Može li poduzetnik robu i opremu kupljenu u EU platiti u stranoj gotovini?

Pravne i fizičke osobe (obrtnici) sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su...

Zatezne kamate od 1.7.2019.

U Nar. nov., br. 64/19 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim...

Nadzor nad radom udruge

Zakonom o udrugama (u nastavku: Zakon) propisuje se između ostalog i nadzor nad radom i poslovanjem udruge. Nadzor može biti unutarnji, inspekcijski,...

Očekivani prihodi od turizma u 2018. u Hrvatskoj

Broj ostvarenih noćenja stranih turista u Tablici 2. pokazuje da grupa od petnaest zemalja u 2017. (od Njemačke do Švicarske), izravno određuje ukupan...

Može li postupak financiranja udruga biti jednostavniji?

Udrugama se godišnje dodijeli više od 1,7 mlrd. kn iz javnih izvora . To su značajna sredstva, i još od 2015., dodjeljivanje sredstava udrugama iz...

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.

Prestanak radnog odnosa istekom vremena na koji je ugovor sklopljen

Iako je moguće radni odnos na određeno vrijeme prestane i na drugi način (npr. izvanrednim otkazom, redovitim otkazom ako je ugovorena takva mogućnost...

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-VI 2019.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i...

Pravo na naknadu plaće

Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku: ZR), kao osnovnim zakonom radnog zakonodavstva, propisano je da radnik ima pravo na naknadu...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2019.

Neoporezive potpore u slučaju smrti

Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi potpora za slučaj smrti članova uže obitelji te u slučaju smrti samog radnika.

Od 1.7.2019. ukinut je prirez porezu na dohodak u Gradu Iloku (Nar. nov., br. 58/19)

U Nar. nov., br. 58/19 od 12. lipnja 2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka, kojom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu...

Odvojeni život od obitelji i isplata naknade

Ugovor o radu ili pravilnik o radu ili kolektivni ugovor ili odluka izvor je radnog prava kojim poslodavac uređuje ostvarivanje prava iz radnog odnosa...

Poslovno uvjetovani otkaz – obveza isplate otpremnine

Ako kao poslodavac otkazujete ugovor o radu, a pritom otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika, obvezni ste radniku isplatiti otpremninu propisanu čl....

Nastanak obveze PDV-a kod primljenih usluga iz inozemstva

Primjenom sustava obrnutog oporezivanja veliki broj isporuka dobara i usluga koje inozemni porezni obveznici obavljaju tuzemnim poreznim obveznicima...

Vrijednosni kuponi – kada se plaća PDV?

U poslovnoj praksi često se koriste različiti oblici vrijednosnih kupona, a najčešće se radi o prepaid telekomunikacijskim karticama, poklon karticama...

Plaćanja i naplata u devizama u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti

Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja (devize, strana gotovina, čekovi i dr.) mogući su između rezidenata, te rezidenata i nerezidenata...

Provjerite ovlaštenje revizora – prije imenovanja!

Prema Zakonu o reviziji, obveznici revizije dužni su odabrati i imenovati revizorsko društvo najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog...