Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini

U Narodnim novinama br. 118/18 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba. Nova je Odluka stupila na snagu 31.12.2018.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2019. godinu iznosi 3,96%.

Poreznim su propisima utvrđeni posebni kriteriji kada trgovačka društva, koja nisu banka ili druga financijska institucija, međusobno odobravaju ili primaju pozajmice. Porezni tretman ovih transakcija prvenstveno ovisi o poreznom statusu osobe zajmoprimca i zajmodavca. Osim njihovog poreznog statusa, važna je i činjenica jesu li zajmodavac i zajmoprimac rezidenti ili nerezidenti, te radi li se o povezanim ili nepovezanim osobama. Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva (čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit).

1. Kamate između poduzetnika prema poreznim propisima

Zakonom o porezu na dobit propisana je visina kamata kao porezno dopustivog rashoda tuzemnog društva, obveznika poreza na dobit, u slučaju kada dobiva zajam od inozemnog matičnog društva, te visina kamata kao minimalnog prihoda (u svrhe oporezivanja) u slučaju kada tuzemno društvo odobrava pozajmicu inozemnom povezanom društvu. Navedeno se primjenjuje i u odnosima povezanih društava rezidenata, ukoliko jedno od društava ima povlašteni porezni status.  

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata:

U odnosima povezanih društava rezidenata primjenjuje se načelo nepristrane transakcije, po kojem se kod kamata na primljene zajmove u slučaju povezanih osoba priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (tržišne kamate). Dakle, kod pozajmica koje se odobravaju između domaćih trgovačkih društava (koja su rezidenti RH), porezni propis nalaže slijedeće:

  • trgovačka društva rezidenti su nepovezane osobe - primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezidenti su povezane osobe - primjenjuje se:
    • tržišna kamata ili
    • propisana stopa (3,96%), ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope (temeljem korištenja određenih poreznih olakšica) ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja (čl. 13. Zakona o porezu na dobit).

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata i nerezidenata:

Kod pozajmica koje se odobravaju između trgovačkih društava koja se smatraju međusobno povezanim osobama, a jedan od njih ima status rezidenta RH a drugi status nerezidenta, primjenjuje se sljedeće:

  • trgovačka društva rezident i nerezident su nepovezane osobe - primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezident i nerezident su povezane osobe - primjenjuje se propisana kamatna stopa za tu godinu, odnosno 3,96% za 2019. (čl. 14. Zakona o porezu na dobit).

Treba napomenuti kako je Zakonom o porezu na dobit dana mogućnost da porezni obveznik može sam utvrđivati kamatu, prema uvjetima i na način propisan čl. 13. Zakona, primjenom odgovarajuće metode transfernih cijena, pod uvjetom da taj način primjenjuje na sve ugovore (čl. 14. st. 4. Zakona).

2. Kamatna stopa na nepravovremeno plaćene poreze i druga javna davanja

Opći porezni zakon propisuje (čl. 130.) da se na iznos manje ili više plaćenog poreza obračunavaju i plaćaju kamate u skladu s posebnim propisom. Sukladno čl. 29. Zakona o obveznim odnosima (ZOO), stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena. Hrvatska narodna banka  je 2. siječnja 2019. (Nar. nov., br. 1/19) objavila „Prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima“ za referentno razdoblje od 1. svibnja 2018. do 31. listopada 2018. i ista iznosi 3,54%. Sukladno tome, nova kamatna stopa na nepravovremeno plaćene poreze i druga javna davanja  o kojima Porezna uprava vodi evidenciju iznosi 6,54%, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. Ista se kamatna stopa  primjenjuje i na više plaćene javne prihode.

U slučaju neplaćanja poreza i ostalih javnih prihoda u propisanom roku, od 1.1.2019. na utvrđenu a neplaćenu poreznu obvezu obračunavaju se kamate po stopi od 6,54% godišnje.

Imate li dodatnih pitanja?

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Znate li gdje možete pronaći sve ažurirane porezne propise i sva relevantna mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave?

 

 

 

 

Natrag