Vođenje neprofitnog računovodstva - dvojno ili jednostavno knjigovodstvo?

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u nastavku: Zakon)[1] uređen je, između ostaloga, okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija. Prema Zakonu, sve neprofitne organizacije obvezne su voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje.

Obvezno dvojno knjigovodstvo

Zakonom je propisano da neprofitna organizacija (u nastavku: NO) vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, prema rasporedu računa iz računskog plana propisanog za NO.

Svaka NO prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo.

Zakon je propisao mogućnost, da iznimno, NO može voditi jednostavno knjigovodstvo i primjenjivati novčano računovodstveno načelo.

 Uvjeti za prelazak na jednostavno knjigovodstvo

Zakonski zastupnik NO može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:

  • vrijednost imovine NO na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i
  • godišnji prihod NO u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.

Dakle, nije obavezno da zakonski zastupnik NO donese Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela kada se ispune zakonski uvjeti za donošenje takve odluke. Tako da NO koja zadovoljava navedene propisane uvjete za prelazak na jednostavno knjigovodstvo, može odlučiti i nadalje voditi dvojno knjigovodstvo, a u tom slučaju obvezna je primjenjivati odredbe Zakona u dijelu sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja.

Prelazak na jednostavno knjigovodstvo u 2019.

Ako je zakonski zastupnik neprofitne organizacije odlučio da će NO u 2019. prijeći na vođenje jednostavnog knjigovodstva, NO je trebala o tome izvijestiti Ministarstvo financija do 1. ožujka 2019., dostavom Obrasca: RNO-P kojim se provode promjene u Registru neprofitnih organizacija[2].

Odluka o prelasku na jednostavno knjigovodstvo važeća je dok NO zadovoljava Zakonom propisane uvjete (o visini godišnjih prihoda i vrijednosti imovine na kraju godine < 230.000,00 kuna), odnosno do opoziva.

Uputa Ministarstva financija o prelasku s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo može se preuzeti na: http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Upute%20o%20prijelazu%20iz%20dvojnog%20u%20jednostavno%20k.PDF .

„Ostanak“ na dvojnom knjigovodstvu u 2019.

One NO koje i nadalje odluče voditi dvojno knjigovodstvo, iako udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva (prihodi i vrijednost imovine za sve prethodne 3 godine manji od 230.000,00 kuna) obvezne su i nadalje sastavljati i predavati financijske izvještaje na isti način kao i sve neprofitne organizacije koje su obveznice dvojnog knjigovodstva.

Navedene NO koje su, iako su udovoljile uvjete za vođenjem jednostavnog knjigovodstva od 2019., odlučile i nadalje voditi dvojno knjigovodstvo, trebale su o tome obavijestiti Ministarstvo financija na Obrascu: RNO-P,  prilikom predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu. Naime, podatak da takve NO i nadalje vode dvojno knjigovodstvo relevantan je za bazu financijskih izvještaja i kao takav, obvezan je podatak za Registar neprofitnih organizacija.

Prelazak s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo u 2019.

NO koja je u 2018. vodila jednostavno knjigovodstvo obvezna je prijeći na sustav dvojnog knjigovodstva, ukoliko:

  • nabavna vrijednost dugotrajne imovine u prethodnoj (2018.) godini premašuje 230.000,00 kn i/ili
  • ukupni primici u prethodnoj (2018.) godini premašuju 230.000,00 kn.

NO može donijeti Odluku o prijelazu na sustav dvojnog knjigovodstva iako zadovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva. O tome obavještava Ministarstvo financija na obrascu za prijavu promjene u Registru neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO-P) u razdoblju do dana predaje godišnjih financijskih izvještaja (rok je bio 1. ožujka 2019.).

Međutim, ukoliko će NO koja vodi jednostavno knjigovodstvo tijekom 2019. godine početi obavljati gospodarsku djelatnost i postati obveznik plaćanja poreza na dobit po obračunu, mora tijekom godine prijeći na vođenje  dvojnog knjigovodstva. U tom je slučaju potrebno kontaktirati Ministarstvo financija i podnijeti prijavu promjene u Registru neprofitnih organizacija (na Obrascu: RNO-P).

Ostanak u sustavu dvojnog knjigovodstva je minimalno 3 godine.

Uputa Ministarstva financija o prelasku s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo može se preuzeti na: http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Prijelaz%20iz%20jednostavnog%20u%20dvojno%20knjigovodstvoay.pdf .

Financijsko izvještavanje

Sve neprofitne organizacije obvezne su sastavljati financijske izvještaje. Vrsta financijskih izvještaja koja se sastavlja ovisi o tome vodi li neprofitna organizacija jednostavno ili dvojno knjigovodstvo, što detaljnije propisuje Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.

NO koja vodi dvojno knjigovodstvo sastavlja financijske izvještaje polugodišnje i godišnje, a NO koja vodi jednostavno knjigovodstvo sastavlja samo godišnji financijski izvještaj.

 

Detaljnije o temi možete pročitati u TEB-ovom časopisu FIP - "Financije, pravo i porezi":

 

[1] Nar. nov., br. 121/14

[2] Pravilnik o izvještavanju i Registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15, 67/17 i 115/18); Obrazac i uputa na: http://www.mfin.hr/hr/registar-npf

Natrag