arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2020

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Kristina Ercegović: Sam svoj gazda ili rob svog posla

Aktualno

 • Sanda Pipunić: Dostava obračunske isprave za plaću zaposlenicima u javnom sektoru putem Osobnog korisničkog pretinca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Aktualno

  Sanda Pipunić: Dostava obračunske isprave za plaću zaposlenicima u javnom sektoru putem Osobnog korisničkog pretinca

  Uredbom o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru propisana je obveza dostave digitalno potpisane obračunske isprave za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka iz Sustava COP-a u korisnički pretinac zaposlenika u okviru sustava e-Građani. Obveza se odnosi na sva državna tijela i javne službe iz Registra zaposlenih u javnom sektoru, kojima se plaće, naknade ili drugi primitci obračunavaju i isplaćuju putem Sustava COP-a.

  Autorica članka ukazuje na obveze državnih tijela/javnih službi, rok za aktivaciju korisničkog pretinca te način pristupa obračunskim ispravama.

 • Marijana Herceg: Oporezivanje dobiti u uvjetima posebnih okolnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Aktualno

  Marijana Herceg: Oporezivanje dobiti u uvjetima posebnih okolnosti

  Uslijed nastupa posebnih okolnosti došlo je do izmjena brojnih poreznih i ostalih propisa, kojima su uvedene mjere pomoći gospodarstvu. Između ostalih, izmijenjen je i Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 32/20) , te su slijedile prateće izmjene Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 - 1/20). U ovom članku je dan pregled novosti vezane uz oporezivanje dobiti u 2020. godini te podnošenje godišnje porezne prijave za 2019., obzirom da se razdoblje proglašene epidemije preklapalo s razdobljem podnošenja prijave poreza na dobit za 2019. godinu.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019.

  Konsolidirani financijski izvještaji su financijski izvještaji grupe poduzetnika u kojoj određeni poduzetnik (matično društvo) nad jednim ili više poduzetnika (društvo kći) ima vladajući utjecaj (kontrolu), a prikazuju financijski položaj i uspješnost grupe kao cjeline. Obveznici sastavljanja tih izvještaja su matična društva, međutim, propisana su i određena izuzeća od obveze konsolidacije. Rok za njihovu dostavu Fini za javnu objavu, iznimno za 2019., je najkasnije do 31. listopada 2020.

 • Domagoj Zaloker: Ulaganja na tuđoj imovini u zakupu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Ulaganja na tuđoj imovini u zakupu

  Ulaganja na tuđoj imovini u zakupu koja zakupnik ne zaračunava zakupodavcu u pravilu se u poslovnim knjigama zakupnika evidentiraju u okviru dugotrajne nematerijalne imovine. Predmetna ulaganja te njihov tretman u slučaju prestanka ili prijevremenog raskida ugovora o zakupu, sa sobom nose određene računovodstvene i porezne efekte. Ako je ugovorom o zakupu poslovnoga prostora, ili drugim međusobnim sporazumom, određeno da ulaganja koja će obaviti zakupnik idu na teret zakupodavca, tada zakupnik za ugovorena ulaganja u poslovni prostor ispostavlja račun zakupodavcu. Predmetna ulaganja u poslovnim knjigama zakupnika evidentiraju se kao rashodi razdoblja, dok se potraživanja za ista, temeljem ispostavljenih računa, evidentiraju u korist prihoda. Ako je ugovorom o zakupu poslovnoga prostora ugovoreno da ulaganja koja će obaviti zakupnik idu na teret zakupnika, te da zakupnik za obavljena ulaganja neće teretiti zakupodavca, računovodstveni tretman ulaganja ovisi prvenstveno o njihovoj vrsti jer će ona odrediti terete li ulaganja rashode razdoblja ili dugotrajnu imovinu zakupnika. U pravilu se ulaganja u tuđu imovinu u zakupu, koja zadovoljavaju zahtjeve priznavanja kao imovine, evidentiraju u skupini dugotrajne nematerijalne imovine zakupnika jer se, zapravo, radi samo o pravu korištenja predmetnog ulaganja za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, a ne o stvarnom „fizičkom“ vlasništvu nad obavljenim ulaganjem (imovinom). Pod uvjetom da je zakupnik obavio ulaganja u poslovni prostor u zakupu koja nije zaračunavao zakupodavcu, u trenutku prestanka ugovora o zakupu dolazi do isporuke (stjecanja) predmetnih ulaganja u korist zakupodavca. U pravilu, zakupnik za navedenu isporuku ne zaračunava nikakvu naknadu zakupodavcu. U tom smislu, sasvim je svejedno prestaje li ugovor o zakupu njegovim istekom ili prijevremenim raskidom. Prema tome, potrebno je voditi računa o ispravnom računovodstvenom i poreznom tretmanu takve isporuke odnosno stjecanja.

   

 • Irena Slovinac: Putničke agencije - računovodstveni i porezni aspekt poslovanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Putničke agencije - računovodstveni i porezni aspekt poslovanja

  Za usluge koje agencija pruža u svoje ime koristeći usluge i dobra nabavljena od drugih poreznih obveznika obvezna primijeniti posebni postupak oporezivanja. Posebni postupak oporezivanja ne primjenjuje se na usluge koje agencija pruža kao posrednik. Usluge koje putnička agencija obavlja koristeći vlastita dobra i usluge oporezuju po redovnom postupku.

  Putnička agencija dužna je fiskalizirati račune naplaćene gotovinom izdane u svoje ime, te račune izdane u ime i za račun drugog obveznika fiskalizacije.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Oslobođenje/odgoda od plaćanja poreznih obveza (COVID-19) - pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Oslobođenje/odgoda od plaćanja poreznih obveza (COVID-19) - pitanja i odgovori

  S obzirom na primjenu čl. 107.a Općeg poreznog zakona u slučaju posebnih okolnosti javila su se određena pitanja, pored ostalog, vezana i uz evidentiranje oslobođenja/odgode poreznih obveza na karticama poreznih obveznika kao i smanjenju predujma poreza na dobit u 2020. na koje odgovara autorica članka. Uz navedeno, daju se odgovori uz: zadovoljenje uvjeta  za  odgodom plaćanja poreza, potvrdi o stanju duga radi javljanja na javni natječaj, mjeru oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza, oznaku posebnog statusa u ROP i dr.

 • Davor Burić: Praćenje i nadzor aktivnosti e-trgovine i digitalne ekonomije u Poreznoj upravi RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Porezi i doprinosi

  Davor Burić: Praćenje i nadzor aktivnosti e-trgovine i digitalne ekonomije u Poreznoj upravi RH

  Digitalna tehnologija, a samim time i e-trgovina, zauzima sve veći značaj u svim gospodarstvima zemalja članica EU-a. Razvoj brzog interneta i usvajanje tehnoloških rješenja omogućuje poduzetnicima da kreativno razvijaju svoje poduzetničke ideje, koje u kratkom roku mogu imati globalno značenje. Poduzetnički poduhvati nemaju ograničenje u smislu prostora i nove pojavnosti koje omogućuju digitalne tehnologije predstavljaju izazove s kojima se porezne administracije moraju nositi u cilju efikasnog i poštenog oporezivanja svih poslovnih subjekata. U članku je tiječ o metodama praćenja i analiziranja ove djelatnosti od strane poreznog nadzora.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Porez na dobit - obveza za 2019. i predujmovi u 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Porez na dobit - obveza za 2019. i predujmovi u 2020.

  U uvjetima posebnih okolnosti, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti, Prijava poreza na dobit podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2020. Obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit te navedenih obrazaca i izvješća dospijevaju 31. srpnja 2020. Predujmovi poreza na dobit, koje su porezni obveznici dužni plaćati tijekom 2020. godine, utvrđeni su temeljem podataka iskazanih po podnesenoj prijavi poreza na dobit (PD ili PD-NN obrascu) za 2019. Porezna uprava može, temeljem zakonskih odredbi, određenim skupinama poreznih obveznika koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje ili su nastavili poslovati u smanjenom opsegu utvrditi predujam poreza na dobit u manjem iznosu.

 • mr. sc. Sanja Živko: Troškovi prijevoza na posao i s posla - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Sanja Živko: Troškovi prijevoza na posao i s posla

  Pravo radnika na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla nije pravo koje je utvrđeno Zakonom o radu. Naknada tog materijalnog prava radnika uređena je kolektivnim ugovorom, ako se primjenjuje, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim izvorom radnog prava, npr. odlukom poslodavca. Ako nijednim od navedenih akata nije propisano ovo materijalno pravo, a poslodavac ga ne želi isplatiti, radnik niti ne ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla bez obzira što stvarni trošak ustvari nastaje.  Poslodavci mogu radnicima neoporezivo isplatiti naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih izdataka. O pravu na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, njihovom poreznom tretmanu i načinu isplate možete pročitati u nastavku članka.

 • Dinko Lukač: Putnički promet - povrat PDV-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Putnički promet - povrat PDV-a

  Putnik iz treće zemlje za dobra koja iznosi u osobnoj prtljazi iz Republike Hrvatske (RH) tj. iz Europske unije (EU) može ostvariti povrat PDV-a. Da bi putnik ostvario povrat PDV-a moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: - da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području EU, a isto dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom, - da je ukupna vrijednost isporuke (tj. kupljenih dobara s PDV-om) iskazana na jednom računu veća od 740,00 kn, - da je kupac ili netko u njegovo ime prevezao dobra kupljena u RH izvan EU prije isteka roka od 3 mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka, - da postoji dokaz o izvozu, izvornik računa i izvornik Obrasca PDV-P potvrđen od carinarnice države na čijem području su dobra iznesena iz EU. Oslobođenje od PDV-a za dobra koja u osobnoj prtljazi iznosi putnik (tj. kupac) ostvaruje se naknadno, tj. tek kad prodavatelj dobara primi dokaz o izvozu dobara od strane putnika.

  Autor u članku piše o povratu PDV-a u putničkom prometu od strane putnika, potrebnim obrascima i evidencijama koje mora izdati i voditi porezni obveznik te iskazivanju povrata PDV-a u poreznim prijavama i poslovnim knjigama poreznog obveznika.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Povrat poreza za 2019. dostavom privremenog poreznog rješenja u posebnom postupku - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Povrat poreza za 2019. dostavom privremenog poreznog rješenja u posebnom postupku

  Porezna uprava je obvezna građanima koji su u 2019. ostvarili dohodak od nesamostalnog rada (osim obveznika koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi), te poreznim obveznicima koji su ostvarili drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, po službenoj dužnosti utvrditi godišnji porez na dohodak i prirez porezu te dostaviti privremeno porezno rješenje (do 30.6.2020.), neovisno o tome je li se po godišnjem obračunu utvrđuje pravo na povrat poreza ili razlika za uplatu.

  Kao mjeru pomoći građanima radi nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19, izmjenama Zakona o porezu na doho)dak (s primjenom od 20.3.2020.), već pri dostavi privremenih poreznih rješenja građanima, tijekom mjeseca lipnja 2020. obavljena je i isplata više plaćenog poreza i prireza porezu na dohodak na njihove račune, uz zadržavanje prava na podnošenje prigovora.

  O navedenom, kao i mogućnostima podnošenja prigovora od strane poreznih obveznika – fizičkih osoba, piše autorica članka.

 • Anita Štefanac: Potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) za lipanj 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Porezi i doprinosi

  Anita Štefanac: Potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) za lipanj 2020.

  Potpora za lipanj se ne odnosi na sve poslodavce, već na one koji su najpogođeniji krizom. Kako bi poslodavci mogli koristiti navedenu potporu moraju dokazati pad prihoda u iznosu od najmanje 50% u mjesecu svibnju 2020. u odnosu na svibanj 2019., odnosno poslodavci koji posluju kraće od 12 mjeseci dokazuju pad prihoda u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020.

  Najviše pogođenima utjecajem epidemije Koronavirusa definirani su poslodavci iz određenih sektora (podjela prema NKD 2007), a autorica članka detaljno pojašnjava koji su to poslodavci koji mogu koristiti navedenu mjeru za lipanj te koje dokaze moraju podnijeti Poreznoj upravi i HZZ-u kako bi ostvarili pravo na potporu.

 • Gordana Lončar: Naknade za rad članova izbornih tijela izbornih povjerenstava i biračkih odbora - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Naknade za rad članova izbornih tijela izbornih povjerenstava i biračkih odbora

  Autorica u članku obrazlaže porezni tretman naknada koje se isplaćuju članovima izbornih tijela sukladno propisima o porezu na dohodak.

  Od primitaka ostvarenih za rad u izbornim tijelima, uz uvjet da nije riječ o nekom drugom izvoru dohotka (plaći ili dohotku od samostalne djelatnosti), utvrđuje se drugi dohodak koji se ne smatra konačnim. To znači da pri isplati naknade za rad u biračkom odboru isplatitelj treba obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak po stopi od 24%, prirez porezu na dohodak te doprinose za obvezna osiguranja.

  Navedenu naknadu za rad u svezi s izborom čije je održavanje propisano posebnim zakonom, ako se isplaćuju do 1.600,00 kn po održanom izboru nadležna tijela mogu fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke.

Plaće i naknade plaća

 • Jasna Prepeljanić: Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Plaće i naknade plaća

  Jasna Prepeljanić: Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa

  Najviša godišnja osnovica, prema odredbama Zakona o doprinosima, najviši je iznos do kojega je za pojedinog osiguranika u mirovinskom osiguranju za određenu godinu prema svim osnovama obveza uplatiti doprinos za MO I. stup, po propisanim stopama, bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju te godine.

  Najviša godišnja osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće, koeficijenta 6,0 i brojke 12 te za 2020. iznosi 629.424,00 kn.

  Autorica u članku obrazlaže, na praktičnim primjerima, način utvrđivanja najviše godišnje osnovice.

 • Dinko Lukač: Plaća i dodaci na plaću - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Plaća i dodaci na plaću

  Iznos plaće za redovan rad u punom ili nepunom radnom vremenu kao i ostvarivanje drugih prava iz radnog odnosa uređuje se izvorom radnog prava (ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, posebnim propisom) kojeg primjenjuje poslodavac. Osim prava na plaću za redovan rad, radnik ima pravo i na povećanu plaću za prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je određeno da se ne radi te za rad u otežanim uvjetima. Podaci iz evidencije o radnom vremenu radnika su podloga za obračun plaće.

  Autor u članku piše o utvrđivanju plaće i obračunu dodataka na plaću s osnove prekovremenog rada, rada noću, rada u smjenama, rada nedjeljom, blagdanom, kumuliranju dodataka, te o poreznom tretmanu navedenih uvećanja i iskazivanju istih u obračunskoj listi kao i u Obrascu JOPPD.

 • Jasminka Rakijašić: Plaća u naravi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Plaće i naknade plaća

  Jasminka Rakijašić: Plaća u naravi

  Osim plaće u novcu za redovan rad, poslodavci često svojim radnicima omogućuju i primitke u naravi, odnosno primitke u stvarima i uslugama i bez naknade. Takvi primici se, u  pravilu, također smatraju plaćom i podliježu svim davanjima kao i redovna plaća. Međutim, plaća u naravi ima i svoje posebnosti o kojima pišemo u članku.

 • Sandra Pezo: Iskazivanje isplate plaće radnicima za koje je poslodavac ostvario potporu HZZ-a (COVID – 19) u Obrascu JOPPD - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Iskazivanje isplate plaće radnicima za koje je poslodavac ostvario potporu HZZ-a (COVID – 19) u Obrascu JOPPD

  Poslodavac koji je za radnika ostvario potporu za očuvanje radnih mjesta HZZ-a oslobođen je obveze plaćanja obveznih doprinosa za iznos isplaćene potpore, a koju mora kao dio ugovorene plaće iskazati u Obrascu JOPPD na isti način (korištenjem istih šifri) kao i kod svake druge isplate plaće. Navedeno oslobođenje provodi PU po službenoj dužnosti umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poslodavca i to na temelju podataka razmijenjenih sa HZZ-om iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD.

  Budući je potpora za travanj i svibanj, kao i lipanj, utvrđena u iznosu od 4.000,00 kn, a pojedini radnici u svojim ugovorima o radu imaju navedenu minimalnu plaću, postavilo se pitanje iskazivanja plaće/potpore u Obrascu JOPPD o čemu i piše autorica članka.

   

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Podsjetnik na polugodišnje financijsko izvještavanje i upute iz okružnice - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Podsjetnik na polugodišnje financijsko izvještavanje i upute iz okružnice

  Od početka godine u knjigovodstvenim evidencijama te u financijskom izvještavanju za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2020. primjenjuju se izmijenjeni i dopunjeni propisi o proračunskom računovodstvu (Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Nar. nov., br. 126/19) i Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Nar. nov., br. 126/19) . U našem časopisu FIP br. 1/2020 najavljene su izmjene tih propisa (mr. sc. I. Jakir Bajo, Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu, str. 234), a u FIP-u br. 4/2020 pisano je o novom uređenju dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti i sitnom inventaru (N. Bičanić, Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar od 2020. godine, str. 123), što je i najznačajnija izmjena u propisima koja utječe na klasifikaciju te imovine i rashoda za nabavu te imovine u poslovnim knjigama, financijskim izvještajima, ali i planskim aktima te izvještajima o izvršenju. Također, dopunjen je Računski plan s novim računima i podskupinom 125 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo, a u skladu s time dosadašnji obrazac: BIL zamijenjen je s novim, a prvi puta će se predavati za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

  Polugodišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva sastavljaju se u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Propisani obrasci izvještaja koji se sastavljaju za polugodišnje izvještajno razdoblje nisu se mijenjali u odnosu na prethodnu godinu, stoga se polugodišnje financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvo obavlja na isti način i u istim rokovima kao i prošle godine.

 • Mladenka Karačić: Knjigovodstveno evidentiranje komunalnog doprinosa i komunalne naknade - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Knjigovodstveno evidentiranje komunalnog doprinosa i komunalne naknade

  U uvjetima proglašene epidemije i nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih pojavom virusa COVID-19 utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti, odnosno može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene, različite od namjena propisanih čl. 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu. O evidentiranju potpunog ili djelomičnog osobođenja plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa možete pročitati u nastavku članka.

   

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

  Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz čl. 9. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14; u nastavku: Zakon) za vođenja jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, obvezna je sastaviti polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, i predati ga Fini najkasnije u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

  Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnog računovodstva sastavlja se na Obrascu: PR-RAS-NPF.

  Obrazac: PR-RAS-NPF predaje se Fini putem papirnatih obrazaca ili u elektroničkom obliku s ugrađenim kontrolama, koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija i FINA-e.

  Uz elektronički oblik Referentne stranice predaje se njen ispis ovjeren potpisom zakonskog zastupnika. Neprofitna organizacija koja predaje papirnate obrasce treba koristiti obrasce Narodnih novina.

   

Poslovanje obrtnika

 • Irena Slovinac: Ulazak obrtnika u sustav PDV-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Poslovanje obrtnika

  Irena Slovinac: Ulazak obrtnika u sustav PDV-a

  Fizička osoba – obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koja u prethodnoj ili tekućoj godini ostvari vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn obvezna je upisati se u registar obveznika PDV-a. Fizička osoba čija je vrijednost isporuka manja od 300.000,00 kn može se upisati u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev.

  Pri ulasku u sustav PDV-a porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza za gospodarska dobra i zalihe. Porezni obveznik koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu ulaskom u sustav PDV-a mora početi voditi poslovne knjige i porez na dohodak utvrđivati na temelju poslovnih knjiga. U članku se na primjerima prikazuje evidentiranje ispravka pretporeza, predujmova, primitaka i izdataka te PDV-a po primljenim i izdanim računima prije i nakon ulaska obrtnika u sustav PDV-a.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi

  Jednom započeti postupak javne nabave naručitelj je obvezan i završiti. Postupak javne nabave formalnopravno završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju. Zakon o javnoj nabavi sadrži poprilično jasne odredbe o nastanku i sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma. Usto, sadrži i odredbe o njihovom izvršenju odnosno dopuštenim izmjenama. Poštivanje ovih odredaba iznimno je važno, jer osim podnošenja žalbe od strane gospodarskih subjekata, naručitelj može i prekršajno odgovarati ako sklopi nedopuštenu izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma. U projektima financiranim iz ESI fondova, u slučaju nedopuštenih izmjena ugovora primjenjuje se financijska korekcija od 25%.
  Kako tumačiti i primjenjivati u praksi odredbe o sklapanju izvršenju u izmjenama ugovora, teme su o kojima pišemo u ovome članku.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće u posebnim slučajevima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće u posebnim slučajevima

  Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolest ili ozljede odnosno drugih okolnosti radi kojih osiguranik nije u mogućnosti obavljati svoju obvezu rada jedno je od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. To pravo mogu ostvariti samo određeni osiguranici za propisane slučajeve.

  Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19; u nastavku: Zakon) i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14, 51/14 - ispravak, 11/15, 17/15, 123/16 - ispravak, 129/17; u nastavku: Pravilnik) utvrđeno je pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona (u nastavku: privremena nesposobnost za rad).

  Privremena nesposobnost za rad, sukladno odredbama Zakona, je odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti radi kojih je određena osoba-osiguranik spriječena izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Razdoblje privremene nesposobnosti za rad i vrijeme za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće dokazuje se Izvješćem o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koje izdaje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi.

  Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, prema propisima o zdravstvenom osiguranju, pripada osiguraniku samo za dane, odnosno sate za koje bi imao pravo na plaću, odnosno naknadu plaće prema propisima o radu.

  Privremenu nesposobnost za rad utvrđuje izabrani doktor, a dužinu trajanja određuje ovisno o vrsti bolesti, a najdulje do roka utvrđenog Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (Nar. nov., br. 153/09; Pravilnik o rokovima). Nakon proteka roka bolovanja utvrđenog Pravilnikom, pravo na bolovanje i duljinu trajanja bolovanja utvrđuje ovlašteni doktor HZZO-a.

  Kako, na koji način i pod kojim uvjetima se ostvaruje pravo na naknadu plaće u posebnim slučajevima privremene nesposobnosti za rad odnosno za vrijeme bolovanja pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Plaćeni i neplaćeni dopust - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Plaćeni i neplaćeni dopust

  Dopust od strane poslodavca može biti priznat uz naknadu plaće (plaćeni dopust) ili bez naknade plaće (neplaćeni dopust). Osim razlike u tome pripada li radniku pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja jednog od ova dva dopusta, ova dva instituta razlikuju se i po tome što je plaćeni dopust pravo radnika koje mu poslodavac mora omogućiti kad nastupi okolnost za koju se ostvaruje, dok neplaćeni dopust nije pravo radnika, već mu ga poslodavac može, ali i ne mora odobriti. U ovome članku pišemo o ova dva instituta na način kako ih uređuje Zakon o radu i pojedini kolektivni ugovori objavljeni u Narodnim novinama (javne i državne službe, graditeljstvo i ugostiteljstvo), te se daje osvrt i na najčešća otvorena pitanja vezana uz njihovu primjenu u praksi.

Zaštita osobnih podataka

 • Ivan Vidas: Pseudonimizacija i enkripcija osobnih podataka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2020

  Zaštita osobnih podataka

  Ivan Vidas: Pseudonimizacija i enkripcija osobnih podataka

  Provedbom Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR) voditelji obrade i izvršitelji obrade potiču se da poduzimaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije i enkripcije, kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. To se odnosi na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca. U ovome članku pišemo o navedenim mjerama uzimajući u obzir njihove prednosti i nedostatke.

Pitajte TEB

 • Nikolina Bičanić: Preraspodjela financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S-a?
 • Vedran Jelinović: Prekid zastoja ovrhe i isplata plaće za 6/2020
 • mr. sc. Ida Dojčić: Kamate na zajmove odobrene povezanim fizičkim osobama
 • Jasminka Rakijašić: Paušalna naknada za prehranu i terenski dodatak
 • Dinko Lukač: Nadoknada troškova prijevoza

TEB-ov podsjetnik

Teb-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 7/20