Objavljena prosječna bruto i neto plaća za 2018.

U Nar. nov., br. 25 od dana 13.3.2019. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike...

Naplaćivanje vrećica, izvješćivanje i plaćanje naknade

Trgovci i druge osobe koje nabavljaju vrećice da bi u njih pakirali prodane proizvode obvezni su plaćati naknadu za zbrinjavanje otpadne ambalaže, te...

Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

U listopadu prošle godine Vlada RH usvojila je Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu (u...

Pad industrijske proizvodnje u 2018. nakon četverogodišnjeg rasta

Trend industrijske proizvodnje Hrvatske od 2010. do 2013. godine pokazuje prosječni godišnji pad industrijske proizvodnje od 2,5%. Unutar ukupne...

Označavanje vozila u javnom cestovnom prijevozu

Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 41/18) propisani su uvjeti i način obavljanja djelatnosti javnog prijevoza putnika i...

Ustavni sud RH odbio zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 434. i 435. ZJN 2016

Na sjednici održanoj 5. veljače 2019. Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku br. U-I-2911/2017 kojom se odbija zahtjev za ocjenu suglasnosti s...

Priznavanje troškova plovila, zrakoplova, apartmana i kuća za odmor

Poreznom obvezniku koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor priznaje se kao rashod amortizacija...

Stručno osposobljavanje – obveze doprinosa u 2019. godini

Osobe s kojima je sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa obvezno su osigurane osobe prema propisima o...

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini

U Narodnim novinama br. 118/18 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba. Nova je Odluka stupila na snagu...

Bolovanje obrtnika i obrazac JOPPD

Obrtnik je osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost), isti je osiguranik i na obvezno mirovinsko i na obvezno zdravstveno osiguranje te ima pravo na...

Minimalna plaća za 2019.

Novim Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18; u nastavku: novi Zakon), koji je stupio na snagu 1.1.2019., propisane su određene novine u...

Zadaće revizijskog odbora i suradnja s revizorom

U Infu 12/18 pisali smo da su svi subjekti od javnog interesa prema Zakonu o reviziji bili dužni od 1.1.2018. ustrojiti revizijski odbor. Također,...

Znate li?

Tko donosi odluku o podjeli dobiti i koji je uopće redoslijed podjele dobiti? Kako pokriti gubitak poslovanja? Koja potraživanja možete otpisati bez...

Kraj zimskog sezonskog sniženja!

Ukoliko trgovac nije prodao sve proizvode iz zimske kolekcije, može nastaviti s prodajom tih proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha,...

Trgovci i proizvođači ne zaboravite do 1.3.2019. dostaviti godišnje izvješće!

Trgovci i proizvođači, tj. sve pravne i fizičke osobe-obrtnici koji na profesionalnoj osnovi proizvode, prerađuju, prodaju, unose iz druge države...

AKCIJA: ne propustite knjige po sniženim cijenama iz TEB-ove biblioteke sa popustima i do 50%*

Ne propustite knjige po sniženim cijenama iz TEB-ove biblioteke sa popustima i do 50%*

Cenzus za uzdržavanog člana

Uzdržavano dijete i bilo koji uzdržavani član uže obitelji poreznog obveznika (npr. bračni drug, roditelj) u 2019. ne bi smio ostvariti više od...

Podnošenje obrasca U-RA putem sustava ePorezna

Radi velikog broja pitanja naših pretplatnika u svezi podnošenja evidencije o primljenim računima (knjiga U-RA) uz Obrazac PDV za siječanj 2019., svim...