arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2019

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Dražen Živić: Jesmo li doista svjesni dubine i svih posljedica demografske krize?

Aktualno

 • Darko Marečić: Novele Zakona o zaštiti potrošača - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Aktualno

  Darko Marečić: Novele Zakona o zaštiti potrošača

  Novelom ZoZP-a izvršeno je usklađivanje sa europskom Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi kao i s odredbama ZOO, te su otklonjeni nedostaci uočeni u  dosadašnjoj primjeni ovoga Zakona u praksi. To se posebice odnosi na jasnije propisivanje obveze isticanja dviju cijena (redovite i umanjene) tijekom provođenja posebnih oblika prodaje, ukidanje obveze osnivanja savjetodavnih tijela pri županijama, propisivanje načina na koji udruge potrošača biraju svoje predstavnike u savjetodavna tijela i povjerenstva za  zaštitu potrošača, obvezu polaganja stručnog ispita za osobe koje provode savjetovanje, informiranje i izobrazbu potrošača koja se financira sredstvima državnog proračuna.

 • Nataša Borota: Podnošenje obrasca U-RA putem sustava ePorezna - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Aktualno

  Nataša Borota: Podnošenje obrasca U-RA putem sustava ePorezna

  Porezna uprava širi svoje elektroničke usluge prema poreznim obveznicima kako bi im olakšala ispunjavanje poreznih obveza. Tako se putem Jedinstvenog portala Porezne uprave - ePorezna od 1.2.2019. može poslati još jedan obrazac – Knjiga primljenih (ulaznih) računa (obrazac U-RA), koju su obveznici dužni dostavljati uz PDV obrazac. Porezna uprava omogućila je dostavljanje ispravno popunjenih PDV i U-RA obrazaca. Neispravni obrasci neće se moći zaprimiti, sve dok se eventualna greška ne ispravi. Ujedno, moguće je poslati PDV obrazac bez slanja U-RA obrasca i obrnuto, ali iste je potrebno dostaviti Poreznoj upravi u za to predviđenim zakonskim rokovima. U članku je pojašnjeno kako dostaviti Obrazac U-RA u sustavu ePorezna za porezna razdoblja od 1.1.2019.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka za 2018.

  U članku se obrazlaže utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka za 2018. godinu u d.d.-u, d.o.o.-u i j.d.o.o.-u, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu i pravilnicima, računovodstvenim standardima i poreznim propisima. Navedeni propisi nisu se u 2018. godini mijenjali u dijelu koji se odnosi na temu članka, pa s financijskim rezultatom utvrđenim u godišnjim financijskim izvještajima za 2018. treba postupati na isti način kao za prethodnu godinu. Uz primjere knjiženja dani su i primjeri odluka ovlaštenih organa.

 • Branka Viduka: Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Financije i računovodstvo

  Branka Viduka: Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe

  GFI za statističke i druge potrebe i za 2018. godinu, obveznici podnošenja obvezni su dostaviti  u Finu najkasnije do 30. travnja 2019. Sastavni dio tog izvještaja je i obrazac dodatnih podataka, popunjavanje kojega pojašnjavamo u članku.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće za 2018.

  Godišnje izvješće je poseban, dodatni izvještaj koji su veliki i srednji poduzetnici dužni sastavljati uz godišnje financijske izvještaje, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima. Ovo izvješće sastavlja se za 2018. na isti način i u istom opsegu kao i za prethodnu godinu. Godišnje izvješće sastavlja se prema propisanom sadržaju i strukturi, a obuhvaća izvješće poslovodstva i izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru, te konsolidirano godišnje izvješće s konsolidiranim izvješćem poslovodstva i konsolidiranim izvještajem o plaćanjima u javnom sektoru. Osim toga, izvješćem poslovodstva je za velike poduzetnike koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance imaju prosječan broj radnika od 500 ili više, propisana obveza izrade nefinancijskog izvješća. Mikro i mali poduzetnici nemaju obvezu izrade godišnjeg izvješća, ali u skladu sa Zakonom o računovodstvu trebaju izraditi godišnje financijske izvještaje i u bilješkama navesti informacije o otkupu vlastitih dionica, odnosno udjela. 

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Troškovi rezerviranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Troškovi rezerviranja

  Na svaki datum bilance potrebno je razmotriti da li postoje događaji za koje je potrebno priznati troškove rezerviranja u skladu sa zahtjevima primjenjivih računovodstvenih standarda. O uvjetima za priznavanje rezerviranja te poreznom tretmanu istih, potanje piše autorica članka.

   

 • Domagoj Zaloker: Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

  Računovodstveni postupak za priznavanje vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca u financijskim izvještajima poduzetnika za 2018. određen je zahtjevima računovodstvenih standarda. Obveznici primjene HSFI-a prilikom priznavanja vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca primjenjuju zahtjeve HSFI-a 11 - Potraživanja  kod kojeg u odnosu na 2017. nije bilo nikakvih izmjena, što znači da će obveznici primjene HSFI-a kod financijskih izvještaja za 2018. postupati na isti način kao i za potrebe financijskih izvještaja za 2017. S druge strane, obveznici primjene MSFI-a od 1.1.2018. prilikom priznavanja vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca primjenjuju zahtjeve MSFI-a 9 - Financijski instrumenti koji je zamijenio dosadašnji MRS 39 - Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje.  Treba napomenuti da MSFI 9, za razliku od dosadašnjeg MRS-a 39, na ponešto drugačiji način uređuje postupak umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca što i detaljnije na praktičnom primjeru obrazlažemo u članku. Potraživanja od kupaca za koje je potvrđeno postojanje objektivnih dokaza o umanjenju vrijednosti umanjuju (ispravljaju) se na teret rashoda razdoblja. Bez obzira što se iznos umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca smatra rashodom koji je poduzetnik dužan priznati u svom računu dobiti i gubitka, to ne znači da je predmetni rashod ujedno i porezno priznati rashod odnosno rashod koji će biti uključen u osnovicu za obračun poreza na dobit i na taj način utjecati na smanjenje porezne obveze. Porezni tretman priznavanja rashoda od vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca za poduzetnike obveznike poreza na dobit određen je odredbama čl. 9. Zakona o porezu na dobit i čl. 33. Pravilnika o porezu na dobit.

 • Irena Slovinac: Otpis i uništenje zaliha i druge imovine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Otpis i uništenje zaliha i druge imovine

  Robu i druge zalihe koje su oštećene, zastarjele ili im je protekao rok upotrebe, te dugotrajnu materijalnu imovinu koja je neispravna, dotrajala ili se ne upotrebljava iz nekog drugog razloga treba predati na uništenje i otpisati iz poslovnih knjiga. Otpis ove imovine porezno je priznat ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni službenik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje. U članku kroz primjere prikazujemo računovodstveno i porezno postupanje prilikom uništenja i otpisa zaliha i dugotrajne imovine, te dajemo primjere odluka o otpisu i zahtjeva za uviđaj Poreznoj upravi.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN za 2018.

  Zakon o porezu na dobit propisuje mogućnost primjene novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Poreznu osnovicu primjenom novčanog načela može utvrđivati porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 3.000.000,00 kn. Porezni obveznik koji je i obveznik PDV-a, može izabrati način utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu, ako primjenjuje postupak oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama. Obveznici poreza na dobit, koji zadovoljavaju navedene kriterije i koji su nadležnoj ispostavi Porezne uprave dali izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice za 2018. godinu prema novčanom načelu, ili su primjenu novčanog načela započeli u 2017. godini, godišnju poreznu prijavu podnose sukladno čl. 46. st. 1. toč. 2. na obrascu Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN), koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit. U članku se pojašnjava način utvrđivanja osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu te sastavljanju PD-NN obrasca za 2018. godinu.

 • Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2018. - obveznici poreza na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Porezi i doprinosi

  Jasna Prepeljanić: Obračun doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2018. - obveznici poreza na dobit

  Osobe koje obavljaju drugu djelatnost temeljem koje su obveznici poreza na dobit, obveznici su plaćanja i doprinosa. Razdoblje druge djelatnosti je razdoblje u kojem je samostalna djelatnost imala obilježje druge djelatnosti, odnosno u kojem se obavljala uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi. U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti računa se svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

  O utvrđenoj obvezi doprinosa po osnovi druge djelatnosti dužne su podnijeti izvješće na Obrascu PD-DOP o čijem načinu popunjavanja piše autorica članka.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2018.

  Sukladno Pravilniku o porezu na dobit, uz Prijavu poreza na dobit (PD obrazac) za 2018. godinu Poreznoj upravi se dostavlja i Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO. »Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za razdoblje 1.1. - 31.12.2018.« dostavlja se uz Prijavu poreza na dobit za 2018., putem sustava ePorezna. Izvješće se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog razdoblja (2018.) evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO, povezanim osobama smatraju se osobe iz čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona. U Obrazac PD-IPO uključuju se potraživanja odnosno obveze po osnovi isporuka dobara i obavljenih usluga, te potraživanja ili obveze po osnovi odobrenih ili primljenih zajmova i kredita među povezanim osobama. Sadržaj obrasca PD-IPO propisan je čl. 47.b Pravilnika, a sastoji se od četiri dijela: I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita, I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita, II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga, II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga. U članku se detaljno pojašnjava o sastavljanju Obrasca PD-IPO za 2018. godinu.

 • Željka Marinović: Novine u trošarinskim propisima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Novine u trošarinskim propisima

  Trošarinsko zakonodavstvo dio je treće faze porezne reforme, a autorica u članku  ukazuje na najvažnije novine: produljenom roku plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića, ukidanje obveze obračunavanja razlike trošarine na zalihe cigareta, oporezivanje tekućina za konzumiranje u drugoj elektroničkoj napravi, kada postoji obveza polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine kod plavog dizela, ukidanje određenih obveza kod malih destilerija, promjene kod odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare i dr.

 • Ružica Krizmanić: Osvrt na izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Porezi i doprinosi

  Ružica Krizmanić: Osvrt na izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

  Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom nastoji se unaprijediti sustav fiskalizacije, a sa svrhom postizanja pravednijeg i konkurentnijeg poreznog sustava. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 106/18) stupio je na snagu 1. siječnja 2019., s time da se pojedine odredbe primjenjuju od 1. siječnja 2019., dok će se pojedine odredbe početi primjenjivati tek od 1. siječnja 2021. godine. Izmjenama Zakona o fiskalizaciji propisano je tko se smatra obveznikom fiskalizacije, odnosno koje su osobe dužne provoditi postupak fiskalizacije, pojam poslovnog prostora proširuje se i na samoposlužne uređaje, a novost je i uvođenje obveze isticanja obavijesti na pratećem dokumentu, koji se izdaje prije računa U članku su prikazane novosti u sustavu fiskalizacije od 1.12019. odnosno od 1.1.2021.

 • Zvonimir Marinović, Goran Šekoranja: Povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Porezi i doprinosi

  Zvonimir Marinović, Goran Šekoranja: Povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

  U Republici Hrvatskoj donošenjem novog Zakona o trošarinama prvi put je u nacionalni zakonodavni okvir uvedeno pravo na povrat dijela plaćene trošarine u komercijalnom prijevozu robe i putnika, s početkom primjene od 1.1.2019. Korisnici prava na povrat dužni su upisati se u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika, a povrat plaćene trošarine ostvaruje se na temelju zahtjeva koji se podnosi nadležnom carinskom uredu. Autori u članku potanje pišu o načinu ostvarivanja navedenog prava, podnošenju propisane dokumentacije te načinu utvrđivanja iznosa trošarine koji se vraća poreznom obvezniku.  

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz 2018. i njihovo uključenje u ovogodišnji proračun/financijski plan - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz 2018. i njihovo uključenje u ovogodišnji proračun/financijski plan

  Kod većine proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2018. godina završena je s ostvarenim viškom ili manjkom prihoda i primitaka. U ovoj godini treba utvrditi iz kojih aktivnosti/projekata i unutar kojih izvora financiranja su proizašli viškovi i manjkovi prihoda i primitaka, mogu li se i na koji način koristiti/pokriti u ovoj godini i na koji je način pritom potrebno intervenirati u planskim aktima. Dok proračunski i izvanproračunski korisnici „raspodjeljuju“ viškove/manjkove prihoda koji su u iskazani u njihovim poslovnim knjigama na podskupini računa 922, proračuni „raspodjeljuju“ rezultat iz izvještaja o izvršenju proračuna, koji u pravilu odgovara saldu podskupine računa 922 iz konsolidirane bilance za 2018.

  U članku se pojašnjava što s ostvarenim iznosima viškova i manjkova prihoda, kako treba sastaviti odluke o njihovom korištenju/pokriću, koja su zakonska ograničenja korištenja pojedinih vrsta prihoda te kako iznose viškova i manjkova prihoda uključiti u ovogodišnji planski akt (proračun/financijski plan). Svaka promjena u financijskom planu proračunskog korisnika za 2019. godinu zahtijeva izmjenu (i dopunu) proračuna (državnog odnosno proračuna JLP(R)S-a) za 2019., budući da proračun kao akt čine financijski planovi proračunskih korisnika iz nadležnosti toga proračuna. Ako se financijski planovi proračunskih korisnika mijenjaju s uključivanjem prenesenih viškova odnosno manjkova prihoda i primitaka iz 2018., to se provodi uz suglasnost odnosno prema naputku nadležnih proračuna, koji se posljedično mijenjaju na isti način (kroz rebalans proračuna).

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Prijelaz neprofitne organizacije iz sustava jednostavnog u sustav dvojnog knjigovodstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Neprofitne organizacije

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Prijelaz neprofitne organizacije iz sustava jednostavnog u sustav dvojnog knjigovodstva

  Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija uređen je, između ostaloga, okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija. Prema tome Zakonu, sve neprofitne organizacije obvezne su voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje.

  Zakonom je propisano da neprofitna organizacija (u nastavku: NO) vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, prema rasporedu računa iz računskog plana propisanog za NO.

  Svaka NO prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo.

  Zakon je propisao mogućnost, da iznimno, NO može voditi jednostavno knjigovodstvo i primjenjivati novčano računovodstveno načelo.

  Zakonski zastupnik NO može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je: 1) vrijednost imovine NO na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i 2) godišnji prihod NO u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.

  Ako je zakonski zastupnik neprofitne organizacije odlučio da će NO u 2019. prijeći na vođenje jednostavnog knjigovodstva, NO je trebala o tome izvijestiti Ministarstvo financija do 1. ožujka 2019., dostavom Obrasca: RNO-P kojim se provode promjene u Registru neprofitnih organizacija.

  Uputa Ministarstva financija o prelasku s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo može se preuzeti na: http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Upute%20o%20prijelazu%20iz%20dvojnog%20u%20jednostavno%20k.PDF

   

Poslovanje Obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti u 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Poslovanje Obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti u 2019.

  Mjesečni predujam poreza plaća se na temelju podataka iskazanih u godišnjoj poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje, za koje Porezna uprava više ne donosi rješenje.

  Međutim, visina mjesečnog predujma može se i promijeniti tijekom poreznog razdoblja, na temelju pismenog zahtjeva poreznog obveznika koji se odnose na prethodno razdoblje tekuće godine, o čemu i piše autorica članka.

   

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Obveza doprinosa za člana uprave, likvidatora i upravitelja zadruge - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Obveza doprinosa za člana uprave, likvidatora i upravitelja zadruge

  U članku se potonje piše o nastanku obveze osiguranja za članove uprave, izvršne direktore, likvidatore i upravitelje zadruge kada nisu obvezno osigurani po nekoj drugoj osnovi, obračunu doprinosa na propisanu mjesečnu osnovicu kada su navedene osobe istovremeno u radnom odnosu i obnašaju dužnost člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge te utvrđivanju godišnje osnovice i eventualnih razlika za doprinose i drugim specifičnostima za navedene osobe koje proizlaze iz odredbi propisa o doprinosima, minimalnoj plaći, mirovinskom osiguranju i drugih propisa koje su na snazi od 1.1.2019.

 • Sandra Pezo: Oporezivanje plaće rezidenta - pograničnog radnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Oporezivanje plaće rezidenta - pograničnog radnika

  Fizičke osobe rezidenti Republike Hrvatske (RH) iz pograničnih područja odlaze raditi u susjedne nam zemlje. Pri isplati plaće takvom radniku u pravilu se primjenjuju propisi zemlje izvora dohotka. U kojoj se državi plaća porez ovisit će o odredbama bilateralnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH s državom izvora dohotka. Na koji način se prijavljuje takav dohodak i plaća li se u RH predujam poreza ovisi o posebnosti svakog pojedinog ugovora koje je RH sklopila s drugim državama ugovornicama. Gdje će se za radnika plaćati doprinose za obvezna osiguranja ovisit će o zemlji u  koju radnik odlazi raditi. Ovisno da li je ta zemlja članica Europske unije (EU) ili potpisnica Ugovora o socijalnom osiguranju primijeniti će se uredbe Europskog parlamenta i Vijeća EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, odnosno Ugovora o socijalnom osiguranju. Ukoliko radnik odlazi raditi u zemlju koja nije članica EU odnosno s kojom nema potpisanog Ugovora o socijalnom osiguranju doprinosi za obvezna osiguranja plaćaju se u zemlji rada. Autorica u članku piše o obračunu javnih davanja te načinu izvješćivanja na propisanom obrascu.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Porezni tretman pri uvozu robe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Porezni tretman pri uvozu robe

  Strana roba koja se unosi na carinsko područje Europske unije (EU) podliježe carinskim mjerama sve dok se ne pusti u slobodan promet. Prilikom puštanja robe u slobodan promet tj. prilikom uvoza iste nastaje obveza obračuna i plaćanja carine, PDV-a te posebnih poreza. Autorica u članku piše o nastanku porezne obveze, pravu na odbitak PDV-a pri uvozu, obračunskoj kategoriji PDV-a pri uvozu, poreznim oslobođenjima te drugim specifičnostima vezanim uz uvoz robe.

Radno pravo

 • Biljana Barjaktar: Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Radno pravo

  Biljana Barjaktar: Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine

  Prema Zakonu o radu radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana. Kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog Zakonom o radu.

  Ovisno o okolnostima zbog kojih radnik nije iskoristio cijeli godišnji odmor u godini za koju ostvaruje to pravo, radnik ga ima pravo iskoristiti i u narednoj godini do 30. lipnja odnosno do kraja te godine. U ovome članku autorica pojašnjava tko i do kada ima pravo koristiti godišnji odmor iz prošle godine i pod kojim uvjetima, uz prikaz nekih učestalih primjera iz prakse.

 • Vedran Jelinović: Rad na temelju godišnje kvote u 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Rad na temelju godišnje kvote u 2019.

  Državljanin treće zemlje u RH može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada osim ako samim Zakonom o strancima nije drugačije propisano. Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje dozvoljava privremeni boravak i rad u RH. Dozvola za boravak i rad može se izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

  Prema Odluci Vlade RH o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. ukupan broj dozvola za zapošljavanje stranaca u 2019. iznosi 65.100 dozvola. Ta kvota uključuje godišnju kvotu za produženje već izdanih dozvola, kvotu dozvola za novo zapošljavanje, za sezonski rad, te kvotu dozvola za osobe premještene unutar društva.

  U ovome članku pišemo o uvjetima i dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad (izuzev one za sezonski rad, te za osobe premještene unutar društva), o postupku izdavanja dozvole za boravak i rad na temelju godišnje kvote, kao i o reguliranju ostalih pitanja nakon izdane dozvole za boravak i rad.

Javna nabava

 • Ivica Pranjić: Statistička izvješća i Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Javna nabava

  Ivica Pranjić: Statistička izvješća i Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - pitanja i odgovori

  Svi naručitelji obvezni su do 31. ožujka tekuće godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

  Statističko izvješće o javnoj nabavi sastavlja se za sve predmete nabave pa tako i za jednostavne nabave, neovisno o vrijednosti. Pri tome se podaci o jednostavnoj nabavi ručno unose i spremaju, dok se podaci o javnoj nabavi automatski generiraju. Za postupke javne nabave naručitelj ne mogu sami unositi podatke o javnoj nabavi već se oni generiraju iz sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave. Da bi se podaci mogli generirati i da bi isti bili točni, naručitelji su obvezni ispravno i pravodobno sastaviti i objaviti standardne obrasce Obavijesti o dodjeli ugovora za svaki postupak javne nabave.

  U ovome članku autor piše o izradi navedenog izvješća na način da odgovara na najčešća pitanja i nedoumice iz prakse. Dodatno, a naročito na česte dvojbe u pogledu vođenja Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za predmete jednostavne nabave, te mogućnostima izmjene podataka u tom registru, autor odgovara na pitanja i iz tog područja.

 • Marko Emer: Izbor informacijskog posrednika u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Javna nabava

  Marko Emer: Izbor informacijskog posrednika u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

  Da bi se dionici procesa, pošiljatelji i primatelji, tehnički pripremili za primjenu Zakona o izdavanju elektroničkih računa u javnoj nabavi, zakonodavac je dao svojevrsno razdoblje prilagodbe, odgodivši punu primjenu Zakona do 1.7.2019., kada će javni i sektorski naručitelji u procesima javne nabave izričito morati zaprimati i slati elektroničke račune.

  Prvi korak u implementaciji eRačuna je izbor informacijskog posrednika. Govoreći o izboru informacijskog posrednika, mnoga javna tijela još uvijek nisu do kraja upoznata u koju skupinu ih je Zakon stavio. Stoga se u ovome članku ponajprije daje informacija koji naručitelji imaju pravo izbora informacijskog posrednika, a kojima je Fina obvezni informacijski posrednik. Dodatno, autor pojašnjava ulogu informacijskih posrednika u razmjeni eRačuna i način funkcioniranja te razmjene između njih.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme bolovanja obrtnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme bolovanja obrtnika

  Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite i dugih okolnosti, propisanih Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13; u nastavku: ZOZO), jedno je od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Pravo na naknadu plaće se osigurava i ostvaruje pod jednakim uvjetima i na način propisan ZOZO-om i Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14, 51/14, 11/15, 17/15, 23/16 - ispravak i 127/17)

  Privremene nesposobnosti za rad je odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće za one slučajeve radi kojih je spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

  Osiguraniku koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, odnosno samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad pripada od 43. dana bolovanja. Ovim osobama naknada plaće pripada svo  vrijeme  trajanja bolovanja, a najduže u trajanju propisanom ZOZO-om.

  Pravo na bolovanje utvrđuje izabrani doktor, s tim da dužinu trajanja bolovanja određuje ovisno o vrsti bolesti, a najdulje do roka utvrđenog Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (Nar. nov., br. 153/09) kojim su određeni rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti osiguranika HZZO-a.

  Pod kojim uvjetima i na koji način ovo pravo ostvaruju osiguranici koji imaju utvrđen status osiguranika osnovom obavljanja gospodarske djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Osiguranje

 • dr. sc. Ksenija Klasić: Distribucija osiguranja u RH prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Osiguranje

  dr. sc. Ksenija Klasić: Distribucija osiguranja u RH prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

  Područje organizacije distribucije osiguranja u članicama EU regulirano je posebnom EU smjernicom (Direktivom o distribuciji osiguranja – IDD).  Njena primjena propisana je obveznom za sve države članice EU od 01.10. 2018.  Zato je ta smjernica uvedena u primjenu i u Republici Hrvatskoj, kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 112/18).

  Te promjene ne odnose se samo na terminološke izmjene nego i na suštinske, u smislu drugačije organizacije poslova distribucije i nadzora osiguranja, kao i niza drugih uvjeta koje dosadašnji zastupnici i posrednici u osiguranju moraju zadovoljiti. Istodobno, očekuje se i veći angažman korisnika osiguranja, kako bi njihova prava bila kvalitetnije zaštićena.   

  U članku su prikazane ključne promjene koje su nastupile s krajem 2018. godine.

Parnični postupak

 • mr. sc. Iris Gović Penić: Dopuštenost redovite revizije nakon primjene čl. 373.a i 373.b ZPP-a prema recentnoj praksi Ustavnog suda RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2019

  Parnični postupak

  mr. sc. Iris Gović Penić: Dopuštenost redovite revizije nakon primjene čl. 373.a i 373.b ZPP-a prema recentnoj praksi Ustavnog suda RH

  Prema čl. 382. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom postupku stranke mogu izjaviti redovitu reviziju (uvijek), između ostaloga, ako je drugostupanjska presuda donesena prema odredbama čl.373. a i 373.b toga Zakona. S obzirom na to da je Ustavni sud Republike Hrvatske nedavno donio (još) jednu odluku kojom je ukinuta odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je revizija odbačena kao nedopuštena, očito je da će se dosadašnja praksa Vrhovnog suda u pogledu dopuštenosti revizije morati mijenjati. Stav Ustavnog suda iz odluke koja se obrađuje u ovome članku, i njoj sličnih odluka, izuzetno je bitan jer strankama omogućava pristup sudu iako je Vrhovni sud o tome imao potpuno suprotno stajalište.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Odbitak pretporeza kod investicija u tijeku
 • mr. sc. Ida Dojčić: Ugovorne kazne
 • Jasminka Rakijašić: Osobni odbitak umirovljenika
 • Nikolina Bičanić: Datumi na računima i priznavanje poslovnih promjena
 • Ljubica Đukanović: Pravo na godišnji odmor kod novog poslodavca

TEB-ov podsjetnik

TEB-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 3/19