Skrivanje gubitaka

Nastavno na članke kojima se u Infu već dulje vrijeme bavimo prijevarama u financijskim izvještajima i računovodstvu, u ovom broju ćemo započeti s...

Obveze iznajmljivača u 2018.

Hrvatski građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor i zemljišta za kamp mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja...

Ukidanje izvješćivanja na JOPPD-u o naknadi za nezapošljavanje invalida

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2018.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec lipanj 2018.

Privola vs druge osnove za obradu osobnih podataka prema GDPR-u

Stigao je i taj trenutak, Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: GDPR ) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Možda i najčešća...

Koji rezultat „raspodjeljuju“ JLP(R)S-i – konsolidirani ili nekonsolidirani?

U ovoj se godini utvrđuje iz kojih aktivnosti/projekata i unutar kojih izvora financiranja su proizašli viškovi i manjkovi prihoda i primitaka, mogu...

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

ZOO u čl. 369. propisuje i uvjete pod kojima se ugovor može izmijeniti ili raskinuti zbog nastupa izvanrednih okolnosti. Riječ je o tzv. clausuli...

Prekid zastare podnošenjem tužbe

Podnošenje tužbe je jedan od najsigurnijih načina prekida tijeka zastarnog roka ali se tijek zastarnog roka prekida i svakom drugom radnjom koju...

Formiranje zakonskih rezervi j.d.o.o.-a

Posebnosti osnivanja i formiranja zakonskih rezervi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) u odnosu na društvo s ograničenom...

Utvrđivanje dohotka od imovinskih prava

Dohodak od imovinskog prava može se ostvarivati od vremenski ograničenog ustupanja autorskog prava, prava industrijskog vlasništva i drugog imovinskog...

Oslobođenja od doprinosa na plaću

Na snazi su oslobođenja za tri skupine osoba: osobe koje se prvi puta zapošljavaju, mlade osobe te djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih...

Vrijednosna usklađenja potraživanja – što se porezno priznaje?

Priznavanje rashoda s osnove potraživanja za isporučena dobra i obavljene usluge kod poduzetnika  - obveznika poreza na dobit regulirano je poreznim...

Paušalno oporezivanje i plaćanje doprinosa

Mogućnost paušalnog oporezivanja, kao i uvjeti koji pritom moraju biti zadovoljeni, propisani su Zakonom o porezu na dohodak ...

Prihodi od državnih potpora

Državne potpore priznaju se u prihod na sustavnoj osnovi tijekom razdoblja u kojima nastaju s njima povezani troškovi.

Mjere za sprječavanje prijevara

Mjere koje poduzetnici poduzimaju radi sprječavanja prijevara mogu biti različite i mnogobrojne. Obuhvaćaju propisane i fakultativne postupke, pa kod...

Uputa Porezne uprave o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2017.

Na internet stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr) objavljena je Uputa o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2017. godinu...

Raskid ugovora zbog neispunjenja – rok nije bitan sastojak ugovora

Kad ispunjenje obveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora, dužnik zadržava pravo da i nakon isteka roka ispuni svoju obvezu, a vjerovnik da...

Ukinute određene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju

Ova odluka stupa na snagu 15.7.2018. u kojem roku zakonodavac može izmijeniti ZOMO kako bi ukinute odredbe bile suglasne s Ustavom Republike Hrvatske...