Novi ekonomsko-financijski propisi

U nastavku su prikazani najvažniji ekonomsko-financijski propisi koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 66/24 - 77/24

Stope poreza na dohodak od 1.1.2024.

Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23), jedinice lokalne samouprave su nadležne za utvrđivanje poreznih stopa godišnjih...

Plaće - statistički podaci i podaci iz prethodnih godina

U nastavku se daje pregled prosječnih plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH i osnovica za obračun doprinosa (najniže, najviše mjesečne i najviše...

Rokovi za podnošenje obrazaca i plaćanja obveza u travnju 2024.

Kako ne biste propustili neki od rokova za podnošenje prijava, izvještaja i obrazaca te plaćanja obveza u tekućem mjesecu, svaki mjesec Vam pripremamo...

Mirovine - elementi za izračun i uvjeti za 2024.

Pregledajte elemente za izračun mirovine te uvjete za odlazak u mirovinu u 2024.

Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela

Pregledajte koja su obvezna davanja pri isplati autorskih i umjetničkih naknada, primjere obračuna, te koeficijente za preračun i primjere obračuna...

Drugi dohodak - ugovor o djelu

Može se sklopiti za naknade po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih...

Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se...

Popis Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklapaju se u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja do kojeg bi došlo u slučajevima međunarodnih...

Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti...

Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2024. do 30.6.2024.

U Nar. nov., br. 156/23 objavljena je je kamatna stopa koju je Europska središnja banka (u nastavku: ESB) primijenila na svoje posljednje glavne...

Dohodak od kapitala – preračun neto iznosa u bruto

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa dohotka od kapitala po osnovi isplate dividende/udjela u dobiti, kamate, te izuzimanja u bruto...

Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2024.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Zdravstveno osiguranje - pregled visina osnovica i naknada po vrstama bolovanja i isplatiteljima

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od...

Obrazac JOPPD

Sastavni dio Pravilnika o porezu na dohodak su i prilozi (prilozi 1. – 5.) kojima su propisane oznake za popunjavanje Obrasca JOPPD te šifarnik...

Osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja za 2023. i 2024.

Osnovica za obračun doprinosa za 2024. utvrđena je kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta za konkretnu osnovu osiguranja. Pojam ''prosječna...

Otpremnine

Pravo na otpremninu uređuje se izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac, tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom,...

Naknade i članarine za 2024.

Obveza plaćanja naknade za članarine, općekorisne funkcije šuma i renti uređena je posebnim propisima o članarinama turističkim zajednicama, o šumama...