arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2019

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Svi griješe (ali ja ne)

Aktualno

 • Ivana Ravlić Ivanović: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu – novosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Aktualno

  Ivana Ravlić Ivanović: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu – novosti

  Poslovanje poduzetnika uređeno je brojnim zakonima i podzakonskim aktima u RH. S obzirom da je RH država članica EU, na naš računovodstveni sustav uvelike utječe pravna stečevina odnosno uredbe i direktive koje se donose na razini EU. U kontekstu računovodstva i financijskog izvještavanja ključnu ulogu u RH ima ZOR koji uređuje problematiku financijskog izvještavanja i druga računovodstvena pitanja. U članku se daje prikaz najvažnijih novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, a od kojih se ističe mogućnost pretvaranja knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis te ukidanje uvođenja tzv. licenciranja računovođa.

  U tom smislu posao koji obavljaju računovođe je izrazito bitan, a zahtjevi koji se stavljaju pred računovođe su veliki. Bitno je ukazati na važnost kvalitete financijskih izvještaja koja često računovođama nije u središtu pozornosti zbog brojnih zahtjeva koje je potrebno ispuniti prema Poreznoj upravi, ne umanjujući važnost takvih zahtjeva.

  Fina je od početka 2017. dobila javnu ovlast i postala ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv onog poduzetnika i odgovorne osobe koji ne predaju financijske izvještaje sukladno ZOR-u.

  Slijedom svega navedenoga, financijsko izvještavanje, njegova pouzdanost i usporedivost, uključujući i kvalitetu zakonske revizije očekuje se kako će biti u fokusu u narednom razdoblju, kako na razini EU tako i u RH.

 • Vedran Jelinović: Primanja radnika izuzeta od ovrhe u 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Primanja radnika izuzeta od ovrhe u 2019.

  Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr. plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. iznosila je 6.237,00 kn (Nar. nov., br. 98/18). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate novčanih tražbina u 2019. godini. 

  Do kojih iznosa se smije ovršiti plaća, kako postupiti u slučaju otvaranja zaštićenog računa, koja se sve primanja mogu uplatiti na taj račun, što kad osoba ostvaruje samo drugi dohodak i druge aktualnosti u ovrsi, teme su o kojima piše autor u ovome članku.

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Ana Zorić: Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Aktualno

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Ana Zorić: Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019.

  Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu, te Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2019. godinu doneseni su 3. prosinca 2018., objavljeni su u Nar. nov., br. 113/18, a stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine. Zakonom o izvršavanju državnog proračuna uređuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna RH i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava i druga pitanja vezana za izvršavanje proračuna.

   

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Ana Zorić: Donesen je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Aktualno

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Ana Zorić: Donesen je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti

  Nakon što je Hrvatski sabor 28. rujna 2018. zaključkom prihvatio Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti, na 10. sjednici 3. prosinca 2018., donesen je Zakon o fiskalnoj odgovornosti, koji je objavljen u Nar. nov., br. 111/18. Nakon što je prvi Zakon o fiskalnoj odgovornosti donesen 2010. godine, koji je jednom mijenjan, 2014., novim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti hrvatski zakonodavni okvir će se u cijelosti uskladiti s europskim zakonodavstvom, kojim je uređen proračunski okvir država članica te će se dodatno pojasniti i način davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao i druga pitanja oko kojih je bilo nedoumica u praksi.

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2018. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2018. godinu

  U tabličnom prikazu, navode se rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije nadležnim institucijama. Također, navode se i izvješća te rokovi predočavanja istih prema Zakonu o trgovačkim društvima.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2018.

  Poduzetnici su dužni za svaku poslovnu godinu sastaviti godišnje financijske i druge izvještaje u skladu s važećim propisima i predočiti ih nadležnim tijelima i institucijama. Kako se propisi koji uređuju financijsko izvještavanje u 2018. godini nisu značajnije mijenjali, godišnji financijski izvještaji za 2018. sastavljaju se u istom opsegu i na isti način kao i za prethodnu 2017. godinu. Pritom upozoravamo da je Hrvatski sabor 14.12.2018. donio izmjene i dopune Zakona o računovodstvu koje uglavnom ne utječu na financijsko izvještavanje i o kojima pišemo u posebnom članku u ovom broju FIP-a. Potanje o obveznicima, vrstama, rokovima, načinu sastavljanja te revizijifinancijskih i drugih poslovnih izvješća, kao i njihovoj javnoj objavi i predočavanju skupštini, te odgovornostima i nadzoru, pročitajte u članku.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2018.

  Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima. O pripremama za izradu financijskih izvještaja potanje smo pisali u FIP-u br. 12/18. U ovom članku obrazlažemo redoslijed i vrste radnji pri sastavljanju financijskih izvještaja, te postupke pri
  njihovom utvrđivanju.

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2018.

  Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Dužni su ga sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Sastavlja se na za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Račun dobiti i gubitka sastavlja se na hrvatskom jeziku i u kunama. Kod sastavljanja računa dobiti i gubitka treba voditi računa o temeljnom načelu sučeljavanja prihoda i rashoda.

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2018.

  Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Dužni su ju sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Bilanca se sastavlja za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Bilanca se sastavlja na hrvatskom jeziku i u kunama.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2018.

  Obveznici primjene MSFI-a stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u računu dobiti i gubitka izvještavaju u okviru (ostale) sveobuhvatne dobiti sukladno zahtjevima MRS-a 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja, te prema strukturi i sadržaju propisanog izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Neki od primjera takvih stavaka su revalorizacijski viškovi dugotrajne imovine, dobici ili gubici koji nastaju preračunavanjem financijskih izvještaja inozemnog poslovanja te dobici ili gubici nastali ponovnim mjerenjem financijske imovine raspoložive za prodaju. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti propisan Pravilnikom dio je standardne dokumentacije (obrazac GFI-POD) koju su obveznici MSFI-a dužni u propisanim rokovima dostaviti Fini za potrebe javne objave godišnjih financijskih izvještaja. Uz standardnu dokumentaciju, obveznici MSFI-a, dužni su za potrebe javne objave Fini dostaviti i nestandardnu dokumentaciju odnosno, u okviru godišnjih financijskih izvještaja, prezentirati stavke ostale sveobuhvatne dobiti prema zahtjevima MSFI-a.

 • Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Konačni obračun članarina, renti i doprinosa za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Financije i računovodstvo

  Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Konačni obračun članarina, renti i doprinosa za 2018.

  Pravne i fizičke osobe koje obavljaju propisanu gospodarsku djelatnost obvezne su plaćati i članarinu turističkoj zajednici, spomeničku rentu i druge doprinose uz plaćanje poreza na dobit ili dohodak. Konačnu obvezu za neke od navedenih naknada za 2018. poduzetnici utvrđuju putem propisanih obrazaca, a iste podnose uz godišnju prijavu poreza na dobit (obrazac PD) odnosno dohodak (obrazac DOH). Autori u članku podsjećaju na najvažnije odredbe propisa kojima je uređena obveza obračunavanja i plaćanja naprijed navedenih naknada.    

 • mr. sc. Vlado Đurašin: Smanjuje se broj obveznika naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Vlado Đurašin: Smanjuje se broj obveznika naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

  Sukladno novom Zakonu o šumama, za 2019. obveznici naknade za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 3.000.000,00 kn, u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, tromjesečno i u roku osam dana od  konačnog obračuna.  U ime Ministarstva poljoprivrede, poslove obračuna i naplate naknade za korištenje OKFŠ-a obavljati će Financijska agencija.

  Obveznici naknade za OKFŠ će u Finu dostavljati obrasce OKFŠ prvi puta početkom 2020. godine, za razdoblje 1.1. – 31.12.2019. godine.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: MSFI 15 – Raspodjela cijene transakcije na obveze izvršenja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: MSFI 15 – Raspodjela cijene transakcije na obveze izvršenja

  Sažetak: Cijena transakcije predstavlja iznos naknade na koju subjekt očekuje da će imati pravo u zamjenu za prijenos obećane robe ili usluga na kupca, a potrebno ju je raspodijeliti na svaku obvezu izvršenja (ili različitu robu ili uslugu), u skladu s odredbama MSFI-a 15 – Prihodi od ugovora s kupcima.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Novosti u primjeni stopa PDV-a od 1.1.2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Novosti u primjeni stopa PDV-a od 1.1.2019.

  Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 106/18) provedene su određene izmjene na području oporezivanja PDV-om, s početkom primjene od 1. siječnja 2019., odnosno od 1. siječnja 2020. Jedna od važnijih izmjena je proširenje primjene sniženih stopa PDV-a, tj. od 1.1.2019. stope od 5% i 13% primjenjuju se na određena dobra i usluge koja su do 31.12.2018. bila oporeziva po 25%. Obzirom da je za određena dobra i usluge došlo do promjena u oporezivanju od 1.1.2019., u svrhu primjene odgovarajuće stope PDV-a potrebno je voditi računa o trenutku nastanka porezne obveze. Propisi o PDV-u nalažu da su s danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a porezni obveznici dužni popisati zalihe dobara za koja se mijenja stopa PDV-a. Obveznici PDV-a, koji imaju zalihe dobara za koje se mijenja porezna stopa, imaju obvezu obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim porezom po novim poreznim stopama.

 • Željka Marinović: Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića

  Kategorija alkohola i alkoholnih pića obuhvaća sljedeće predmete oporezivanja: ê pivo ê vino ê ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina ê međuproizvode ê etilni alkohol. Pri utvrđivanju trošarinskog statusa vrste alkohola i alkoholnih pića, bitna su tri kriterija: - u koju se tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature (KN) proizvod razvrstava, - koliki je volumni udio stvarnoga alkohola u tim proizvodima, - način ili postupak na koji je dobiven alkohol. Autorica u članku kroz primjere potanje piše o oporezivanju i obračunu trošarine na alkohol i alkoholna pića koji su Zakonom o trošarinama propisani kao jedna od tri kategorije harmoniziranih trošarinskih proizvoda.

 • mr. sc. Lidija Karačić: Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Lidija Karačić: Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

  Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16 i 106/18) obuhvaćene su odredbe Direktiva Europske unije, koje se odnose na administrativnu suradnju između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, te između RH i jurisdikcija izvan EU-a.  Aktualne zakonske izmjene i dopune donesene su u skladu s preporukom Europske komisije i preporukama Globalnog foruma (OECD). Prema preporuci Komisije bilo je potrebno propis uskladiti s Direktivom Vijeća 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija o financijskim računima u dijelu kojim se jasno propisuje odredba glede dostave obavijesti fizičkim osobama o kojima se izvješćuje, ako je došlo do povrede sigurnosti njihovih podataka u skladu s pravnim okvirom kojim se propisuje zaštita osobnih podataka.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2018. i druga knjiženja na kraju godine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2018. i druga knjiženja na kraju godine

  U ovome tekstu podsjeća se na uobičajena propisana knjiženja na kraju godine te se pojašnjava raspodjela rezultata ostvarenog u 2018. u 2019. godini, pozivajući se na odredbe Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Nakon što se u poslovnim knjigama za 2018. evidentiraju svi poslovni događaji, transakcije i obračuni, obavlja se računovodstveni postupak utvrđivanja rezultata i zaključivanje poslovnih knjiga. Sučeljavaju se prihodi i rashodi iz pojedinih aktivnosti (preko podskupine 921 prijenos na 922), provodi se obvezno umanjenje rezultata poslovanja i uvećanje rezultata od nefinancijske imovine (za iznose kapitalnih prihoda poslovanja koji su utrošeni za financiranje nefinancijske imovine), te ostale obvezne korekcije iz čl. 82. Pravilnika o računovodstvu. Za raspodjelu viška odnosno manjka prihoda iz 2018. u 2019. godini, potrebna je odluka. Manjkovi iz 2018. moraju se pokriti, a viškovi prihoda iz 2018. raspodjeljuju se u 2019. godini.

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2018. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2018. godinu

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu sastavljat će i predavati prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu čije zadnje izmjene su objavljene u Nar. nov., br. 112/18. Ovim izmjenama ne mijenjaju se obrasci financijskih izvještaja za 2018. na kojima se sastavljaju Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Izvještaj o obvezama. Ono što se mijenja i primjenjuje već kod sastavljanja financijskih izvještaja za 2018. jest sadržaj Bilješki i to za sve obveznike financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu.

  Za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) rok predaje godišnjih financijskih izvještaja je 31. siječnja 2019., za JLP(R)S-e i izvanproračunske korisnike 15. veljače 2019., a za konsolidirane financijske izvještaje 28. veljače 2019.

  Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. bit će objavljena početkom 2019.

Neprofitne organizacije

 • Hajdica Filipčić: Dopuna Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu i izmjene u izvještavanju – ispravak teksta iz FIP-a br. 12/2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Neprofitne organizacije

  Hajdica Filipčić: Dopuna Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu i izmjene u izvještavanju – ispravak teksta iz FIP-a br. 12/2018.

  U prošlom broju FIP-a, autorica je pisala o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 96/18 i 103/18-ispr.) i najavila izmjene u financijskom izvještavanju. Bilo je istaknuto da se navedene promjene neće primjenjivati na knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja za 2018., te financijsko izvještavanje za 2018., međutim hoće. Navedeno se pojašnjava u ovome tekstu. Nakon dopune Računskog plana novim odjeljcima, Ministarstvo financija je pristupilo izradi  Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija odnosno dopuni Obrasca: PR-RAS-NPF novim odjeljcima Računskog plana, a navedeni je Pravilnik donesen 12. prosinca 2018., objavljen u Nar. nov., br. 115/18, stupio je na snagu 21.12.2018. te se primjenjuje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu.

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

  Kako bi neprofitne organizacije pravodobno sastavile kvalitetne godišnje financijske izvještaje, trebaju obaviti određene pripremne radnje. To je između ostaloga i obvezan godišnji popis imovine i obveza, prema kojem se usklađuju knjigovodstvena stanja. O popisu je pisano u prošlom broju TEB-ovog časopisa (FIP-u br. 12/2018), a u ovome članku autor pojašnjava ostale pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja te daje primjere zaključnih knjiženja. Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja možemo podijeliti prema redoslijedu obavljanja poslova na: ▪  provjeravanje knjiženja u poslovnim knjigama i pomoćnim evidencijama, ▪ imenovanje popisnih povjerenstava od strane zakonskog predstavnika neprofitne organizacije te obavljanje svih pripremnih radnji da popis bude pravodoban i kvalitetan, ▪  obavljanje popisa imovine i obveza s stanjem na dan 31.12. izvještajnog razdoblja, ▪  sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu, ▪  donošenje odluke o obavljenom popisu od strane zakonskog predstavnika neprofitne organizacije, te ▪  evidentiranje popisnih razlika i ostale radnje.

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu

  Udruga i druga neprofitna organizacija, proračunski korisnik ili druga osoba iz čl. 2. st. 7. Zakona o PD-u koja po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti (pod uvjetom da joj to nije jedina djelatnost) nije ostvarila prihode u iznosu većem od propisanog iznosa za ulazak u sustav PDV-a (pod uvjetom da ti prihodi nisu viši od 50% ukupnih prihoda), može do 15. siječnja nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu. Neprofitna organizacija ili drugI porezni obveznik kojem je rješenjem Porezne uprave utvrđeno plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu dužna je voditi Evidenciju o prihodima po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti i do 15. siječnja sljedeće godine za tekuću godinu predati Obrazac PD-PO.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.: Zajedničko utvrđivanje dohotka i podnošenje Obrasca DOH-Z za 2018. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.: Zajedničko utvrđivanje dohotka i podnošenje Obrasca DOH-Z za 2018. godinu

  Dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrtničku djelatnost, pri čemu su međusobni odnosi između supoduzetnika uređeni pisanim ugovorom.

  Zajednički ostvaren dohodak izravno se ne oporezuje porezom na dohodak, već se u odgovarajućem iznosu raspoređuje/dijeli na pojedine supoduzetnike, prema prethodno zaključenom ugovoru ili na jednake dijelove, ako ugovor nije zaključen. Prijavu o zajednički utvrđenom dohotku sastavlja nositelj zajedničke djelatnosti, koji je istu obvezan dostaviti ispostavi Porezne upravi , prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu na Obrascu DOH-Z,  i to za 2018. godinu najkasnije do kraja siječnja 2019. godine.

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić, Matija Kikelj: Minimalna plaća - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Plaće i naknade plaća

  Dražen Opalić, Matija Kikelj: Minimalna plaća

  Novim Zakonom o minimalnoj plaći ukida se umanjenje osnovice za obračun doprinosa na osnovicu za 50%, prema plaćama radnika koje su, prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorene u visini iznosa minimalne plaće, ali postupno.

  Oni poslodavci koji su tijekom 2018. godine koristili ovo umanjenje, mogu nastavno koristiti tu olakšicu tijekom 2019. godine,  te  25% umanjenja (osnovica za obračun doprinosa biti će 75% plaće) tijekom 2020. godine. Navedeno znači da će se umanjene moći koristiti samo za one radnike za koje su se u 2018. obračun doprinosa iskazivao pod oznakom primatelja u  Obrascu JOPPD 0009.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun poreza i doprinosa iz plaća u 2019. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun poreza i doprinosa iz plaća u 2019. godini

  Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, objavljenima u Nar. nov., br. 106/18, predujam poreza na dohodak pri isplati plaća u 2019. obračunavat će se primjenom istih stopa kao i u 2018., ali uz nove porezne osnovice, a što se tiče doprinosa – kao doprinos na plaću obračunavat će se samo doprinos za zdravstveno osiguranje i to po povećanoj stopi od 16,5%. Doprinos za zaštitu zdravlja te za zapošljavanje se ukidaju od 1.1.2019.

  Pri isplati plaće za mjesec prosinac u 2019. valja voditi računa o tome da se primjenjuju stope doprinosa koje su se primjenjivale u 2018., a pri obračunu predujma poreza na dohodak – novi porezni razredi (24% do 30.000,00 kn, a iznad toga – 36%).

   

 • Sandra Pezo: Obračun plaće nerezidenta - pograničnog radnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Obračun plaće nerezidenta - pograničnog radnika

  U pograničnim područjima tuzemni poslodavci često zapošljavaju radnike rezidente susjednih nam zemalja (npr. Slovenije, BiH, Mađarske, itd.) pa se postavlja pitanje kako oni trebaju obračunati doprinose i porez na dohodak pri isplati plaće tim radnicima te da li su pritom obvezni uvažavati odredbe međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kao i odredbe međunarodnih propisa o socijalnom osiguranju. Autorica u članku potanje piše o obračunavanju javnih davanja prilikom isplate plaće pograničnom radniku (dnevnom migrantu) od strane hrvatskog poslodavca i pravilima o kojima treba voditi računa te načinu na koji treba izvijestiti o toj isplati u obrascu JOPPD.

Poslovanje s inozemstvom

 • Tamara Babić: Intrastat izvještavanje u 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Poslovanje s inozemstvom

  Tamara Babić: Intrastat izvještavanje u 2019.

  Statistika robne razmjene Republike Hrvatske (RH) s drugim državama članicama Europske unije (EU) je dinamičan i fluktuirajući sustav koji odražava gospodarska kretanja i promjene u nacionalnoj trgovinskoj politici. Metodologija službene statistike usklađena je sa smjernicama europskog statističkog sustava, koje se na godišnjoj razini mijenjaju i nadograđuju u cilju smanjenja opterećenja gospodarskih subjekata uz istovremeno održavanje kvalitete statističkih podataka na visokoj razini. Izvještajne jedinice su svi poslovni subjekti (rezidenti i nerezidenti) koji su istovremeno obveznici PDV-a u RH i posjeduju PDV ID broj, obavljaju robnu razmjenu s državama članicama EU, pri čemu ostvarena godišnja vrijednost njihove robne razmjene prelazi vrijednost godišnjeg praga uključivanja u Intrastat. 2019. godina za obveznike Intrastat izvještavanja donosi metodološku specifičnost u deklariranju investicija prema ugovoru „ključ u ruke“, nove šifre Kombinirane nomenklature te nove pragove uključivanja, a o čemu autorica potanje piše u tekstu članka.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Zaštita radnika privremeno ili trajno nesposobnih za rad - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Zaštita radnika privremeno ili trajno nesposobnih za rad

  Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku: ZR) propisana je zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad. Ta zaštita se odnosi na zabranu otkazivanja u slučaju privremene nesposobnosti uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, zabranu štetnog utjecaja na napredovanje ili ostvarenje drugih prava kao i pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove.

  Radnik je privremeno ili trajno nesposoban za rad ako nije u mogućnosti izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Uzrok zbog koga radnik nije u mogućnosti izvršavati svoju obvezu može biti privremen ili trajan. Prema propisima o zdravstvenom osiguranju radnik je privremeno nesposoban za rad kada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti spriječen izvršavati ugovorom o radu preuzetu obvezu.

  Ako zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju kod radnika dođe do smanjenja radne sposobnosti, koje se ne može otkloniti liječenjem, u tom slučaju se više ne radi o privremenoj nesposobnosti za rad već o trajnom stanju i trajnoj nesposobnosti za rad.

  Ako je radnik privremeno ili trajno nesposobni za rad ZR-om  su propisana prava i obveze tog radnika među kojima je i obveza radnika da obavijesti poslodavca o toj privremenoj nesposobnosti za rad. Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad propisana je  čl. 37. ZR-a i radnik je dužan, što je moguće prije, obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana dužan mu je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom trajanju.

  U slučaju privremene nesposobnosti uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću poslodavac ima zabranu otkazivanja ugovora o radu. U ovom slučaju radi se o apsolutnoj zabrani otkazivanja ugovora o radu koja se odnosi i na redovan i izvanredan otkaz ugovora o radu.

  Radi zaštite radnika koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, čl. 38. ZR-a je propisano da poslodavac ne može otkazati ugovor o radu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a ugovor o radu ne može otkazati radi poslovno ili osobno uvjetovani razloga kao niti zbog skrivljenog ponašanja radnika.

  O zaštiti radnika privremeno ili trajno nesposoban za rad pročitajte opširnije u našem tiskanom izdanju.

Javna nabava

 • Zoran Vuić: Nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Javna nabava

  Zoran Vuić: Nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi

  Zakon o javnoj nabavi omogućuje naručitelju isključiti iz postupka javne nabave gospodarske subjekte koji su pokazali značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija. Da bi naručitelj primijenio ovu osnovu za isključenje mora tako naznačiti u dokumentaciji o nabavi, a razdoblje isključenja može se odnositi samo na određeno vrijeme računajući od dotičnog događaja. Unatoč postojanju ove osnove, gospodarski subjekt u tom postupku može dokazivati da je poduzeo odgovarajuće mjere pouzdanosti, koje je naručitelj onda dužan ocijeniti. O navedenoj temi uz primjere iz prakse Državne komisije piše autor u ovome članku.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

  Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 115/18) uređuju se: radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, utvrđivanje/ukidanje radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, staž osiguranja s povećanim trajanjem osiguranika – osoba s invaliditetom, snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu, postupak i vođenje evidencija o radnim mjestima i zanimanjima, odnosno osiguranicima kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i dr.

  U odnosu na dosadašnji Zakon, staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem ukida se na 43 radna mjesta, a na određenim radnim mjestima smanjen je stupanj povećanja.

  Propisano je da se staž osiguranja s povećanim trajanjem računa osiguranicima ako su zaposleni s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom, koje se prema Zakonu o radu  i kolektivnom ugovoru smatra kao zaposlenje s punim radnim vremenom. Osiguraniku – osobi s invaliditetom računa se staž osiguranja s povećanim trajanjem i po osnovi zaposlenja s nepunim radnim vremenom na način da se rad s nepunim radnim vremenom preračuna u staž za puno radno vrijeme i staž osiguranja s povećanim trajanjem utvrdi prema ostvarenom stažu osiguranja svedenom na puno radno vrijeme.

Obvezno pravo

 • Antonio Marečić: Zastara u građanskom pravu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2019

  Obvezno pravo

  Antonio Marečić: Zastara u građanskom pravu

  Zastara  je institut Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov. br. 35/05 – 29/18; u nastavku: ZOO) osnovom koga dužnik može uskratiti ispunjenje svoje obveze vjerovniku zbog proteka vremena od trenutka dospjelosti do trenutka određenog zakonom. Nastupom zastare ne prestaje obveza već samo pravo zahtijevati ispunjenja obveze i obveza postaje neutuživa te prestaje pravo zahtijevati ispunjenje i prema glavnom dužniku i prema jamcu.

        Zastara nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje obveze. Člankom 225. ZOO-a je propisan opći zastarni rok prema kome tražbine zastarijevaju za pet godina ako zakonom nije određen neki drugi rok zastare. Zastara počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano (čl. 215. st. 1. ZOO-a), a nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremena, s time da se u vrijeme zastare računa i vrijeme koje je proteklo u korist dužnikova prednika.

        Pod pojmom zastoja zastare treba razumjeti okolnosti koje sprječavaju zastaru ili u početku njezina nastupa ili u njezinu tijeku, zbog čega zastara ili ne može ni početi teći odnosno ako je tekla, prestaje teći sve dok zapreka traje.

        Prekid zastare nastaje kad još prije završetka zastare dođe do pravog učinka propisanog u zakonu, čemu je posljedica da se vrijeme zastare koje je proteklo do prekida više ne računa u zastaru, nego zastara nakon prekida počinje ponovno teći u cijelom trajanju roka određenog za zastaru nekog zahtjeva.

        Na zastaru sud ne pazi po službenoj dužnosti već se dužnik mora na nju pozvati.

        Opširnije o institutu zastare kako ga uređuje ZOO, uz osvrt na primjenu tog instituta u praksi te nedoumice koje se pri tome javljaju pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Odbitak pretporeza i priznavanje troškova cestarine
 • Domagoj Zaloker: Odbitak pretporeza i priznavanje troškova cestarine
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Zapošljavanje umirovljenika
 • Ljubica Đukanović: Osnovica za određivanje otpremnine
 • Nikolina Bičanić: Rent a car na službenom putu

TEB-ov podsjetnik