Obavljanje poslova zaštite na radu

Prema čl. 20. Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14 – 96/18; u nastavku: ZZR) poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na...

Radni staž i radno iskustvo

Za ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa izvorima radnog prava često se veže uz uvjet radnog staža, staža osiguranja ili radnog iskustva te se...

Aktualnosti u proračunskom računovodstvu od 1.1.2021.

Računovodstveni postupci u proračunskom računovodstvu uređeni su Zakonom proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu .

Porez na dobit po odbitku

Prema odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 138/20; u nastavku: Zakon), porez po odbitku u smislu Zakona je porez kojim...

Neoporezive premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za radnike

Pored ostalih neoporezivih primitaka, poslodavci imaju mogućnost za svoje radnike neoporezivo plaćati i premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog...

Obračunski PDV pri uvozu

U sklopu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost došlo je do proširenja mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri...

Rad stranca iz treće zemlje u RH od 1.1.2021.

Stranac – državljanin treće zemlje može raditi za poslodavca u Republici Hrvatskoj (RH). Taj državljanin treće zemlje je osoba koja ima državljanstvo...

Isplata dobiti vlasnicima društva

Dobit tekuće godine koju društvo iskaže u svojim financijskim izvještajima (bilanci i računu dobiti i gubitka) najprije se mora upotrijebiti za...

Obvezno postupanje s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem

Guverner HNB-a donio je Odluku o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (Nar. nov., br. 30/21) koja stupa na snagu od 3.4.2021., a koja...

Produženi rokovi za javnu objavu GFI-a za 2020. godinu

Zakon o računovodstvu (ZOR) propisuje obvezu javne objave godišnjih financijskih izvještaja (GFI) i druge dokumentacije, što se provodi predajom tih...

Prema fizičkim pokazateljima turizma Hvatska je u 2020. godini na razini 1976. i 2001.

Nakon šestogodišnjeg (2014. – 2019.) dinamičnog rasta dolazaka (+49,0%), domaćih i stranih turista te noćenja (+37,0%) domaćih i stranih turista u...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Naknada za pokretanje žalbenog postupka

U javnoj nabavi žalba se podnosi pod fazama postupka uz pravilo da žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne...

Ocjena radne sposobnosti radnika

Radna sposobnost je sposobnost osobe za obavljanje određenog posla. U svakodnevnoj praksi učestala su pitanja koja se odnose na radnu sposobnost...

Dohodak od imovinskih prava

Imovinska prava su isključiva prava autora, a ista štite imovinske (ekonomske) interese autora u pogledu korištenja njegova djela koje on može...

Odricanje od tražbine – porezne obveze

U praksi se događaju situacije da se fizička osoba želi odreći svoje tražbine za određeni novčani primitak u korist neke druge osobe, bilo fizičke...

Očuvanje radnih mjesta – produženje mjera za ožujak 2021.

Potpore za očuvanje radnih mjesta produžene su i za mjesec ožujak 2021. Mjera se može koristiti za radnike zaposlene do 28.2.2021. i to samo za one...

Novi obrasci financijskih izvještaja izdavatelja za 2021. i nadalje

Za 2021. i nadalje, propisani su novi obrasci financijskih izvještaja izdavatelja, kao i novi obvezan sadržaj bilješki uz njihove polugodišnje i...