stanjem na dan 31. prosinca, svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su obaviti godišnji popis imovine...

Obveze preuzete u ovom i prethodnim razdobljima - u (ovogodišnjem) dokumentu plana

Zakonom o proračunu, između ostaloga, uređeno je i proračunsko planiranje. Osim posebnih odredaba ovoga Zakona o izradi proračuna i financijskog plana...

Za računovodstvo proračuna/proračunskog korisnika odgovoran je čelnik - neke prekršajne odredbe

Zakonom o proračunu uređeno je proračunsko planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim...

Praćenje izvršenja proračuna i financijskih planova

prema proračunskim klasifikacijama...

Godišnji popis imovine i obveza za 2016. godinu

Svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici moraju koncem godine popisati svu svoju imovinu i obveze ...

Proračunsko planiranje - za razdoblje 2017.-2019.

Izrada državnog proračuna temelji se na procjeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja ...

Donesen je novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Proširena je obveza uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola i na nove obveznike ovog Zakona ...

Izjave o fiskalnoj odgovornosti kod primopredaje dužnosti tijekom godine

Izjavom čelnici potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje ...

Namjenski i vlastiti prihoda proračunskih korisnika u evidencijama JLP(R)S-a

Na koji način treba u poslovnim knjigama JLP(R)S -a knjižiti prihode proračunskih korisnika (i rashode koji se financiraju iz tih izvora financiranja)...

Financiranje udruga iz javnih izvora

Da bi udruge mogle ostvariti sredstva iz javnih izvora moraju ih pribaviti putem javnog poziva, natječaja ili ...

Preuzimanje obveza (na teret proračuna)

Svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, te JLP(R)S-i, obveznici su...

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S-a

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna mora se objaviti na internetskim stranicama JLP(R)S-a ...