Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa u 2022.

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Tablica prireza porezu na dohodak

Pregledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima u Narodnim novinama zaključno do broja 48/22.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u posebnim slučajevima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite i drugih okolnosti iz čl. 39. Zakonom o...

Državljani trećih zemalja - uvjeti za ključno osoblje ili samozapošljavanje

Uvjeti pod kojima državljani trećih zemalja smiju raditi u RH propisani su Zakonom o strancima (u nastavku: Zakon). Državljanin treće zemlje je osoba...

Potvrda vanjskim suradnicima o isplaćenom drugom dohotku

Podsjećemo sve isplatitelje drugog dohotka koji se ne smatraju konačnim (npr. naknade temeljem ugovora o djelu, autorskih honorara) da su obvezni do...

Ovrha na plaći – ograničenja i izuzeća u 2022.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Upućivanje radnika u Republiku Hrvatsku

Upućivanje radnika u Republiku Hrvatsku u okviru privremenog i povremenog prekograničnog pružanju usluga uređeno je Zakonom o upućivanju radnika u...

Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

Zakonom o radu je propisana odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu i u svezi s radom. Prema čl. 111. ZR-a poslodavac je dužan...

Nepuno radno vrijeme prema Zakonu o radu

Nepuno radno vrijeme propisano je čl. 62. Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) kao svako radno vrijeme kraće od...

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu

Radni odnos je ugovorni odnos između radnika i poslodavca u kojem je poslodavac obvezan radniku dati posao i za obavljeni rad isplatiti plaću, a...

O čemu voditi računa prilikom izmjena ili dopuna pravilnika o radu?

Prema čl. 27. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 98/19; u nastavku: ZR) o donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim...

Obavljanje poslova zaštite na radu

Prema čl. 20. Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14 – 96/18; u nastavku: ZZR) poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na...

Radni staž i radno iskustvo

Za ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa izvorima radnog prava često se veže uz uvjet radnog staža, staža osiguranja ili radnog iskustva te se...

Ocjena radne sposobnosti radnika

Radna sposobnost je sposobnost osobe za obavljanje određenog posla. U svakodnevnoj praksi učestala su pitanja koja se odnose na radnu sposobnost...

Primici od donacija ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana (15.000,00 kn)

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija odnosno...