Dvojno ili jednostavno knjigovodstvo?

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku: Zakon) uređen je, između ostaloga, okvir financijskog...

Što poslodavci moraju znati o pravu na godišnji odmor

S gledišta prava radnika na godišnji odmor, svibanj i lipanj su bitni mjeseci u godini. To stoga što do kraja lipnja svaki poslodavac mora prema...

Likvidacija društva – obveza GFI i prijave poreza na dobit

Zakonom o računovodstvu je za poduzetnike propisana obveza podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja (u nastavku: GFI) za statističke i druge...

Rok zastare komunalne naknade

Zastara (lat. praescriptio) je institut obveznog prave koja je uređena Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov. br. 35/05 – 29/18; u nastavku: ZOO)...

Primjenjujete li HSFI-e ili MSFI-e?

Svi poduzetnici obveznici poreza na dobit dužni su godišnje financijske izvještaje (u nastavku: GFI) sastavljati i objavljivati primjenom Hrvatskih...

Evidencija o primljenim računima - što se šalje u Poreznu upravu?

Sukladno posljednjim izmjenama Zakona o PDV-u, za razdoblja oporezivanja od 1. siječnja 2019. porezni obveznici uz Prijavu poreza na dodanu vrijednost...

PDV na usluge pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača

Od 1.1.2019. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su...

Otpis dionica/udjela ovisnog društva u likvidaciji

Prilikom vrijednosnog usklađenja ili otpisa financijske imovine za poduzetnika nastaje rashod od umanjenja vrijednosti takve imovine imovine koji se...

Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja?

Upis i ovlasti prokuriste prema ZTD-u Prokura je, sukladno čl. 44. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačka punomoć i daje se isključivo u pisanom...

Koliko vjerovati revizorskom izvješću?

Da bi smanjili rizik, poduzetnici provjeravaju i prate poslovanje svojih poslovnih partnera, osobito u slučaju pozajmica, plaćanja predujma ili...

Novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2019.

Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2019.

Izmjene i dopune ZTD-a i ZSR-a primjenjuju se već od 20. travnja

U Nar. nov., br. 40., od 19.4.2019. godine objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) i Zakon o izmjenama i...

Osobe za nepravilnosti u javnom sektoru

S obzirom na donošenje novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti i novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, česti upiti proračunskih korisnika...

Pravo na godišnji odmor

Iz tiska je upravo izašao novi TEB-ov priručnik "Pravo na godišnji odmor". U priručniku autori pišu o primjeni prava na godišnji odmor sukladno...

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma – akontacije

Konačni obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2018. godinu izvršen je prema novom Zakonu o šumama (Nar. nov., br. 68/18), ali na...

Kada nastaje obveza PDV-a temeljem unaprijed ispostavljenih računa?

U praksi se ponekad javljaju pitanja u svezi nastanka obveze PDV-a u situacijama kada se računi ispostavljaju prije nego je isporuka uopće i...

Osiguranje od nezgode/ozljede na radu

Sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom, odnosno ugovora o životnom osiguranju osim obveznih zdravstvenih, mirovinskih i socijalnih osiguranja...

Tko podnosi Obrazac PD-IPO za 2018.?

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog...