Oslobođenja od doprinosa na plaću

Na snazi su oslobođenja za tri skupine osoba: osobe koje se prvi puta zapošljavaju, mlade osobe te djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih...

Utvrđivanje dohotka od imovinskih prava

Dohodak od imovinskog prava može se ostvarivati od vremenski ograničenog ustupanja autorskog prava, prava industrijskog vlasništva i drugog imovinskog...

Formiranje zakonskih rezervi j.d.o.o.-a

Posebnosti osnivanja i formiranja zakonskih rezervi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) u odnosu na društvo s ograničenom...

Vrijednosna usklađenja potraživanja – što se porezno priznaje?

Priznavanje rashoda s osnove potraživanja za isporučena dobra i obavljene usluge kod poduzetnika  - obveznika poreza na dobit regulirano je poreznim...

Paušalno oporezivanje i plaćanje doprinosa

Mogućnost paušalnog oporezivanja, kao i uvjeti koji pritom moraju biti zadovoljeni, propisani su Zakonom o porezu na dohodak ...

Prihodi od državnih potpora

Državne potpore priznaju se u prihod na sustavnoj osnovi tijekom razdoblja u kojima nastaju s njima povezani troškovi.

Mjere za sprječavanje prijevara

Mjere koje poduzetnici poduzimaju radi sprječavanja prijevara mogu biti različite i mnogobrojne. Obuhvaćaju propisane i fakultativne postupke, pa kod...

Uputa Porezne uprave o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2017.

Na internet stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr) objavljena je Uputa o sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dobit za 2017. godinu...

Raskid ugovora zbog neispunjenja – rok nije bitan sastojak ugovora

Kad ispunjenje obveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora, dužnik zadržava pravo da i nakon isteka roka ispuni svoju obvezu, a vjerovnik da...

Ukinute određene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju

Ova odluka stupa na snagu 15.7.2018. u kojem roku zakonodavac može izmijeniti ZOMO kako bi ukinute odredbe bile suglasne s Ustavom Republike Hrvatske...

Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U listopadu prošle godine Vlada RH usvojila je Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2016. godinu ...

Obračunski PDV kod uvoza

Opće pravilo je da se PDV-om oporezuje uvoz dobara tj. svaki unos dobara u Europsku uniju (EU) koja nisu u slobodnom prometu na području EU u skladu s...

Nagrađivanje menadžera/članova uprave dodjelom vlastitih dionica

Ako se vlastite dionice dodjeljuju osobama koje su ujedno i zaposlenici toga društva taj će se primitak smatrati dohotkom od nesamostalnog rada ...

Pozajmice pravnim i fizičkim osobama – koju kamatnu stopu primijeniti?

Posuđivanje novca između pravnih osoba, koje nisu banka ili druga financijska institucija, te između pravnih i fizičkih osoba predmet je ugovora o...

Evidentiranje podataka o nabavi i korištenju automobila na Obrascu PDV

Zadnjim izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koje se primjenjuju od 1.1.2018., izmijenjena je odredba čl. 178. st. 1. toč. 1. Pravilnika...

Mogu li revizori otkriti/spriječiti prijevaru?

Revizore možemo podijeliti na interne - unutarnje revizore koji su sastavni dio SIK-a, i vanjske – komercijalne revizore, koji nisu dio tog sustava. I...

Okružnice Ministarstva financija

Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija objavilo dvije okružnice za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja za 2018.

Aktualne okružnice, dokumenti i informacije

Pregledajte aktualne okružnice, arhivu dosadašnjih okružnica te važnije dokumente i informacije za proračune i proračunske korisnike.