Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a i obveza ispravka pretporeza

Poduzetnik koji ulazi ili izlazi iz sustava PDV-a obvezan je ispraviti pretporez za gospodarska dobra, ako za njih nije isteklo razdoblje ispravka, te za zalihe.

Gospodarskim dobrima smatraju se dobra i usluge (koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava) koja prema računovodstvenim propisima spadaju u dugotrajnu imovinu. Razdoblje za ispravak pretporeza za gospodarska dobra je 5 godina, a za nekretnine 10 godina, uključujući kalendarsku godinu u kojoj je gospodarsko dobro nabavljeno ili proizvedeno odnosno nekretnina izgrađena. Ispravak pretporeza obavlja se za razdoblje nakon izlaska odnosno ulaska u sustav PDV-a. Godišnji iznos ispravka pretporeza iznosi 1/5, odnosno 1/10 iznosa PDV-a koji je bio zaračunan za gospodarska dobra.

Ispravak pretporeza za gospodarska dobra nije potrebno obavljati ako pretporez koji bi se trebao ispraviti iznosi manje od 1.000,00 kn po jednom gospodarskom dobru.

Ispravak pretporeza zbog ulaska u sustav PDV-a

Porezni obveznik koji u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini obavi isporuke dobara i usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn (bez PDV-a) obvezan je upisati se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa. Osim po sili zakona, porezni obveznik može ući u sustav PDV-a temeljem vlastitog zahtjeva (dobrovoljno).

Ulazak u sustav PDV-a, u smislu Zakona o PDV-u, smatra se promjenom uvjeta mjerodavnih za oporezivanje, te porezni obveznik u ovom slučaju ima pravo ispraviti pretporez za gospodarska dobra, ako nije isteklo razdoblje za ispravak.

Primjer:

Poduzetnik – mali porezni obveznik nabavio je u 2019. teretno vozilo i primio račun u iznosu 125.000,00 kn (vozilo 100.000,00 + PDV 25.000,00 kn). Pri nabavi nije mogao odbiti PDV. S 1.1.2021. porezni obveznik upisan je u registar obveznika PDV-a, a nabavljeno vozilo  koristi za svoju oporezivu djelatnost s pravom na odbitak pretporeza. Razdoblje u kojem se promatra da li je došlo do promjene uvjeta za odbitak pretporeza je 5 godina i traje do 2023. godine. Izračun godišnjeg ispravka pretporeza: 25.000,00/5 = 5.000,00 kn. U trećoj godini (2021.) su se promijenili uvjeti za odbitak pretporeza i porezni obveznik ima pravo na „pozitivni“ ispravak pretporeza u iznosu od 1/5. Ako će vozilo koristi do 2023., porezni obveznik će svake godine (2022. i 2023.) iskazati ispravak pretporeza u visini 1/5 odnosno 5.000,00 kn. Na ovaj način poreznom obvezniku će biti naknadno priznato pravo na pretporez za razdoblje od 3 godine.

Ispravak odbitka pretporeza za gospodarska dobra iskazuje se u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanje kalendarske godine (obrascu PDV-a za 12./2021. odnosno 10.-12./2021. ako porezni obveznik porez plaća tromjesečno).

Osim za gospodarska dobra, pri ulasku u sustav PDV-a porezni obveznik može ispraviti tj. koristiti pretporez i za zalihe (robu, sirovine i materijal i dr.) koje na dan ulaska u sustav PDV-a ima na stanju. Kako bi mogao obaviti ispravak pretporeza obvezan je popisati zalihe te imati račun za zalihe koje je nabavio od dobavljača upisanih u registar obveznika PDV-a. Ispravak pretporeza za zalihe iskazuje u prijavi PDV-a koja se podnosi za razdoblje oporezivanja u kojem je porezni obveznik ušao u sustav PDV-a (obrazac PDV za 01./2021. odnosno 01.-03./2021., ako je tromjesečni porezni obveznik).

Ispravak pretporeza zbog izlaska iz sustava PDV-a

Porezni obveznik čija je vrijednost isporuka u prethodnoj godini (2020.) manja od 300.000,00 kn (a ako je u sustav PDV-a ušao dragovoljno i ako je isteklo razdoblje od 3 kalendarske godine u kojima je trebao ostati u sustavu PDV-a) može od 1.1. tekuće godine (1.1.2021.) izaći iz sustava PDV-a podnošenjem zahtjeva Poreznoj upravi do 15.1.2021. Radi činjenice da se gospodarska dobra koriste više godina a da se pretporez može odbiti samo u mjeri u kojoj se dobra koriste za oporezive transakcije za koje je dozvoljen odbitak pretporeza, porezni obveznik mora ispraviti odbijeni pretporez ako nije isteklo razdoblje za ispravak pretporeza.

Primjer:

Poduzetnik upisan u registar obveznika PDV-a nabavio je 2019. stroj za što je primio račun u iznosu 500.000,00 kn (vrijednost stroja 400.000,00 kn + PDV 100.000,00 kn). Zaračunati PDV porezni obveznik je odbio u cijelosti. S 1.1.2021. porezni obveznik izlazi iz sustava PDV-a. Obzirom da razdoblje za ispravak pretporeza za predmeti stoj nije isteklo (traje od 2019. do 2023.), za preostalo razdoblje od 3 godine (2021.-2023.), porezni obveznik mora napraviti ispravak pretporeza. Izračun pretporeza za ispravak: 100.000,00/5 x 3 = 60.000,00 kn. To je iznos poreza koji će se vratiti u državni proračun.

Osim za gospodarska dobra, kod izlaska iz sustava PDV-a porezni obveznik obvezan je ispraviti pretporez i za zalihe dobara. U tu svrhu obvezan je na dan izlaska iz sustava PDV-a popisati zalihe dobara te imati račun za zalihe koje je nabavio od dobavljača obveznika PDV-a.

Ispravak odbitka pretporeza za gospodarska dobra i zalihe iskazuje se u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u kalendarskoj godini (obrascu PDV-a za 12./2020. odnosno 10.-12./2020. ako porez plaća tromjesečno).

Ispravak pretporeza za gospodarska dobra i zalihe nije potrebno obaviti u slučaju uništenja, gubitka ili krađe dobara za koje postoje valjani dokazi (policijski zapisnik, očevidnik nadležnog tijela za utvrđivanje štete ili odgovarajuća dokumentacija o količini i vrsti dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje), te kod uzoraka i davanja poklona male vrijednosti.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 12/20, D. Zaloker, str. 77
FIP br. 7/20, I. Slovinac, str 161
FIP br. 11/20, I. Slovinac, str 119

Natrag