Mlade osobe – za povrat poreza na dohodak ne podnosi se poseban zahtjev

Od 1. siječnja 2020., a temeljem izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 121/19), primjenjuje se propisano umanjenje obveze poreza na...

Visina sredstava za uzdržavanje državljana trećih zemalja

Vlada Republike Hrvatske je temeljem ovlaštenja iz Zakona o strancima 21.veljače 2021. donijela Uredbu o načinu izračuna i visini sredstava za...

MRMS o prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Institut prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu uređen je člankom 84. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 98/19). U nastavku...

Doplatak za djecu u 2021.

Roditelj koji želi ostvariti doplatak za djecu treba podnijeti zahtjev ustrojstvenoj jedinici HZMO-a i dokazati da ispunjava uvjete propisane Zakonom...

Mjerenje odgođenih poreza u bilanci za 2020.

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se uz primjenu poreznih stopa čija se primjena očekuje u razdoblju kada je imovina ostvarena ili obveza...

Grad Petrinja – prirez porezu na dohodak se ukida 1.3.2021.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, pored ostalih...

Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2021.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2021. u kojem donosimo nove, aktualne i stručne članke

Novi Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2021. - 2022.)

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum i Sindikat pomoraca Hrvatske zaključili su 30. prosinca 2020. Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce...

Iskazivanje otpisanih doprinosa kod obrtnika - korisnika mjere potpore za ORM

Porezni obveznici koji su za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvarili mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaće oslobođeni su...

Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.

Kako smo već i naveli u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21, financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za...

Carinska tarifa – promjene u 2021. u odnosu na 2020. godinu

Provedbenom uredbom Komisije br. 2020/1577 objavljenom u Službenom listu EU-a serije L br. 361/2020 donijeta je nova carinska i statistička tarifa...

TEB pomaže stradalnicima potresa!

BEZ PLAĆANJA KOTIZACIJE na webinarima „u živo“ koje TEB organizira i održava samostalno (osim licenciranih programa) mogu sudjelovati predstavnici...

Obavijest o rokovima i načinu podnošenja propisanih izvješća za poduzetnike i računovodstvene servise s područja pogođenih potresom

Na internet strancama Porezne uprave dana 7.1.2021. objavljena je Obavijest o rokovima i načinu podnošenja propisanih izvješća za poduzetnike i...

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a i obveza ispravka pretporeza

Poduzetnik koji ulazi ili izlazi iz sustava PDV-a obvezan je ispraviti pretporez za gospodarska dobra, ako za njih nije isteklo razdoblje ispravka, te...

Porezni tretman donacija za ublažavanje posljedica potresa

U Nar. nov. br. 2/21 objavljene su i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a (stupio na snagu 8.1.2021.), a vezano uz darovanja koja se daju uz otklanjanje...

Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2021.

Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće,...

Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela

Pregledajte koja su obvezna davanja pri isplati autorskih i umjetničkih naknada, primjere obračuna, te koeficijente za preračun i primjere obračuna...

Fond sati, kalendar, blagdani i neradni dani za 2021.

Pregledajte na jednom mjestu fond sati, blagdane i neradne dane te kalendar (sa oznakama izvješča za Obrazac JOPPD) za cijelu 2021.