arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2017

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Licenciranje računovođa

Aktualno

 • Andreja Jakšić, Tatjana Romančuk: Promjene u fiskalizaciji u prometu gotovinom nakon 1. srpnja 2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Aktualno

  Andreja Jakšić, Tatjana Romančuk: Promjene u fiskalizaciji u prometu gotovinom nakon 1. srpnja 2017.

  Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom uređuje postupak fiskalizacije kao skup mjera kojima se provodi nadzor nad izdavanjem računa u prometu gotovinom na području RH. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji propisana je obveza fiskalizacije izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja za sve obveznike fiskalizacije, pa i za one koji porez plaćaju paušalno. Zbog troškova nabave elektroničkog naplatnog uređaja i prilagodbe postupku fiskalizacije izdavanja računa, obveznicima fiskalizacije koji do sada nisu izdavali račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, omogućuje se prijelazno razdoblje prilagodbe do 1. srpnja 2017. Od 1. srpnja 2017. svi obveznici fiskalizacije izdavanja računa dužni su izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, što podrazumijeva nabavu naplatnog uređaja, preuzimanje digitalnog certifikata za fiskalizaciju u FINI, osiguravanje Internet veze, izmjene internog akta, dostavu podataka o poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost putem ePorezna ili propisanog obrasca, te isticanje obavijesti o obvezi izdavanja računa i obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun u poslovnom prostoru. Obveznicima fiskalizacije omogućeno je da podatke o poslovnim prostorima dostave putem sustava ePorezna, a obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici ePorezne te nemaju certifikat za pristup sustavu ePorezna, prijavit će podatke o poslovnom prostoru u kojem obavljaju djelatnost putem propisanog obrasca Prijava podataka u sustavu fiskalizacije nadležnoj ispostavi Porezne uprave. U članku je dan osvrt na promjene u sustavu fiskalizacije od 1. srpnja 2017.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Nabava robe u trgovini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Nabava robe u trgovini

  Trgovina se može obavljati kao trgovina na veliko i trgovina na malo. Robu u pojedinim fazama poslovnog procesa mora pratiti vjerodostojna isprava. Isprave o robi moraju se nalaziti u prodajnom objektu. Nabavljena roba početno se evidentira po trošku nabave u koji treba uključiti sve troškove koji se mogu izravno pripisati nabavi robe. Poslovni događaji s robom moraju se evidentirati u financijskom i robnom knjigovodstvu.

 • Domagoj Zaloker: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

  Dugotrajna imovina klasificira se kao namijenjena prodaji ako se njena knjigovodstvenu vrijednost namjerava nadoknaditi uglavnom putem prodaje, a ne putem korištenja. Prema zahtjevima računovodstvenih standarda takvu dugotrajnu imovinu potrebno je reklasificirati kao kratkotrajnu te prestati s obračunom amortizacije. Stoga, poduzetnici ne mogu amortiziranu i otpisanu dugotrajnu imovinu klasificirati kao onu namijenjenu za prodaju. Da bi dugotrajna imovina (ili skupina za otuđenje) mogla biti klasificirana kao namijenjena prodaji kumulativno trebaju biti ispunjena dva temeljna uvjeta: imovina (ili grupa za otuđenje) mora biti raspoloživa za trenutnu prodaju u postojećem stanju, po uvjetima koji su česti i uobičajeni za prodaju takve imovine i prodaja dugotrajne imovine (ili skupine za otuđenje) mora biti vrlo vjerojatna.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo vlastitih (trezorskih) dionica i udjela - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo vlastitih (trezorskih) dionica i udjela

  Vlastite (trezorske) dionice su dionice koje je u bilo kojem trenutku nakon emisije dionica steklo dioničko društvo koje ih je izdalo, a subjekt ih može ponovno prodati u bilo kojem trenutku. Kada se radi o društvu s ograničenom odgovornošću, društvo također može stjecati vlastite poslovne udjele, ako su oni u cijelosti plaćeni. U članku se obrađuje računovodstveni tretman stjecanja i otuđenja vlastitih dionica i udjela, te navode uvjeti koje je potrebno zadovoljiti za stjecanje vlastitih dionica ili udjela sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Oporezivanje PDV-om usluga u turizmu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Oporezivanje PDV-om usluga u turizmu

  Turizam uključuje niz djelatnosti, od pružanja usluga smještaja gostiju, najma plovnih objekata i drugih prijevoznih sredstava, ugostiteljske usluge, izlete, usluge vodiča itd. U smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu, usluge u turizmu su: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom. Unutar turističke djelatnosti dosta je zastupljeno agencijsko poslovanje, obzirom da pružatelji usluga u turizmu mogu svoje usluge pružati direktno gostima ili putem agencije. O načinu ugovorenog poslovanja će ovisiti i ispostavljanje računa, te oporezivanje. U članku je pojašnjen porezni tretman različitih vrsta usluga uključenih u ukupnu turističku ponudu, odnosno kada se primjenjuje povlaštena (13%) a kada opća stopa PDV-a (25%), te primjena pravila o mjestu oporezivanja pojedinih usluga unutar turističke djelatnosti.

 • Iva Uljanić Škreblin, Silvija Bartolec: Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Porezi i doprinosi

  Iva Uljanić Škreblin, Silvija Bartolec: Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe

  Kao primici fizičkih osoba koji se ne smatraju dohotkom propisani su primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe, pod propisanim uvjetima i do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu.

  Da bi se navedeni primici smatrali neoporezivima, moraju biti ispunjeni uvjeti propisani poreznim propisima, a to su: s da su darovanja dana za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala fizičke osobe primatelja darovanja s da zdravstvene usluge nisu podmirene osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe primatelja darovanja s da su novčana sredstva (darovanja) isplaćena na žiro-račun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili inozemstvu za te svrhe s da davatelj i primatelj darovanja posjeduju vjerodostojne isprave o darovanju i njihovu namjenskom utrošku – potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro-račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i drugo.

  Autorice, pored ostaloga, na primjerima pojašnjavaju mogućnosti neoporezivih isplata te iskazivanje na obrascu JOPPD.

 • Sandra Pezo: Oporezivanje isplaćenih naknada štete - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Oporezivanje isplaćenih naknada štete

  Oporezivanje isplate odšteta tj. naknada štete propisano je Zakonom o porezu na dohodak pri čemu  porezni tretman ovisi o tome imaju li naknade štete veze s gospodarstvenom djelatnošću fizičke osobe ili ne. Poslodavac može isplatiti radniku naknadu štete radi nedopuštenog otkaza ugovora o radu temeljem sudske presude ili u izvansudskoj nagodbi. Isto tako, autorica posebno ukazuje i na način oporezivanja naknadei na za slučaj prepada, orobljavanja i pljačke na radnom mjestu, ali i oporezivanje naknade šteta koje nisu vezane uz gospodarsku djelatnost kada se, u pravilu, takva naknada ne oporezuje.

 • Dinko Lukač: Studenti i učenici - rad preko posrednika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Studenti i učenici - rad preko posrednika

  Poslovni subjekt može koristiti rad redovnih studenata i učenika pri obavljanju svoje djelatnosti. Povremeni rad redovnih učenika moguć je posredstvom njihove srednjoškolske ustanove (srednja škola i učenički dom) i to u dane zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, a povremeni rad redovnih studenata moguć je posredstvom studentskog centra. Bitno je znati da nije propisano ograničenje glede rada studenata niti ograničenje za poslodavce glede zapošljavanja redovnih studenata. Posrednik - studentski centar izdaje studentu ''ugovor o djelu redovitog studenta'', a posrednik - srednjoškolska ustanova izdaje učeniku ''ugovor o povremenom radu redovitog učenika''. Ovjeren ugovor od poslovnog subjekta studenti/učenici predaju posredniku i on zapravo predstavlja temelj za obračun i utvrđivanje ukupnog primitka koji posrednik treba naplatiti od tog poslovnog subjekta. Putem izdanog računa posrednik naplaćuje od poslovnog subjekta naknadu za rad studenta/učenika, propisane doprinose i svoju proviziju.

  U članku autor potonje piše o propisima koji uređuju rad redovitih učenika/studenata, obvezi vođenja evidencije od strane naručitelja posla za iste, utvrđivanju naknade za rad te izvješćivanju na Obrascu JOPPD.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Polugodišnji financijski izvještaji - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Polugodišnji financijski izvještaji

  Od početka ove godine primjenjuje se izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Izmijenjenim  Pravilnikom propisana su neka nova pravila za priznavanje poslovnih događaja, a u Računskom planu promijenjen je i sadržaj razreda u kojima se iskazuju imovina, obveze i izvori, te prihodi i rashodi, tako da su promijenjeni neki nazivi i sadržaj skupina i podskupina računa, neki su brisani, a dodane su i nove brojčane oznake s pripadajućim nazivima za podskupine računa, odjeljke i osnovne račune. S obirom na navedene promjene, za financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu od 2017. primjenjuju se novi obrasci financijskih izvještaja, kojima je izmijenjen sadržaj u odnosu na one ranije u primjeni, a koji su sastavni dio Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Polugodišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva sastavljaju se i prezentiraju tijekom srpnja. Zbog izmijenjenog i dopunjenog Računskog plana proračunskog računovodstva koji se primjenjuje od početka ove godine, izmijenjen je i sadržaj financijskih izvještaja, pa je za popunjavanje usporednih (prošlogodišnjih) podataka kod nekih pozicija financijskog izvještaja potrebno reklasificirati  prošlogodišnje podatke.

 • Mladenka Karačić: Planiranje, izvršavanje i evidentiranje europskih projekata u državnom proračunu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Planiranje, izvršavanje i evidentiranje europskih projekata u državnom proračunu

  Ministarstvo financija je krajem prošle godine izradilo i objavilo Upute za planiranje i računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava, koje su bile jedan od priloga za izradu financijskih planova za razdoblje 2017.-2019. U ovome tekstu pojašnjavaju se ispravna postupanja koja treba primijeniti prilikom izrade financijskih planova, njihovog izvršavanja i evidentiranja u poslovnim knjigama proračuna i proračunskih korisnika.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su sastaviti polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija na Obrascu: PR-RAS-NPF i predati ga Fini do kraja srpnja 2017.

  Sve neprofitne organizacije koje u svojem sastavu imaju organizacijske dijelove (podružnice) a iste nemaju pravnu osobnost – svoj matični broj/OIB, podnose jedan Obrazac: PR-RAS-NPF na razini neprofitne organizacije. Obrazac: PR-RAS-NPF moguće je predati u elektronskom obliku s ugrađenim kontrolama ili putem papirnatih obrazaca.

  Obrazac: PR-RAS-NPF sastavljen za razdoblje od 1.1. do 30.6.2017. čuva se do dana predaje propisanog obrasca za isto razdoblje sljedeće godine.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Pravila podrijetla u Sporazumu između EU i Kanade (CETA) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Branka Tuđen: Pravila podrijetla u Sporazumu između EU i Kanade (CETA)

  Sporazum EU – Kanada ima za cilj uklanjanje većine carina između dviju zemalja i stvaranje novih mogućnosti pristupa tržištu usluga i investicija. Predmetni sporazum nije još u primjeni, a sam datum primjene biti će objavljen u službenom listu EU. U članku su prikazane najvažnije novine koje donosi Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum između EU i Kanade objavljen u službenom listu EU i to sa osvrtom na bitne novine Protokola o pravilima podrijetla i postupcima u vezi s podrijetlom koji je sastavni dio navedenog sporazuma.

Radno pravo

 • Alan Vajda: Izaslanje zaposlenih osoba kod pružanja prijevozničkih usluga u Republiku Austriju - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Radno pravo

  Alan Vajda: Izaslanje zaposlenih osoba kod pružanja prijevozničkih usluga u Republiku Austriju

  Autor članka obrađuje problematiku koja se odnosi na uvjete izaslanja zaposlenih osoba u prijevozničkoj djelatnosti iz država članica EU/EGP-a u Republiku Austriju, što je propisano izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja, objavljene u Saveznom službenom listu Republike Austrije (BGBl) br. 44/2016. od 13.6.2016., te se primjenjuju od 1. siječnja 2017.

  Počevši od 1. siječnja 2017. došlo je do izmjene pojedinih odredbi Zakona o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja, samo u segmentu plaća i socijalnih davanja na način da se na strane prijevoznike u Republici Austriji, a što do sada nije bio slučaj, primjenjuje minimalna plaća sukladno austrijskim zakonima i Direktivi Europske unije o izaslanim radnicima (Direktiva 96/71/EC). Navedeno se odnosi isključivo na izaslanje zaposlenih osoba u Austriju radi pružanja prijevozničkih usluga, i to kako usluga prijevoza robe, tako i usluga prijevoza putnika, dok navedeno ne obuhvaća stavljanje na raspolaganje radnika trećim osobama.

   

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Novi pravilnici u području javne nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Novi pravilnici u području javne nabave

  Jedni od zadataka središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave su priprema i provedba izobrazbe u području javne nabave, te nadzor nad primjenom Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16). Za ove zadatke predviđeno je donošenje odgovarajućih pravilnika sukladno čl. 438. st. 5. i čl. 440. st. 3. ZJN 2016.

  Oba pravilnika prošla su savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te u očekivanju njihovog stupanja na snagu pišemo o promjenama koje nas očekuju u stjecanju i obnavljanju certifikata u području javne nabave, kao i nadzora nad provedbom ZJN 2016.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ( Nar. nov., br. 9/17; u nastavku: Zakon o izmjenama i dopunama) povećana su materijalna prava korisnika novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta kao jedna od prioritetnih mjera obiteljske i populacijske politike. Novčane potpore su povećane za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, odnosno za prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja.

  Povećanjem maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta zaposlenom i samozaposlenom roditelju sa 80% proračunske osnovice mjesečno na 120% proračunske osnovice od 1.7.2017.  povećava se dosadašnji limit od 2.660,80 kn na 3.991,20 kn za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja. Pored toga, povećan je i maksimalni iznosa naknade plaće zaposlenom i samozaposlenom roditelju koji koristi pravo na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete koji pravo na roditeljski dopust koriste u trajanju od 30 mjeseci u preostalom dijelu od šestog mjeseca, odnosno od osmog mjeseca roditeljskog dopusta sa iznosa od 1.663,00 kn na 2.328,20 kn.

  Isto tako povećana je  i visina novčanih potpora roditelja:

  • koji ostvaruju drugi dohodak
  • poljoprivrednika,
  • nezaposlenog roditelja i
  • majke izvan sustava rada,

  za vrijeme korištenje prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene jedne godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, a u trajanju do navršene treće godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

  O iznosima svih potpora koje su uvećane Zakonom o izmjenama i dopunama kao i o naknadi plaće za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta pročitate više u tiskanom izdanju.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Obavljanje djelatnosti i zapošljavanje umirovljenika uz isplatu mirovine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Obavljanje djelatnosti i zapošljavanje umirovljenika uz isplatu mirovine

  Ostvarivanjem prava na mirovinu, osiguranik u pravilu izlazi iz sustava rada. Međutim, određenim umirovljenicima se omogućava ostvarivanje dodatnih prihoda uz zadržavanje prava na isplatu mirovine, što je i tema ovoga članka.

  Tako je npr. umirovljenicima koji ostvare starosnu mirovinu omogućeno da rade do polovice radnog vremena a da pritom ostvaruju i pravo na mirovinu. Isto tako je omogućeno svim umirovljenicima, bez obzira jesu li ostvarili pravo na prijevremenu ili starosnu mirovinu, da sklope ugovor o povremenim sezonskim poslovima a da pritom ne gube pravo na mirovinu.

Gospodarstvo

 • Darko Marečić: Novi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Gospodarstvo

  Darko Marečić: Novi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

  Dana 18.5.2017. stupio je na snagu novi Zakon o ograničenju uporabe duhanskih proizvoda. Zakonom se ograničenja i zabrane uporabe duhanskih proizvoda proširuju i na proizvode srodne duhanskim proizvodima (elektroničke cigarete, spremnike za ponovno punjenje i uloške za jednokratnu uporabu i biljne proizvode za pušenje), određuje način označavanja i pakiranja duhanskih i srodnih proizvoda, zabrana prodaje duhanskih i srodnih proizvoda proširuje i na prekograničnu prodaju na daljinu (osim elektroničkih cigareta, spremnika za ponovno punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu) te zabranjuje kupnja duhanskih i srodnih proizvoda putem interneta. U članku pišemo o obvezama (ograničenjima i zabranama) koje ovaj zakon donosi za trgovce, ugostitelje, proizvođače i druge osobe.

 • Domagoj Dodig: Zakon o potrošačkom kreditiranju – pregled - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2017

  Gospodarstvo

  Domagoj Dodig: Zakon o potrošačkom kreditiranju – pregled

  Zakon o potrošačkom kreditiranju uređuje ugovor o potrošačkom kreditu, informacije i prava o ugovoru o kreditu, pristup bazi podataka, nadzor i zaštitu prava potrošača, i to u odnosima u kojima se kao korisnik kredita javlja potrošač (građanin) koji uzima kredit. Zakon propisuje i iznimke na koje se ne primjenjuje, kao i informacije vezane uz ugovor o kreditu, odnosno standardne informacije koje se moraju uključiti u oglašavanje, zatim informacije i pružanje  informacija potrošačima prije sklapanja ugovora o dopuštenom prekoračenju na tekućem računu i za određene posebne ugovore o kreditu, obvezu procjene kreditne sposobnosti potrošača i druga pitanja.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Usluge konfiguracije informatičke opreme na nekretnini u inozemstvu
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: : Isplata plaće i zaostale plaće u jednom mjesecu
 • mr. sc. Ida Dojčić: Dostava podataka o poslovnim prostorima u sustav fiskalizacije
 • Vedran Jelinović: Plaćeni dopust za vrijeme godišnjeg odmora

TEB-ov podsjetnik

 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Dnevnice u inozemstvu
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Mirovinsko osiguranje
 • Zdravstveno osiguranje
 • Otpremnine
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2017.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2017.