Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Nar. nov., br. 41/21)

U Nar. nov., br. 21 od 16. travnja 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koji stupa na snagu dana 24....

Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (Nar. nov., br. 40/21)

U Nar. nov., br. 40/21 od 15.4.2021. objavljen je Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu osmoga...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Vinkovaca (Nar. nov., br. 40/21)

U Nar. nov., br. 40/21 od 15.4.2021. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Vinkovaca (u nastavku: Odluka) koja stupa na...

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 37/21)

U Nar. nov., br. 37 od 9.4.2021. objavljene se sljedeće odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov., br. 37/21)

U Nar. nov., br. 37 od 9.4.2021. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja...

Obvezno postupanje s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem

Guverner HNB-a donio je Odluku o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (Nar. nov., br. 30/21) koja stupa na snagu od 3.4.2021., a koja...

Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka (Nar. nov., br. 32/21)

U Nar. nov., br. 32/21 od 31.3.2021. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.4.2021.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 32/21)

U Nar. nov., br. 32/21 od 31.3.2021. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (u nastavku: Pravilnik) koji...

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 32/21)

U Nar. nov., br. 32/21 od 31.3.2021. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (u...

Prema fizičkim pokazateljima turizma Hvatska je u 2020. godini na razini 1976. i 2001.

Nakon šestogodišnjeg (2014. – 2019.) dinamičnog rasta dolazaka (+49,0%), domaćih i stranih turista te noćenja (+37,0%) domaćih i stranih turista u...

Dopune TEB-ovog portala POREZI

TEB-ov portal POREZI dopunili smo novim poveznicama na članke objavljene u novom broju TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za travanj 2021.

Izdavanje platnog naloga

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Izdavanje platnog naloga". Autor članka je Antonio Marečić

Ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave" Autor članka je Vedran...

Staž osiguranja i osnovice za ostvarivanje prava

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Staž osiguranja i osnovice za ostvarivanje prava". Autorica članka je...

Zdravstvena zaštita radnika upućenih u inozemstvo za vrijeme pandemije koronavirusa

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Zdravstvena zaštita radnika upućenih u inozemstvo za vrijeme pandemije...

Godišnji odmor – pitanja i odgovori

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Godišnji odmor – pitanja i odgovori". Autor članka je Vedran Jelinović

Liječnički pregledi u radnim odnosima

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Liječnički pregledi u radnim odnosima". Autorica članka je Ljubica...

Izmjene Delegirane i Provedbene uredbe u dijelu carinskih deklaracija iz Priloga B

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Izmjene Delegirane i Provedbene uredbe u dijelu carinskih deklaracija iz...