Tko podnosi Obrazac PD-IPO za 2018.?

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog razdoblja, dakle u 2018. godini, evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO, povezanim osobama smatraju se osobe iz čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona.

»Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za razdoblje 1.1. - 31.12.2018.« dostavlja se uz Prijavu poreza na dobit za 2018., putem sustava ePorezna.

Sadržaj obrasca PD-IPO propisan je čl. 47.b Pravilnika o porezu na dobit, a sastoji se od četiri dijela:

  • 1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita
  • 2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita
  • 1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga
  • 2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga.

U PD-IPO se, dakle, unose transakcije isporuka dobara i usluga, te primljenih i odobrenih zajmova tijekom 2018. godine, kao i početna stanja s 1.1.2018. Pravilnikom je navedeno (čl. 47.b st. 4.) da ukoliko tijekom poreznog razdoblja kod poreznog obveznika nastanu potraživanja po osnovi danih zajmova ili kredita, odobrenih po istoj kamatnoj stopi, istoj povezanoj osobi, pri čemu ukupan iznos tih potraživanja nastalih u poreznom razdoblju ne prelazi iznos od 150.000,00 kn, takvi zajmovi ili krediti mogu se u Obrascu PD-IPO iskazati u ukupnom iznosu, a ne po pojedinoj transakciji. U tom slučaju se kao datum nastanka obveze ili potraživanja uzima datum nastanka najstarije obveze ili potraživanja, a za sve ostale stavke (osim kamatne stope koja se iskazuje u visini koja je ugovorena) u Obrascu PD-IPO upisuju se zbrojeni iznosi. Navedeni način iskazivanja u Obrascu PD-IPO primjenjuje se na istovjetan način i na obveze po osnovi primljenih kredita ili zajmova od iste povezane osobe.

U Obrazac PD-IPO uključuju se potraživanja odnosno obveze po osnovi isporuka dobara i obavljenih usluga, te potraživanja ili obveze po osnovi zajmova i kredita povezanim osobama.  Kreditne institucije u Obrazac PD-IPO ne unose podatke o transakcijama obavljenim na novčanom tržištu utvrđenom u smislu posebnog propisa o tržištu kapitala, na kojemu se trgovanje odvija prema jednoznačnim pravilima i po načelima nepristranosti i jednakosti svih sudionika bez unaprijed određenoga kupca.

Obrazac PD-IPO sadrži pregled poslovnih događaja između poveznih osoba, neovisno o tome radi li se o rezidentima ili o rezidentima i nerezidentima. Podnositelj PD-IPO obrasca upisuje osnovne podatke o povezanim osobama, fizičkim ili pravnim – rezidentima i nerezidentima, odnosno o tome  gdje je sjedište ili prebivalište povezane osobe, ima li povezana osoba povlašteni porezni status, te koliki je udio povezane osobe u glasačkom pravu ili kapitalu obveznika podnošenja PD-IPO obrasca.

Detaljnije o sastavljanju  Obrasca PD-IPO pročitajte u časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/19 u članku:

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

 

Natrag