arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR)

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Sadržaj

I. dio – PROPISI, INSTITUCIJE I PROCESI U SUSTAVU PRORAČUNA

 • 1. Propisi, institucije i procesi u sustavu proračuna
  (Mladenka Karačić)

II. dio – PRORAČUNSKO PLANIRANJE

III. dio – IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 • 1. Uz Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu
  (Andrea Kocelj, Danka Mihaljević)
 • 2. Praćenje i evidencija prihoda proračuna i drugih prihoda za financiranje javnih potreba u 2024. godini
  (Ana Polić)
 • 3. Financiranje JLP(R)S-a u uvjetima kada njihovo predstavničko tijelo nije donijelo proračun
  (Nevenka Brkić)
 • 4. Uloga i ovlasti povjerenika vlade RH u lokalnim jedinicama koje nisu donijele proračun
  (Katarina Serdar)

IV. dio – IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

 • 1. Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana
  (Mladenka Karačić)

V. dio – UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

VI. dio – ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOVIMA

 • 1. Dugoročno zaduživanje i izvještavanje o dugoročnom zaduživanju JLP(R)S-a, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i ostalih pravnih osoba JLP(R)S-a
  (Nevenka Brkić, Stjepan Jusup)

VII. dio – PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

 • 1. Okružnice Ministarstva financija
 • Okružnice Ministarstva financija
  (ranije izdanje SDR-a)
 • 2. Obvezujuća Uputa Ministarstva financija o obavljanju popisa imovine i obveza

VIII. dio – DODATNI IZVJEŠTAJI, OBJAVA STATISTIČKIH I DRUGIH INFORMACIJA

 • Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama JLP(R)S-a te proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  (Tamara Kelković Benko, Maja Ivezić) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)

IX. dio – PRORAČUNSKI NADZOR

 • 1. Proračunski nadzor
  (Slavica Malenica)
 • Neke od najčešćih nepravilnosti utvrđenih proračunskim nadzorom
  (Slavica Malenica) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)
 • Najčešće nepravilnosti u upravljanju proračunskim sredstvima prema prijavama proračunskih i izvanproračunskih korisnika i JLP(R)S-a
  (Slavica Malenica) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)
 • Nadzor zakonitosti rada i općih akata JLP(R)S-a iz djelokruga Ministarstva financija
  (Slavica Malenica) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)
 • Aktualno stanje i neki primjeri utvrđenih nepravilnosti u proračunskim nadzorima obavljenim tijekom 2016. godine
  (Slavica Malenica) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)
 • Neke od najčešćih nepravilnosti utvrđene proračunskim nadzorom tijekom 2017. i 2018. godine
  (Slavica Malenica) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)
 • Neke nepravilnosti utvrđene u postupcima proračunskog nadzora
  (Slavica Malenica) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a
 • Neke nepravilnosti u upravljanju proračunskim sredstvima utvrđene proračunskim nadzorom tijekom 2021. godine
  (Slavica Malenica) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)
 • Nadzor zakonitosti rada i općih akata JLP(R)S-a iz djelokruga Ministarstva financija (2023.)
  (Slavica Malenica) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)

X. dio – ZAPOSLENI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA TE JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 • 1. Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
  (Vedran Jelinović)
 • 2. Plaća, naknada plaće i ostali primici u državnoj službi
  (Vedran Jelinović)
 • 2.3. Materijalna prava i naknada troškova u državnoj službi
  (Vedran Jelinović)
 • 2.4. Pregled tumačenja kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 56/22 – 128/23)
  (Vedran Jelinović)
 • 2.5. Korištenje službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te način odobravanja službenih putovanja u pojedinim pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska
  (Vedran Jelinović)
 • 2.6. Dodatak za zvanja policijskih službenika
  (Vedran Jelinović)
 • 2.7. Plaće u državnom uredu za reviziju
  (Vedran Jelinović)
 • 3. Plaća, naknada plaće i ostali primici u javnim službama
  (Vedran Jelinović)
 • 3.3. Materijalna prava i naknada troškova u javnim službama
  (Vedran Jelinović)
 • 3.4. Pregled tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 56/22 – 128/23)
  (Vedran Jelinović)
 • 3.5. Granski kolektivni ugovori i povoljnije pravo
  (Vedran Jelinović)
 • 4. Državni dužnosnici
  (Vedran Jelinović)
 • 5. Suci i drugi pravosudni dužnosnici
  (Vedran Jelinović)
 • 6. Pregled primanja u državnoj službi i javnim službama (sažetak – tablice)
  (Vedran Jelinović)
 • 7. Plaće i materijalna prava u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s osvrtom na klasifikaciju radnih mjesta
  (Ljubica Đukanović)

XI. dio – SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

 • 1. Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru i mjere za unaprjeđenje
  (Nikolina Bibić, Davor Kozina)
 • Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru
  (Davor Kozina, Danijela Stepić) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)
 • Unutarnja revizija u javnom sektoru
  (Nikolina Bibić, Davor Kozina, Danijela Stepić) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)

XII. dio – FISKALNA ODGOVORNOST

 • Izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti
  (Davor Kozina) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)

XIII. dio – OSTALO

 • Financiranje vatrogastva temeljem zakona o vatrogastvu
  (Nevenka Brkić) (tekst objavljen u ranijem izdanju SDR-a)

PROPISI – pročišćeni tekstovi propisa

 • 1. Zakon o proračunu
  (Nar. nov., br. 144/21)
 • 1.1. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  (Nar. nov., br. 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21
 • 1.2. Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna
  (Nar. nov., br. 1/24)
 • 1.3. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
  (Nar. nov., br. 4/24)
 • 1.4. Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika
  (Nar. nov., br. 123/23)
 • 1.5. Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna
  (Nar. nov., br. 157/23)
 • 1.6. Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije
  (Nar. nov., br. 44/24)
 • 1.7. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
  (Nar. nov., br. 85/23)
 • 1.8. Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 67/22)
 • 1.9. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
  (Nar. nov., br. 158/23
 • PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU (Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16 , 3/18 , 126/19 i 108/20) – primjenjuje se za knjigovodstveno evidentiranje u 2024. godini
 • 1.10. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
  (Nar. nov., br. 37/22)
 • 1.11. Pravilnik o proračunskom nadzoru
  (Nar. nov., br. 121/22)
 • 1.12. Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora financijskog i proračunskog nadzora
  (Nar. nov., br. 121/22)
 • 1.13. Uredba o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka
  (Nar. nov., br. 101/22)
 • 1.14. Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata
  (Nar. nov., br. 158/23)
 • 1.15. Uredbu o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima
  (Nar. nov., br. 10/24)
 • 1.16. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
  (Nar. nov., br. 52/13 i 94/14)
 • 1.17. Uredba o postupku odobrenja državnih jamstava, nadzoru nad namjenskim korištenjem sredstava i drugim pitanjima vezanim za državna jamstva
  (Nar. nov., br. 13/24)
 • 1.18. Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
  (Nar. nov., br. 144/13 i 19/17)
 • 1.19. Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 59/23)
 • 1.20. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
  (Nar. nov., br. 87/22)
 • 1.21. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode
  (Nar. nov., br. 111/22)
 • 1.22. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
  (Nar. nov., br. 132/22)
 • 1.23. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  (Nar. nov., br. 12/23)
 • 1.24. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda hrvatske matice iseljenika
  (Nar. nov., br. 38/23)
 • 1.25. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti ministarstva pravosuđa i uprave
  (Nar. nov., br. 67/23)
 • 1.26. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti ministarstva hrvatskih branitelja
  (Nar. nov., br. 123/23)
 • 1.27. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti ministarstva poljoprivrede
  (Nar. nov., br. 146/23)
 • 1.28. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
  (Nar. nov., br. 48/24)
 • 2. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu
  (Nar. nov., br. 149/23
 • 2.1. Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove
  (Nar. nov., br. 50/92 i 73/93)
 • 2.2. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
  (Nar. nov., br. 16/24)
 • 2.3. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima
  (Nar. nov., br. 117/12)
 • 2.4. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi
  (Nar. nov., br. 47/18)
 • 2.5. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda ministarstva financija, carinske uprave
  (Nar. nov., br. 16/19)
 • 2.6. Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja
  (Nar. nov., br. 101/21 i 147/21)
 • 3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)
 • 4. Zakon o lokalnim porezima
  (Nar. nov., br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23)
 • 5. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 78/15 i 102/19)
 • 5.1. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 42/16 i 77/19)
 • 5.2. Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 58/16)
 • 5.3. Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
  (Nar. nov., br. 35/16)
 • 5.4. Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 78/20)
 • 5.5. Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
  (Nar. nov., br. 138/20)
 • 5.6. Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 42/16)
 • 5.7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
  (Nar. nov., br. 42/16)
 • 6. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
  (Nar. nov., br. 111/18 i 83/23)
 • 6.1. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  (Nar. nov., br. 95/19
 • 7. Zakon o državnim službenicima
  (Nar. nov., br. 155/23)
 • 8. Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
  (Nar. nov., br. 155/23)
 • 9. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (Nar. nov., br. 86/08, 61/11, 4/18 - Uredba i 112/19)
 • 10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (Nar. nov., br. 28/10 i 10/23)
 • 11. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 56/22)
 • 11.1. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 127/22)
 • 11.2. Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 58/23)
 • 11.3. Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 128/23)
 • 11.4. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 29/24)
 • 12. Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 29/24)
 • 12.1. Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 127/22)
 • 12.2. Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 58/23)
 • 12.3. Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 128/23)