Humanitarne pomoći

Zakon o humanitarnoj pomoći propisuje uvjete prikupljanja i pružanja humanitarne pomoć u Republici Hrvatskoj. Prema Zakonu organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je fizička ili pravna osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć kao stalni prikupljač humanitarne pomoći ili kao organizator humanitarne akcije.

Stalni prikupljač humanitarne pomoći je pravna osoba koja je pribavila rješenje kojim joj se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, dok je organizatoru humanitarne akcije izdano rješenje kojim se odobrava vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu. Humanitarna akcija ne može trajati duže od 90 dana.

Rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći izdaje nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreb nadležan prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.

S obzirom na svrhu njihova organiziranja, prepoznatljivost prikupljača i same akcije, humanitarne se akcije razvrstavaju prema vrsti humanitarnih akcija, evidencijskoj oznaci i logotipu. Logotip humanitarne akcije  organizator je dužan prilikom provedbe i oglašavanja javno istaknuti.

Evidencijska oznaka humanitarne akcije je oznaka pod kojom je humanitarna akcija upisana u evidenciju humanitarnih akcija. Sastoji se od nekoliko dijelova iz kojih možemo doznati županiju u koju je donijeto rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, oznaku vrste humanitarne akcije s obzirom na svrhu organiziranja, oznaku kalendarske godine u kojoj je donijeto rješenje o provođenju humanitarne  i redni broj akcije odobrene od strane tog nadležnog ureda.

Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija.

Organizator humanitarne akcije dužan je prikupljena financijska sredstva voditi na posebnom bankovnom računu za humanitarnu akciju, a prikupljenu humanitarnu pomoć u naravi dodijeliti korisniku što je prije moguće.

Iz prikupljenih sredstava humanitarne akcije organizator može podmiriti i opravdane troškove organizacije humanitarne akcije vezane isključivo uz organizaciju i provedbu humanitarne akcije. Praćenje prihoda i rashoda sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji, isplatu novca korisniku i slanje izvješća nadležnom uredu o provedenoj humanitarnoj akciji obveza je organizatora. Korisnik je odgovoran za svrsishodno korištenje financijskih sredstava i pomoći koje mu dodijeli organizator.

Ako na računu humanitarne akcije ostane neutrošenih sredstava, organizator je dužan prema rješenju nadležnog ureda ista uplatiti na račun prve sljedeće odobrene humanitarne akcije s istom oznakom vrste u roku od pet dana od dana izvršnosti rješenja. Po isplati preostalih sredstava poseban račun otvoren za potrebe provođenja humanitarne akcije se zatvara.

Korisnik je odgovoran za svrsishodno korištenje financijskih sredstava i drugih oblika humanitarne pomoći koju mu dodijeli organizator humanitarne akcije. Sredstva dodijeljena fizičkim osobama prikupljena temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći nabavljena u svrhu liječenja, nabavki ortopedskih pomagala ili drugih oblika  socijalne pomoći prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ne smatraju se dohotkom fizičke osobe.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 7/19, S. Živko, str. 124

FIP br. 9/19, S. Živko, str. 93

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag