Postupanja po prijavljenim nepravilnostima – novi Pravilnik

 U srpnju  je stupio na snagu Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima  (u nastavku: Pravilnik) koji uređuje:

 • način postupanja po prijavljenim nepravilnostima,
 • uvjete za imenovanje osobe za nepravilnosti te sadržaj odluke za imenovanje osobe za nepravilnosti,
 • obveze, način i rokove izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna JLP(R)S-a, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a, sredstvima trgovačkih društava u vlasništvu RH i/ili jedne ili više JLP(R)S i drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH i/ili jedna ili više JLP(R)S te
 • način i rokove izvještavanja o utvrđenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Sastavni dio Pravilnika jesu i prilozi 1. – 5. (obrasci), putem kojih će biti osiguran jedinstven način prijave i postupanja po prijavljenim nepravilnostima za sve obveznike, te samo godišnje izvještavanje.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestao je važiti Naputak iz 2012. godine.

 

Osoba za nepravilnosti i povjerljiva osoba

Obveza imenovanja osobe za nepravilnosti propisana je samo na razini:

 • ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna te na razini
 • JLP(R)S-a.

Ako su ministarstava i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna te JLP(R)S-i obvezni imati povjerljivu osobu, povjerljiva osoba je ujedno i osoba za nepravilnosti.

Pojam povjerljive osobe definiran je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.  Tim je Zakonom određeno da je poslodavac koji zapošljava najmanje pedeset osoba dužan uspostaviti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Dakle, proračunski korisnici državnog proračuna koji nisu razdjeli, te svi proračunski korisnici JLP(R)S-a te izvanproračunski korisnici, nemaju osobu za nepravilnosti, međutim ako zapošljavaju najmanje pedeset osoba, moraju imati povjerljivu osobu.

 

Postupanja po prijavljenim nepravilnostima

Osoba za nepravilnosti obvezna je:

 • za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti (Prilog 2 Pravilnika),
 • obavijestiti odgovornu osobu,
 • procijeniti osnovanost zaprimljene prijave (na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica ili institucije iz nadležnosti),
 • odrediti vrstu nepravilnosti (klasifikacija nepravilnosti prema Zakonu i Pravilniku),
 • predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti,
 • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima (Prilog 3) te
 • pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima (Prilog 5).

 

Vrste nepravilnosti i propisana postupanja

Ako se utvrdi postojanje nepravilnosti u instituciji odgovorna osoba poduzima sljedeće mjere:

 • u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet s dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu,
 • u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja propisanog Zakonom o proračunu, predmet s dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor,
 • u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja propisanog Zakonom o računovodstvu, predmet s dokazima u prilogu dostavlja na postupanje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi,
 • u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane prekršajne odredbe, nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti.

U nastavku pojašnjavamo način postupanja po prijavljenim nepravilnostima u pojedinim institucijama, ovisno o tome imaju li imenovanu osobu za nepravilnosti ili ne, odnosno imaju li povjerljivu osobu ili ne.

 

Provjere Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Nadležna ministarstva/razdjeli i JLP(R)S-i za svaku instituciju iz nadležnosti provjeravaju formalni sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku: Izjava) i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku: Upitnik). Na odabranom uzorku provjeravaju se pitanja iz Upitnika, dostavljeni Izjava i Upitnik.

O utvrđenim nepravilnostima po provedenim provjerama odmah, a najkasnije u roku od 7 radnih dana:

poduzimaju se mjere iz čl. 12. Pravilnika (ovisno o vrsti nepravilnosti) a za sve nepravilnosti utvrđene u provjerama popunjava se jedan obrazac iz Priloga 2 (Podaci o prijavljenoj nepravilnosti).

 

Pročitajte više:

FIP 7/20, D. Kozina, A. Zorić, str. 20, pristup online izdanju ovdje.

Sustav državne riznice (SDR), 6. dio – poglavlje 18, pristup online izdanju ovdje.

 

Ne propustite TEB-ov webinar:

Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu

3. i 4.11.2020. (utorak i srijeda)

Više o programu, predavačima, prijavi i ostalome vidjeti ovjde.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag