Pretplatom na "Financije, pravo i porezi" ostvarujete nižu cijenu kotizacije!

Jedna od ključnih djelatnosti TEB-a su edukacije iz područja računovodstva, financija, poreza i prava: savjetovanja, seminari, praktikumi, webinari i „in house“ edukacije.

Edukacije za poduzetnike (trgovačka društva, banke, obrtnici i dr.), proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije održavamo u Zagrebu. A da bi olakšali dolazak klijentima iz svih dijelova Hrvatske, savjetovanja, seminare i praktikume održavamo i u Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Puli, Opatiji, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku.

U uvjetima pandemije razvili smo i redovito održavamo internet edukacije - webinare, na kojima obrađujemo iste teme kao i na edukacijama „u živo“.

Edukacije s ciljem stjecanja i ažuriranja znanja, te nakon donošenja novih i izmjena postojećih propisa održavamo iz brojnih područja, kao što su:

 • računovodstvo i financijsko izvještavanje (poduzetničko računovodstvo - HSFI i MSFI, proračunsko računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, obrtnika i slobodnih zanimanja)
 • plaće, porezi i doprinosi i JOPPD
 • svi porezi (porez na dohodak, porez na dodoanu vijednost, porez na dobit i dr.)
 • javna nabava
 • radno zakonodavstvo
 • zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • ovršni postupci
 • kolektivni ugovori
 • poslovanje trgovačkih društava
 • trgovina, turizam i ugostiteljstvo
 • poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
 • sprječavanje pranja novca
 • zaštita potrošača i dr.

Nadalje, redovito održavamo i edukacije prema licenciranim programima za ovlaštene revizore i iz područja javne nabave, kao i „in house“ edukacije posve prilagođene potrebama polaznika.

Vrhunski TEB-ovi predavači i stručnjaci-praktičari na jednostavan i lako razumljiv način - kroz rad na primjerima iz prakse, ističu sve bitne aspekte teme, a na koncu odgovaraju na pisane i usmene upite klijenata. Osim toga, teme su potanko obrađene i u pisanom materijalu.

Radi velikog odaziva klijenata na edukacije TEB-a, visina naknade za ovu kvalitetnu uslugu je popularna.

Važne napomene polaznicima TEB-ovih edukacija:

 1. Prijavu za edukaciju potrebno je dostaviti u TEB čim ranije, a najkasnije 3 radna dana prije održavanja (ili prema uputi u pozivu na edukaciju), kako bismo mogli osigurati mjesto, pisani materijal i dr. za sve zainteresirane polaznike.
 2. Kotizaciju za edukaciju potrebno je unaprijed uplatiti na žiroračun TEB-a, jer se polaznicima osigurava mjesto prema redoslijedu primljenih uplata.
 3. Ako ima slobodnih mjesta, zainteresirani se mogu prijaviti sve do početka održavanja edukacije, a kotizacija se može uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu (uz izdavanje fiskalnog računa).
 4. U slučaju otkaza ili odgode edukacije, uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima na njihov žiroračun. U slučaju odustajanja prijavljenih polaznika, uplaćene kotizacije vraćamo uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja edukacije obavijeste TEB o svojoj spriječenosti (ili prema uputi u pozivu na edukaciju).

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaš TEB