Nepuno radno vrijeme prema Zakonu o radu

Nepuno radno vrijeme propisano je čl. 62. Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) kao svako radno vrijeme kraće od...

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06)...

Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivo, ako su to utvrdili izvorom radnoga prava, naknade, potpore i nagrade te druge primitke koji se...

Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu

Radni odnos je ugovorni odnos između radnika i poslodavca u kojem je poslodavac obvezan radniku dati posao i za obavljeni rad isplatiti plaću, a...

O čemu voditi računa prilikom izmjena ili dopuna pravilnika o radu?

Prema čl. 27. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 98/19; u nastavku: ZR) o donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim...

Obavljanje poslova zaštite na radu

Prema čl. 20. Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14 – 96/18; u nastavku: ZZR) poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na...

Radni staž i radno iskustvo

Za ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa izvorima radnog prava često se veže uz uvjet radnog staža, staža osiguranja ili radnog iskustva te se...

Ocjena radne sposobnosti radnika

Radna sposobnost je sposobnost osobe za obavljanje određenog posla. U svakodnevnoj praksi učestala su pitanja koja se odnose na radnu sposobnost...

Primici od donacija ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana (15.000,00 kn)

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija odnosno...

POREZI – sve na jednom mjestu!

Na novom TEB-ovom portalu "POREZI" možete besplatno i bez registracije pregledati međusobno povezane pročišćene tekstove svih poreznih zakona i...

MRMS o prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Institut prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu uređen je člankom 84. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 98/19). U nastavku...

Doplatak za djecu u 2021.

Roditelj koji želi ostvariti doplatak za djecu treba podnijeti zahtjev ustrojstvenoj jedinici HZMO-a i dokazati da ispunjava uvjete propisane Zakonom...

Grad Petrinja – prirez porezu na dohodak se ukida 1.3.2021.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, pored ostalih...

Ograničenja od ovrhe na plaći u 2021. godini

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Novi Zakon o strancima (Nar. nov., br. 133/20)

U Nar. nov., br. 133 od 2. prosinca 2020. objavljen je Zakon o strancima koji stupa na snagu dana 1.1.2021. uz određene izuzetke propisane čl. 261....

Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima...

Što mora sadržavati ugovor o radu za rad kod kuće

Rad kod kuće je rad na izdvojenom mjestu rada i ugovor o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika mora sadržavati i dodatne podatke iz čl. 17. st....

Primanja iz Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Primanja iz Kolektivnog ugovora za graditeljstvo". Autor članka je...