Osobe za nepravilnosti u javnom sektoru

S obzirom na donošenje novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti i novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, česti upiti proračunskih korisnika jesu tko treba imati osobu imenovanu za nepravilnosti, s obzirom na odredbe tih propisa.

Novim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 111/18), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., određuju se pravila kojima se ograničava visina rashoda i manjka općeg proračuna i javnog duga, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. Ovim propisom ne uređuje se pitanje imenovanja osobe za prijavu nepravilnosti. 

O navedenome možete detaljnije pročitati u članku Ivane Jakir-Bajo "Donesen je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti" objavljenom u našem časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/19.

Novim zakonom - Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. nov., br. 17/19), koji će stupiti na snagu 1. srpnja 2019., uređuje se prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Ovim Zakonom (čl. 17. st. 2.) propisana je obveza poslodavca (tijela javne vlasti te fizička ili pravna osoba prema zakonu kojim se uređuju radni odnosi i fizička ili pravna osoba kod koje prijavitelj nepravilnosti obavlja poslove) da imenuje povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. To imenovanje treba biti na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca, ali poslodavac mora imenovati povjerljivu osobu i kada 20% radnika nije donijelo odluku o prijedlogu povjerljive osobe. Nadalje, Zakonom je propisano da je poslodavac dužan općim aktom urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe. O primjeni ovoga Zakona pisat ćemo detaljnije u nekom od sljedećih brojeva našeg časopisa.

Treba istaknuti da je pojam osobe zadužene za nepravilnosti definiran Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 78/15); to je osoba koja je zadužena zaprimati obavijesti o nepravilnostima, pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sastavljati izvješća o nepravilnostima te obavljati ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona. Prema tome Zakonu, propisano je da će odgovorna osoba institucije imenovati osobu za nepravilnosti te da će Ministar financija pravilnikom propisati kriterije za imenovanje osobe za nepravilnosti, obveze i način postupanja osobe za nepravilnosti, način i rokove izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna JLP(R)S-a, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a, sredstvima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S-a i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više JLP(R)S-a. Pravilnik još uvijek nije donesen, međutim u prijelaznim i završnim odredbama navedenoga Zakona propisano je da osobe za nepravilnosti u ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije te JLP(R)S-ima koje su imenovane na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 141/06) nastavljaju obavljati poslove sukladno odredbama ovoga Zakona te ih odgovorna osoba institucije nije dužna ponovno imenovati sukladno odredbama ovoga Zakona.

Temeljem navedenoga Zakona iz 2006. godine, donesen je (i još je uvijek na snazi) Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Nar. nov., br. 70/12). Obveznici primjene toga Naputka jesu proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i sami JLP(R)S-i.

Sukladno Naputku, osobu zaduženu za nepravilnosti do sada su već morali imenovati čelnici nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije proračuna te čelnici JLP(R)S-a. S druge strane, prema tome Naputku, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a (agencije, centri, škole, vrtići, fakulteti, instituti, ustanove u zdravstvu, javne vatrogasne postrojbe, nacionalni parkovi i dr.) nemaju (nisu imali) obvezu imenovanja osobe zadužene za nepravilnosti, ali su o prijavljenim/uočenim nepravilnostima dužni izvještavati osobu zaduženu za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu odnosno nadležnoj JLP(R)S. Zato je važno da ministarstva, županije, gradovi i općine obavijeste proračunske i izvanproračunske korisnike iz svoje nadležnosti o tome tko je imenovana osoba zadužena za nepravilnosti.

Na kraju treba napomenuti da je u proceduri izrada i donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, koja uključuje i postupanja vezana za osobe za nepravilnosti.

 

Natrag