Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 40/19)

U Nar. nov., br. 40/19 od 19.4.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (u nastavku:...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 40/19)

U Nar. nov., br. 40/19 od 19.4.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 40/19)

U Nar. nov., br. 40/19 od 19.4.2019. objavljen je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu...

Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (Nar. nov., br. 39/19)

U Nar. nov., br. 39 od 17.42019. objavljena je Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i...

Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima (Nar. nov., br. 39/19)

U Nar. nov., br. 39 od 17.42019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima koji stupa na snagu 18.4.2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 39/19)

U Nar. nov., br. 39 od 17.42019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 39/19)

U Nar. nov., br. 39 od 17.42019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji stupa na...

Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće (Nar. nov., br. 37/19)

U Nar. nov., br. 37 od 11.4.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće i stupa na snagu 1. svibnja 2019. godine.

Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće (Nar. nov., br. 37/19)

U Nar. nov., br. 37 od 11.4.2019. objavljena je Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće koja je...

Pravo na godišnji odmor

Iz tiska je upravo izašao novi TEB-ov priručnik "Pravo na godišnji odmor". U priručniku autori pišu o primjeni prava na godišnji odmor sukladno...

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 35/19)

U Nar. nov., br. 35 od 5. travnja 2019. objavljen je Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja...

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara (Nar. nov., br. 35/19)

U Nar. nov., br. 35 od 5. travnja 2019. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara...

Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Nar. nov., br. 32/19)

U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (u nastavku:...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2019.

Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 32/19)

U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne...

Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 32/19)

U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u...