Darovanja za zdravstvene potrebe

Poslodavac može radniku ili drugoj fizičkoj osobi dati darovanje za zdravstvene potrebe, odnosno za potrebe liječenja, operativnog zahvata, nabavku lijekova ili ortopedskog pomagala te za troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.

Prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, primici koje radnik ili druga fizička osoba ostvari s osnove darovanja u novcu i dobrima dobivenima od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe, ne smatraju se dohotkom i nisu predmet oporezivanja pod uvjetom da:

  • zdravstvene potrebe koje se financiraju danim darovanjima nisu plaćene iz osnovnog, dopunskog, dodatnog ili privatnoga zdravstvenog osiguranja niti na teret sredstava fizičke osobe;
  • su novčana sredstva (darovanja) isplaćena na žiroračun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili u inozemstvu za te svrhe te
  • davatelj i primatelj darovanja o navedenim darovanjima i njihovu korištenju posjeduju vjerodostojne isprave (potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiroračun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge račune za troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove i drugo).

Ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni ili ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za zdravstvene potrebe.

Da bi se utvrdilo da li fizička osoba zadovoljava uvjete za oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak, bitno je da davatelj i primatelj darovanja posjeduju vjerodostojne isprave o darovanju i njihovom namjenskom utrošku.

Također, kod darovanja za potrebe liječenja maloljetna djeteta skrećemo pozornost da se takvi primici ne mogu isplatiti na žiroračun roditelja. Naime, Zakonom o porezu na dohodak izričito je propisano da se sredstva moraju uplatiti na žiroračun primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove. U tom slučaju roditelji moraju za dijete otvoriti žiroračun na koji će primati darovanja za njegovo liječenje.

Davatelj darovanja obvezan je voditi evidenciju o danim darovanjima, neovisno u kojem obliku, koja osobito sadrži sljedeće podatke: nadnevak isplate odnosno davanja, ime i prezime primatelja darovanja te njegov OIB, način isplate (na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove ili u dobrima) i iznos koji se daruje.

Za primitke koje fizičke osobe ostvare po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe pod propisanim uvjetima ne podnosi se JOPPD obrazac, niti od strane isplatitelja, niti od strane samih poreznih obveznika, primatelja darovanja.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 7/17, I. Uljanić Škreblin, S. Bartolec, str. 51

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag