arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2020

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Hrvatska je bolja na svjetskoj ljestvici digitalne konkurentnosti

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Uz Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Uz Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva

  Donošenjem novog Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (Nar. nov., br. 105/20) omogućena je provedba i puna primjena Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Njime se uređuju uvjeti i način stvaranja, zatim čuvanja i zaštite, obrade, vrednovanja, odabiranja, pretvorbe, korištenja i izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu kao i propisana stručna osposobljenost za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom. Posebice je od značaja dio Pravilnika koji se odnosi na pretvorbu fizičkog i analognog gradiva u digitalni oblik te mogućnost uništenja takvog gradiva nakon pretvorbe. Tijela javne vlasti kao i pravne osobe koje su obuhvaćene Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskoga gradiva u nadležnosti arhiva dužne su uskladiti svoje opće akte, kojima se uređuju pitanja od značenja za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom s odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu (dakle do 3.1.2021.).

 • Irena Slovinac: Izmjene i dopune HSFI-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Aktualno

  Irena Slovinac: Izmjene i dopune HSFI-a

  U Nar. nov., br. 105 od 25.9.2020. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Najznačajnije promjene odnose se na objave u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje i konsolidirane godišnje financijske izvještaje sadržane u HSFI-u 1. Standard sada posebno propisuje zahtjeve za objavljivanjem u bilješkama za mikro i male poduzetnike, a posebno za srednje poduzetnike, pri čemu je došlo do promjena u obuhvatu informacija i zahtjevu za detaljnijim informacijama o pojedinim transakcijama.

  U HSFI-u 2 izmijenjeni su i dopunjeni zahtjevi za mjerenje goodwila te odredbe kada matično društvo u RH nije dužno sastavljati konsolidirane financijske izvještaje.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Ulaganja u nekretnine – prijenosi na ili sa ulaganja u nekretnine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Ulaganja u nekretnine – prijenosi na ili sa ulaganja u nekretnine

  Nakon početne klasifikacije, društvo može donijeti odluku o prenamjeni nekretnine, što znači da je moguće izvršiti prijenos na ili sa ulaganja u nekretnine. Promjena početno utvrđene namjene nastaje kada imovina počinje ispunjavati ili prestane ispunjavati definiciju ulaganja u nekretnine. Prilikom evidentiranja prijenosa, potrebno je utvrditi vrijednost nekretnine u trenutku prijenosa te nekretninu evidentirati primjenom odgovarajućeg računovodstvenog standarda od datuma reklasifikacije.

 • Domagoj Zaloker: Knjiženje i oporezivanje prodaje automobila - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Knjiženje i oporezivanje prodaje automobila

  Računovodstveno evidentiranje prodaje osobnih automobila ovisi prvenstveno o tome radi li se o automobilima koji se koriste za obavljanje djelatnosti poduzetnika i u poslovnim knjigama su evidentirani kao dugotrajna materijalna imovina ili o automobilima namijenjenim za prodaju koji su u poslovnim knjigama poduzetnika evidentirani kao trgovačka roba. Oporezivanje prodaje automobila porezom na dodanu vrijednost (PDV) propisan je odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u. Uz odredbe Zakona i Pravilnika, upućujemo i na Uputu Porezne uprave o poreznom tretmanu prijevoznih sredstava za osobni prijevoz. Prema odredbama Zakona i Pravilnika, moguća su tri različita porezna tretmana prodaje automobila: prodaja oslobođena plaćanja PDV-a, prodaja oporeziva PDV-om i prodaja u okviru posebnog postupka oporezivanja marže. Od 1.1.2018. PDV-a su oslobođene isporuke plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz za koje nije bio moguć odbitak pretporeza koje porezni obveznici nabave do 31.12.2017. Zabrana odbitka pretporeza (u cijelosti) prilikom nabave osobnih automobila bila na snazi od 1.3.2012. do 31.12.2017. Porezni obveznici koji obavljaju prodaju automobila nabavljenih nakon 31.12.2017., za koje su prilikom nabave koristili pravo na djelomičan odbitak pretporeza (50%), prilikom prodaje imaju obvezu obračunati i platiti PDV, ali isto tako imaju pravo na ispravak dijela pretporeza kojeg nisu mogli odbiti prilikom nabave pod uvjetom da je prodaja obavljena u razdoblju od pet (5) godina uključujući i godinu nabave kao prvu godinu.

   

 • Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika

  Svi poduzetnici obvezni su na kraju godine popisati svu imovinu i obveze. Za obavljanje popisa imenuje se komisija. Pronađena i popisana imovina te obveze upisuju se u popisne liste. Popisne liste smatraju se knjigovodstvenim ispravama. Temeljem izvještaja komisije o obavljenom popisu, direktor ili druga ovlaštena osoba dužna je donijeti odluku o postupanju s utvrđenim inventurnim razlikama. Za utvrđeni manjak treba teretiti odgovornu osobu. Manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, smatraju se izuzimanjem dobara u neposlovne svrhe i podliježu oporezivanju, osim kala, rastepa, kvara i loma do visine utvrđene odlukom HGK i HOK-a te manjkova dobara nastalih djelovanjem više sile. PDV na manjak utvrđen godišnjim popisom treba iskazati u obrascu PDV za prosinac.

  Ako osoba koja je ovlaštena donijeti odluku o terećenju odgovorne osobe to ne učini, u skladu s propisima o porezu na dohodak, utvrđeni manjak uvećan za obračunani PDV smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada te osobe. Porezna osnovica u prijavi poreza na dobit uvećava se za manjak knjižen na teret društva ako je zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti neke osobe Odluku da se za nastali manjak ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva.

   

Porezi i doprinosi

 • Ana Vrdoljak: Evidencija prometa nekretnina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Porezi i doprinosi

  Ana Vrdoljak: Evidencija prometa nekretnina

  Podaci iskazani u ispravi o stjecanju nekretnina evidentiraju se u Evidenciju prometa nekretnina, koju vodi Porezna uprava. Ovaj aplikativni podsustav predstavlja alat službenicima Porezne uprave, koji omogućuje brzo i učinkovito utvrđivanje porezne obveze poreza na promet nekretnina. Evidencija prometa nekretnina je evidencija o prometima nekretnina, nastalim na teritorijalnom području Republike Hrvatske, prijavljenima nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Osim prometa nekretnina oporezivog po Zakonu o porezu na promet nekretnina, Evidencija prometa nekretnina sadrži i podatke o prometu, odnosno isporukama nekretnina koje su u cijelosti oporezive PDV-om (građevina i zemljište na kojoj se ona nalazi). U članku se pojašnjava koje sve podatke sadrži ova Evidencija, tko može koristi podatke iz Evidencije te načinu korištenja tih podataka.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nagrade učenicima na praksi – oporezivanje i izvješćivanje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nagrade učenicima na praksi – oporezivanje i izvješćivanje

  Način organizacije praktične nastave i vježbi u strukovnim školama  propisan je Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama dok su minimalni uvjeti za ugovore o naukovanju kod obrtnika i pravnih osoba propisani Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju. Navedenim je pravilnicima, pored ostalog, propisana obveza isplate minimalne nagrade učenicima na praksi, a poreznim je propisima propisan iznos koji isplatitelji mogu isplatiti neoporezivo.

  Bez obzira na iznos isplaćene nagrade, Zakonom o doprinosima je propisano oslobođenje od doprinosa, a razlika iznad propisanog neoporezivog iznosa oporezuje se porezom na dohodak na način propisan za drugi dohodak.

  Uvjeti i način isplate nagrade te izvješćivanje na obrascu JOPPD tema su ovoga članka.

   

 • mr. sc. Sanja Živko: Napredovanje u zvanjima i obračun plaće mentoru - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Sanja Živko: Napredovanje u zvanjima i obračun plaće mentoru

  Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati. Pritom prema određenim uvjetima mogu napredovati u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika. Koji su uvjeti koje moraju ispunjavati prilikom napredovanja, te koje obveze imaju u određenom zvanju, kao i koeficijente i način obračuna plaće možete pročitati u nastavku članka.

   

 • Dinko Lukač: Nesreća na radu i naknada štete - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Nesreća na radu i naknada štete

  Ozljeda na radu najčešće nastaje na radnom mjestu radnika, u prostoru poslodavca, unatoč tome što je poslodavac proveo sve mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu. Kada se ista dogodi, radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće dok traje liječenje. Ukoliko se utvrdi odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku na radu tada se postupa po odredbama Zakona o radu i Zakona o obveznim odnosima. Porezni tretman te naknade štete zbog posljedica nesreće na radu uređen je propisima o porezu na dohodak.

  Autor u članku piše o ostvarivanju prava na naknadu štete, obračunu javnih davanja te izvješćivanju na Obrascu JOPPD.

 • Dražen Opalić, Gordana Lončar: Naknade za odvojeni život od obitelji – porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Porezi i doprinosi

  Dražen Opalić, Gordana Lončar: Naknade za odvojeni život od obitelji – porezni tretman

  Pravo radnika na naknadu za odvojeni život od obitelji nije uređeno niti jednim zakonskim propisom već se isto utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom poslodavca o isplati. To znači da ako pravo radnika na naknadu za odvojeni život nije utvrđeno nekim od izvora radnih prava, radnik to pravo niti ne ostvaruje.

  Zakonom o porezu na dohodak propisana je visina naknade za odvojeni život koja se može isplatiti fizičkim osobama bez obračuna i uplate poreza na dohodak kao i uvjeti za isplatu iste, i to u iznosu do 1.750,00 kn mjesečno.

  Autori članka, pored ostalog, ukazuju na uvjete koji moraju biti zadovoljeni da bi poslodavac mogao neoporezivo isplatiti propisani iznos, na primjerima pojašnjavaju način izračuna dnevne naknade te ukazuju na način isplate naknade i izvješćivanju Porezne uprave o isplati naknade.

   

 • Silvija Bartolec, Iva Uljanić Škreblin: Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Porezi i doprinosi

  Silvija Bartolec, Iva Uljanić Škreblin: Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe

  Primici fizičkih osoba koji se ne smatraju dohotkom između ostalih su i darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe kojima se nastoji pomoći građanima u prikupljanju sredstava za liječenje, nabavu lijekova, ortopedskih i drugih pomagala, a koja se ne mogu pokriti iz vlastitih sredstava. O uvjetima za korištenje olakšica, načinu obračuna poreza na dohodak te pravu na umanjenje porezne osnovice, pročitajte u nastavku članka.

   

 • mr. sc. Ida Dojčić: Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama

  Prema trenutno važećim odredbama čl. 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kn bez PDV-a, mogu obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, došlo bi do povećanja praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15.000.000,00 kn s primjenom od 1.1.2021. Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja, a pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun. Stoga u svojim poreznim evidencijama mora osigurati podatak o trenutku naplate izlaznih, odnosno plaćanja ulaznih računa. Zakon o PDV-u propisuje da porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama na računu mora navesti »obračun prema naplaćenim naknadama«. U članku je pojašnjena primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama, te najavljene izmjene od 1.1.2021.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Obveza godišnjeg popisa imovine i obveza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Obveza godišnjeg popisa imovine i obveza

  Inventuru (godišnji popis imovine i obveza) proračuni i proračunski korisnici moraju obaviti i krajem ove godine, sa stanjem na dan 31. prosinca. Popisati se moraju cjelokupna imovina, sve obveze i izvanbilačni zapisi.

  Oštećena i neupotrebljiva imovina, te sumnjiva i sporna potraživanja i obveze popisuju se na posebnim listama, a u izvještaju u popisu predlaže se daljnje postupanje s njima (prijedlog imovine za rashodovanje, prijedlog za ispravak vrijednosti potraživanja, otpis obveza i dr.).

  Popisne liste moraju sadržavati nazive predmeta popisa, količine i vrijednosti, za popisno (stvarno) stanje i knjigovodstveno stanje. Popisne liste su knjigovodstvene isprave što znači da moraju biti vjerodostojne i istinite što svojim potpisima ovjeravaju članovi povjerenstva za popis.

  Nakon popisa obveza povjerenstva za popis je sastaviti izvješće o popisu i dostaviti ih zakonskom predstavniku. U okviru svojih ovlasti, čelnik mora donijeti odluku o popisnim razlikama (viškovima i manjkovima, rashodovanju imovine i dr.) i dostaviti ju u računovodstvo na evidentiranje.

  Rezultati popisa za određenu proračunsku godinu moraju se iskazati u poslovnim knjigama za tu proračunsku godinu.

   

  Ukoliko ste propustili webinar Godišnji popis imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika na primjerima iz prakse, pogledajte snimku, više informacija ovdje.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza za 2020. godinu

  Svaka neprofitna organizacija - bez obzira vodi li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo, obvezna je popisati svu svoju imovinu i obveze sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. Izuzetak je jedino popis knjiga, kod neprofitnih organizacija koje obavljaju knjižničnu djelatnost, koji se može obavljati svake 3 godine.

  Zakonski zastupnik neprofitne organizacije određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama te na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista te sukladno ovlastima koje proizlaze iz statuta ili drugih najviših općih akata neprofitne organizacije odlučuje o rezultatima popisa.

  Popisne liste trebaju sadržavati podatke o popisnom (stvarnom) i knjigovodstvenom stanju imovine i obveza (predmeta popisa), u naturalnim i vrijednosnim izrazima.

  Povjerenstvo je obvezno nakon završetka popisa sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.

   

Poslovanje obrtnika

 • Irena Slovinac: Izlazak obrtnika iz sustava PDV-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Poslovanje obrtnika

  Irena Slovinac: Izlazak obrtnika iz sustava PDV-a

  Obrtnici i druge osobe koje obavljaju samostalnu djelatnosti čija je vrijednost isporuka manja od 300.000,00 kn mogu izaći iz sustava PDV-a od 1.1. sljedeće godine, a ako su u sustav PDV-a ušli dobrovoljo i pod uvjetom da je isteklo 3 godine u kojima su trebali ostati u sustavu PDV-a. Pri izlasku iz sustava PDV-a treba napraviti ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu (osim ako je isteklo razdoblje za ispravak ili pretporez nije korišten) i ispravak pretporeza za zalihe. Iznos ispravka pretporeza iskazuje se u obrascu PDV i obrascu KPI.

  U obrascu PDV za posljednje razdoblje oporezivanja (12 mj.) treba iskazati obvezu PDV-a po svim računima za obavljene isporuke i usluge neovisno jesu li naplaćene ili ne, te priznati pretporez iskazan u ulaznim računima za primljena dobra i usluge prije izlaska iz sustava PDV-a.

  Porezni obveznik izlazi iz sustava PDV-a i prestankom obrta odnosno trajnim prestankom obavljanja djelatnosti. U tom slučaju nema obvezu ispravka pretporeza. No, prije odjave djelatnosti mora obračunati PDV na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem u neposlovne svrhe, a za koja je mogao koristiti odbitak pretporeza.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Evidencija dugotrajne imovine samostalnih djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Evidencija dugotrajne imovine samostalnih djelatnosti

  Popis dugotrajne imovine sastavlja se na Obrascu DI na početku obavljanja obrtničke djelatnosti, te vodi neprekidno sve do otuđenja ili likvidacije imovine, a obrtnicima služi za utvrđivanje izdataka otpisa ili amortizacije. Obračun amortizacije dugotrajne imovine čija je pojedinačna nabavna vrijednost veća od 3.500,00 kn a vijek trajanja duži od godine dana, obavlja se prema stopama amortizacije propisanim čl. 12. Zakona o PD-u. Obračunana amortizacije na dugotrajnu imovinu koja se koristi za obavljanje djelatnosti, ali nije iskazana u Obrascu DI, ne priznaje se u poslovne izdatke, kao ni dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovinu koja nisu evidentirana u Obrascu DI.

  Bez obzira što je plaćena, pri nabavi dugotrajne imovine obrtnici ne mogu u Obrascu KPI iskazati izdatke odmah, već se trošak nabave te imovine priznaje u trenutku obračuna amortizacije. Dugotrajnu imovinu obrtnika i nakon što je u cijelosti otpisana, potrebno je zadržati u evidenciji u Obrascu DI, sve dok se ne proda ili na neki drugi način otuđi. Na otpisanu dugotrajnu imovinu nije dopušteno ponovo obračunavati amortizaciju, neovisno što je ista i dalje u upotrebi.

 • Jasna Prepeljanić: Mirovanje obveze doprinosa obveznika doprinosa za osobno osiguranje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Poslovanje obrtnika

  Jasna Prepeljanić: Mirovanje obveze doprinosa obveznika doprinosa za osobno osiguranje

  Mirovanje obveze doprinosa jest pravo obveznika doprinosa prema kojemu taj obveznik nema obvezu doprinosa u dijelu koji se odnosi na razdoblje/mjesec ili na dio mjeseca za koji ostvaruje pravo na naknadu plaće prema posebnom propisu, a na teret nositelja obveznih osiguranja/državnog proračuna kao i u slučajevima korištenja prava na privremenu nesposobnost za rad bez prava na naknadu plaće.

  Navedeno se pravo odnosi na obveznike doprinosa koji su sami obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje, a kojima je obveza doprinosa utvrđena rješenjem Porezne uprave, ali i na člana uprave koji nije osiguran po toj osnovi. O navedenom, kao i načinu iskazivanja podataka na obrascu JOPPD, pročitajte u navedenom članku.

Plaće i naknade plaća

 • Jasminka Rakijašić: Neopravdani izostanci s posla - obračun plaće ili doprinosa? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Plaće i naknade plaća

  Jasminka Rakijašić: Neopravdani izostanci s posla - obračun plaće ili doprinosa?

  U praksi se događaju situacije da radnici neko vrijeme neopravdano izostanu s posla. U tom slučaju, postavljaju se pitanja u svezi obračuna plaće za to razdoblje, obvezi obračuna doprinosa te evidentiranju izostanaka u evidencijama i JOPPD obrascu.

 • Sandra Pezo: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada

  Zakonom o porezu na dohodak su propisani slučajevi kada je poslodavac obvezan sastaviti godišnji obračun za radnike koji nisu mogli iskoristiti pripadajući osobni odbitak jer im nije isplaćivana plaća (dobivali su naknadu plaće na teret HZZO-a ili Državnog proračuna RH) ili su preplatili porez jer im je u nekim mjesecima isplaćen veći iznos plaće, bonus i sl. te je došlo do oporezivanja po poreznoj stopi od 36%.

  Prema čl. 47. Zakona, isplatitelji primitaka s osnove nesamostalnog rada, navedeni u čl. 21. Zakona, obvezni su sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz plaća radnika u prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31.12., i to za radnike i fizičke osobe koji su kod njega ostvarivali te primitke u cijelom poreznom razdoblju (svih 12 mjeseci), a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak. Također je bitno napomenuti kako su poslodavci pri konačnom obračunu poreza dužni, ako je u toku godine promijenjena stopa prireza porezu na dohodak, primijeniti prosječnu stopu prireza.

Javna nabava

 • Petra Šantić: Dokazivanje „nekažnjavanosti“ stranaca u postupcima javne nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Javna nabava

  Petra Šantić: Dokazivanje „nekažnjavanosti“ stranaca u postupcima javne nabave

  Dosadašnja praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku: "Državna komisija" ili "DKOM") i Visokog upravnog suda RH (u nastavku: "VUSRH") ukazuje da se naručitelji i gospodarski subjekti koji sudjeluju u postupcima javne nabave u praksi vrlo često susreću s pitanjem odgovarajućeg i valjanog dokazivanja nepostojanja obveznih osnova za isključenje povezanih s kaznenim presudama sukladno čl. 251. st. 1. Zakona o javnoj nabavi. Naime, ključno je pitanje za ponuditelja u fazi pripreme ponude tj. dostave ažuriranih popratnih dokumenata, kao i za naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponude, kojim (konkretnim) dokazima strani ponuditelj dokazuje nekažnjavanost u postupku javne nabave.

  Stoga, ćemo u ovome članku ukazati na zakonski okvir i uputiti na relevantnu praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH.

   

   

Zdravstveno osiguranje

 • Renata Turčinov: Zdravstvena zaštita članova obitelji u pratnji upućenog radnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Zdravstveno osiguranje

  Renata Turčinov: Zdravstvena zaštita članova obitelji u pratnji upućenog radnika

  Osim radnika, osiguranika HZZO-a, kojega je poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uputio na rad, stručno usavršavanje odnosno obrazovanje u inozemstvo, pravo na prekograničnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju i članovi njegove obitelji (supružnik i djeca) koji s njime borave u inozemstvu. Način osiguranja članova obitelji upućenih radnika propisan je Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite. Ovisno o tome u kojoj državi borave uz upućenog ranika, zdravstvenu zaštitu članovi obitelji ostvaruju u skladu s europskim pravnim propisima iz područja obveznog zdravstvenog osiguranja, međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, odnosno hrvatskom zakonodavstvu.

  Autorica u članku opisuje uvjete i način ostvarivanja prava članova obitelji upućenog adnika na prekograničnu zdravstvenu zaštitu te opseg korištenja  zdravstvene zaštite.

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Mirovinsko osiguranje

  Ljiljana Marušić: Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

  Zakonom o mirovinskom osiguranju propisani su, pored ostalog, uvjeti za ostvarivanje starosne/prijevremene starosne mirovine s tim da je za žene propisani prijelazno razdoblje do 2030. godine kada se izjednačavaju uvjeti za muškarce i žene. Valja napomenuti da i osiguranik koji je nakon ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu nastavio raditi, ali ne više s punim radnim vremenom, nego do polovice punog radnog vremena, može i bez prestanka radnog odnosa steći pravo na starosnu mirovinu od dana s kojim je nakon ispunjenja uvjeta nastavio raditi do polovice punog radnog vremena. Nastaviti raditi mogu i osobe koje su ostvarile prijevremenu starosnu mirovinu kao i osobe s dugogodišnjim osiguranjem.

  Autorica u članku, pored ostalog daje prikaz iznosa starosne mirovine s dodatkom od 27% od 1.7.2020., ovisno o visini ostvarene plaće u odnosu na prosječnu plaću RH, ukazuje na ključne činjenice o kojima ovisi isplata mirovine iz II. stupa MO te na utjecaj datuma stjecanja prava na visinu mirovine.

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović Penić: Prestanak radnog odnosa radniku koji je dobio otkaz za koji je utvrđeno da je nedopušten i nije tražio ovrhu vraćanjem na posao - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Radno pravo

  mr. sc. Iris Gović Penić: Prestanak radnog odnosa radniku koji je dobio otkaz za koji je utvrđeno da je nedopušten i nije tražio ovrhu vraćanjem na posao

  Nakon što uspije u sudskom sporu sa zahtjevom da sud utvrdi da otkaz njegovog ugovora o radu nije dopušten, radnik ima ovršnu ispravu temeljem koje može zahtijevati od poslodavca da ga vrati na posao. U praksi se ponekad dogodi da radnik ne želi povratak na posao, a ponekad ga i svojom greškom ne zatraži. U sudskoj praksi često je sporno koja prava ima radnik koji nije tražio vraćanje na posao nakon što je imao pravo zahtijevati to vraćanje tj. postavlja se pitanje sudbine tog radnog odnosa. Vrhovni sud RH u jednoj od svojih odluka izjasnio se o prestanku ugovora o radu u ovakvim situacijama, s tim da su i prvostupanjski i drugostupanjski sud o spornim pravnim pitanjima imali različita shvaćanja, dok je Vrhovni sud RH zauzeo treće.

   

 • Ljubica Đukanović: Prava i obveze radnika i poslodavaca za vrijeme posebnih okolnosti - pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Prava i obveze radnika i poslodavaca za vrijeme posebnih okolnosti - pitanja i odgovori

  Koja su prava i obveze poslodavaca i radnika za vrijeme posebnih okolnosti i oboljenja od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom ¬ SARS-CoV-2 su pitanja na koji mnogi poslodavci u posljednje vrijeme traže odgovore. Na Teb-ovim webinarima održanim 18. i 29.9.2020. govorili smo o niz pitanja koja su aktualna kao što su prava i slobode koje se moraju štititi i za vrijeme COVID -19, koja prava se mogu a koja ne mogu ograničiti kao i kako urediti radne odnose za vrijeme posebnih okolnosti.

  Posebno smo ukazali na obveze poslodavca za vrijeme trajanja COVID -19 i obveze radnika prilikom sklapanja ugovora o radu.

  Posebno smo govorili o tome kako treba regulirati i urediti rad od kuće i kako osigurati uvjete rada i rad na siguran način za vrijeme tog rada kao i na obvezu vođenja evidencije radnog vremena za vrijeme rada od kuće.

  Kako postupiti u slučaju određivanja samoizolacije i kako se u tom slučaju određuje naknada plaće s primjerom izračuna isto tako je bila tema izlaganja, te posebno objasnili što je izolacija, a što samoizolacija odnosno karantena.

  Za vrijeme i nakon webinara postavljeno je niz pitanja koje se odnose na prava i obveze radnika i poslodavaca za vrijeme trajanja posebnih okolnosti na koja smo dali odgovore koji su utemeljeni na važećim propisima kojima je uređena predmetna materija.

  Sva pitanja i odgovore na njih pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Osiguranje

 • dr. sc. Ksenija Klasić: Potres - rizik od kojeg nas štiti država ili se štitimo sami? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2020

  Osiguranje

  dr. sc. Ksenija Klasić: Potres - rizik od kojeg nas štiti država ili se štitimo sami?

  Potres u Zagrebu ponovno je potakao interes građana za pravodobnom i kvalitetnom zaštitom od te prirodne pojave koju je za sada nemoguće predvidjeti.  Bitno je istaknuti da se sami vlasnici objekata moraju pobrinuti za zaštitu svoje imovine a jedan od načina je  i osiguranje od potresa što je i tema ovoga članka.

   

   

Pitajte TEB

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje isplate nagrade za uspješne radne rezultate
 • Vedran Jelinović: Provedba ovrhe na plaći u korist novog vjerovnika
 • Irena Slovinac: Naplata karticom iznad 75.000,00 kn
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Pomoć obitelji zbog smrti radnika i zaostale isplate
 • Jasminka Rakijašić: Korištenje osobnog odbitka za dijete

TEB-ov podsjetnik

TEB-ov Poslovni info br. 11/20

 • TEB-ov Poslovni info br. 11/20