arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2020

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Nova godina i nova stvarnost

Aktualno

 • Gordana Lončar: Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Aktualno

  Gordana Lončar: Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja

  Vlada RH je u saborsku proceduru, uz ostale zakone, uputila i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak (u nastavku: Prijedlog zakona), čije bi izmjene trebale stupiti na snagu 1.1.2021.

  Prijedlogom zakona se predlaže: smanjenje poreznih stopa i to s 12% na 10%, 24% na 20% te s 36% na 30%; proširenje mogućnosti isplate primitaka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica i u slučaju ostvarenog gubitka; neoporeziva isplata do propisanog iznosa za rad preko udruga i za izvanredne studente; neoporeziva i nacionalna naknada za starije osobe; javni bilježnici će biti obvezni dostaviti ovjerene isprave o ostvarivanju dohotka od imovine PU odnosno pojednostaviti prijavu dohotka od o imovine.

  Detaljnije o predloženim izmjenama možete pročitati u navedenom članku.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Evidentiranje isporuka putem aplikacija Glovo, Wolt, Pauza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Evidentiranje isporuka putem aplikacija Glovo, Wolt, Pauza

  Ugostitelji, trgovci i druge osobe sve češće hranu i druge proizvode prodaju korištenjem platforme Glovo, Wolt, Pauza i sl. Ugostitelj ili trgovac koji s nekom od ovih tvrtki ima sklopljen ugovor narudžbu prima putem aplikacije, priprema proizvode za isporuku i predaje ih dostavljaču koji ih u ime servisa zajedno s računom dostavlja kupcu. Kako evidentirati ove isporuke u poslovnim knjigama, te koje su porezne obveze ugostitelja, trgovca i drugih osoba koje na ovaj način prodaju svoje proizvode pojašnjavamo u članku.

 • Irena Slovinac: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2020.

  Na kraju poslovne godine računovodstvo treba popisati svu imovinu i obveze, uskladiti potraživanja i obveze s dužnicima, vjerovnicima, kreditorima i dr. osobama, provjeriti početna stanja, sastaviti i provjeriti ranije sastavljene obračune (amortizacije, revalorizacije, rezerviranja, vrijednosnih usklađenja, kamata, plaća, kalkulacija i dr.), provjeriti i uskladiti analitičke evidencije s glavnom knjigom, i dr.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo ulaganja u investicijske fondove - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo ulaganja u investicijske fondove

  Društvo može novčana sredstva uložiti u kupnju udjela u investicijskom fondu. Stjecanje udjela u investicijskom fondu tretira se kao stjecanje financijske imovine, te je prilikom priznavanja, mjerenja i evidentiranja ulaganja u investicijske fondove potrebno primijeniti odredbe HSFI-a 9 – Financijska imovina, odnosno MSFI-a 9 – Financijski instrumenti.

 • Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2020.

  Posljedica korištenja dugotrajne imovine u poslovnom procesu je fizičko i ekonomsko trošenje njene nabavne (početne) vrijednosti. U tu svrhu za svaku poslovnu godinu izračunava se potrošeni dio nabavne vrijednosti dugotrajne imovine, koji se kao trošak iskazuje u financijskim izvještajima poduzetnika, vodeći pritom računa o zahtjevima računovodstvenih i poreznih propisa. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije je imovina za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog razdoblja (12 mjeseci), koja ima ograničeni vijek uporabe i koristi se u poslovne svrhe. Amortizacija bi se trebala obračunavati tijekom cijelog korisnog vijeka uporabe neke dugotrajne imovine, odnosno u onom razdoblju u kojem poduzetnik očekuje ostvarivati direktne ili indirektne ekonomske koristi od uporabe te imovine. Stoga, poduzetnik je dužan samostalno ili uz pomoć stručnih osoba procijeniti korisni vijek uporabe svakog pojedinog predmeta dugotrajne imovine. Poduzetnici su dužni procijenjeni korisni vijek uporabe pojedine dugotrajne imovine preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine. Računovodstveni postupak u svezi s amortizacijom dugotrajne imovine uređen je zahtjevima HSFI-a 5, HSFI-a 6, HSFI-a 7, MRS-a 16, MRS-a 38 i MRS-a 40, dok je porezni tretman priznavanja troškova amortizacije dugotrajne imovine propisan Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o porezu na dobit. U članku pišemo o računovodstvenom i poreznom aspektu amortizacije dugotrajne imovine poduzetnika.

Porezi i doprinosi

 • Dinko Lukač: Oporezivanje rada studenata i učenika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Oporezivanje rada studenata i učenika

  Naručitelj posla pri obavljanju djelatnosti može koristiti rad redovnih učenika te rad redovnih i izvanrednih studenata, a da pritom s istima ne zasniva radni odnos. Zakon o obavljanju studentskih poslova uređuje rad studenata i posredovanje pri obavljanju studentskih poslova, a Zakon o tržištu rada i Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem uređuju rad učenika te posredovanje kod obavljanja učeničkih poslova.   

  U članku autor piše o propisima koji uređuju rad učenika i studenata, obvezama posrednika, obvezama naručitelja posla (poslodavca), utvrđivanju naknade za rad, poreznom tretmanu naknade za rad te izvješćivanju na Obrascu JOPPD.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Donošenje odluke jedinica lokalne samouprave o plaćanju lokalnih poreza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Donošenje odluke jedinica lokalne samouprave o plaćanju lokalnih poreza

  Zakonom o lokalnim porezima uređen je sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Poslove utvrđivanja, nadzora i naplate lokalnih poreza može obavljati upravno tijelo JLP(R)S-a ili ispostava PU ako je općina ili grad, svojom odlukom prenijela na PU u cijelosti poslove utvrđivanja i naplate svih ili samo pojedinih lokalnih poreza.

  Porezna uprava je 1. rujna 2020. objavila Poziv jedinicama lokalne samouprave da pravovremeno donesu zakonite odluke kojima će urediti plaćanje lokalnih poreza odnosno izmijeniti postojeće odluke (ako za tim postoji potreba). Predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može mijenjati odluku najkasnije do 15.12.2020., a koja se može primjenjivati od 1. siječnja 2021.

  Gradska skupština Grada Zagreba je u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 27. objavila Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 kojom je, pored ostalog, propisano da se ugostitelji i obrtnici koji su obveznici poreza na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, oslobađaju od plaćanja poreza po stopi od 2%.  Navedena mjera trebala se primjenjivati od 1.11.2020. do ukidanja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-1 koju je Ministarstvo zdravstva donijelo 11.3.2020.

  Međutim, o navedenom se očitovala PU te je 5.11.2020. na mrežnim stranicama objavljena Obavijest za obveznike poreza na potrošnju o čemu, pored ostalog, piša autorica članka.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2020. kod poduzetnika i proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2020. kod poduzetnika i proračunskih korisnika

  Zakon o PDV ne nalaže obvezu sastavljanja kumulativnog obračuna PDV-a, ali je propisana  obveza godišnjeg usklađenja obveze i pretporeza u prijavi PDV-a koju obveznici PDV-a sastavljaju za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine. Stoga su porezni obveznici u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2019. obvezni napraviti sva usklađenja i ispravke koje se odnose na tu kalendarsku godinu. Isto su obvezni napraviti i poduzetnici koji prestaju s poslovanjem. Porezni obveznik koji prestaje s poslovanjem obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja. Navedeno su obvezni napraviti i porezni obveznici koji su obavljali isključivo oporezive isporuke dobara i usluga, a počinju obavljati isključivo isporuke dobara i usluga oslobođene PDV-a u roku iz čl. 85. st. 6. Zakona o PDV-u za ono razdoblje oporezivanja u kojem je došlo do promjene. Porezni obveznik mora u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine (posljednji mjesec ili tromjesečje) napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu, kao što su ispravci pretporeza za dugotrajnu imovinu, usklađenje postotka (%) podjele pretporeza u odnosu na privremeni postotak (%) za tekuću godinu, utvrditi obvezu PDV-a po manjkovima dobara utvrđenim po inventuri, napraviti ispravke pogrešaka iz ranijih razdoblja oporezivanja itd.

 • Mirko Brković: Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge i sustav Mini-One-Stop-Shop (MOSS) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Porezi i doprinosi

  Mirko Brković: Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge i sustav Mini-One-Stop-Shop (MOSS)

  Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje su isporučene krajnjim korisnicima, osobama koje nisu porezni obveznici stupio je na snagu 1.1.2015. provedbom Direktive Vijeća 2008/8/EZ, a u skladu s tom Direktivom, usklađene su i odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost o mjestu obavljanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama EU-a. Naime, mjestom obavljanja navedenih usluga od 1. siječnja 2015. smatra se mjesto sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta primatelja tih usluga. Pored posebnog postupka oporezivanja za porezne obveznike koji nemaju sjedište na području EU-a, koji je već bio na snazi, od 1. siječnja 2015. u primjeni je i posebni postupak za porezne obveznike sa sjedištem u EU, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje. U članku je pojašnjen način podnošenja prijave PDV-a za poduzetnike uključene u MOSS sustav te plaćanja porezne obveze.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2020.

  Troškovi promidžbe i reprezentacije, uključujući dane donacije i sponzorstva, uobičajeni su rashodi poslovanja, evidentirani u knjigovodstvu poduzetnika. Međutim, obzirom na njihovu specifičnost, regulirani su poreznim propisima na način da je zakonodavac propisao uvjete i vrijednosna ograničenja tih izdataka priznatih u porezne svrhe. Troškovi promidžbe (reklamiranja) poreznog obveznika ili njegovih proizvoda (usluga) uglavnom su u potpunosti porezno dopustiv rashod. Međutim, kada poreznom obvezniku i u svrhe promidžbe nastanu troškovi koji se u smislu poreznih propisa smatraju reprezentacijom, za dio tih troškova se uvećava osnovica poreza na dobit. U slučaju danih donacija, bez obzira radi li se o donaciji u novcu ili u materijalnoj imovini, propisane su namjene za koje se može darivati, kao i iznosi do kojih se može ići u iskazivanju tih rashoda. Za razliku od donacija, kod sponzoriranja nema vrijednosnih ograničenja kao ni određenja osoba s kojima se ugovor o sponzorstvu može sklopiti. U članku se pojašnjava koji će oblik ovakvih poslovnih aktivnosti i uz koje uvjete biti porezno dopustiv rashod za 2020. godinu, te kakav je porezni tretman ovakvih isporuka prema odredbama o oporezivanju PDV-om.

 • Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Porezi i doprinosi

  Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a

  Fizička i pravne osobe koja obavljaju bilo koju gospodarsku djelatnost smatraju se poreznim obveznicima te su dužni voditi računa o ispunjavanju zakonskih uvjeta za upis u registar obveznika PDV-a. Također, svi porezni obveznici koji se nalaze u registru obveznika PDV-a, a koji to više ne žele biti, moraju znati pod kojim uvjetima se iz njega može izaći. Porezni obveznici izvan registra obveznika PDV-a koji tijekom kalendarske godine obave isporuke dobara ili usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn obvezni su upisati se u registar obveznika PDV-a od prvog dana sljedećeg mjeseca, odnosno najkasnije do 15. dana slijedećeg mjeseca podnijeti prijavu za upis u registar obveznika PDV-a. Isporuke na koje se primjenjuje propisani prag od 300.000,00 kn propisane su odredbama čl. 90. st. 5. i 6. Zakona o PDV-u. Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji tijekom 2020. nisu ostvarili vrijednost isporuka dobara ili usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn, mogu, temeljem svojeg zahtjeva Poreznoj upravi, izaći iz registra obveznika PDV-a od 1.1.2021.

Revizija

 • mr. sc. Mladen Štahan: Ovlašteni revizori - druga godišnja prijava stalnog stručnog usavršavanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Revizija

  mr. sc. Mladen Štahan: Ovlašteni revizori - druga godišnja prijava stalnog stručnog usavršavanja

  Ovlašteni revizori su se, u skladu s čl. 14. Zakona o reviziji, dužni stručno usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga. U svakoj pojedinoj godini ovlašteni revizor mora ostvariti najmanje 35 bodova, odnosno tijekom tri uzastopne godine - najmanje 120 bodova, vodeći računa o propisanoj strukturi bodova.

  Revizori su obvezni do 30.12.2020. dostaviti drugi jednogodišnji propisani obrazac u kojem su dužni evidentirati aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja, što je, pored ostaloga, tema ovoga članka.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

  Godišnji financijski izvještaji sastavljaju se na temelju knjigovodstvenih podataka - stanja iskazanih u poslovnim knjigama. U poslovne knjige podaci se unose na temelju uredne i vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije, koja je prije knjiženja likvidirana. Kvalitetan sustav internih računovodstvenih kontrola kod samog proračuna/proračunskog korisnika trebao bi osigurati točnost, valjanost i sveobuhvatnost računovodstvenih evidencija, ali i primjenu drugih internih procedura i pravila koje su uspostavljene u okviru sustava financijskog upravljanja i kontrola. Kako bi podaci iskazani u poslovnim knjigama u svakom trenutku bili realni i istiniti, tijekom i osobito krajem godine knjigovodstvene se evidencije preispituju i usuglašavaju, ne samo kod samih proračunskih korisnika (primjerice usuglašavanje podataka iz analitičke evidencije s podacima iz glavne knjige), nego i između proračuna/proračunskih korisnika i njihovih vjerovnika i dužnika. Odstupanja stvarnih i knjigovodstvenih stanja mogu nastati pogrešnim unosom podataka u poslovne knjige (iako je knjigovodstvena dokumentacija uredna i vjerodostojna), zbog nesveobuhvatne knjigovodstvene dokumentacije (ako nisu evidentirani svi poslovni događaji, jer primjerice, nisu primljene ili sastavljene odgovarajuće knjigovodstvene isprave), ili ako knjigovodstvena dokumentacija ne odražava realno prirodu nastalih poslovnih događaja. Zato su potrebne naknadne provjere i eventualno korekcije knjigovodstvenog stanja, kako bi se osigurala sveobuhvatnost, pouzdanost i istinitost knjigovodstvenih podataka, na temelju kojih će se sastavljati godišnji financijski izvještaji. Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja već su počele. Preispituju se, usklađuju i ispravljaju knjigovodstveni podaci i obavljaju radnje vezane za godišnji popis imovine i obveza. U tekstu se ukazuje na najvažnije provjere knjigovodstvenih evidencija i dokumentacije, odnosno što je to potrebno učiniti kako bi proračunski korisnici osim knjiženja svih poslovnih promjena proveli i ispravna knjiženja, u skladu sa zakonskim okvirom. Podsjećamo, godišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva za 2020. prezentirat će do 31. siječnja/1. veljače 2021. (proračunski korisnici) odnosno do 15. veljače (proračuni i izvanproračunski korisnici).

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

  Kako bi neprofitne organizacije pravodobno sastavile kvalitetne godišnje financijske izvještaje, trebaju obaviti određene pripremne radnje, a između ostaloga to je i obvezan godišnji popis imovine i obveza, prema kojem se usklađuju knjigovodstvena stanja. U našem časopisu br. 11/2020 pisano je o godišnjem popisu imovine i obveza, a u ovome članku autor pojašnjava ostale pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja te daje primjere zaključnih knjiženja.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika

  Fizičke osobe, koje obavljaju samostalnu djelatnost, poslovne izdatke evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka primjenjujući načelo blagajne. Međutim, izdatak za reprezentaciju jedan je od izdataka koji se pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti ne priznaje u cijelosti, za razliku od izdataka za reklamu koji se priznaju u cijelosti kod obavljenog plaćanja. Pod izdacima za reprezentaciju smatraju se: ugošćenja, darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, izdaci za odmor, sport, rekreaciju, izdaci za korištenje osobnih motornih vozila, plovila, zrakoplova, kuće za odmor i drugi slični izdaci, u visini troškova nastalih iz poslovnih odnosa s poslovnim partnerom. Izdatak za reprezentaciju jedan je od izdataka koji se pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti ne priznaje u cijelosti, već se priznaje samo 50% izdataka. U članku se na primjerima pojašnjava evidentiranje izdataka za reprezentaciju, reklamu te za darovanje u poslovnim knjigama obrtnika.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Paušalno oporezivanje - podnošenje novih izvješća za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Paušalno oporezivanje - podnošenje novih izvješća za 2020.

  Od 1.1.2020. primjenjuje se izmijenjeni i dopunjeni Zakon o porezu na dohodak kao i novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. Sukladno novim odredbama, fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva, a nisu upisane u registar obveznika PDV-a, mogu izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak ako im ukupni godišnji primici u poreznom razdoblju nisu veći od 300.000,00 kn.

  Konačna porezna obveza se utvrđuje na novom Obrascu PO-SD, a u slučaju zajedničkog obavljanja djelatnosti na novom obrascu PO-SD-Z koji se za 2020. dostavljaju najkasnije do 15.1.2021.

  O navedenim izmjenama, kao i primjere popunjavanja novih obrazaca, pročitajte u navedenom članku.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Božićnice, darovi djeci i darovi u naravi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Božićnice, darovi djeci i darovi u naravi

  Pravo na isplatu prigodnih nagrada i ostalih darova nije propisano zakonskim propisima već isključivo izvorom radnoga prava – kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom poslodavca. Iznosi neoporezivih isplata propisani su Pravilnikom o porezu na dohodak, kojim je propisana i obveza izvješćivanja Porezne uprave o njihovoj isplati. 

  O isplati navedenih primitaka, njihovom poreznom statusu te o čemu se mora voditi računa kod isplata prigodnih nagrada radnicima koji rade kod dva poslodavca ili su tokom godine promijenili poslodavca, pročitajte u nastavku članka.

   

 • Dinko Lukač: O potporama za očuvanje radnih mjesta za listopad - prosinac 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: O potporama za očuvanje radnih mjesta za listopad - prosinac 2020.

  Teško i vrlo zahtjevno stanje u gospodarstvu uvjetovano zaraznom bolešću COVID-19 nastoji se popraviti odobravanjem novih potpora poslodavcima od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), a s ciljem očuvanja radnih mjesta radnika i opstanka tvrtki u kojima ti radnici rade.

  Upravno vijeće HZZ-a izmijenilo je uvjete kod Potpore za skraćeno radno vrijeme za listopad – prosinac, te je donijelo novu Potporu za očuvanje radnih mjesta za listopad – prosinac za određene djelatnosti koja je zamijenila dosadašnju Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za rujan – prosinac, te Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) Mikropoduzetnici za rujan – prosinac.

  U članku autor piše o izmijenjenim i novim pravilima za dodjelu navedenih potpora, obvezama poslodavaca i HZZ-a, iskazivanju navedenih potpora u Obrascu JOPPD i drugim specifičnostima.

Javna nabava

 • Antonija Ćurić: Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) i sukob interesa u javnoj nabavi sufinanciranoj iz EU fondova - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Javna nabava

  Antonija Ćurić: Sporazumi o namještanju ponuda (bid-rigging) i sukob interesa u javnoj nabavi sufinanciranoj iz EU fondova

  U Smjernicama Europske komisije za određivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija navedena je nova vrsta nepravilnosti – Sporazumi o namještanju ponuda u postupcima javne nabave (tzv. bid rigging karteli). ova nepravilnost izvodi se iz odredaba europskih direktiva koje uređuju sukob interesa u javnoj nabavi. Sporazumi o namještanju ponuda u postupcima javne nabave jedna su od najvećih opasnosti za učinkovito tržišno natjecanje. Namještanje ponuda događa se u slučajevima kad se skupine poduzetnika udruže kako bi podigle cijene ili snizile kvalitetu robe, radova ili usluga ponuđenih u postupcima javne nabave. U kojim oblicima se javljaju takvi sporazumi i/ili sukob interesa u javnoj nabavi, koje financijske korekcije se primjenjuju u slučaju utvrđenja njihovog postojanja i utjecaja na ishod postupka, teme su o kojima piše autorica u ovome članku.

Carinsko osiguranje

 • mr. sc. Melita Buljan: Povrat ili otpust carinskog duga - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Carinsko osiguranje

  mr. sc. Melita Buljan: Povrat ili otpust carinskog duga

  U trenutku puštanja robe u slobodni promet obračunavaju se sva uvozna davanja koja je carinski dužnik dužan platiti u roku od 10 ili 30 dana ako postoji odobrenje za odgodu duga. Međutim, nakon puštanja robe u slobodni promet, mogu se dogoditi situacije o kojima ovisi obračun ''novog'' carinskog duga koji u odnosu na prethodni carinski dug može biti veći ili manji. Kada nove situacije dovode do novog carinskog duga koji je manji u odnosu na prethodni carinski dug, govorimo o povratu odnosno otpustu carinskog duga. Povrat ili otpust carinskog duga odobrava se ili temeljem podnesenoga zahtjeva ili po službenoj dužnosti. Rok podnošenja zahtjeva je tri godine od dana kada je dužnik obaviješten o dugu, odnosno jednu godinu od dana obavijesti o dugu kod povrata ili otpusta duga kod neodgovarajuće robe.

  U članku autorica piše o institutu povrata ili otpusta carinskog duga, propisanim pravilima, postupanju u određenju povrata ili otpusta te drugim specifičnostima.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a

  Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13,137/13 i 98/19; u nastavku: ZOZO) jedno od temeljnih prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koje pripada osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pravo na naknadu plaće ne pripada svim osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) već samo izrijekom navedenim u čl. 38. st. 1. ZOZO-a.

  Privremena nesposobnost za rad, za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće, je odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih čl. 39. ZOZO-a zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Stoga, ako osiguranik ne izvršava sviju obvezu rada korištenja zdravstvene zaštite odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om,  pripada mu pravo na naknadu plaće.

  Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) je propisano da za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga, koji se mogu odrediti zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ima pravo na naknadu plaće.

  Razdoblje u kojima osiguranik ne radi zbog privremene nesposobnosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite i drugih okolnosti iz čl. 39. ZOZO-a pripada mu pravo na naknadu plaće propisanu ZOZO-om. Kada ZOZO propisuje razdoblje za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće određuje i razdoblje kada se ona isplaćuje na teret sredstava poslodavca a kada na teret sredstava HZZO-a odnosno Proračuna Republike Hrvatske.

  Poslodavac isplaćuje naknadu plaće iz svojih sredstava prva 42 dana privremene nesposobnosti, kao i sve vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u trećoj državi na koji ga je uputio. Isto tako, ako je osiguranik sam zaposlen u trećoj državi prva 42 dana privremene nesposobnosti naknada plaće ne isplaćuje se na tereti sredstva HZZO-a.

  Ako se radi o privremenoj nesposobnosti radnika – invalida rada u tom slučaju naknadu plaće isplaćuje poslodavac na teret svojih sredstava za prvih 7 dana privremene nesposobnosti, a od osmog dane te nesposobnosti za rad istu isplaćuje na teret sredstava HZZO-a.

  Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće osiguranik dokazuje Izvješćem o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koju izdaje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite.

  Ako osiguranik za određeno razdoblje nema pravo na naknadu plaće izabrani doktor je obvezan, u posebnoj rubrici Izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad ,označiti to razdoblje.

  Opširnije o naknadi plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad  koja se isplaćuje na teret HZZO-a pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Primanja iz Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Primanja iz Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

  Odlukom ministra nadležnog za rad od 14.10.2020. proširena je od 1.11.2020. primjena Drugih i Trećih izmjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. U ovome članku pišemo o plaći i materijalnim pravima iz tog kolektivnog ugovora, te o načinu njegove primjene i njihovog obračuna na poslodavce koji nisu članovi stranaka tog kolektivnog ugovora.

Trgovina

 • Darko Marečić: Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2020

  Trgovina

  Darko Marečić: Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca

  Božićna drvca mogu proizvoditi te stavljati na tržište (prodavati), premještati, uvoziti i izvoziti samo one fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, ako su božićna drvca popraćena popratnicom i propisno označena (deklarirana). Prodaja božićnih drvaca na malo najčešće se obavlja izvan prodavaonica, na način i pod uvjetima propisan odredbama zakona kojima se uređuje djelatnost trgovine na malo. Prilikom obavljanja prodaje na malo, trgovci i drugi prodavatelji (proizvođači božićnih drvaca) dužni su se pridržavati obveza propisanih odredbama zakona kojima se uređuje zaštita potrošača.

Pitajte TEB

 • Ljubica Đukanović: Pravo na godišnji odmor za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
 • mr.sc. Ida Dojčić: Iskazivanje podataka u PD-IPO obrascu
 • Domagoj Zaloker: Oporezivanje prodaje automobila kupljenog od građanina
 • Dinko Lukač: Oporezivanje otpremnine po menadžerskom ugovoru

TEB-ov podsjetnik

TEB-ov Poslovni info br. 12/20

 • TEB-ov Poslovni info br. 12/20