Evidencija o primljenim računima - što se šalje u Poreznu upravu?

Od 1. siječnja 2019. obveznici PDV-a podnose uz PDV obrazac i posebnu evidenciju o primljenim računima (Obrazac U-RA), do 20. u mjesecu putem sustava ePorezna.

Sukladno posljednjim izmjenama Zakona o PDV-u, za razdoblja oporezivanja od 1. siječnja 2019. porezni obveznici uz Prijavu poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) elektroničkim putem podnose i posebnu evidenciju o primljenim računima - Knjigu primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA). Iznimno, posebnu evidenciju o primljenim računima ne podnosi porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području RH, te mali porezni obveznik koji nije upisan u registar obveznika PDV-a i nema pravo na odbitak pretporeza.

Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja 2019. uz prijavu PDV-a obvezno podnosi i posebnu evidenciju o primljenim računima i to elektroničkim putem do 20. dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja, koje može biti mjesečno ili tromjesečno, nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Posebna evidencija o primljenim računima sadrži podatke iz čl. 165. Pravilnika o PDV-u, odnosno podatke iz Knjige primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA).

Posebna evidencija o primljenim računima (Knjiga U-RA) mora se podnijeti u istom roku kao i prijava PDV-a (Obrazac PDV), odnosno do 20. dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja, te se svaka podnosi pojedinačno elektroničkim putem.

U Knjigu primljenih računa upisuju se računi izdani od tuzemnih poreznih obveznika, uključujući i račune za plaćene predujmove, te podaci o naknadnim ispravcima pretporeza. U Knjigu U-RA upisuju se podaci o porezno značajnim stavkama računa, pa ako su u primljenom računu sadržane i prolazne stavke koje ne čine sastavni dio naknade za obavljenu isporuku odnosno poreznu osnovicu, tada se taj dio računa ne iskazuje u stupcima 6, 7, 8, 9 i 10 Knjige U-RA, ali se za iznose prolaznih stavki sadržanih u ulaznom računu može u Knjizi U-RA dodati nove stupce u kojima će ih porezni obveznik evidentirati. Međutim, podaci iz dodatnih stupaca se ne dostavljaju u Poreznu upravu.

Posebna evidencija o primljenim računima (Knjiga U-RA), koja se dostavlja putem sustava ePorezna, treba sadržavati podatke iskazane na br. III.1., III.2. i III.3. PDV obrasca.

Prema tumačenju Porezne uprave, ako porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u PDV obrascu nije iskazao pretporez pod točkama III.1., III.2. i III.3., smatra se da je za to razdoblje oporezivanja posebna evidencija o primljenim računima podnesena, jer ista ne sadrži račune koje porezni obveznik može koristiti za odbitak pretporeza.

Dakle, u Knjizi U-RA koja se dostavlja u Poreznu upravu sadržani su podaci o ulaznim računima na kojima je iskazan PDV (po stopi od 5%, 13% ili 25%) i po kojima je porezni obveznik odbio pretporez u cijelosti ili djelomično (npr. računi koji se odnose na osobne automobile) ili PDV nije odbijen uopće (npr. računi za reprezentaciju). Obveznici PDV-a koji primjenjuju podjelu pretporeza (pro rata), u Knjizi U-RA evidentiraju pretporez koji se može odbiti (iskazan u PDV obrascu pod III.) i pretporez koji se ne može odbiti. Poduzetnici koji plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama imaju pravo na pretporez u trenutku kada plate ulazni račun, što znači da u Knjizi U-RA i slijedom toga u PDV obrascu određenog mjeseca/tromjesečja u 2019. godini, mogu biti iskazani podaci o računima i PDV-u po tim računima iz ranijih godina (obračunat po stopama od 10%, 22% ili 23%.) Najstariji datum računa koji se može unijeti u 2019. godini je 1.1.2013.

Treba napomenuti kako je Pravilnikom o PDV-u propisano (čl. 163. st. 4.) da radi osiguravanja podataka o stjecanjima dobara iz drugih država članica, primljenim i obavljenim uslugama u druge države članice kao i u treće zemlje, o primljenim isporukama na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 2. Zakona i čl. 75. st. 3. Zakona te o PDV-u plaćenom pri uvozu, porezni obveznik mora voditi posebnu evidenciju. Dakle, ulazni računi s prijenosom porezne obveze po kojima porezni obveznik kao primatelj isporuke/usluge (i računa) obračunava PDV se ne evidentiraju u Knjigu U-RA, već porezni obveznik za ovakve ulazne račune mora imati posebne evidencije. Sadržaj tih posebnih evidencija se ne dostavlja u Poreznu upravu.

Ulazni računi s prijenosom porezne obveze, ispostavljeni od inozemnih poreznih obveznika (za stjecanje, primljene usluge) ili tuzemnih poduzetnika (npr. za građevinske usluge, isporuke otpada itd.) evidentiraju se u posebne evidencije i ne dostavljaju se uz PDV obrazac.

Što sadrži nova aplikacija u sustavu ePorezna - Obrazac U-RA pojašnjeno je u našem časopisu FIP 03/19.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag