U Nar. nov., br. 26/21 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji je stupio na snagu 13. ožujka 2021.

O pregledu dopuna Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koje se odnose na podnošenje prijave poreza na dobit za 2020 pročitajte više ovdje.

O brisanju ograničenja oslobođenja od plaćanja PDV-a i carine pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 za 2020. pročitajte više ovdje.

O primicima od donacija koji ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana (15.000,00 kn) pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2020. i 2021. godinu pročitajte više ovdje.

Natrag