arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Snimke webinara

SNIMKA WEBINARA: Dugotrajna nefinancijska imovina za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

SNIMKA WEBINARA: Dugotrajna nefinancijska imovina za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 200,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Novi način knjigovodstvenog priznavanja sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti zahtijeva i drugačije planiranje rashoda za nabavu te imovine (drugačiju ekonomsku klasifikaciju). Na ovome webinaru obradit će se navedene novosti, evidentiranje drugih poslovnih događaja s dugotrajnom nefinancijskom imovinom te porezni tretman nabave, korištenja i prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić i Irena Slovinac

Trajanje webinara: 3 sata i 6 minuta

Webinar je snimljen 20.5.2020.

Cijena 700,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Oporezivanje naknada po ugovoru o djelu i ugovoru o autorskom djelu

SNIMKA WEBINARA: Oporezivanje naknada po ugovoru o djelu i ugovoru o autorskom djelu

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Na webinaru putem velikog broja praktičnih primjera obrađujemo teme oporezivanja naknada po ugovoru o djelu i autorskom djelu

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač

Trajanje webinara: 2 sata i 13 minuta

Webinar je snimljen 19.5.2020.

Cijena 500,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Porezni i računovodstveni tretman prometa nekretnina

SNIMKA WEBINARA: Porezni i računovodstveni tretman prometa nekretnina

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Prodaja novoizgrađenih građevina prije prvog nastanjenja/korištenja - Prodaja građevina u razdoblju do dvije (2) godine od prvog nastanjenja/korištenja - Prodaja građevina nakon proteka dvije (2) godine od prvog nastanjenja/korištenja - Prodaja zemljišta - Ispravak pretporeza kod prodaje nekretnina

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Domagoj Zaloker

Trajanje webinara: 2 sata i 13 minuta

Webinar je snimljen 18.5.2020.

Cijena 500,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: PDV kod proračuna i proračunskih korisnika

SNIMKA WEBINARA: PDV kod proračuna i proračunskih korisnika

Cijena prije popusta iznosila je 700,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 490,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 350,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 210,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 200,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Na webinaru se obrađuju postupci obračuna PDV-a kod proračuna i proračunskih korisnika, te daju detaljne upute i primjeri knjiženja u svezi s obračunom PDV-a kod takvih poreznih obveznika.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić i Nikolina Bičanić

Trajanje webinara: 3 sata i 26 minuta

Webinar je snimljen 15.5.2020.

Cijena 490,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Mogućnosti odgode plaćanja PDV-a, sastavljanje PDV prijava i druge PDV aktualnosti

SNIMKA WEBINARA: Mogućnosti odgode plaćanja PDV-a, sastavljanje PDV prijava i druge PDV aktualnosti

Cijena prije popusta iznosila je 700,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 490,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 350,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 210,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 200,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Novosti kod podmirenja PDV-a u 2020. godini - Popunjavanje PDV obrasca - Novi obrazac Zbirne prijave za 2020. - Stjecanje dobara unutar EU-a i sastavljanje PDV-S obrasca - Stjecanje i isporuka novih prijevoznih sredstava (NPS) - Upis u registar obveznika PDV-a

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici mr. sc. Ida Dojčić i Domagoj Zaloker

Trajanje webinara: 2 sata i 14 minuta

Webinar je snimljen 12.5.2020.

Cijena 490,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Blagajničko poslovanje, računovodstvena dokumentacija i evidencije za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

SNIMKA WEBINARA: Blagajničko poslovanje, računovodstvena dokumentacija i evidencije za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Cijena prije popusta iznosila je 700,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 490,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 350,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 210,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 200,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Na ovom webinaru saznat ćete: kako sastaviti i evidentirati blagajničke isprave, kako voditi blagajnički dnevnik; kako i u kojoj visini odrediti blagajnički maksimum; koji je postupak kod primanja uplata i isplata gotovine, za koje namjene se gotovina može isplatiti iz blagajne, koja su ograničenja i zabrane u plaćanju gotovim novcem; koje kontrole moraju postojati u blagajničkom poslovanju i tko ih provodi; kako ispravno evidentirati u glavnoj knjizi: podizanje gotovine u blagajnu sa žiro računa te bankomata debitnom i kreditnom karticom, knjiženje računa plaćenih gotovinom, kreditnim i debitnim karticama, kako iskazivati obveze s osnove plaćanja kreditnim karticama, kako ispravno evidentirati isplate fizičkim osobama.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Irena Slovinac i Nikolina Bičanić

Trajanje webinara: 2 sata i 14 minuta

Webinar je snimljen 8.5.2020.

Cijena 490,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Računovodstvo potpora, olakšica i odgoda u uvjetima pandemije

SNIMKA WEBINARA: Računovodstvo potpora, olakšica i odgoda u uvjetima pandemije

Cijena prije popusta iznosila je 300,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 210,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 150,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 90,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Na ovom webinaru na nizu primjerima prikazujemo kako se u poslovnim knjigama evidentiraju (knjiže): obveze za plaće, poreze i doprinose i njihovo podmirenje pri korištenju mjera za plaćanje poreza; potpore za očuvanje radnih mjesta; utvrđena obveza/više plaćen PDV kod odgode porezne obveze; te odgođene obveze poreza na dobit.

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec.

Trajanje webinara: 1 sat i 59 minuta

Webinar je snimljen 7.5.2020.

Cijena 210,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Ovršni i stečajni postupci za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

SNIMKA WEBINARA: Ovršni i stečajni postupci za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Cijena prije popusta iznosila je 300,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 210,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 150,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 90,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima na snazi od 1.5.2020. - Subjekti na koje se odnose interventne mjere - Utjecaj interventnih mjera na zastaru potraživanja i pokretanje ovršnih postupaka u vrijeme posebnih okolnosti - Tijek kamata za vrijeme trajanja posebnih okolnosti - Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus) - Zastoj ovrhe na novčanim sredstvima po računima fizičkih osoba - Interventne mjere u provedbi ovrhe na plaći u primjeni od 1.5.2020. - Način isplate plaće i drugih primanja radnicima čija su plaća i /il i računi pod ovrhom - s prikazom na primjerima - Stečajni razlozi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Vedran Jelinović, dipl. iur.

Trajanje webinara: 1 sat i 12 minuta

Webinar je snimljen 6.5.2020.

Cijena 210,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Prijava poreza na dobit za 2019. i novosti - upute za popunjavnaje obrazaca: PD, PD-NN, PD-IPO i PD-KID - mogućnosti odgode plaćanja poreza na dobit u uvjetima pandemije

SNIMKA WEBINARA: Prijava poreza na dobit za 2019. i novosti - upute za popunjavnaje obrazaca: PD, PD-NN, PD-IPO i PD-KID - mogućnosti odgode plaćanja poreza na dobit u uvjetima pandemije

Cijena prije popusta iznosila je 500,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 350,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 250,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 150,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD) za 2019. - Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN) - Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba - Sastavljanje Izvješća o dobiti kontroliranog inozemnog društva - Plaćanje poreza na dobit sukladno novim mjerama

Predavačica: TEB-ova više savjetnica mr.sc. Ida Dojčić

Trajanje webinara: 2 sata i 38 minuta

Webinar je snimljen 28.4.2020.

Cijena 350,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Potpore, plaće i oslobođenja od poreza i doprinosa u uvjetima pandemije, plaće mobiliziranih radnika i primjena najniže osnovice kod neplaćenog dopusta na primjerima iz prakse

SNIMKA WEBINARA: Potpore, plaće i oslobođenja od poreza i doprinosa u uvjetima pandemije, plaće mobiliziranih radnika i primjena najniže osnovice kod neplaćenog dopusta na primjerima iz prakse

Cijena prije popusta iznosila je 500,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 350,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 250,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 150,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Mjere HZZ-a: potpore za očuvanje radnih mjesta - Oslobođenje od plaćanja doprinosa na sufinancirane neto plaće - Oslobođenje od poreznih obveza - Plaće mobiliziranih radnika - Neplaćeni dopust i primjena najniže osnovice za obračun doprinosa

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica i glavna urednica mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Trajanje webinara: 1 sat i 55 minuta

Webinar je snimljen 24.4.2020.

Cijena 350,00 kn * u sve cijene je uključen PDV