Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 98/22.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune

HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) sklopili su dana 13.7.2022. četvrte izmjene i dopune...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Rodiljne i roditeljske potpore ostvaruju se od 1.8.2022. na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i...

Direktor koji ujedno obavlja i određene poslove iz djelatnosti društva

Prema Zakonu o trgovačkim društvima uprava vodi poslove društva i zastupa društvo. Te poslove član uprave može obavljati u radnom odnosu ili van...

Revolut Bank - primici se od 1.6.2022. mogu isplatiti i na račune otvorene u toj banci

Hrvatska narodna banka je Revolut Bank izdala odobrenje, od 1.6.2022., o proširenju pružanja usluga na području RH na način da će, osim dosadašnjih...

Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada - zaposlenicima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti socijalne skrbi i zaposlenicima u ustanovama kulture

Odlukama o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti...

Novi kolektivni ugovori - za državne i javne zaposlenike

Sindikati državnih i javnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske sklopili su 6.5.2022. na određeno vrijeme od četiri godine Kolektivni...

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa u 2022.

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u posebnim slučajevima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite i drugih okolnosti iz čl. 39. Zakonom o...

Državljani trećih zemalja - uvjeti za ključno osoblje ili samozapošljavanje

Uvjeti pod kojima državljani trećih zemalja smiju raditi u RH propisani su Zakonom o strancima (u nastavku: Zakon). Državljanin treće zemlje je osoba...

Potvrda vanjskim suradnicima o isplaćenom drugom dohotku

Podsjećemo sve isplatitelje drugog dohotka koji se ne smatraju konačnim (npr. naknade temeljem ugovora o djelu, autorskih honorara) da su obvezni do...

Ovrha na plaći – ograničenja i izuzeća u 2022.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Upućivanje radnika u Republiku Hrvatsku

Upućivanje radnika u Republiku Hrvatsku u okviru privremenog i povremenog prekograničnog pružanju usluga uređeno je Zakonom o upućivanju radnika u...

Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

Zakonom o radu je propisana odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu i u svezi s radom. Prema čl. 111. ZR-a poslodavac je dužan...

Nepuno radno vrijeme prema Zakonu o radu

Nepuno radno vrijeme propisano je čl. 62. Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) kao svako radno vrijeme kraće od...

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...