Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika (Nar. nov., br. 109/18)

U Nar. nov., br. 109 od 5.12.2018. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika koja stupa na snagu 13. prosinca 2018....

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (Nar. nov., br. 109/18)

U Nar. nov., br. 109 od 5.12.2018. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika koja stupa na snagu...

Uredba o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 109/18)

U Nar. nov., br. 109 od 5.12.2018. objavljena je Uredba o visini minimalne plaće koja stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Nar. nov., br. 109/18)

U Nar. nov., br. 109 od 5.12.2018. objavljena je Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila koja...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Nar. nov., br. 108/18)

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Nar. nov., br. 124/17) mijenjaju se i dopunjuju odredbe čl. 28., 29.,...

Novi Zakon o zakladama od 1.3.2019. (Nar. nov., br. 106/18)

U Nar. nov., br. 106/18 od 30. studenoga 2018. objavljen je Zakon o zakladama koji stupa na snagu 1. ožujka 2019. godine.

Od 1.12.2018. izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 106/18)

U Nar. nov., br. 106/18 od 30. studenoga 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1....

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 106/18)

U Nar. nov., br. 106/18 od 30. studenoga 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koji...

Porezna reforma od 1.1.2019. (Nar. nov., br. 106/18)

U Nar. nov., br. 106/18 od 30. studenoga 2018. objavljeni su sljedeći propisi:

Pad industrijske proizvodnje u Hrvatskoj i stagnacija u zemljama EU-a u 2018. godini

Trend rasta industrijske proizvodnje u Hrvatskoj počeo je nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju odnosno od veljače 2015. bilježi kontinuirani rast do...

Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 104/18)

U Nar. nov., br. 104/18 od 28.11.2018. objavljen je Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih revizora (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Nar. nov., br. 103/18)

U Nar. nov., br. 103 od 23.11.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene...

U Nar. nov., br. 103 od 23.11.2018. objavljen je Ispravak Pravilnika o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. (Nar. nov., br. 103/18)

U Računskom planu koji je sastavni dio Pravilnika o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu zamjenjuje se tekst odjeljka »4512...

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2018. (Nar. nov., br. 100/18)

Državni zavod za statistiku je objavio da Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvode na domaćem tržištu u listopadu 2018. u odnosu na rujan...

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Nar. nov., br. 100/18)

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Nar. nov., br. 100/18) uređuju se načela i mjere zdravstvene zaštite, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene...

Zakon o lovstvu (Nar. nov., br. 99/18)

U Nar. nov., br. 99 od 9.11.2018. objavljen je Zakon o lovstvu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_11_99_1913.html koji stupa na...

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći (Nar. nov., br. 99/18)

U Nar. nov., br. 99 od 9.11.2018. objavljen je Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 99/18)

U Nar. nov., br. 99 od 9.11.2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti...