arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2019

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Poduzetništvo i stanovništvo Hrvatske u brojkama

Aktualno

 • Lidija Cvitić; Ines Tomić: Pravilnik o PDV-u - izmjene od 1.1.2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Aktualno

  Lidija Cvitić; Ines Tomić: Pravilnik o PDV-u - izmjene od 1.1.2019.

  Sa 1. siječnja 2019. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 106/18), osim odredbe o sniženju opće stope PDV-a s 25% na 24% koja stupa na snagu 1. siječnja 2020. Od 1. siječnja 2019. primjenjuju se odredbe prema kojima je proširena primjena sniženih stopa PDV-a od 5% i 13% na određene isporuke dobara odnosno usluga. Također, donošenjem Direktive Vijeća (EU) 2018/1713 od 6. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise (SL L 286, 14.11.2018.) državama članicama omogućena je primjena snižene stope neovisno o tome u kojem su obliku. Stoga se od 1. siječnja 2019. sniženom stopom PDV-a od 5% oporezuju isporuke knjiga, novina i časopisa, neovisno o tome u kojem se obliku isporučuju. Izvršena je dopuna odredbe o upisu u registar obveznika PDV-a, te se od 1. siječnja 2019. porezni obveznici moraju upisati u registar obveznika PDV-a ako su u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini ostvarili oporezive isporuke u vrijednosti većoj od 300.000,00 kn. Za potrebe praćenja, porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja 2019. uz prijavu PDV-a mora elektroničkim putem podnijeti i posebnu evidenciju o primljenim računima. Vezano uz odbitak 50% pretporeza ukinut je vrijednosni prag od 400.000,00 kn za pretporez kod automobila, kao i pravo na pretporez za plovila i zrakoplove u pogledu korištenja istih za privatne i poslovne potrebe. U članku su prikazane sve novosti u sustavu oporezivanja PDV-om, čija je primjena krenula od 1.1.2019.

 • Gordana Lončar: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Aktualno

  Gordana Lončar: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

  Od 3. siječnja 2019. na snazi su odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br.  1/19) kojim se osim usklađenja s prethodnim izmjenama Zakona o porezu na dohodak uvode i druge novine u porezu na dohodak. O kojim novinama je riječ, potanje obrazlaže autorica članka.

 • Jasna Prepeljanić: Izmjene i dopune Pravilnika o doprinosima od 1. siječnja 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Aktualno

  Jasna Prepeljanić: Izmjene i dopune Pravilnika o doprinosima od 1. siječnja 2019.

  U Nar. nov., br. 1/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima donesen radi usklađivanja s izmjenama Zakon o doprinosima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019.

  Izmjene u Pravilniku o doprinosima odnose se na izmjenu stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (povećana na 16,5%) te brisanje odnosno usklađivanje odredbi vezanih uz doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje.

  Pored ostalih izmjena, detaljnije je obrazloženo utvrđivanje osnovice i plaćanje razlike doprinosa do minimalne godišnje osnovice za članove uprave kao i plaćanje doprinosa za sezonske radnike u poljoprivredi.

 • Marijana Herceg: Novosti u sustavu poreza na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Aktualno

  Marijana Herceg: Novosti u sustavu poreza na dobit

  U okviru posljednje porezne reforme izmijenjen je Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 106/18), te su slijedile prateće izmjene Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 - 1/19). Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu ne dobit (Nar. nov., br. 106/18) izvršeno je usklađivanje s EU Direktivama u cilju sprječavanja premještanja dobiti na porezno pogodnija područja u dijelovima koji stupaju na snagu 2019. godine, te je propisano novo pravilo o ograničavanju troška kamate i pravilo o kontroliranim inozemnim društvima. Prema novim odredbama Zakona, prekoračeni troškovi zaduživanja predstavljaju iznos za koji troškovi zaduživanja poreznog obveznika koji se mogu odbiti odnosno utvrditi kao porezno priznati, prekoračuju oporezivi prihod od kamata ili drugi ekonomski istovjetni oporezivi prihod. Porezni obveznik može kao porezno priznati rashod utvrditi prekoračene troškove zaduživanja samo do 30% EBITDA-e ili do 3 mil. eura ukoliko tako dolazi do većeg iznosa. Nadalje, u sustav oporezivanja dobiti uvedeno je novo pravilo o kontroliranim inozemnim društvima (eng. Controlled foreign companies; CFC). Prema pravilu o kontroliranom inozemnom društvu (CFC) ostvarena neraspoređena dobit kontroliranog društva kćeri koje plaća nisku stopu poreza pripisuje se poreznom obvezniku, matičnom društvu u Republici Hrvatskoj. Porezni obveznik će u poreznu osnovicu uključiti dobit kontroliranog inozemnog društva. Ostale izmjene Zakona o porezu na dobit su povezane s izmjenama drugih tuzemnih propisa, koji mogu utjecati na utvrđivanje porezne obveze. Primjena ovih odredbi će utjecati na utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze kod obveznika poreza na dobit već za 2018. godinu. Provedba izmijenjenih odredbi Zakona regulirana je izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 1/19), a dio novih odredbi se također primjenjuje u postupku podnošenja Prijave poreza na dobit za 2018. godinu. Ovim su Pravilnikom (Nar. nov., br. 1/19) propisani novi PD i PD-NN obrasci za 2019. godinu, dok su obrasci Prijava poreza na dobit (PD i PD-NN) za 2018. godinu neznatno izmijenjeni.

 • Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2019. do 30.6.2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2019. do 30.6.2019.

  Svakog 1.1. i 1.7. objavljuje se u narodnim novinama podatak o Prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (u nastavku: prosječna kamatna stopa) za određeno referentno razdoblje. Na temelju te stope izračunavaju se stope zateznih i ugovornih kamata. U ovom članku daje se pregled zateznih i ugovornih kamata važećih do 30.6.2019. godine, a koje se primjenjuju na poslovne transakcije, trgovačke ugovore, ugovore između trgovaca i osoba javnog prava, te na ostale odnose.

 • Vesna Tudek Barberić: Zakon o tržištu rada - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Aktualno

  Vesna Tudek Barberić: Zakon o tržištu rada

  Zakon o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18; u  nastavku: Zakon), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine, donesen je radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima[1], koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., u dijelu koji se odnosi na ukidanje doprinosa za zapošljavanje i obvezno osiguranje sezonskog radnika u poljoprivredi.

  Zakon o tržištu rada je preuzeo sadržaj Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i dio sadržaja Zakona o poticanju zapošljavanja koji je 1. siječnja 2019. godine prestao važiti.

  Zakonom su, pored ostalog, uređena prava nezaposlenih osoba (novčana naknada za slučaj nezaposlenosti; MO – ako osoba ispunjava uvjet godina života za starosnu mirovinu pri čemu joj nedostaje najdulje 5 godina mir. staža i dr.). Pritom je propisano da novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, a isplaćuje se 90/450 dana, ovisno o prethodnom radu. Visina: prvih 90 dana – 60% (ali ne više od 70% prosječne neto plaće u RH u prethodno godini), a za ostatak dana – 30% od osnovice (ne više od 35% od prosječne neto plaće u RH u prethodno godini).

  Osim toga, propisana su i određena prava osoba na stručnom osposobljavanju koje imaju pravo na novčanu pomoć koja za 2019. iznosi 3.000,00 kn, koju isplaćuje Zavod, a poslodavac je obvezan isplatiti trošak prijevoza.

   

  [1] Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 106/18)

 • Mia Horvat: Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Aktualno

  Mia Horvat: Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

  U Ministarstvu znanosti i obrazovanja je 27.12.2018. popisan novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (Nar. nov. br. 9/19; u nastavku: KU) a do njegova zaključivanja u znanosti i visokog obrazovanja primjenjivao se samo Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov. br. 128/18; u nastavku: TKU) i Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Budući da TKU za uređenje pojedinih pitanja (kao primjerice za posebne uvjete rada) upućuje na granski kolektivni ugovor, bilo je potrebno sklopiti kolektivni ugovor za sustav znanosti i visokog obrazovanja.

  Od novih materijalnih prava ugovorenih KU-om ugovoreno je pravo zaposlenika u suradničkom, stručnom i nastavnom zvanju i na radnom mjestu na povrat troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije. Pored ovog prava govoreno je i pravo na podmirenje troškova poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija asistenata, dodatak na plaću za rad na radnim mjestima s posebnim, dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima, produženje roka za reizbor, sustav normiranja rada u znanosti i visokom obrazovanju, a uvedeni su i znanstveno-istraživački odnosno umjetnički projekti kao osnovni organizacijski oblik znanstveno-istraživačkog, odnosno umjetničkog rada.

  O svim navedenim novinama pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Financije i računovodstvo

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Financije i računovodstvo

  Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

  Godišnji financijski izvještaji za 2018. sastavljaju se i predaju na istim obrascima kao i GFI za 2017. GFI za statističke i druge potrebe predaju se Fini do 30.4.2019., a GFI za javnu objavu u roku 6 mjeseci po proteku poslovne godine. Matična društva dužna su obvezu konsolidacije za 2018. prijaviti Registru GFI-a do 30. travnja 2019., a konsolidirane GFI predati u roku 9 mjeseci po proteku poslovne godine. GFI potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave odnosno svi izvršni direktori. GFI subjekta koji nema upravu, odnosno izvršene direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

  Fina je određena kao ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave Fini dokumentaciju za javnu objavu, odnosno GFI za statističke i druge potrebe.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2018.

  Izvještaj o novčanim tokovima za potrebe javne objave obvezno sastavljaju srednji i veliki poduzetnici. On pruža informaciju o tome na koji način društvo stvara i koristi novac i novčane ekvivalente, što je od iznimnog značaja za korisnike financijskih izvještaja. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima za 2018. nije se mijenjala u odnosu na izvještaj koji se sastavljao za 2017. Iz izvještaja o novčanim tokovima korisnici financijskih izvještaja se informiraju o tome kako društvo stječe te koristi novac, što pomaže kod razumijevanja poslovne uspješnosti različitih društava budući da se eliminiraju učinci različitih računovodstvenih postupaka za iste transakcije i poslovne događaje. To znači da će izvještaj o novčanim tokovima, bez obzira na primijenjene računovodstvene politike, uvijek prikazivati iste promete i stanja odnosno priljeve i odljeve koji su se doista i dogodili. Društvo treba prezentirati novčane tokove od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti. Klasificiranje prema aktivnostima pruža informacije koje korisnicima omogućavaju procijeniti utjecaj tih aktivnosti na financijski položaj poduzeća te iznose njegova novca i novčanih ekvivalenata. Obveznici mogu sastaviti izvještaj o novčanim tokovima koristeći direktnu metodu, prema kojoj se objavljuju glavne skupine bruto novčanih primitaka i bruto novčanih izdataka, ili indirektnu metodu, prema kojoj se dobit ili gubitak usklađuje za učinke transakcija nenovčane prirode, sva razgraničenja ili obračunske iznose proteklih ili budućih poslovnih novčanih primitaka ili isplata te za pozicije prihoda ili rashoda koje su vezane za investicijske ili financijske novčane tokove.

 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2018. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2018. godinu

  Izvještaj o promjenama kapitala sastavni je dio GFI-a i sastavlja se na propisanom obrascu. Taj izvještaj i za 2018. obvezno sastavljaju veliki i srednji poduzetnici te subjekti od javnog interesa.

 • Jasminka Rakijašić; Irena Slovinac:: Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić; Irena Slovinac:: Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

  Bilješke uz financijske izvještaje dio su cjelovitih godišnjih financijskih izvještaja i obvezno ih sastavljaju  svi poduzetnici (mikro, mali, srednji i veliki).  Obveznici HSFI-a u bilješkama trebaju objavite informacije navedene su u toč. 1.42. HSFI-a 1 te sve ono što je zahtijevano ostalim primijenjenim HSFI-ima. Obveznici MSFI-a u bilješkama  prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama koje se primjenjuju, informacije čije se objavljivanje nalaže MSFI-ima, a koje se ne prikazuju drugdje u financijskim izvještajima, te informacije koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja.

 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje odgođenih poreza za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Evidentiranje odgođenih poreza za 2018.

  Stavke imovine i obveza u poslovnim knjigama poduzetnika, u određenim slučajevima, sa sobom nose i određene efekte poreza na dobit, koji utječu na visinu odljeva novčanih sredstava, te ih je potrebno uzeti u obzir prilikom priznavanja tih stavaka u poslovnim knjigama. Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, osnovica za obračun poreza na dobit je dobit utvrđena prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona. Spomenuta uvećanja i umanjenja porezne osnovice mogu rezultirati razlikama između računovodstvene i porezne osnovice pojedinih stavaka imovine i obveza. Takve razlike mogu biti trajne razlike ili privremene razlike. Trajne razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza koje se ne više nikad ne ispravljaju u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (trajno porezno nepriznati rashodi i trajno neoporezivi prihodi). Privremene razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza  koje nastaju u jednom poreznom razdoblju i ukidaju se u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (nepodudaranje razdoblja računovodstvenog i poreznog priznavanja rashoda ili prihoda).  U slučajevima navedenih privremenih razlika priznaju se odgođeni porezi, odnosno odgođena porezna imovina ili odgođene porezne obveze. Priznavanje odgođene porezne imovine ili odgođene porezne obveze ovisi o tome hoće li društvo temeljem privremene razlike u budućem razdoblju platiti porez na dobit ili ostvariti njegov povrat.

Porezi i doprinosi

 • Iva Uljanić Škreblin: Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2018. i godišnja porezna prijava za pomorce - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Porezi i doprinosi

  Iva Uljanić Škreblin: Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2018. i godišnja porezna prijava za pomorce

  Autorica u članku obrazlaže poseban postupak kojim se smatra postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu koji provodi PU po službenoj dužnosti, osim u slučajevima iz članka 52​. Zakona. Primjenom posebnog postupka porezni obveznici, koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, nemaju obvezu podnošenja GPP na Obrascu DOH (obvezno ili dobrovoljno radi korištenja propisanih prava), već će PU temeljem prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja izvršiti godišnji obračun i tim poreznim obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat.  Pritom je bitno napomenuti da podnošenjem obrasca ZPP-DOH porezni obveznici mogu ostvariti određena prava koja nisu ostvarili tokom godine (npr. osobni odbitak za uzdržavano dijete, člana uže obitelji ili preraspodjelu osobnog odbitka).

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2018.

  Obveznici poreza na dobit sastavljaju prijavu poreza na dobit na PD obrascu, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dobit. Prijava poreza na dobit za 2018.  godinu sastavlja se na novom PD obrascu (objavljen u Nar. nov., br. 1/19), te podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 30.4.2019. U dijelu utvrđivanja porezne osnovice/poreznog gubitka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dobit i propisi kojima su regulirani porezni poticaji poduzetnicima kroz sustav državnih potpora, te odredbe posebnih propisa u dijelu korištenja poreznih olakšica koje umanjuju poreznu obvezu. Posljednje izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 106/18)  donijele su usklađivanje s EU Direktivama, te su uvedena nova pravila za sprječavanje premještanja dobiti na porezno pogodnija područja, čija će primjena krenuti od 2019. godine. Međutim, dio novih odnosno izmijenjenih odredbi ovog Zakona povezan je s izmjenama drugih tuzemnih propisa, te će primjena istih utjecati na utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze kod obveznika poreza na dobit već za 2018. godinu. U članku pišemo o sastavljanju PD prijave za 2018. godinu, te iskazivanju podataka na propisanim pozicijama novog PD obrasca.

 • Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2018. - obveznici poreza na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Porezi i doprinosi

  Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2018. - obveznici poreza na dohodak

  Druga djelatnost je samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, te ostalih samostalnih djelatnosti koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja. U članku autorica daje prikaz obveze i obračuna doprinosa po osnovi druge djelatnosti obvezniku po osnovi koje se utvrđuje dohodak temeljem poslovnih knjiga odnosno porez na dohodak se plaća prema paušalnom dohotku.

 • Sandra Pezo: Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Porezi i doprinosi

  : Sandra Pezo: Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

  Od 1.1.2019. na snazi su nova pravila koja se odnose na iznajmljivače – građane. U sustavu paušalnog oporezivanja za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o visini paušalnog poreza na dohodak, a isti ne može biti manji od 150,00 kn niti viši od 1.500,00 kn. Međutim, ako navedeno tijelo ne donese odluku o visini paušalnog poreza u propisanom roku, tada se visina paušalnog poreza iznajmljivaču određuje u iznosu od 750,00 kn. Autorica u tekstu članka piše o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja, donošenju odluke o visini paušalnog poreza od strane jedinica lokalne samouprave te utvrđivanju godišnjeg paušalnog dohotka od strane Porezne uprave od 1.1.2019.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Osnovice za obračun doprinosa za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Osnovice za obračun doprinosa za 2019.

  Temeljem objavljene prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2018., u iznosu od 8.448,00 kn, utvrđene su osnovice za obračun doprinosa koje se primjenjuju za razdoblje siječanj – prosinac 2019.

  Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu utvrđene su osnovice za obračun doprinosa za 2019. Propisani iznosi osnovica primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2019.  i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2019. godine.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu

  Konsolidirani financijski izvještaji za 2018. pripremaju se u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18).  Podsjećamo, zadnjim izmjenama toga Pravilnika koncem 2018. godine, izmijenjen je sadržaj obveznih Bilješki uz Bilancu, što znači da se izmijenjene odredbe primjenjuju i prilikom izrade tih bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2018. godinu.

  Razdjeli državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku:JLP(R)S-i) obvezni su sastaviti i predati konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2018. do kraja veljače ove godine.  Razdjel odnosno JLP(R)S konsolidira svoje vlastite izvještaje s izvještajima korisnika kojima je nadležan i to stavku po stavku svakog financijskog izvještaja, zbrajanjem istih stavaka imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda. Da bi konsolidirani financijski izvještaji prikazali financijske informacije o grupi kao da se radi o jednom poslovnom subjektu, potrebno je u cijelosti eliminirati unutargrupne transakcije, ali i unutargrupna salda, kao posljedice međusobnih transakcija.

  Decentralizirani korisnici: nadležna JLP(R)S u cijelosti je obvezna konsolidirati sve godišnje financijske izvještaje javnih vatrogasnih postrojbi, osnovnih i srednjih škola, domova za starije i nemoćne i ustanova u zdravstvu, dok Ministarstvo socijalne politike i mladih u cijelosti treba konsolidirati sve financijske izvještaje centara za socijalnu skrb.

 • Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu

  Godišnjom Izjavom o fiskalnoj odgovornosti čelnici proračuna, proračunskih korisnika (i drugih obveznika) potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom/financijskim planom utvrđenih sredstava.

  Rokovi: čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna obvezan je predati Izjavu do 28. veljače nadležnom ministarstvu, čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna JLP(R)S do 28. veljače načelniku, gradonačelniku odnosno županu nadležne JLP(R)S, ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije i načelnici, gradonačelnici odnosno župani do 31. ožujka, Ministarstvu financija.

  Uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti prilažu se: popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana.

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji za 2018. u neprofitnom računovodstvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Neprofitne organizacije

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji za 2018. u neprofitnom računovodstvu

  Sve su neprofitne organizacije obvezne sastavljati godišnje financijske izvještaje. Vrsta financijskih izvještaja koja se sastavlja ovisi o tome vodi li neprofitna organizacija jednostavno ili dvojno knjigovodstvo, što detaljnije propisuje Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija.

  Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva sastavlja za 2018. Bilancu na Obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke, dok ona neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo sastavlja Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF.

  Godišnji financijski izvještaji (osim Bilješki) predaju se Fini do 1. ožujka 2019. godine.

  Neprofitna organizacija koja tijekom 2018. nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama iskazane podatke o imovini i obvezama, a njen zakonski zastupnik preda do 1. ožujka 2019. izjavu o neaktivnosti, nije bila obvezna sastavljati financijske izvještaje za 2018. godinu.

  Neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a dužne su nadležnom tijelu državne uprave, JLP(R)S-u, odnosno drugom nadležnom tijelu javne vlasti dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, na Obrascu: PROR-POT. Taj se izvještaj s obvezno sastavlja za poslovnu godinu (za 2018. do 1. ožujka 2019.), ali se mogao sastavljati i za razdoblja tijekom 2018., ako ja tako zatražio davatelj sredstava.

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit kod neprofitnih organizacija za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit kod neprofitnih organizacija za 2018.

  Neprofitne organizacije koje obavljanjem gospodarske djelatnosti stječu prihode na tržištu obveznici su poreza na dobit. Ove organizacije mogu porez na dobit plaćati na paušalnu osnovicu ili prema redovnom postupku, te prema novčanom načelu. Neprofitne organizacije koje porez na dobit plaćaju po redovnom postupku obvezne su do 30.4.2019. podnijeti prijavu poreza na dobit za 2018. na propisanom obrascu. Neprofitne organizacije obveznici poreza na dobit obvezne su u računovodstvu osigurati podatke za potrebe oporezivanja.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2018.

  U članku autor pojašnjava prijavu poreza na dohodak za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a koju su dužni dostaviti u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom prebivalištu na za to propisanom Obrascu DOH. Obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i druge samostalne djelatnosti, koje plaćaju porez na dohodak, obvezni su najkasnije do kraja veljače 2019. podnijeti Obrazac DOH za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018., o čemu i piše autor članka.

  Navedeni porezni obveznici dužni su utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija. Propisane poslovne knjige i evidencije su: w Knjiga primitaka i izdataka w Popis dugotrajne imovine w Knjiga prometa i w Evidencija o tražbinama i obvezama (čl. 34. st. 2. Zakona).

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća - obračun doprinosa za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća - obračun doprinosa za 2019. godinu

  Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obvezne su, prema Zakonu o doprinosima, obračunati i uplatiti doprinose na propisane osnovice. Visina osnovice za obračun i plaćanje doprinosa ovisi o činjenici jesu li osobe obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak. Ako je osoba obveznik poreza na dobit obvezna je za 2019. godinu uplaćivati doprinose na osnovicu od 9.292,80 kn. O navedenom, kao i načinu iskazivanja u obrascu JOPPD ovisno o tome isplaćuje li se poduzetnička plaća ili se ne isplaćuje, pročitajte u članku.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Popunjavanje naloga za plaćanje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Popunjavanje naloga za plaćanje

  Izvršenje platnih transakcija u Republici Hrvatskoj (RH) po SEPA pravilima počelo je 6.6.2016., a ta pravila omogućuju jednostavno i sigurno izvršenje prekograničnih i nacionalnih platnih transakcija. Nalog za plaćanje je instrukcija platitelja ili primatelja plaćanja svom pružatelju platnih usluga , a kojom se traži izvršenje platne transakcije (polaganja, podizanja ili prijenosa novčanih sredstava). U članku se piše o načinu popunjavanja naloga za plaćanje od strane poslodavca prilikom isplate plaće i neoporezivih primitaka radniku, prilikom isplate drugog dohotka od strane isplatitelja drugog dohotka primatelju istog kao i o drugim isplatama dohodaka sukladno pravilima platnog prometa koji su na snazi u RH.

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Josip Tomašić: Primjena snižene stope PDV-a za neka dobra iz carinske tarife - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Poslovanje s inozemstvom

  mr. sc. Josip Tomašić: Primjena snižene stope PDV-a za neka dobra iz carinske tarife

  Od 1.1.2019. proširen je popis dobara koji su oporezivi po sniženoj stopi od 13%. Za primjenu snižene stope PDV-a na isporuke dobra oporezivih po stopi od 13% potrebno je da ta dobra zadovolje dva uvjeta, prvi je da ih se može podvesti pod naziv odnosno opis iz Pravilnika o PDV-u, a drugi je da ih se razvrstava u oznake KN navedene uz naziv odnosno opis robe. U tekstu članka autor navodi dio dobara koji su oporezivi PDV-om po stopi od 13% te potonje pojašnjava o čemu treba voditi računa kada se za oporezivanje PDV-om koriste oznake iz carinske tarife.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Trošak prijevoza po kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Trošak prijevoza po kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike

  Pravo na troškove prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla za zaposlene u državnim i javnim službama uređena su Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17 u nastavku: KU za državne službe) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/17; u nastavku: TKU za javne službe). Radi izjednačavanja prava na troškove prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla za zaposlene u državnim i javnim službama izmijenjen je čl. 53. KU-a za državne službe sklapanjem Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike .

  Uvjeti za ostvarivanja naknade troškova prijevoza određeni su na način da zaposlenik ima pravo na naknadu tih troškova pod uvjetom da je udaljenost od njegovog prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje 2 kilometra.

  Osobe koje su navršile 61 godinu mogu ostvariti naknadu troškova prijevoza ako im je udaljenost manja od dva kilometra pod uvjetom da su kupile kartu, a ukoliko se radi o zaposleniku koji ima tjelesno oštećenje od 100%, odnosno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta od najmanje 60%, utvrđeno rješenjem nadležnog tijela, tim osobama pripada pravo na troškove prijevoza neovisno o kupljenoj karti.

  Ostvarivanje prave na naknadu troškova prijevoza vezano je uz relaciju dolaska i odlaska s posla koja se određuje ovisno od prebivališta, odnosno boravišta zaposlenika do mjesta rada.

  Prava zaposlenika na troškove prijevoza su proširena u odnosu na ranije kolektivne ugovore za državne i javne službenike i namještenike, a u proteklu godinu dana bile su mnoge dvojbe kako postupiti u pojedinim slučajevima stoga su Povjerenstvo odnosno zajednička Komisija za tumače donijeli niz tumačenja o pravu na troškovima prijevoza o čemu pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Praksa DKOM-a u smislu pogodovanja određenom ponuditelju kroz opis predmeta nabave i tehničke specifikacije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Praksa DKOM-a u smislu pogodovanja određenom ponuditelju kroz opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

  Gospodarski subjekti koji smatraju da su opis predmeta nabave ili tehničke specifikacije suprotne citiranim odredbama mogu osporavati sadržaj takve dokumentacije o nabavi. Žalbeni navodi o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu ili proizvođaču prilikom određivanja predmeta nabave i izrade tehničkih specifikacija ubrajaju se u najčešće razloge osporavanja dokumentacije o nabavi.

  Iz primjera koji se obrađuju u ovome članku gospodarski subjekti mogu dobiti određene smjernice na koji način osporavati dokumentaciju o nabavi ukoliko smatraju da se opisom predmeta nabave i tehničkim specifikacijama pogoduje određenom ponuditelju ili proizvođaču. S druge strane, i naručitelji mogu dobiti određene smjernice kako otklanjati takve prigovore, te s kakvim se dokazima za to osigurati unaprijed, već prilikom faze istraživanja tržišta i izrade dokumentacije o nabavi.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Rad umirovljenika prema novim propisima od 1. siječnja 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Rad umirovljenika prema novim propisima od 1. siječnja 2019.

  Od 1. siječnja 2019. stupile su na snagu, pored ostalog, odredbe kojima se uređuje rad umirovljenika. Tako je omogućeno svim umirovljenicima, bez obzira na vrstu mirovine, da se zaposle do najviše polovice radnoga vremena pri čemu im se isplata mirovine ne obustavlja. O pojedinim specifičnostima, kao i obvezama poslodavaca koji zapošljavaju umirovljenike, piše autorica članka.

Trgovačko pravo

 • Jasna Golubić: Brisanje trgovačkog društva iz sudskog registra po službenoj dužnosti s osvrtom na imovinu brisanog subjekta - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Trgovačko pravo

  Jasna Golubić: Brisanje trgovačkog društva iz sudskog registra po službenoj dužnosti s osvrtom na imovinu brisanog subjekta

  Trgovačko društvo svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar, a gubi brisanjem toga društva iz sudskog registra. U ovom radu autorica ukazuje na pretpostavke brisanja trgovačkog društva po službenoj dužnosti, s posebnim osvrtom na propuštanje obveze sastavljanja i predočavanja godišnjih financijskih izvještaja te na problematiku koja je posljedica slučaja kada se nakon brisanja društva pokaže da ono ima imovinu koju bi trebalo unovčiti radi podjele vjerovnicima i osobama koje su imale udjele u brisanom društvu odnosno o postupku likvidacije nad tom imovinom.

Gospodarstvo

 • Darko Marečić: Novi Zakon o Državnom inspektoratu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Gospodarstvo

  Darko Marečić: Novi Zakon o Državnom inspektoratu

  Zakon o državnom inspektoratu stupa na snagu 1.4.2019., a u hrvatski pravni sustav ponovno uvodi jedinstveno inspekcijsko nadzorno tijelo u rangu središnjeg tijela državne uprave. Zakonom se uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost.

 • Ljubica Đukanović: Stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2019

  Gospodarstvo

  Ljubica Đukanović: Stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

  Novim Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (Nar. nov., br. 116/18) propisana je obveza osobama koje obavljaju poslove u proizvodnji i prometu kozmetičkih proizvoda, pružaju usluge njege ili uljepšavanja lica i tijela i unose boje i strana tijela u kožu i sluznicu, da ih mogu obavljati tek nakon što su stekle znanja o sprečavanju zaraznih bolesti.  

  Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima kao i:

  • fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela i
  • osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, prema navedenom Pravilniku moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti prije početka rada, odnosno obnavljati ih svakih 5 godina.

  Način i program stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti propisana su Pravilnikom prema kome potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti moraju imati osobe:

  • koje obavljaju poslove u proizvodnji kozmetičkih proizvoda,
  • koje obavljaju poslove u prometu kozmetičkih proizvoda,
  • koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
  • fizička osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela i
  • osoba koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

  Opširnije o stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti i svim drugim obvezama pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Član uprave stranac (nerezident) i obveza doprinosa
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Umirovljenici kao članovi uprave
 • Vedran Jelinović: Godišnji odmor iz prijašnjih godina

TEB-ov podsjetnik

TEB-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 2/19