Primljeni predujmovi i ulazak u sustav PDV-a

Predujam (avans) je plaćanje unaprijed određenog novčanog iznosa prije izvršenja isporuke, koji primatelj isporuke plaća isporučitelju kako bi isporučitelj efikasnije obavio isporuku ili osigurao naplatu nakon obavljene isporuke. Predujam se u poslovnim knjigama davatelja predujma evidentira kao imovina (potraživanje), a u poslovnim knjigama primatelja kao obveza. Detaljno o računovodstvenim i poreznim aspektima predujmova možete pročitati u našem časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 5/18. No, neovisno o tome, u nastavku bismo se htjeli kratko osvrnuti na u zadnje vrijeme učestala pitanja koja primamo putem TEB-ovog telefonskog savjetničkog servisa u vezi uključivanja iznosa primljenih predujmova u propisani prag (cenzus) za obvezan upis u registar obveznika PDV-a.

Prema odredbi čl. 77. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 113/23; u nastavku: Zakon), svaka osoba mora Poreznoj upravi prijaviti početak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika, odnosno mora se prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njezinih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini prešla iznos iz čl. 90. st. 1. ovoga Zakona. Ako se porezni obveznik ne prijavi u registar obveznika PDV-a, iako je vrijednost njegovih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini prešla iznos iz čl. 90. st. 1. ovoga Zakona, Porezna uprava upisuje ga u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti o čemu donosi rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Prema odredbama čl. 90. st. 1. Zakona, „malim poreznim obveznikom“ u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini nije bila veća od 39.816,84 eura (300.000,00 kn do 31.12.2022.).

Iznosi primljenih predujmova ne ulaze u propisani prag za obvezni upis u registar obveznika PDV-a jer se u takvim slučajevima ne radi o isporuci dobara ili usluga, niti o naknadi za obavljene isporuke dobara ili usluga!

Prema čl. 90. st. 2. Zakona,  „mali porezni obveznici“ oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nemaju pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nemaju pravo na odbitak pretporeza.

Prema odredbama čl. 90. st. 5. Zakona, vrijednost isporuka dobara i usluga koje ulaze u propisani cenzus od 39.816,84 eura (300.000,00 kn do 31.12.2022.) obuhvaća:

  • vrijednost isporuka dobara ili usluga koje su oporezive,
  • vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz članaka 45., 46., 47., 48. i 49. ovoga Zakona,
  • vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) ovoga Zakona, osim ako su te transakcije pomoćne.

Prema odredbi čl. 186. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13 – 133/22), porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz članka 90. stavka 1. Zakona, upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz članka 90. stavka 1. Zakona.

Uzimajući u obzir odredbe čl. 7. i 8. Zakona kojima se definira što se smatra isporukom dobara, a što obavljenom uslugom, sasvim je razvidno da se primljeni predujam ne smatra niti isporukom dobara, niti obavljenom uslugom, a niti naknadom za već obavljenu isporuku. Prema tome, radi činjenice da u propisani prag za obvezni upis u registra obveznika PDV-a ulaze isključivo iznosi obavljenih isporuka dobara i usluga, mišljenja smo da se u taj prag ne uključuju iznosi primljenih predujmova, te da u slučajevima gdje iznosi primljenih predujmova prelaze propisani prag porezni obveznici nisu dužni upisati se u registar obveznika PDV-a.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag