Aktualnosti u proračunskom računovodstvu od 1.1.2021.

Računovodstveni postupci u proračunskom računovodstvu uređeni su Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Izmjene i dopune Pravilnika o računovodstvu

Zadnje izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu stupile su na snagu u listopadu 2020., a primjenjuju se na knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja od 1. siječnja ove godine. Odredbe izmijenjenog Pravilnika primijenjene su u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu, tako da će podaci u izvještajima o izvršenju za ovu godinu (planirano i ostvareno) biti usporedivi.

Najveći dio izmjena Pravilnika dogodio se prema nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju danih u Izvještaju o provedenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2019. godinu.

Ključne promjene su sljedeće:

 • protestirana jamstva od 1.1.2021. iskazuju se u okviru razreda 3 Rashodi poslovanja (do sada u okviru razreda 5 i 8 – Izdaci/Primici od financijske imovine i zaduživanja);
 • prijenosi temeljem EU sredstava priznaju se kao prihodi u trenutku primitka sredstava;
 • analitičko knjigovodstvo kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha) obvezna je pomoćna knjiga u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti, dok ju ostali proračuni i proračunski korisnici mogu voditi;
 • račun koji služi kao knjigovodstvena isprava ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje, izjava o prijeboju;
 • u okviru godišnjeg popisa imovine i obveza obavezno je provođenje i popisa izvanbilančnih zapisa;
 • za auto gume propisuju se jednaka postupanja koja vrijede za sitni inventar;
 • detaljno je propisan način iskazivanja financijske imovine koja se odnosi na dionice i udjele u glavnici te vrijednosne papire,
 • detaljno je propisan način evidentiranja poslovnih događaja vezanih uz zaduživanje putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa,
 • detaljno je propisano kada se obvezno obračunavaju i na koji način evidentiraju tečajne razlike i razlike proizašle iz primjene valutne klauzule (propisana je obveza i način usklađivanja imovine i obveza denominiranih u stranoj valuti odnosno na koje se primjenjuje valutna klauzula na dan sastavljanja bilance);
 • dopunjene su odredbe o evidentiranju promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, koje uključuju i propisivanje načina evidentiranja otpisa potraživanja i obveza;
 • propisana je odredba prema kojoj podskupinu računa 385 Izvanredni rashodi koriste proračuni za planiranje nepredviđenih rashoda do visine proračunske pričuve
 • ostale izmjene u najvećoj se mjeri odnose na izmjene Računskog plana.

Izmjene i dopune Pravilnika o izvještavanju

Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu propisani su obveznici, rokovi, način predaje te obrasci financijskih izvještaja proračunskog računovodstva. U vrijeme zaključenja ovog broja Poslovnog infa još nije bio objavljen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu kojim je izmijenjen sadržaj financijskih izvještaja. Razlog ovih izmjena su izmjene Računskog plana koji je u primjeni od 1.1. ove godine.

Obveznici proračunskog računovodstva po prvi puta će predavati izvještaje na „novim“ obrascima: PR-RAS i Obveze za prvo tromjesečje 2021.

Zbog navedenih izmjena obveznici će kod popunjavanja izvještaja na obrascu: PR-RAS  i to stupca Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine, podatke iz financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. prilagoditi izmijenjenom Računskom planu. Obrazac: OBVEZE izmijenjen je dodavanjem podskupine računa 236 Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima.

Pročitajte više:

FIP 3/21, N. Bičanić, str. 140

FIP 4/21, M. Karačić, str. 85

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag