arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2021

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Kristina Ercegović: 2021. - je li vrijeme da promijenimo pravila poslovne igre?

Aktualno

 • Gordana Lončar: Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Aktualno

  Gordana Lončar: Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja

  O predloženim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje su u prvom čitanju Hrvatskog sabora prihvaćene dana 25.11.2020. detaljno smo pisali u FIP-u 12/20. Stoga u ovom članku autorica daje sažeti pregled istih uz dopunu s razlikama u odnosu na Prijedlog zakona.

  Izmjene Zakona, s primjenom od 1.1.2021., objavljene su u Nar. nov., br. 138/20, a odnose se na: smanjenje poreznih stopa s 24% na 20%, 36% na 30% te s 12% na 10%; d 1. siječnja 2021., pri izračunu predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2021. (na temelju prijave poreza na dohodak za 2020.) primjenjuju se smanjene porezne stope; nacionalna naknada za starije osobe smatra se neoporezivim primitkom; trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima, a u interesu je obavljanja njegove djelatnosti, od 1. siječnja 2021. se ne smatra oporezivim primitkom radnika; pravo na neoporezivu isplatu za rad preko ovlaštenih posrednika do propisanog godišnjeg iznosa propisano je i za izvanredne studente; ako javni bilježnik ovjeri potpis poreznog obveznika na ugovoru o najmu nekretnina ili pokretnina odnosno ako takvu ispravu sastavi u obliku javnobilježničkog akta, javni bilježnik je obvezan najkasnije u roku 30 dana jedan primjerak te isprave dostaviti elektroničkim putem ispostavi nadležne Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a dostavom iste smatra se da je izvršena prijava poreznog obveznika (najmodavca/zakupodavca) u registar poreznih obveznik.

   

 • Renata Kalčić, Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić: Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Aktualno

  Renata Kalčić, Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić: Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u

  Jedan od poreznih propisa koji se već nekoliko godina zaredom mijenja je Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 138/20). Razlozi za njegove promjene dijelom proizlaze zbog usklađivanja s Direktivama na području PDV-a, a dijelom zbog izmjena potrebnih radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Programom Vlade RH, pri čemu se Zakonom o PDV-u uglavnom propisuju odredbe kojima se rasterećuje gospodarstvo. Kako bi se navedeno provelo bile su potrebne aktualne izmjene i dopune Zakona o PDV-u  (Nar. nov., br. 138/20), a koji stupaju na snagu u tri koraka, odnosno 1. siječnja 2021., 1. srpnja 2021. i 1. srpnja 2022. Promjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021. uglavnom proizlaze iz Programa Vlade RH i odnose se na proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu i povećanje praga za postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, te na usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/1756 od 20. studenoga 2020. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu identifikacije poreznih obveznika u Sjevernoj Irskoj.

 • Marijana Herceg: Porezna reforma u području oporezivanja dobiti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Aktualno

  Marijana Herceg: Porezna reforma u području oporezivanja dobiti

  Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 138/20) obuhvaćena su sva ona područja koja su bila obuhvaćena i u prethodnim krugovima porezne reforme. Tako se promjene odnose na porezne stope, priznavanje određenih rashoda, utvrđivanje oporezivih prihoda, utvrđivanje transfernih cijena i drugih međunarodnih normi u području oporezivanja. U zadnjem, petom krugu porezne reforme za sve porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 mil. kn snižava se porezna stopa sa 12% na 10%, počevši od poreznih razdoblja koja započinju od 1. siječnja 2021. Stopa poreza po odbitku koja se primjenjuje pri isplati dividendi i udjela u dobit od 1. siječnja 2021. smanjuje se na 10%. Uvedene su i nove odredbe kojima se regulira otpis kreditnih plasmana kod kreditnih institucija. Od 2021. godine, prema izmijenjenom čl. 13. st. 1. Zakona o porezu na dobit, poreznom obvezniku je naglašena obveza redovitog provođenja usklađenja cijena između povezanih osoba. U članku je dan pregled novih odredbi u oporezivanju dobiti.

 • Ružica Krizmanić: Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Aktualno

  Ružica Krizmanić: Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

  Aktualnim izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 138/20), s primjenom od 1. siječnja 2021., promijenila se odredba čl. 29. Zakona o fiskalizaciji, koja se odnosila na utvrđivanje visine blagajničkog maksimuma. Tako se iznos blagajničkog maksimuma više ne propisuje zakonskim odredbama, nego se to propisuje Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 146/12 - 70/20), čije se izmjene i dopune očekuju nakon objave zakonskih izmjena. Od 1.1.2021. također počinje primjena odredbi koje se odnose na fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja te iskazivanje QR koda na računu. U članku su detaljno pojašnjene odredbe koje obveznici fiskalizacije primjenjuju od 1.1.2021.

 • Mirela Kovač Jagar, Ana Zorić: Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Aktualno

  Mirela Kovač Jagar, Ana Zorić: Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu

  Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu objavljen je u Narodnim novinama br. 135/20, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. Zakon o izvršavanju donesen je u okolnostima u kojima se RH i cijeli svijet bore s posljedcima epidemije koronavirusa i ta se činjenica ogleda i u nizu odredaba kojima se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Državnog proračuna RH za 2021. i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti u izvršavanju državnog proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju državnog proračuna za 2021.

  Odredbe Zakona o izvršavanju u načelu se odnose na proračunske korisnike državnog proračuna, iako je dio odredbi vezan uz prava i obveze izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, ali i JLP(R)S.

  U članku se osim pojašnjenja novosti daje i prikaz ostalih odredbi Zakona o izvršavanju za 2021. koje su značajne korisnicima u dijelu ostvarivanja njihovih prava, ali se ukazuje i na obveze koje imaju korisnici, uključujući i JLP(R)S, na temelju ostvarenih sredstava.

 • Vedran Jelinović: Izmjene i dopune Ovršnog zakona od 28.11.2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Izmjene i dopune Ovršnog zakona od 28.11.2020.

  Tijekom prošle i početkom ove godine bilo je govora o donošenju novog Ovršnog zakona, koji je između ostalog trebao i rasteretiti poslodavce od provedbe ovrhe na plaći. Prijedlog tog zakona čak je i prošao dva čitanja u Hrvatskom saboru, no od njegovog donošenja se (zasad) odustalo. Umjesto toga, pristupilo se izradi izmjena i dopuna važećeg Ovršnog zakona, koje su stupile na snagu 28.11.2020. Odredbe ovog zakona djelomično i sadržavaju rješenja iz spomenutog Konačnog prijedloga ovršnog zakona koji nikad nije izglasan, naročito što se tiče postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, te proširenja kruga primanja izuzetih od ovrhe. U ovome članku pišemo o novostima koje se njegovim odredbama uvode u ovršne postupke, s posebnim naglaskom na promjene u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (javnobilježnička ovrha).

   

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2020. godinu

  Putem tablice, navode se rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije za 2020. godinu nadležnim institucijama. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u primjeni je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20; u nastavku: Pravilnik), te su  i rokovi u tablici određeni u skladu s Pravilnikom.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2020.

  Poduzetnici su za svaku poslovnu godinu dužni izraditi godišnje financijske i druge izvještaje u skladu s važećim propisima i predočiti ih nadležnim tijelima i institucijama. Zakon o računovodstvu početkom 2020. godine dopunjen je samo odredbama o posebnim okolnostima i očekujemo da će se odredbe kojima su propisani produženi rokovi za predaju financijskih izvještaja primijeniti i na godišnje financijske izvještaje za 2020. Svi poduzetnici dužni su sastaviti i predati u Finu GFI, dodatne podatke za statističke i druge potrebe i druge financijske i poslovne izvještaje za 2020. godinu, prema istom sadržaju i strukturi kao i za 2019. Matice grupa dužne su prijaviti Fini obvezu konsolidacije, provesti konsolidaciju svih financijskih izvještaja za 2020. i predati ih u Finu. Uz GFI, svi poduzetnici obvezno sastavljaju i poslovna izvješća prema ZTD-u za nadzorni odbor i/ili skupštinu. Za GFI i druge financijske i poslovne izvještaje odgovorni su direktori, uprave i nadzorni odbori. O obveznicima, vrstama, rokovima, načinu sastavljanja, reviziji financijskih i drugih poslovnih izvješća, kao i njihovoj javnoj objavi i predočavanju skupštini, te odgovornostima i nadzoru pišemo u članku.

   

 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2020.

  Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima. O pripremama za izradu financijskih izvještaja potanje smo pisali u FIP-u br. 12/20. U ovom članku obrazlažemo redoslijed i vrste radnji pri sastavljanju financijskih izvještaja, te postupke pri njihovom utvrđivanju.

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2020.

  Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Dužni su ga sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Sastavlja se na za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Račun dobiti i gubitka sastavlja se na hrvatskom jeziku i u kunama. Kod sastavljanja računa dobiti i gubitka treba voditi računa o temeljnom načelu sučeljavanja prihoda i rashoda.

   

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2020.

  Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Dužni su ju sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Bilanca se sastavlja za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Bilanca se sastavlja na hrvatskom jeziku i u kunama.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2020.

  Jedan od temeljnih zahtjeva MRS-a 1 je da se promjene koje se događaju unutar kapitala prikazuju odvojeno, i to na slijedeći način: promjene u kapitalu povezane s transakcijama u koje nisu uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, a promjene u kapitalu u koje su uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o promjenama kapitala. Ukupna sveobuhvatna dobit obuhvaća sve elemente dobiti i gubitka i ostale sveobuhvatne dobiti. Pod promjenama u kapitalu u koje nisu uključeni vlasnici, podrazumijevaju se one stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u dobit ili gubitak ("nerealizirani" prihodi i rashodi), a prema zahtjevima MRS-a 1 one se prezentiraju u okviru ostale sveobuhvatne dobiti. Neki od primjera takvih stavaka su revalorizacijski viškovi dugotrajne imovine, dobici ili gubici koji nastaju preračunavanjem financijskih izvještaja inozemnog poslovanja te dobici ili gubici nastali ponovnim mjerenjem financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti propisan Pravilnikom dio je standardne dokumentacije (obrazac GFI-POD) koju su obveznici MSFI-a dužni u propisanim rokovima dostaviti Fini za potrebe javne objave godišnjih financijskih izvještaja. Uz standardnu dokumentaciju, obveznici MSFI-a, dužni su za potrebe javne objave Fini dostaviti i nestandardnu dokumentaciju odnosno, u okviru godišnjih financijskih izvještaja, prezentirati stavke ostale sveobuhvatne dobiti prema zahtjevima MSFI-a.

 • Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Članarina turističkim zajednicama, rente i doprinosi za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Financije i računovodstvo

  Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Članarina turističkim zajednicama, rente i doprinosi za 2020.

  Pravna i fizička osoba koja obavlja propisanu gospodarsku djelatnost obvezna je plaćati i članarinu turističkoj zajednici, spomeničku rentu i druga propisana davanja za 2020. godinu uz plaćanje poreza na dobit ili dohodak. Obveza za svaku od navedenih naknada utvrđuje se putem propisanog obrasca, a isti se predaje uz godišnju prijavu poreza na dobit (Obrazac PD) ili dohodak (Obrazac DOH).

  U članku autori potanje pišu o obveznicima plaćanja članarine turističkoj zajednici, spomeničke rente i drugih naknada, načinu obračuna, rokovima uplate i drugim specifičnostima za 2020. godinu.

 • mr. sc. Vlado Đurašin: Obračun naknade OKFŠ-a za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Vlado Đurašin: Obračun naknade OKFŠ-a za 2020. godinu

  Sukladno Zakonu o šumama, za 2020. obveznici naknade za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 3.000.000,00 kn, u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, tromjesečno i u roku osam dana od  konačnog obračuna.  U ime Ministarstva poljoprivrede, poslove obračuna i naplate naknade za korištenje OKFŠ-a obavljati će Financijska agencija.

  Donošenjem izmjena Zakona o šumama, smanjuje se broj obveznika plaćanja naknade za OKFŠ (povećan je ukupni godišnji prihod/primitak na 7,5 mil. kn) kao i stopa, i to na 0,024%.

   

Porezi i doprinosi

 • Gordana Lončar: Godišnja porezna prijava i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Godišnja porezna prijava i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020.

  U slučaju da su porezni obveznici tijekom 2020. ostvarili samo konačan dohodak, oni nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave odnosno oni  niti ne mogu podnijeti godišnju prijavu, niti će se za tako ostvaren dohodak primijeniti poseban postupak. Međutim, u slučaju ostvarivanja određene vrste godišnjeg  dohotka, porezni su obveznici obvezni podnijeti poreznu prijavu do 1.3.2021. o čemu i piše autorica članka. 

  Osim toga, mladim osobama do 30. godine života umanjuje se godišnja porezna obveza obračunana na dio porezne osnovice koja se odnosi na plaću, a na koju se primjenjuje porezna stopa od 24%.  Mlade osobe na koje se primjenjuje poseban postupak ne podnose Obrazac ZPP-DOH radi ostvarivanja navedenoga prava, međutim, ako žele ostvariti pravo na neke druge olakšice o kojima Porezna uprava nema saznanja, tada i one podnose Obrazac ZPP-DOH do kraja veljače, kao i ostale osobe koje žele ostvariti neke olakšice.

  Također, propisan je novi obrazac DOH koji su obveznici podnošenja dužni podnijeti do 1. ožujka 2021. (28.2. je nedjelja).

   

 • Dinko Lukač: Doprinosi za člana uprave u 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Doprinosi za člana uprave u 2021.

  Član uprave je obvezno osigurana osoba po propisu o mirovinskom osiguranju, a doprinose plaća na osnovicu po propisima o doprinosima koji su na snazi od 1.1.2021. Primjena osnovice ovisi o statusu u osiguranju člana uprave. Navedeno znači da osnovicu za obračun doprinosa može utvrditi poslodavac ako je član uprave u radnom odnosu te istovremeno obnaša dužnost člana uprave, odnosno Porezna uprava ako član uprave nije obvezno osiguran po nekoj drugoj osnovi.

  U članku autor potanje piše o utvrđivanju propisane osnovice na mjesečnoj i godišnjoj razini, nastanku obveze za doprinose, utvrđivanju razlike doprinosa do propisane godišnje osnovice te drugim specifičnostima koje proizlaze iz odredbi propisa o doprinosima i drugih propisa koji su na snazi od 1.1.2021.

 • Dalibor Legac, Željko Martinović: Obrazac INO-DOH i njegova praktična primjena - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Porezi i doprinosi

  Dalibor Legac, Željko Martinović: Obrazac INO-DOH i njegova praktična primjena

  U članku autori pojašnjavaju moguća postupanja kod utvrđivanja dohodaka ostvarenih u ili iz inozemstva, s naglaskom na primjenu čl. 80.a Zakona o porezu na dohodak. Primjena je prikazana kroz više primjera uz popunjene INO-DOH obrasce.

 • Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2020. godinu

  Trošarinski obveznici podnose dnevna i mjesečna izvješća uporabom sustava elektroničke razmjene podataka. Mali proizvođač vina mora podnositi pisano godišnje izvješće. Mali proizvođači jakog alkoholnog pića obvezni su sami obračunati i platiti trošarinu (prema zapremnini kotla) ako proizvode za vlastite potrebe u količini koja ne prelazi 20 l čistog alkohola godišnje po kućanstvu. Međutim, ako proizvedu za vlastite potrebe količinu veću od 20 l čistog alkohola godišnje po kućanstvu podnosi izjavu.

  Podnošenje izvješća i plaćanje trošarine uređeno je odredbama Zakona o trošarinama i Pravilnika o trošarinama, što je i tema ovoga članka.

  Obveza podnošenja trošarinskih obrazaca putem navedenog sustava je pravno obvezujuća, a to znači da će se svaki drugi način podnošenja obrasca smatrati nepravovaljanim i podlijegati će odgovarajućim sankcijama.

  Trošarinska izvješća za trošarinske proizvode dostavljaju se nadležnom carinskom uredu.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. i otpisi potraživanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. i otpisi potraživanja

  Podaci o ukupnoj imovini, pa tako i o potraživanjima proračuna odnosno proračunskih korisnika iskazuju se u bilanci - njihovom godišnjem financijskom izvještaju sa stanjem na dan 31. prosinca proračunske godine. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu  imovina proračuna odnosno proračunskog korisnika definirana je kao resurs kojeg kontrolira proračun odnosno proračunski korisnik kao rezultat prošlih događaja i od kojeg se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Stoga proračuni i korisnici krajem godine preispituju „kvalitetu“ svoje imovine potraživanja i prema propisanim kriterijima obavljaju ispravak vrijednosti potraživanja, kako se u bilanci sa stanjem na dan 31. prosinca kao imovina ne bi iskazala nekvalitetna potraživanja – ona kojima je od dospijeća proteklo puno vremena odnosno potraživanja od dužnika nad kojima je pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak. U članku se pojašnjava koji su podaci potrebni za obavljanje ispravka vrijednosti, na koji način se utvrđuje iznos koji se evidentira kao ispravak, na koji način se evidentira naplata ranije ispravljenih potraživanja, a daju se i primjeri knjiženja otpisa potraživanja. Primjeri uključuju i evidentiranja kod proračuna/proračunskih korisnika koji su u sustavu PDV-a.

   

 • Nikolina Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2020. i raspodjela rezultata u 2021. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2020. i raspodjela rezultata u 2021. godini

  Knjigovodstveni postupak utvrđivanja rezultata za određenu proračunsku godinu propisan je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Rezultat se na kraju godine, znači s 31. prosincem proračunske godine, utvrđuje sučeljavanjem ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, nakon čega se obavljaju korekcije rezultata poslovanja za određene iznose prihoda poslovanja koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine, zatim korekcije rezultata od nefinancijske imovine za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su utrošeni za financiranje određenih rashoda poslovanja odnosno za financiranje izdataka za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava, te za otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja. O navedenome pišemo u prvome dijelu ovoga članka.

  Pravilnikom o proračunskom računovodstvu propisano je i da se rezultat poslovanja ostvaren u jednoj proračunskoj godini raspodjeljuje u sljedećoj, u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna. Primjerice, ta se ograničenja odnose na namjenske i vlastite prihode. Raspodjela rezultata ostvarenog prethodne godine obrađuje se u drugome dijelu članka.

 • Mladenka Karačić: Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2020. godinu

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu sastavljat će i predavati prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15 – 126/19).

  Za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) rok predaje godišnjih financijskih izvještaja je 1. veljače 2021., za JLP(R)S-e i izvanproračunske korisnike 15. veljače 2021., a za konsolidirane financijske izvještaje 1. ožujka 2021.

  Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. bit će dostupna na internetskim stranicama Ministarstva financija  (i www.teb.hr – Proračunski korisnici).

Neprofitne organizacije

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2020.

  Udruge i druge neprofitne organizacije, proračunski korisnici i druge osobe iz čl. 2. st. 7. Zakona o porezu na dobit koje se po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti smatraju obveznicama poreza na dobit i do 15.1.2020. podnije su zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu dužne su voditi evidenciju o prihodima po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti i do 15. siječnja 2021. Poreznoj upravi predati Obrazac PD-PO za 2020.

  Neprofitne organizacije i druge pravne osobe iz čl. 2. st. 7. Zakona o PD-u čiji ukupni godišnji prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti u 2020. nisu veći od 7.500.000,00 kn i žele u 2021. porez na dobit plaćati u paušalnom iznosu moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu najkasnije do 15. siječnja 2021. 

   

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti

  Dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrtničku djelatnost, pri čemu su međusobni odnosi između supoduzetnika uređeni pisanim ugovorom.

  Zajednički ostvaren dohodak izravno se ne oporezuje porezom na dohodak, već se u odgovarajućem iznosu raspoređuje/dijeli na pojedine supoduzetnike, prema prethodno zaključenom ugovoru ili na jednake dijelove, ako ugovor nije zaključen. Prijavu o zajednički utvrđenom dohotku sastavlja nositelj zajedničke djelatnosti, koji je istu obvezan dostaviti ispostavi Porezne upravi , prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu na Obrascu DOH-Z,  i to za 2020. godinu najkasnije do kraja siječnja 2021. godine.

   

   

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Plaće u 2021. - obračun poreza i doprinosa Obračun predujma - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Plaće u 2021. - obračun poreza i doprinosa Obračun predujma

  Obračun predujma poreza na dohodak i doprinosa pri isplati dohotka od nesamostalnog rada propisani su Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima. Od 1. siječnja 2021. primjenjuje se izmijenjeni Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 138/20) kojim su, pored ostalog, propisane nove porezne stope.

  Tako će se pri isplati plaća od 1.1.2021., bez obzira za koje se razdoblje isplaćuju, primijeniti nove stope poreza od 20% odnosno 30%. Ističemo da je osnovni osobni odbitak ostao nepromijenjen - 4.000,00 kn kao i ostali osobni odbici. O navedenom, kao i ostalim zakonskim odredbama vezanim uz obračun i isplatu plaće te primjenu novih osnovica za obračun doprinosa, pročitajte u navedenom članku.

Carinsko poslovanje

 • Tamara Babić: INTRASTAT izvještavanje - modernizacija sustava i novosti u 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Carinsko poslovanje

  Tamara Babić: INTRASTAT izvještavanje - modernizacija sustava i novosti u 2021.

  Obveznik podnošenja mjesečnih Intrastat izvještaja je svaki poslovni subjekt koji je obveznik PDV-a u Republici Hrvatskoj (RH) te obavlja robnu razmjenu s drugim zemljama članicama Europske unije (EU). Za 2021. prag uključivanja u Intrastat izvještavanje za trgovinski tok primitak iznosi 2.500.000,00 kn te za trgovinski tok otpreme 1.300.000,00 kn. Od 1.2.2021. u RH će se primjenjivati novi Intrastat sustav, funkcionalan i modificiran sukladno zahtjevima modernizacije europskog statističkog sustava. Takav modernizirani Intrastat sustav za obveznike izvještavanja znači obvezu popunjavanja dvaju dodatnih polja u obrascima za trgovinski tok „otpreme“ i to zemlju podrijetla robe i PDV ID broj primatelja/kupca robe u partnerskoj državi članici EU.

  U članku autorica potanje piše o svim izmjenama u Intrastat sustavu i novostima glede podnošenja Intrastat obrazaca u 2021.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Novi Zakon o strancima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Novi Zakon o strancima

  Novi Zakon o strancima (Nar. nov., br. 133/20; u nastavku: Zakon) je u primjeni od 1.1.2021. Zakonom je uređen ulazak, kretanje, boravak i rada stranaca u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH). U našem pisanom izdanju časopisa posebno smo obradili odredbe Zakona koje se odnose na vize, ulazak, izlazak i rad državljanina treće zemlje u RH.

  Ulazak, kretanje, boravak i rada stranaca u RH uređen je Zakonom na način da su njime preciznije uređene odredbe o ulasku, boravku i radu i zapošljavanje stranaca a posebno državljana trećih zemalja.

  Zapošljavanje stranaca prema

  Novopropisanim načinom zapošljavanja stranaca uvedena je obvezu poslodavca, koji namjerava zaposliti stranca državljanina treće zemlje, koji se radi zapošljavanja takvog stranca najprije mora obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) radi provođenja testa tržišta rada. Ukoliko HZZ, nakon provedenog testa tržišta rada odnosno provjere stanja u evidenciji nezaposlenih osoba, ustanovi da u RH nema raspoloživih radnika, poslodavac može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljane trećih zemalja.

  Radi usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije kao i jasnijih i preciznijih određenja Zakonom je uređen ◾ institut kratkotrajne i dugotrajne vize ◾ ulazak i boravak državljana trećih zemalja u RH ◾ privremeni boravak digitalnih nomada ◾ odobravanja privremenog boravka u humanitarne svrhe ◾ zapošljavanja državljana trećih zemalja ◾ uvjeti za poslodavca radi dobivanja mišljenja HZZ-a ◾ stalni boravak za članove obitelji hrvatskog državljanina ili životnog partnera ◾ stalni boravka za pripadnike hrvatskog naroda ◾ stjecanje stalnog boravka za maloljetno dijete stjecanje dugotrajnog boravišta ◾ ponovno stjecanje dugotrajnog boravišta kao i prekršajne odredbe.

  Zbog množine izmjena posebno smo obradili institut viza, ulazak, izlazak i rad državljanina treće zemlje u RH, privremeni boravak digitalnih nomada, zapošljavanje državljana trećih zemalja, test tržišta rada kao i dozvolu za boravak i rad za sezonski rad.

  O svemu navedenim opširnije pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović: Ovrha na plaći i materijalna prava izuzeta od ovrhe u 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2021

  Ovršno pravo

  Vedran Jelinović: Ovrha na plaći i materijalna prava izuzeta od ovrhe u 2021.

  Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr. plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. iznosila je 6.724,00 kn (Nar. nov., br. 118/20). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate novčanih tražbina u 2021. godini. 

  Do kojih iznosa se smiju ovršavati primanja iz radnog odnosa, kako postupiti u slučaju otvaranja zaštićenog računa radnika, koja se sve primanja mogu uplatiti na taj račun prema posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, samo su neke od tema u vezi s ovrhom na plaći o kojima pišemo u ovome članku.

Pitajte TEB

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Izdavanje putnog naloga i potpisivanje elektroničkim potpisom
 • Jasminka Rakijašić: Primitak Potpora za očuvanje radnih mjesta i isplate neoporezivih primitaka
 • Vedran Jelinović: Izvanredni otkaz poslodavca za vrijeme bolovanja radnika
 • Nikolina Bičanić: Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti (i sitni inventar)
 • Irena Slovinac: Najam stana

TEB-ov podsjetnik