Primici od donacija ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana (15.000,00 kn)

U Narodnim novinama br. 26 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se, između ostaloga, propisuje da se, iznimno od odredbi Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija odnosno darovanja od pravnih i fizičkih osoba za podmirivanje potreba prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama prema čl. 8. st. 1. toč. 5. Zakona o porezu na dohodak.

Podsjećamo, čl. 8. st. 1. toč. 5. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohotkom ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javnim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina.

Prema tome, primljene predmetne donacije ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju primitaka uzdržavanih članova koje ulaze u propisani cenzus od 15.000,00 kn, što se primjenjuje pri  utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2020. i 2021. godinu.

Natrag