arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR)

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Sadržaj

19 - DOPUNE

Izvršavanje proračuna i izvještavanje o proračunu

 • 3-2 Praćenje i evidencija prihoda proračuna i drugih prihoda za financiranje javnih potreba u 2019. godini
 • 3-12 Uloga i ovlasti povjerenika Vlade RH u lokalnim jedinicama koje nisu donijele proračun

Propisi o proračunu

 • 7-1-1 Zakon o proračunu
  (Nar. nov., br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15)
 • 7-1-2 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
  (Nar. nov., br. 113/18)
 • 7-1-2-a Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tjela
  (Nar. nov., br. 114/15)
 • 7-1-2-b Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode
  (Nar. nov., br. 65/17)
 • 7-1-2-c Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi
  (Nar. nov., br. 47/18)
 • 7-1-2-d Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda ministarstva financija, carinske uprave
  (Nar. nov., br. 16/19)
 • 7-1-3 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 127/17)
 • 7-1-4 Zakon o lokalnim porezima
  (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17)
 • 7-1-5 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 123/17)

Propisi o računovodstvu

 • 7-2-1 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
  (Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
 • 7-2-2 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
  (Nar. nov., br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18)

Pravilnici (doneseni na temelju Zakona o proračunu)

 • 7-3-1 Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  (Nar. nov., br. 128/09, 142/14 i 23/19)
 • 7-3-2 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
  (Nar. nov., br. 26/10 i 120/13)
 • 7-3-3 Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
  (Nar. nov., br. 48/11 i 126/17)
 • 7-3-4 Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 55/09 i 139/10)
 • 7-3-5 Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
  (Nar. nov., br. 24/13 i 102/17)
 • 7-3-6 Pravilnik o proračunskom nadzoru
  (Nar. nov., br. 71/13 i 57/15)
 • 7-3-7 Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora
  (Nar. nov., br. 125/13)
 • 7-3-8 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
  (Nar. nov., br. 52/13 i 94/14)
 • 7-3-9 Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
  (Nar. nov., br. 144/13)

Prava i obveze zaposlenih u državnim i javnim službama te jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave

 • 7-4-1 Zakon o državnim službenicima
  (Nar. nov., br. 49/12 – proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 - Uredba, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17)
 • 7-4-2 Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 112/17 i 12/18)

 • (Nar. nov., br. 2/19)
 • 7-4-3 Zakon o plaćama u javnim službama
  (Nar. nov., br. 27/01 i 39/09 - Zakon o osnovici plaće u javnim službama)
 • 7-4-4 Zakon o osnovici plaće u javnim službama
  (Nar. nov., br. 39/09 i 124/09)
 • 7-4-4a Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
  (Nar. nov., br. 40/09)
 • 7-4-4b Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
  (Nar. nov., br. 123/16)
 • 7-4-4c Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
  (Nar. nov., br. 21/18)
 • 7-4-4d Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
  (Nar. nov., br. 21/18)

 • (Nar. nov., br. 2/19)
 • 7-4-5 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 128/17)
 • 7-4-5a Dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 47/18)
 • 7-4-6 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11)
 • 7-4-7 Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (Nar. nov., br. 28/10)
 • 7-4-8 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
  (Nar. nov., br. 117/12)
 • 7-4-9 Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove
  (Nar. nov., br. 50/92 i 73/93)
 • 7-4-10 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
  (Nar. nov., br. 8/06)

Ostali propisi

 • 7-5-1 Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 78/15)
 • 7-5-1a Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 42/16)
 • 7-5-1b Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 58/16)
 • 7-5-1c Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
  (Nar. nov., br. 35/16)
 • 7-5-1d Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  (Nar. nov., br. 70/12)
 • 7-5-1e Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
  (Nar. nov., br. 108/15)
 • 7-5-1f Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 42/16)
 • 7-5-1g Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
  (Nar. nov., br. 42/16)
 • 7-5-2 Zakon o fiskalnoj odgovornosti
  (Nar. nov., br. 111/18)
 • 7-5-2a Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  (Nar. nov., br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
 • 7-5-3 Zakon o upravljanju državnom imovinom
  (Nar. nov., br. 52/18)
 • 7-5-3a Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 127/13)
 • 7-5-3b Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 127/13)
 • 7-5-3c Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
  (Nar. nov., br. 127/13)
 • 7-5-3d Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 127/13)
 • 7-5-3e Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela
  (Nar. nov., br. 130/13)
 • 7-5-3f Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
  (Nar. nov., br. 130/13)
 • 7.5.3.g Uredba - osnivanje prava gradenja i prava slunnosti na nekretninama u vlasnistvu RH
  (Nar. nov., br. 10/14 i 95/15)
 • 7-5-4 Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
  (Nar. nov., br. 16/19)