arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2019

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Aktualno

 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Prikaz prijedloga mjera 4. kruga poreznog rasterećenja

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Trošak uporabe proizvodnog otpada - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Trošak uporabe proizvodnog otpada

  Otpad kojeg ovlaštena društva prikupe u okviru registrirane djelatnosti gospodarenja otpadom može za njih imati buduće ekonomske koristi. Stavka koja udovoljava definiciji imovine i za koju je vjerojatno da će poduzetniku od nje pritjecati buduće ekonomske koristi treba iskazati u financijskim izvještajima. Iskoristivi otpad kojeg društva ovlaštena za prikupljanje, skladištenje, oporabu otpada prikupe (uz ili bez naknade) evidentira se kao zaliha, te ovisno o daljnjem postupanju (prodaji, obradi ili dr.) provode odgovarajuća knjiženja.

 • Domagoj Zaloker: Neposredna plaćanja u postupcima javne nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Neposredna plaćanja u postupcima javne nabave

  Javni i sektorski naručitelji obvezni su neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Podugovaratelj je u predmetnim slučajevima dužan, temeljem ugovornog odnosa s ugovarateljem, račun za izvedene isporuke (radove) ispostaviti isključivo ugovaratelju, dok je ugovaratelj dužan, temeljem ugovornog odnosa s naručiteljem, račun za ukupno ugovorenu vrijednost isporuka (radova) ispostaviti naručitelju, uz koji prilaže prethodno potvrđen račun podugovaratelja. Od 1. srpnja 2019. ugovaratelji su u postupcima javne nabave dužni naručiteljima izdavati isključivo eRačune uz koje se kao prilozi dostavljaju i preslike prethodno potvrđenih računa podugovaratelja.

   

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine

  Nematerijalna imovina je  nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može zasebno identificirati. Izdatke za stjecanje ili interno stvaranje nematerijalne imovine subjekt će priznati kao nematerijalnu imovinu samo ako su zadovoljeni određeni kriteriji. U protivnom se priznaju kao rashod razdoblja u trenutku nastanka. U članku, autorica obrazlaže posebnosti ove vrste imovine te njen računovodstvenom tretmanu sukladno MRS-u 38 - Nematerijalna imovina i HSFI-u 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina

Porezi i doprinosi

 • Sandra Pezo: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak - prijedlog - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak - prijedlog

  Od 1. rujna 2019. na snazi su  nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na

  dohodak (Nar. nov., br. 80/19), kojim su propisani novi neoporezivi primici ( troškovi smještaja i prehrane, troškovi redovne skrbi u ustanovama predškolskog odgoja, troškovi usluga namijenjenih odmoru radnika) kao i način primjene istih te povećanje neoporezivog iznosa dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu, što na primjerima obrazlaže autorica članka.

  Tako poslodavci mogu odlučiti da će radnicima nadoknaditi trošak prehrane ili putem paušalne naknade (do 5.000,00 kn koji cijeli iznos mogu isplatiti od 1.9., ali na račun radnika – ne u gotovini) ili temeljem vjerodostojne dokumentacija (do 12.000,00 kn godišnje, uz uvjet da računi glase na poslodavca i da su plaćeni bezgotovinskim putem). Ističemo da jedna naknada isključuje druge.

  Osim toga, poslodavci mogu neoporezivo radnicima nadoknaditi i trošak smještaja, trošak redovne skrbi za predškolsku djecu te za odmor radnika (do 2.500,00 kn godišnje, uz uvjete koje će propisati ministar turizma).

  Za sve navedene primitke propisane su i nove oznake u Prilogu 4. Obrasca JOPPD, što je sastavni dio izmjene Pravilnika.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Ulazak u sustav PDV-a u toku godine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Ulazak u sustav PDV-a u toku godine

  Od 1.1.2019. primjenjuju se nove odredbe o ulasku u sustav PDV-a po sili zakona. Obvezni ulazak u sustav PDV-a propisan je za porezne obveznike čija vrijednost oporezivih isporuka prelazi propisani prag, a temelji se na vrijednosti ostvarenih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini. Porezni obveznik koji u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini obavi isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 300.000,00 kn upisuje se u sustav PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je prešao 300.000,00 kn (prag za ulazak u sustav PDV-a). O činjenici da je u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kn i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine odnosno 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kn.

 • Gordana Lončar: Obavljanje djelatnosti poljoprivrede i način utvrđivanja dohotka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Obavljanje djelatnosti poljoprivrede i način utvrđivanja dohotka

  Dohodak od samostalne djelatnosti jedan je od ukupno pet oporezivih oblika dohotka, a obuhvaća dohodak od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti (obrtničke djelatnosti), dohodak od slobodnih zanimanja te dohodak od poljoprivrede i šumarstva.

  Autorica u članku pojašnjava što se smatra djelatnošću poljoprivrede u smislu poreznih propisa te kada fizičke osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede postaju obveznici poreza na dohodak kao i način oporezivanja primitaka.

  Ističemo da su fizičke osobe po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ako su po toj osnovi obveznici PDV-a prema posebnom zakonu  ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kn. Isto tako valja istaći da se, prema propisima o porezu na dohodak, prodaja poljoprivrednih proizvoda u „prerađenom“ stanju ne smatra djelatnošću poljoprivrede (npr. prodaja prerađevina od voća/povrća, vina i sl.).

 • Željka Marinović: Trošarinski institut mala destilerija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Trošarinski institut mala destilerija

  Institut male destilerije propisan je  Zakonom o trošarinama, a provedbene odredbe propisane su Pravilnikom o trošarinama. Tako se malom destilerijom smatra proizvođač etilnog alkohola koji proizvodi u komercijalne svrhe nedenaturirani etilni alkohol obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2207 10 i jaka alkoholna pića obuhvaćena tarifnom oznakom KN 2208 u količini do 10 hektolitara čistog alkohola godišnje. Na etilni alkohol koji proizvode male destilerije i koji se pušta u potrošnju na teritoriju RH primjenjuje se snižena visina trošarine, a količinsko ograničenje godišnje proizvodnje do 10 hl/ča predstavlja prag do kojeg mala destilerija smije proizvoditi jaka alkoholna pića bez obzira radi li se o trošarinskim proizvodima za vlastitu prodaju ili uslužnoj proizvodnji od sirovina drugog naručitelja.

  Na etilni alkohol kojega su proizvele male destilerije primjenjuje se snižena stopa trošarine u visini od 50% od standardne stope. Da bi se mogla smatrati malom destilerijom potrebno je ispuniti određene uvjete o čemu, pored ostalog, i piše autorica članka.

 • Zdravko Vukšić: Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Porezi i doprinosi

  Zdravko Vukšić: Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru

  Ako porezno tijelo u tijeku postupka dokaže da postoji vjerojatnost da porezni obveznik ili porezni jamac onemogući naplatu još nedospjelog iznosa poreza, mogu se poduzeti mjere za osiguranje naplate. Mjera osiguranja naplate predstavlja sredstvo kojim inspektor (vjerovnik) sprječava, umanjuje ili eliminira opasnost naplate poreznih potraživanja. Mjera osiguranja naplate poduzima se zbog toga što bi porezni obveznik (dužnik) mogao svoju imovinu otuđiti, umanjiti ili na drugi način njome raspolagati, odnosno  promijeniti postojeće  stanje  stvari  ili na koji drugi način štetno utjecati na prava vjerovnika. Mjere osiguranja naplate propisane su odredbama čl. 171. Općeg poreznog zakona i čl. 148. Zakona o općem upravnom postupku.

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Planiranje za razdoblje 2020. - 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Planiranje za razdoblje 2020. - 2022.

  Prema zadanom zakonskom okviru, Vlada RH je u travnju ove godine usvojila i Europskoj komisiji dostavila Nacionalni program reformi RH za 2019., kao i Program konvergencije RH 2019. - 2022., a 1. kolovoza je usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. – 2022. Ovogodišnje Smjernice daju najave promjena u poreznom sustavu koje bi trebale stupiti na snagu počekom 2020. godine i utjecati na državni proračun i proračune JLP(R)S-a u narednom trogodišnjem razdoblju. Također, u Smjernicama su najavljeni novi izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji su prema statističkoj metodologiji ESA 2010 uključeni u sektor središnje države. Na osnovi Smjernica, Ministarstvo financija izradit će upute za izradu prijedloga državnog proračuna i upute za izradu proračuna JLP(R)S-a. Financijski plan odnosno proračun za 2020. i projekcije za naredne dvije godine treba donijeti do kraja ove godine, s primjenom od 1.1.2020.

 • Loranda Novosel: Prihodi jedinica lokalne samouprave i njihovo evidentiranje - 2. dio - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Loranda Novosel: Prihodi jedinica lokalne samouprave i njihovo evidentiranje - 2. dio

  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju “vlastite” prihode – prihode od poreza i prireza kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga. Također ostvaruju i naknade i doprinose koji su prihodi proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane posebnim zakonim. U prošlome broju našeg časopisa, dan je prvi dio članka o prihodima jedinica lokalne samouprave, a u ovome broju daje se nastavak. Dan je osvrt na zakonske osnove uvođenja prihoda u jedinicama, s pojašnjenjima knjigovodstvenog evidentiranja pojedinih prihoda te preporukama Državnog ureda za reviziju iz izvješća o obavljenim revizijama.

 • mr. sc. Sanja Živko: Evidentiranje humanitarnih akcija kod proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Sanja Živko: Evidentiranje humanitarnih akcija kod proračunskih korisnika

  U časopisu FIP br. 7 pisali smo o humanitarnim pomoćima kod neprofitnih organizacija. S obzirom na propise kojima se uređuje proračunsko računovodstvo i način iskazivanja donacija, u ovome članku dani su primjeri evidentiranja humanitarnih akcija kod proračunskih korisnika.

Neprofitne organizacije

 • Irena Slovinac: Ugostiteljska djelatnost kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Ugostiteljska djelatnost kod neprofitnih organizacija

  Udruge, ustanove i dr. neprofitne organizacije mogu, pored djelatnosti kojima se ostvaruju njihovi ciljevi, obavljati ugostiteljsku ili drugu gospodarsku djelatnost pod uvjetom da je to propisano statutom i da svrha njezina obavljanja nije stjecanje dobiti za članove organizacije ili treće osobe. Koje neprofitne organizacije, na koji način i pod kojim uvjetima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost propisano je Zakonom o ugostiteljskom djelatnosti. Sve poslovne događaje koji neprofitnoj organizaciji nastanu u obavljanju ugostiteljske djelatnosti obvezna je evidentirati u svojim poslovnim knjigama u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija, te se pridržavati poreznih propisa i propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

 • Ljubica Đukanović: Osnivanje i djelovanje udruga kroz pitanja i odgovore - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Neprofitne organizacije

  Ljubica Đukanović: Osnivanje i djelovanje udruga kroz pitanja i odgovore

  Udruge su najbrojnije organizacije civilnog društva čija je uloga značajna za daljnji razvoj svih institucija i društva u cjelini jer je njihovo djelovanje usmjereno za opće dobro a ne samo na dobrobit njihovih članova. Udruge građana, privatni, a posebno javni sektor, trebali bi pridonijeti osiguranju sredstava za udruge, posebno one koje djeluju za opće dobro, jer su takve udruge ne samo dobar, već i poželjan partner kako javnom sektoru, tako i državi u cjelini.

  Sadašnji Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17; u nastavku: Zakon) pridonosi jačanju autonomije u radu udruga, kao pravnih osoba koje neposredno osnivaju i upravljaju njihovi članovi. Zakon poseban naglasak stavlja na transparentnost i javnost poslovanja udruga, a Registar udruga omogućava pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga.

  Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov., br. 26/15; u nastav: Uredba) utvrđeni su kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. No valja naglasiti da još uvijek određivanje prioriteta za financiranje, odabiru programa i projekata i vrednovanje programa i projekata koje provode udruge nije na željenoj razini.

  U pisanom izdanju kroz pitanja i odgovore koji se odnose na to što se uređuje Zakonom, pravnu osobnost udruga i kako je ona određena, načela na kojima moraju djelovati udruge, što je zadaća udruge i kako je osnovati, koji su uvjeti za članstvo i što sve mora sadržavati statut udruge kao i druga pitanja dati su odgovori s namjerom da pridonesu radu i djelovanju udruga.

   

   

Plaće i naknade plaća

 • Alan Škudar: Obveza izvješćivanja o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Plaće i naknade plaća

  Alan Škudar: Obveza izvješćivanja o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima

  Za potrebe procjene rashoda po osnovi naknada zaposlenicima sa statusom nerezidenata u sklopu sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka provodi redovito Statističko izvješćivanje o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima, a temeljem Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Nar. nov., br. 103/12 -  13/17). U članku autor opisuje i pojašnjava svrhu provođenja istraživanja, uvjete i način podnošenja izvješća prikazujući to i na praktičnim primjerima.

  DOH-Q obrazac podnose pravne osobe koje isplaćuju plaće i druge naknade nerezidentima, a koje nisu obuhvaćene istraživanjem o uslugama (USPB izvješćem). Način dostave obrasca DOH-Q propisan je Uputom za sastavljanje izvješća propisanih navedenom Odlukom koja se HNB-u dostavljaju u papirnatom obliku (nalazi na internetskoj stranici HNB-a). Uputa sadrži obrazac DOH-Q zajedno s uputama za popunjavanje.

 • Dinko Lukač: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

  Poslodavac koji nije omogućio korištenje godišnjeg odmora radniku kojem prestaje radni odnos kod tog poslodavca obvezan je isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Uvjet za isplatu navedene naknade je prestanak ugovora o radu, s tim da pritom nije bitan način prestanka ugovora o radu. Visina naknade za neiskorišteni godišnji odmor utvrđuje se sukladno izvoru radnog prava, a najmanje u visini prosječne mjesečne plaće radnika u prethodna tri mjeseca. U bitnom, naknada za neiskorišteni godišnji odmor ne može biti manja od naknade za korištenje godišnjeg odmora.    

  U članku se piše o ostvarivanju prava na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, utvrđivanju visine (iznosa) iste te izvješćivanju na JOPPD obrascu.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Sukladnost gospodarskog subjekta s normama osiguranja kvalitete i normama upravljanja okolišem - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Javna nabava

  Ante Loboja: Sukladnost gospodarskog subjekta s normama osiguranja kvalitete i normama upravljanja okolišem

  Zakon o javnoj nabavi omogućuje naručitelju da u postupku javne nabave zahtijeva dostavu potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskoga subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete i upravljanja okolišem. U tom slučaju naručitelj je obvezan uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela, a mora priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama, odnosno mora prihvatiti dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete ako gospodarski subjekt iz objektivnih razloga nije mogao pribaviti prethodno navedene potvrde. U ovome članku autor analizira primjenu normi osiguranja kvalitete i normi za upravljanje okolišem u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Aktualnosti u vezi prekovremenog rada - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Aktualnosti u vezi prekovremenog rada

  Radno vrijeme u pravilu ne smije trajati duže od 40 sati tjedno. Od ovog pravila propisano je nekoliko iznimaka, a jedna od njih je i prekovremeni rad. Institutom prekovremenog rada poslodavac se u pravilu može koristiti samo u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe. U praksi se često javljaju nedoumice i postavljaju pitanja u vezi prekovremenog rada, koja ili nisu uopće zakonski regulirana ili su nejasno regulirana. S obzirom da se povrede zakonskih ograničenja u pogledu radnog vremena u pravilu klasificiraju kao najteži prekršaji poslodavca za koji su propisane iznimno visoke novčane kazne, u ovome članku se u odnosu na te nedoumice i pitanja daju odgovori ili iznose mišljenja autora i nadležnih tijela.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Novine vezane uz carinska skladišta - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Novine vezane uz carinska skladišta

  Carinski zakonik Unije carinske postupke dijeli na postupak puštanja u slobodan promet, izvoz te posebne postupke (provoz, posebna uporaba, prerada i smještaj). Kao posebni postupci smještaja definirani su carinsko skladište i slobodna zona. Osnovna svrha carinskog skladišta je smještaj/skladištenje isključivo strane robe – robe koja nema status robe Unije. Za vrijeme skladištenja ta roba nije opterećena uvoznim davanjima sve dok se ista ne pusti u slobodan promet. Postupak skladištenja može završiti i izvozom robe, kada neće niti nastati obveza plaćanja uvoznih davanja.  

  U članku autorica pojašnjava nove vrste carinskih skladišta, mogućnosti završetka tog postupka u redovnom ili pojednostavljenom obliku kao i nove uvjete izdavanja odobrenja.

Trgovina

 • Darko Marečić: Odgovori na pitanja iz područja trgovine i zaštite potrošača - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Trgovina

  Darko Marečić: Odgovori na pitanja iz područja trgovine i zaštite potrošača

  U djelatnosti trgovine svakodnevno se javljaju brojna pitanja iz područja  djelatnosti trgovine i zaštite potrošača. Primjerice, može li se u prodavaonici na malo prodavati i roba na veliko, može li se iz postojećeg skladišta i/ili trgovine obavljati Internet trgovina, koje se informacije moraju navoditi na mrežnoj stranici web shopa, koje se isprave i evidencije o robi moraju voditi, kako se mora (ne smije) isticati cijena proizvoda, kako treba postupiti kada potrošač ne preuzme naručenu robu, tko i uz ispunjenje kojih uvjeta može prodavati robu na otvorenom prostoru, možemo li u prodavaonici zaposliti studenta, uvjeti i način prodaje proizvoda kod OPG-a, udruga, muzeja i dr. osoba. Na ova i druga pitanja autor odgovara u članku.

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Novi Pravilnik o plovnim objektima nautičkog turizma i novele Pravilnika o ugostiteljskim kampovima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Ugostiteljstvo

  Darko Marečić: Novi Pravilnik o plovnim objektima nautičkog turizma i novele Pravilnika o ugostiteljskim kampovima

  Dana 25. srpnja 2019. stupio je na snagu Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma. Pravilnikom se propisuju  vrste i minimalni uvjeti plovnih objekata nautičkog turizma. Za razliku od ranije važećeg Pravilnika, prema kojem su plovni objekti bili razvrstani u dvije vrste (plovni objekti za izlete i plovni objekti za krstarenje),  novi Pravilnik zadržava obje vrste ali i uvodi treću vrstu plovnih objekata: ribarsko plovilo te (više) ne predviđa  kategoriziranje polovnih objekata. Nadalje, Pravilnik propisuje koje uvjete pojedina vrsta plovnih objekata mora ispunjavati.

  Istog dana stupio je na snagu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi. Pravilnikom se propisuje nova vrsta ugostiteljskog objekta Glamping i usluge koje se u njemu pružaju, te uvjeti za vrstu i kategoriju ovog objekta.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2019

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

  Jedno od najčešćih ostvarenih prava u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje je pravo na mirovinu pri čemu su jedan od važnih čimbenika pri određivanju vrijednosnih bodova, a time i visine mirovine, uz ostvareni staž osiguranja, plaće koje su evidentirane u matičnoj evidenciji Zavoda. Kako bi se korisnicima osigurao točan izračun vrijednosnih bodova, Zavod obavlja kontrolu podataka za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja, o čemu piše autorica članka.

Pitajte TEB

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun poreza na dohodak za zaposlenog umirovljenika
 • Jasminka Rakijašić: Službeni put vanjskog suradnika za neprofitnu organizaciju
 • Vedran Jelinović: Ugovorna zabrana natjecanja u smislu Zakona o radu
 • Nikolina Bičanić: Troškovi vezani za eRačune
 • mr. sc. Sanja Živko: Izvanbilančna evidencija
 • Irena Slovinac: Izdavanje računa za betonsko željezo u trgovini na malo

TEB-ov podsjetnik

Teb-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 9/19