Podsjetnik na godišnje financijsko  izvještavanje za 2018.

 

Zakonodavni okvir

Krajem prošle godine - 1. studenoga 2018., stupio je na snagu Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom Računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov. br. 96/18. i 103/18 – ispr.). Njime je  Računski plan za neprofitne organizacije dopunjen s novim računima za iskazivanje EU prijenosa, koji se moraju primijeniti za evidentiranje poslovnih događaja za 2018. (znači i retroaktivno, od 1.1.2018. – 31.12.2018.).

Krajem prošle godine, 21. prosinca 2018., stupio je na snagu i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br.  115/18), kojim je promijenjen Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF, koji se sastavlja za 2018. godinu.

Oba Pravilnika donesena su temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14).

Rok, način predaje i obveznici godišnjih financijskih izvještaja

Sve neprofitne organizacije obvezne su sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu. Vrsta financijskih izvještaja koja se sastavlja ovisi o tome vodi li neprofitna organizacija jednostavno ili dvojno knjigovodstvo.

Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva sastavlja za 2018. godinu:

  • Bilancu na Obrascu: BIL-NPF,
  • Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF i
  • Bilješke.

Neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo sastavlja Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF i Bilješke.

Godišnji financijski izvještaji za razdoblje: 1. siječnja do 31. prosinca 2018. (ne uključujući Bilješke) predaju se Financijskoj agenciji do 1. ožujka 2019.

Fina nakon navedenog roka, tj. nakon 1. ožujka 2019., neće zaprimati financijske izvještaje.

Financijske izvještaje na propisanim obrascima moguće je predati Fini:

  • u elektroničkom obliku s ugrađenim kontrolama, koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva financija (mfin.hr – Neprofitne organizacije – Financijsko izvještavanje – Financijski izvještaji za neprofitne organizacije s ugrađenim kontrolama) i Fine ili
  • putem papirnatih obrazaca.

Uz elektroničku verziju obrasca predaje se i ispis Referentne stranice ovjeren potpisom zakonskog zastupnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom. Zbog pogrešaka koje su moguće pri ručnom unosu podataka iz papirnatih obrazaca u bazu Fine, preporuka je predavati izvještaj u elektroničkom obliku. Elektroničke verzije obrazaca imaju ugrađene matematičke i suštinske kontrole što istodobno olakšavaju i njihovo popunjavanje

Neprofitne organizacije ne predaju financijske izvještaje Državnom uredu za reviziju. Bilješke uz financijske izvještaje ne dostavljaju se Ministarstvu financija, niti Fini, nego se čuvaju u arhivi neprofitne organizacije.

Izjava o neaktivnosti

Neprofitna organizacija koja za prethodnu poslovnu godinu ako tijekom 2018. godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama iskazane podatke o imovini i obvezama, za 2018. godinu sastavlja Izjavu o neaktivnosti na Obrascu: IZJAVA-NPF.

Izjavu potpisuje zakonski zastupnik i predaje se Ministarstvu financija do 1. ožujka 2019.

Izjava u elektroničkom obliku dostupna je na internetskoj stranici Ministarstva financija. Potrebno ju je otisnuti (isprintati) na papir i dostaviti na adresu: Ministarstvo financija, Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

Izvještaj o potrošnji sredstava doznačenih neprofitnoj organizaciji

Neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su nadležnom tijelu državne uprave, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno drugom nadležnom tijelu javne vlasti dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Sve neprofitne organizacije bez obzira vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo obveznici su sastavljanja tog izvještaja.

Upute nadležnih institucija

Ovdje možete preuzeti  Uputu Ministarstva financija za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

Ovdje možete preuzeti  Obavijest sudionicima političkih aktivnosti (Obavijest Državnog ureda za reviziju).

 

Detaljno o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija možete pročitati u TEB-ovom časopisu FIP - "Financije, pravo i porezi" br. 2/19 (rubrika Neprofitne organizacije):

 

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati!

Natrag