arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2021

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Računovođe, TEB i Opatija vole se javno!

Aktualno

 • Dinko Lukač: Šifre osobnih primanja od 1.3.2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Aktualno

  Dinko Lukač: Šifre osobnih primanja od 1.3.2021.

  Od 1.3.2021. primjenjuju se dopunjene i potpuno nove šifre osobnih primanja pri popunjavanju naloga za plaćanje od strane poslodavca prilikom isplate plaće i neoporezivih primitaka radniku te pri isplati fizičkim osobama od strane drugih isplatitelja. U članku se piše o načinu popunjavanja naloga za plaćanje sukladno pravilima platnog prometa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, uz uvažavanje pravila uređenih poreznim propisima te pravila uređenih propisima o ovrsi i provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

 • Mislav Vergles: Novosti u Zakonu o porezu na dobit u reguliranju poslovanja između povezanih osoba - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Aktualno

  Mislav Vergles: Novosti u Zakonu o porezu na dobit u reguliranju poslovanja između povezanih osoba

   Dana 1. siječnja 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 138/20), kojim su, između ostalih, izmijenjene i dopunjene odredbe čl. 13. Zakona, kojima se regulira porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta. Odredbama čl. 13. Zakona o porezu na dobit se sada propisuje da porezni obveznik treba pratiti ostvaruje li se dobit u poslovnim odnosima koje vrši s povezanim osobama u mjeri u kojoj bi bila ostvarena u odnosima između nepovezanih osoba. Ako utvrdi da nije ostvarena odgovarajuća dobit, na kraju poreznog razdoblja treba provesti usklađenje. S obzirom na izmjene i dopune čl. 13. Zakona, izvršene su i dopune čl. 40. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 1/21). U čl. 40. Pravilnika dodani su stavci  4., 5., 6. i 7., kojima je pojašnjeno da je porezni obveznik dužan prije početka ili u vrijeme nadzirane transakcije dokumentirati način na koji su utvrđene cijene i testirati tržišnost cijena, odnosno potvrditi da su u skladu s načelom nepristrane transakcije, na temelju informacija koje su mu dostupne u vrijeme izrade dokumentacije.

 • Sandra Pezo: Digitalni nomadi i porezni tretman njihovih primitaka u RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Aktualno

  Sandra Pezo: Digitalni nomadi i porezni tretman njihovih primitaka u RH

  Privremeni boravak digitalnim nomadima omogućen je novim Zakonom o strancima. Naime,  uvođenjem ove dozvole omogućuje se državljanima trećih zemalja duži boravak u Hrvatskoj, do godine dana.

  Obzirom da je novim Zakonom o strancima uveden pojam digitalnih bilo je potrebno definirati i porezni tretman primitaka koje će isti ostvarivati, što je i učinjeno dopunom čl. 9. Zakona o porezu na dohodak na način da se taj primitak ne smatra dohotkom, što je i tema ovoga članka.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Fiskalizacija s primjerom internog akta - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Fiskalizacija s primjerom internog akta

  Obveznici fiskalizacije su osobe koje su obveznici poreza na dobit te obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. Ove osobe dužne su donijeti interni akt, odluku o blagajničkom maksimumu, te svaki račun naplaćen gotovinom fiskalizirati. Obveznici fiskalizacije koji primaju naplatu u gotovini dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatak o poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, a svi obveznici fiskalizacije podatak o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.

   

 • Domagoj Zaloker: Računovodstvo revalorizacije dugotrajne materijalne imovine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Računovodstvo revalorizacije dugotrajne materijalne imovine

  Nakon početnog priznavanja dugotrajne materijalne imovine, poduzetnici kao metodu naknadnog mjerenja trebaju odabrati metodu troška ili metodu revalorizacije kao svoju računovodstvenu politiku i primijeniti ju na cjelokupnu skupinu dugotrajne materijalne imovine. Primjenjujući metodu troška, poduzetnik pojedinu dugotrajnu materijalnu imovinu u svojim poslovnim knjigama iskazuje po utvrđenom trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja. Primjenjujući metodu revalorizacije, poduzetnik pojedinu dugotrajnu materijalnu imovinu, čija se fer vrijednost može pouzdano izmjeriti, iskazuje u revaloriziranom iznosu. Metoda revalorizacije kao alternativna metoda naknadnog mjerenja dugotrajne imovine zahtjeva od poduzetnika da imovinu na datum bilance iskazuje u revaloriziranom iznosu odnosno prema njenoj fer vrijednosti. Uz specifičan računovodstveni postupak, primjena metode revalorizacije rezultira i određenim negativnim poreznim učincima.

   

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Najčešće pogreške kod evidentiranja zemljišta i građevinskih objekata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Najčešće pogreške kod evidentiranja zemljišta i građevinskih objekata

  U članku se ukazuje na neke od češćih pogrešaka kod evidentiranja nabave zemljišta i građevinskih objekata te drugih transakcija povezanih s tom vrstom imovine. Ujedno se, uz pomoć primjera, pojašnjava kako bi iste trebalo evidentirati da budu u skladu sa zahtjevima računovodstvenim standarda..: U članku se ukazuje na neke od češćih pogrešaka kod evidentiranja nabave zemljišta i građevinskih objekata te drugih transakcija povezanih s tom vrstom imovine. Ujedno se, uz pomoć primjera, pojašnjava kako bi iste trebalo evidentirati da budu u skladu sa zahtjevima računovodstvenim standarda.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Izmjene financijskih izvještaja za Hanfu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Izmjene financijskih izvještaja za Hanfu

  U Nar. nov. br., 27/21 od 17. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, koji stupa na snagu dana 25. ožujka 2021.

  Tim izmjenama i dopunama propisani su novi obrasci bilance, računa dobiti i gubitka (s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti), izvještaja o novčanim tokovima (direktna metoda) i izvještaja o promjenama kapitala. Također, propisan je i novi obvezan sadržaj bilješki uz polugodišnje i tromjesečne financijske izvještaje izdavatelja.

  Prve ispodgodišnje izvještaje u skladu s odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hanfi izdavatelji su obvezni sastaviti i dostaviti za izvještajno razdoblje koje počinje od 1. 1. 2021. godine.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Kontrolirana inozemna društva i Obrazac PD-KID - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Kontrolirana inozemna društva i Obrazac PD-KID

  U sustav oporezivanja dobiti u RH uvedeno je pravilo o kontroliranim inozemnim društvima, kao jedna od mjera protiv premještanja dobiti.  Uvođenje pravila o kontroliranim društvima u porezni sustav RH, kao jedne od mjera BEPS-a, rezultat je usklađivanja Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 138/20) s pravnom stečevinom EU-a u dijelu oporezivanja dobiti povezanih trgovačkih društava. Prema čl. 39.c Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 1/21)  podaci potrebni za utvrđivanje dobiti svakog kontroliranog inozemnog društva (KID), koja se uključuje u poreznu osnovicu, dostavljaju se na Izvješću o dobiti kontroliranog inozemnog društva - Obrazac PD-KID. Obrazac PD-KID propisan je Pravilnikom o porezu na dobit. Podaci potrebni za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava koji se odnose na izravno ili neizravno sudjelovanje u upravi, nadzoru (glasačkim pravima), kapitalu ili dobiti subjekta, te podaci o osnivanju stalne poslovne jedinice smještene u inozemstvu, dostavljaju se na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje, koji je propisan Pravilnikom o provedbi Općeg poreznoga zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 2/21). U članku se detaljno pojašnjava primjena pravila o kontroliranim inozemnim društvima i dostavljanje podataka na Obrascu PD-KID.

 • Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek: Radno-pravni i porezni status osoba koje usluge pružaju posredstvom digitalnih platformi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Porezi i doprinosi

  Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek: Radno-pravni i porezni status osoba koje usluge pružaju posredstvom digitalnih platformi

  Novi načini rada organizirani putem digitalnih platformi postavljaju goruća pitanja o radnom statusu ljudi koji rade taj posao. Predmet mnogih rasprava na razini cijele Europske unije je novi model poslovanja, posebice u području transporta putnika privatnim automobilima posredstvom aplikacije za pametne telefone koja spaja putnike i vozače. Najznačajnija takva aplikacija i svojevrsni začetnik takvog načina rada u toj branši je Uber. Nekoliko je pitanja vezano uz Uber aplikaciju i općenito takav način rada koji je privukao pažnju javnosti, poreznih uprava, regulatornih tijela i drugih državnih i gradskih institucija u mnogim državama članicama EU-a. U članku je obrađena problematika novih načina poslovanja organiziranih putem digitalnih platformi, kako u poreznom smislu, tako i radno-pravni status osoba koje obavljaju takvu djelatnost.

 • dr. sc. Jasna Bogovac, Filip Vujčić: Transferne cijene i državne potpore u oporezivanju dobiti – predmet Starbucks - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Porezi i doprinosi

  dr. sc. Jasna Bogovac, Filip Vujčić: Transferne cijene i državne potpore u oporezivanju dobiti – predmet Starbucks

  Obvezujuća mišljenja i prethodni sporazumi između poreznih uprava i poreznih obveznika, kojima se određenim poduzetnicima daje poseban porezni status i time im se osigurava povlaštena financijska pozicija u odnosu na druge porezne obveznike, smatraju se državnom potporom. Porezni ugovori, iako poželjni, jer stvaraju sigurnost u tumačenju poreznih odredbi za poreznog obveznika i u potpunosti su u skladu sa zakonom, mogu činiti nespojivu državnu potporu, te kao takvi biti predmet nadzora Europske Komisije. Posljednjih godina fokus Komisije usmjeren je upravo na obvezujuća mišljenja i sporazume o transfernim cijenama te je kontrola na tom području postrožena. Jedan od najreprezentativnijih slučaja u tom kontekstu je predmet Starbucks. Komisija je 2013. uputila Kraljevini Nizozemskoj prvi zahtjev za dostavu informacija, a 2014. godine je pokrenula formalni istražni postupak nad Starbucksovim povezanim društvom u Nizozemskoj pod sumnjom da je ono uživalo povlašteni položaj na temelju nespojive državne potpore koje je društvo sklopilo s nizozemskom poreznom upravom.

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

  Od 1. siječnja ove godine kod evidentiranja poslovnih događaja primjenjuju se izmijenjene odredbe Pravilnika o proračunskom računovodstvu. Također, od početka godine u primjeni je i izmijenjeni Računski plan proračunskog računovodstva. S izmijenjenim Računskim planom trebalo je uskladiti obrasce financijskih izvještaja: BIL, PR-RAS, P-VRIO i OBVEZE koji će se koristiti počevši od obračunskog razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine. Navedene izmjene propisane su Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, čiji sastavni dio su izmijenjeni obrasci financijskih izvještaja. U vrijeme zaključenja ovog broja časopisa, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu još nije bio objavljen u Narodnim novinama. Obveznici vođenja proračunskog računovodstva prve kvartalne financijske izvještaje za 2021. godinu sastavljat će i predavati tijekom travnja, na novim izmijenjenim obrascima.

 • Loranda Novosel: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S-a za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Loranda Novosel: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S-a za 2020. godinu

  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi su izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Sadržaj, obveznici, donošenje, objava te rokovi izrade izvještaja propisani su Zakonom o proračunu i detaljnije Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Izvršenje proračuna ukazuje na ostvarenje iznosa predviđenih planom i u realnosti razlikuje se od plana proračuna, a njihovo ostvarenje uspoređuje se s planom kao i izvršenjem usporednog prethodnog razdoblja, te se zajedno s drugim podacima propisanog sadržaja i roka podnosi predstavničkom tijelu, i to nakon završetka polugodišta i fiskalne godine. U ovome članku daje se podsjetnik na izradu i dostavu izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave za 2020. godinu, s osvrtom na novosti propisane Pravilnikom o dopuni Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Također, u tekstu se daje osvrt na neka pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, koji je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovomosti, a koja su vezana uz ovaj izvještaj.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije obvezne su voditi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, prema rasporedu računa iz računskog plana propisanog za neprofitne organizacije. Međutim, propisano je da iznimno neke neprofitne organizacije mogu voditi jednostavno knjigovodstvo i primjenjivati novčano računovodstveno načelo. U ovome članku pojašnjava se koji su to uvjeti koje neprofitna organizacija mora ispunjavati kako bi mogla voditi jednostavno knjigovodstvo, koje su obvezne poslovne knjige koje u tom slučaju vodi, što se smatra propisnom dokumentacijom za unos u poslovne knjige te koje su obveze u vezi financijskog izvještavanja takve neprofitne organizacije. Obvezne poslovne knjige su knjiga blagajne, knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine. S obzirom da je propisan samo minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva, kroz praktične primjere prikazuje se bi sve podatke osim propisanih obveznih, trebale sadržavati propisane poslovne knjige, radi što jednostavnijeg sastavljanja godišnjeg financijskog izvještaja, koji se sastavlja na obrascu: G-PR-IZ-NPF.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Plaćanje i izmjena predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti tijekom 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Plaćanje i izmjena predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti tijekom 2021.

  Sve fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja, a utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, plaćaju mjesečne predujmove na osnovi godišnje porezne prijave. Međutim, u propisanim se slučajevima tako utvrđeni predujmovi mogu i promijeniti. Valja istaći da Porezna uprava više ne donosi rješenja za mjesečne predujmove poreza na dohodak.

  Utvrđeni predujmovi vrijede sve do podnošenja nove porezne prijave za sljedeće porezno razdoblje. Ali, na temelju pismenog zahtjeva poreznog obveznika, visina mjesečnog predujma može se i promijeniti tijekom godine.

  Za utvrđivanje godišnjeg poreza za 2020. godinu obrtnici su morali primijeniti porezne stope 24% i 36%, ovisno od visine porezne osnovice. Međutim, pri izračunu predujma poreza na dohodak za 2021. godinu, a na temelju prijave poreza na dohodak za 2020., primjenjuju se nove stope poreza na dohodak - 20% odnosno 30%.

  Kao što je i navedeno na stranicama Porezne uprave, radi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, poreznim obveznicima s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom, ​Porezna uprava će po službenoj dužnosti bez posebnog zahtjeva poreznih obveznika, utvrditi predujam poreza na dohodak u iznosu od 0,00 kn, a koji dospijevaju na naplatu do podnošenja prijave poreza na dohodak za 2020. godinu na obrascu DOH koji se PU trebao podnijeti do 1.3.2021. godine.

Plaće i naknade plaća

 • Gordana Lončar: Osobni odbitak nerezidenata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Plaće i naknade plaća

  Gordana Lončar: Osobni odbitak nerezidenata

  Fizičke osobe - nerezidenti mogu, kao i rezidenti, koristiti osobni odbitak samo uz uvjet da ostvaruju godišnji dohodak (od nesamostalnog rada; samostalne djelatnosti te drugi dohodak koji se ne smatra konačnim). Međutim, pravo na osobni odbitak nerezidenta je ograničeno.

  Naime, za razliku od rezidenta koji u godišnjem obračunu može koristiti ukupan godišnji osnovni
  osobni odbitak neovisno o broju mjeseci u kojima je ostvarivao dohodak, nerezident može koristiti osnovni osobni odbitak samo za mjesece u kojima je ostvarivao dohodak u tuzemstvu.

  O navedenom, kao i mogućnosti korištenja ostalih dijelova osobnih odbitaka te korištenju osobnog odbitka od strane državljana trećih zemalja pročitajte u navedenom članku.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Izmjene Delegirane i Provedbene uredbe u dijelu carinskih deklaracija iz Priloga B - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Izmjene Delegirane i Provedbene uredbe u dijelu carinskih deklaracija iz Priloga B

  Podnošenje carinskih deklaracija, obavijesti i dokaza kao i zahtjeva za primjenu određenih instituta obavlja se elektroničkim putem po odredbama carinskog zakonodavstva. Vrste i način popunjavanja carinskih deklaracija, dokazi o statusu koji se primjenjuje u carinskom postupku, obavijesti i informacije definirani su Prilogom B Delegirane i Provedbene uredbe. Razvojem pojedinih sustava i prilagodbom na nova pravila izmjenom Priloga B Delegirane i Provedbene uredbe propisuje se novi način postupanja s carinskim deklaracijama, obavijestima i dokazima statusa, a o čemu autorica potonje piše u tekstu članka.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Liječnički pregledi u radnim odnosima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Liječnički pregledi u radnim odnosima

  Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova čl. 24. st. 2. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) je propisano da poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled. Da li će poslodavac radnika uputiti na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova ovisi o svakom poslodavcu.

  Za razliku od odredbe čl. 24. st. 2. ZR-a, koja daje diskreciono pravo poslodavcu da ukoliko želi može radnika uputiti na liječnički pregled, ako poslodavac s radnikom sklapa ugovor o radu za obavljanje poslovima s posebnim uvjetima rada u tom slučaju je poslodavac dužan radnika uputiti na prethodni liječnički pregled jer svi radnici koji obavljaju te poslove moraju ispunjavati propisane posebne uvjete za obavljanje tih poslova u skladu sa Zakon o zaštiti na radu 93/14, 127/17, 98/19) i Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (Nar. nov., br. 5/84) kojim su propisani poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova.

  Poslovi s posebnim uvjetima rada su oni poslovi koje radnik može obavljati samo ako, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i posebne uvjete koje mora ispunjavati za obavljanje tih poslova. Posebni uvjeti rada propisani su u odnosu na životnu dob, spol, stručnu sposobnost, zdravstveno, tjelesno i psihičko stanje, kao i  psihofiziološku i psihičku sposobnost. Za obavljanje poslova za koje su propisani posebni uvjeti rada potrebno je prije sklapanja ugovora o radu osobu s kojom se namjerava sklopiti taj ugovor uputiti na prethodni liječnički pregled.

  Opširnije o liječničkim pregledima u radnim odnosima pročitajte u našem tiskanom izdanju.

 • Vedran Jelinović: Godišnji odmor – pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Godišnji odmor – pitanja i odgovori

  Ostvarenje prava na godišnji odmor u praksi bi zapravo trebalo biti dosta jednostavno. Naime, radnik ostvaruje pravo na određeni broj dana godišnjeg odmora tijekom kalendarske godine i poslodavac mu ih je dužan omogućiti unutar određenog vremenskog okvira. Poslodavac je dužan prilagoditi organizaciju rada na način da svaki radnik može ostvariti to svoje pravo u trajanju koje mu pripada. Pa ipak, učestali upiti i dvojbe s kojima se susreću ne samo poslodavci već i radnici jasno ukazuju na očitu potrebu za izmjenom postojećih zakonskih odredaba i njihovom jednostavnijem uređenju.

  Umjesto pojašnjavanja pojedinih instituta prava na godišnji odmor, u ovome članku dajemo odgovore na neka od čestih pitanja iz prakse.

Zdravstveno osiguranje

 • mr. Renata Turčinov: Zdravstvena zaštita radnika upućenih u inozemstvo za vrijeme pandemije koronavirusa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Zdravstveno osiguranje

  mr. Renata Turčinov: Zdravstvena zaštita radnika upućenih u inozemstvo za vrijeme pandemije koronavirusa

  Ako su radnici upućeni u drugu državu članicu Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (Lihtenštajn, Norveška i Island – EEP) ili u Švicarsku, zdravstvenu zaštitu će ostvariti na način kako je to propisano europskim pravnim propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

  U slučaju upućivanja u jednu od država s kojima Republika Hrvatska (RH) ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite (ugovorne države), zdravstvenu zaštitu će koristiti u skladu s odredbama pojedinog ugovora.

  Ukoliko su radnici upućeni u državu koja nije članica EU/EEP/Švicarska, niti je ugovorna država (tzv. treća država), pravo na zdravstvenu zaštitu će koristiti u skladu s odredbama nacionalnih propisa.

  O načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite, ovisno o činjenici u koju je državu radnik upućen, pročitajte u navedenom članku.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Staž osiguranja i osnovice za ostvarivanje prava - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Staž osiguranja i osnovice za ostvarivanje prava

  Kod rješavanja zahtjeva za priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja i određivanja vrijednosnih bodova, a time i visine mirovine, važan je utvrđeni staž osiguranja i ostvarena plaća/ osnovica/naknada.

  Od 1. siječnja 2003. podaci o stažu osiguranja izvode se na temelju radnog vremena i prijavno-odjavnih podataka (iz prijava o početku osiguranja M-1P i prijava o prestanku osiguranja M-2P) registriranih u matičnoj evidenciji Zavoda.

  Autorica članka obrazlaže što se računa u staž osiguranja, na primjerima pojašnjava način izračunavanja staža osiguranja u slučaju kada radnik radi puno radno vrijeme kao i u slučaju rada u nepunom radnom vremenu, što se smatra ostvarenom plaćom u pojedinim razdobljima od 1970. do danas te ukazuje i na osnovice za ostvarivanje prava za pojedine specifična slučajeve (npr. kada plaća nije isplaćena, kada je isplaćena samo za dio godine i dr.).

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave

  U praksi se događaju slučajevi kad gospodarski subjekt smatra da tražena roba, usluga ili radovi vrijede više nego što je bila procjena naručitelja, te onda i ponudi cijenu višu od procijenjene vrijednosti nabave. Kao i svaku drugu ponudu, naručitelj će i takvu ponudu cijeniti u postupku pregleda i ocjene ponuda.

  U ovome članku pišemo o statusu ponuda iznad procijenjene vrijednosti nabave, te o praksi Državne komisije i Visokog upravnog suda u vezi prava na žalbu ponuditelja koji podnose takve ponude.

Parnični postupak

 • Antonio Marečić: Izdavanje platnog naloga - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2021

  Parnični postupak

  Antonio Marečić: Izdavanje platnog naloga

  Postupak izdavanja platnog naloga jedan je od posebnih postupaka koje uređuje Zakon o parničnom postupku. Govoreći o postupcima izdavanja platnog naloga, neizbježno je osvrnuti se i na odredbe Ovršnog zakona o izdavanju rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave od strane javnog bilježnika. Prije svega zato što će nakon podnošenja prigovora ovršenika na rješenje o ovrsi, sud kojemu je prigovor podnesen staviti to rješenje o ovrsi izvan snage u dijelu kojim je određena ovrha i ukinuti provedene radnje, a postupak će nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnoga naloga. Druga poveznica je ta što se umjesto podnošenja prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave vjerovnik ovim postupkom može poslužiti onda ako je tuženik osoba u inozemstvu ili ako je tuženik prethodno osporio tražbinu sadržanu u vjerodostojnoj ispravi. Uz ogledne primjere tužbe za izdavanje dokumentiranog i nedokumentiranog platnog naloga, cilj ovoga članka je upoznati čitatelje s posebnostima koje se odnose na ovaj postupak, uz osvrt na relevantnu sudsku praksu u vezi podnošenja tužbe za njegovo izdavanje umjesto ovrhe kod javnog bilježnika.

   

Pitajte TEB

 • mr.sc. Ida Dojčić: Porez na kuće za odmor
 • Domagoj Zaloker: Oporezivanje dobiti stalne poslovne jedinice osnovane u Njemačkoj
 • Dinko Lukač: Neopravdani izostanak s posla i obračun plaće
 • Vedran Jelinović: Zastara tražbine iz rješenja o ovrsi

TEB-ov Poslovni info br. 04/21

 • TEB-ov Poslovni info br. 04/21