Oporezivanje PDV-om online seminara (webinara)

Primjena digitalnih tehnologija u poslovanju i nije neka novost jer smo u današnje vrijeme i poslovno i privatno svi na neki način manje-više...

Obvezni sastojci pisama, računa, internetske stranice

Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), čl. 21., propisano je da se na poslovnom papiru (pismima, računima i dr.) i internetskoj stranici poduzetnika...

Umanjenje osnovice za obračun članarine turističkoj zajednici za 2020.

Ministarstvo turizma i sporta mišljenjem kl.: 011-03/21-02/22 od 29. ožujka 2021. ističe da primljene potpore radi ublažavanja negativnih posljedica u...

O čemu voditi računa prilikom izmjena ili dopuna pravilnika o radu?

Prema čl. 27. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 98/19; u nastavku: ZR) o donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim...

Obavljanje poslova zaštite na radu

Prema čl. 20. Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14 – 96/18; u nastavku: ZZR) poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na...

Radni staž i radno iskustvo

Za ostvarivanje pojedinih prava iz radnog odnosa izvorima radnog prava često se veže uz uvjet radnog staža, staža osiguranja ili radnog iskustva te se...

Aktualnosti u proračunskom računovodstvu od 1.1.2021.

Računovodstveni postupci u proračunskom računovodstvu uređeni su Zakonom proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu .

Otuđenje nekretnine – oporezivo ili ne?

Otuđenjem nekretnine smatra se ne samo prodaja nego i zamjena odnosno bilo kakav drugi prijenos nekretnine. Zakonom o porezu na dohodak (čl. 58.) je u...

Porez na dobit po odbitku

Prema odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 138/20; u nastavku: Zakon), porez po odbitku u smislu Zakona je porez kojim...

Neoporezive premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za radnike

Pored ostalih neoporezivih primitaka, poslodavci imaju mogućnost za svoje radnike neoporezivo plaćati i premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog...

Obračunski PDV pri uvozu

U sklopu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost došlo je do proširenja mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri...

Rad stranca iz treće zemlje u RH od 1.1.2021.

Stranac – državljanin treće zemlje može raditi za poslodavca u Republici Hrvatskoj (RH). Taj državljanin treće zemlje je osoba koja ima državljanstvo...

Isplata dobiti vlasnicima društva

Dobit tekuće godine koju društvo iskaže u svojim financijskim izvještajima (bilanci i računu dobiti i gubitka) najprije se mora upotrijebiti za...

Obvezno postupanje s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem

Guverner HNB-a donio je Odluku o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (Nar. nov., br. 30/21) koja stupa na snagu od 3.4.2021., a koja...

Produženi rokovi za javnu objavu GFI-a za 2020. godinu

Zakon o računovodstvu (ZOR) propisuje obvezu javne objave godišnjih financijskih izvještaja (GFI) i druge dokumentacije, što se provodi predajom tih...

Prema fizičkim pokazateljima turizma Hvatska je u 2020. godini na razini 1976. i 2001.

Nakon šestogodišnjeg (2014. – 2019.) dinamičnog rasta dolazaka (+49,0%), domaćih i stranih turista te noćenja (+37,0%) domaćih i stranih turista u...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Naknada za pokretanje žalbenog postupka

U javnoj nabavi žalba se podnosi pod fazama postupka uz pravilo da žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne...