arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2020

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Kriza izazvana pandemijom teža od one iz 2008.

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Novi rokovi za predaju GFI-a i računovodstvene dokumentacije za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Aktualno

  mr. sc. Mladen Štahan: Novi rokovi za predaju GFI-a i računovodstvene dokumentacije za 2019.

  Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu koji je stupio na snagu 8.4.2020. godine, u Zakon o računovodstvu uveden je novi termin- »posebne okolnosti«, kao događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Nadalje je propisano da u takvim okolnostima ministar financija može pravilnikom propisati drugačije rokove od rokova propisanih ZOR-om.

 • Ljubica Đukanović: Novosti vezane uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Novosti vezane uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

  Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18 i 02/20; u nastavku: Zakon) uređena je provedba ovrhe na novčanim sredstvima, vođenje Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, postupanje u slučaju nedostatka novčanih sredstava ovršenika za provedbu ovrhe, postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade ovršenikova računa, davanje, čuvanje i pohrana podataka, naknade, vođenje Jedinstvenog registra računa te nadzor nad njegovom provedbom.

  Zakon je u vrlo kratkom vremenu imao jednu Izmjene i dopune Zakona i još jednu Dopunu Zakona.

  Prema Zakonu ovrha na novčanim sredstvima ovršenika provodi se na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva. Postupak ovrhe se provodi prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika i bez njegove suglasnosti.

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona je propisana obveza dostave podataka u Jedinstveni registar računa o sefovima fizičkih i pravnih osoba, kao i odredba prema kojoj su Uredu za sprječavanje pranja novca izravno, elektroničkim putem i bez naknade, dostupni svi podaci koji se nalaze u Jedinstvenom registru računa.

  Kako bi se uveo eura kao zakonskog sredstva plaćanja u RH i radi ulaska u bankovnu uniju neophodno je provesti aktivnosti iz Akcijskog plana RH a vezano uz odluku o donošenju Strategije za uvođenje eura kao službene valute u RH.

  Zakonom o dopuni Zakona (Nar. nov., br. 47/20) su propisane mjere kojima se nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti radi kovinavirusa.

  Za vrijeme trajanja tih posebnih okolnosti propisano je da će Fina zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe.

  Propisana je i iznimka i slučajevi u kojima Fina neće zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe.

  O svim izmjenama i dopunama Zakona pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

 • Sadra Pezo: Potpora HZZ-a za očuvanje radnih mjesta i obračun plaće - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Aktualno

  Sadra Pezo: Potpora HZZ-a za očuvanje radnih mjesta i obračun plaće

  S obzirom na mjere HZZ-a i isplate potpore poslodavcima za očuvanje radnih mjesta autorica članka obrazlaže način popunjavanja JOPPD-a vezano uz odgodu plaćanja poreznih obveze te propisanih oslobođenja od plaćanja doprinosa na sufinancirani iznos neto plaće. Bitno je napomenuti da oznake koje se u JOPPD obrascu upisuju, imajući u vidu nove mjere, nisu mijenjane te da se JOPPD sastavlja na do sada propisani način, poštujući sklopljene ugovore o radu/pravilnike o radu/kolektivne ugovore.

 • Lidija Malčević: Dopune Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi OPZ-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Aktualno

  Lidija Malčević: Dopune Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi OPZ-a

  Uslijed nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, dopunjene su odredbe Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16 – 42/20)  i pratećeg Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 43/20). Prvi krug mjera uveden je tijekom ožujka, a u travnju je u drugom krugu proširen obuhvat tih mjera. Odredbama čl. 107.a OPZ-a je propisano kako „posebne okolnosti“ podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Ako te posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza nastalih i/ili dospjelih sukladno posebnim propisima se može odgoditi i/ili se može odobriti njihova obročna otplata. U članku su detaljno pojašnjene nove mjere podmirenja i/ili otpisa dospjelih poreznih obveza u posebnim okolnostima.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Štete na imovini - evidentiranje i porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Štete na imovini - evidentiranje i porezni tretman

  Imovina poduzetnika može biti oštećana uslijed prirodne nepogode ili više sile. Imovina koja je u potpunosti oštećena predaje se na oporabu/zbrinjavanje i isknjižava iz poslovnih knjiga na temelju vjerodostojne dokumentacije. Rashod po osnovi otpisa imovine uslijed više sile porezno se priznaje do visine utvrđene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta. Za imovinu koja je djelomično oštećena te i dalje ima uporabnu vrijednost provodi se vrijednosno usklađenje (umanjenje vrijednosti). Ako se imovina popravlja, pri čemu dolazi do zamjene značajnih dijelova imovine vrijednost zamijenjenog dijela treba isknjižiti.

 • Domagoj Zaloker: Asignacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Asignacija

  Kompleksnost poslovnih odnosa među poduzetnicima često zahtijeva ugovaranje nekog od alternativnih oblika podmirenja obveza prema dobavljačima. Jedan od takvih oblika je i asignacija. Asignacija ili uputa je izjava kojom jedna osoba (uputitelj) ovlašćuje drugu osobu (upućenika) da za njezin račun ispuni nešto trećoj osobi (primatelju upute), a ovoga ovlašćuje da to ispunjenje primi u svoje ime. U asignaciji sudjeluju tri osobe (subjekta): asignant (uputitelj), asignat (upućenik) i asignatar (primatelj upute). Asignacija je jednostrani pravni posao jer se temelji na jednostranoj izjavi asignanta i daje se u pisanom obliku koji prihvaćaju asignat i asignatar, te nema nikakve zapreke da se takav pravni posao sklapa u obliku pisanog ugovora o asignaciji. Iako je u većini slučajeva temelj za asignaciju već postojeći obveznopravni odnos u kojem je asignant vjerovnik asignatu, a u isto vrijeme i dužnik asignatara, sudionici  u asignaciji ne moraju nužno biti u prethodnom obveznopravnom odnosu nego se takvi odnosi stvaraju upravo temeljem ugovora o asignaciji. Prema tome, umjesto da asignant plati svom vjerovniku (asignataru) na to upućuje svog dužnika (asignata). Kod ugovora o asignaciji postoje tri ugovorna (pravna) odnosa, i to: odnos između asignanta i asignata, odnos između asignanta i asignatara i odnos između asignata i asignatara.

 • Irena Slovinac: Potpora za očuvanje radnih mjesta - računovodstveni i porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Potpora za očuvanje radnih mjesta - računovodstveni i porezni tretman

  Poduzetnici koji su ostvarili potporu za očuvanje radnih mjesta, radniku obračunavaju i isplaćuju plaću sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu odnosno kolektivnom ugovoru. Ugovorena plaća u ukupnom iznosu trošak je poslodavca, a primljena potpora iskazuje se kao prihod. Poslodavac  koji je ostvario potporu za očuvanje radnih mjesta ostvaruje pravo i na mjeru plaćanja obveznih doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće, a uz ispunjenje uvjeta te podnošenje zahtjeva Poreznoj upravi može koristiti odogodu/oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa obračunatih iz/na iznos plaće iznad iznosa sufinanciranog od strane HZZ-a. Kako evidentirati ove transakcije pišemo u članku.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Odgađanje/oslobođenje od plaćanja određenih obveza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Odgađanje/oslobođenje od plaćanja određenih obveza

  Nastupanjem izvanrednih okolnosti pod utjecajem koronavirusa donesen je, temeljem izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona, čl. 107.a, niz izmjena zakonskih i podzakonskih propisa kojima je poslodavcima omogućena odgoda ili oslobođenje od plaćanja određenih obveza. Neke od obveza koje su do sada odgođene/oslobođene (HGK, HOK, smanjenje novčane naknade za osobes invaliditetom, veće naknade stalnim sezoncima, spomenička renta i dr.)  navode se u nastavku članka.

 • Davor Burić: E-nadzor u sklopu poreznog nadzora - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Porezi i doprinosi

  Davor Burić: E-nadzor u sklopu poreznog nadzora

  Elektronički nadzor (e-nadzor) predstavlja verifikaciju/provjeru računovodstvenih transakcija (njihovih izvora/podrijetla) obrađenih u elektroničkom okruženju primjenom analiza, evaluacije i metoda testiranja u nadzoru, uz pomoć računalnih alata, te ispitivanje računovodstvenog računalnog programa (softvera), kako bi se osigurala točna obrada svih transakcija koje porezni obveznik unese, pod uvjetom da ga porezni obveznik ispravno koristi. E-nadzor je samo jedan od dijelova poreznog nadzora, te nakon provjere i ispitivanja transakcija i računalnog sustava pomoću alata, tehnika i metoda e-nadzora u najvećem broju nadzora slijedi „klasični“ nadzor, tijekom kojega se provjerava konkretna dokumentacija (ugovori, računi, prilozi računa i drugi dokumenti) na koju je ukazala provjera alatima e-nadzora.  Alatima e-nadzora mogu se ispitati i provjeriti cjelokupni podaci sadržani u bazama podataka s transakcijama u nekoj tvrtki, što je bitna prednost u odnosu na klasične provjere, gdje se uvijek uzima neki veći ili manji uzorak transakcija za provjeru, što naročito dolazi do izražaja u većim tvrtkama koje imaju veliki broj transakcija. U članku se pojašnjava o načinima provjere i ispitivanja transakcija i računalnog sustava pomoću alata, tehnika i metoda e-nadzora.

 • Domagoj Zaloker: Prijenos poreznih gubitaka kod statusnih promjena - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Porezi i doprinosi

  Domagoj Zaloker: Prijenos poreznih gubitaka kod statusnih promjena

  Ako kod poreznih obveznika dolazi do statusnih promjena (spajanje, pripajanje i podjela), neiskorišteno pravo na prijenos poreznog gubitka prenosi se na pravnog sljednika. Prema tome, ako u transakciji pripajanje trgovačkih društava društvo stečenik (trgovačko društvo koje pripajanjem gubi pravnu osobnost) još uvijek ima pravo na prijenos poreznih gubitaka za koje još nije isteklo razdoblje za prijenos od pet godina, to pravo prenosi se na društvo stjecatelja (trgovačko društvo koje pripajanjem nastavlja svoju pravnu osobnost). Pravo na prijenos poreznih gubitaka kod statusnih promjena počinje teći u razdoblju u kojem je pravni sljednik stekao pravo na prijenos poreznog gubitka, odnosno u poreznom razdoblju u kojem je došlo do statusne promjene. Ako do statusne promjene (npr. pripajanja trgovačkih društava) dolazi tijekom poreznog razdoblja (npr. u mjesecu svibnju), pravni prednik (stečenik) utvrđuje prijenos poreznog gubitka kao da se radi o kraju godine, dok pravni sljednik (stjecatelj) ima pravo na prijenos poreznog gubitka pravnog prednika kao da se radi o prijenosu poreznog gubitka iz prethodne godine. Potrebno je voditi računa i o pravilnom utvrđivanju razdoblja za prijenos poreznog gubitka kod pravnog sljednika nakon obavljene statusne promjene, odnosno razdoblja u kojem pravni sljednik (trgovačko društvo koje nastavlja pravnu osobnost - npr. stjecatelj kod pripajanja) ima pravo na prijenos poreznog gubitka utvrđenog kod pravnog prednika (trgovačko društvo kojemu prestaje pravna osobnost - npr. stečenik kod pripajanja), pogotovo u slučajevima kada je pravi prednik već iskoristio određeni dio razdoblja za prijenos poreznog gubitka. Također, ako pravni sljednik nakon obavljene statusne promjene planira koristiti mogućnost smanjenja osnovice za oporezivanje porezom na dobit po osnovi prenesenog poreznog gubitka pravnog prednika, obvezan je po toj osnovi priznati i odgovarajući iznos odgođene porezne imovine.

 • Dinko Lukač: Oporezivanje autorskog djela - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Oporezivanje autorskog djela

  Fizička osoba (građanin, umirovljenik itd.) može ostvarivati dohodak i temeljem autorskopravnog ugovora ili ugovora o autorskom djelu kako se često naziva u praksi, a isti je uređen Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Navedeni ugovor se sklapa u pisanom obliku najčešće s korisnikom autorskog djela koji obavlja gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj (RH) odnosno u inozemstvu. Autor u članku potonje piše o predmetu autorskopravnog ugovora te na primjerima pojašnjava način obračuna doprinosa, poreza na dohodak i prireza, rok uplate istih te popunjavanje obrasca JOPPD od strane poslovnog subjekta u RH odnosno od strane samog autora kada isti naknadu ostvaruje od poslovnog subjekta iz inozemstva.

 • Željka Marinović: Duhanske prerađevine i duhanski proizvodi, etilni alkohol te bezalkoholna pića i kava – novine u oporezivanjue - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Duhanske prerađevine i duhanski proizvodi, etilni alkohol te bezalkoholna pića i kava – novine u oporezivanjue

  Porezna reforma kroz četvrti krug poreznog rasterećenja obuhvaća modernizirani sustav oporezivanja bezalkoholnih pića na način da je napušten dosadašnji linearni sustav oporezivanja bezalkoholnih pića utemeljen isključivo na količini te je zamijenjen sustavom koji se temelji na volumenu i sadržaju šećera i sadržaju određenh tvari. Osim toga, povećava se i visina trošarine na duhanske prerađevine, duhanske proizvoda i etilni alkohol što je autorica i obradila na primjerima.

 • Zrinka Špoljarić: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - izmjene od 20.3.2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Porezi i doprinosi

  Zrinka Špoljarić: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - izmjene od 20.3.2020.

  Izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom, a zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom, izvršene su izmjene uz visinu novčane naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom te se utvrđuje u visini od 20% od minimalne plaće (umjesto 30%), , a obveza plaćanja se odgađa za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. Osim toga, od obveze kvotnog zapošljavanja oslobođeni su poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja od 1. travnja 2020., a izvršene su i određene izmjene uz zamjenske kvote.

Proračunsko računovodstvo

 • Vedran Jelinović: eRačuni u odnosima s inozemstvom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Vedran Jelinović: eRačuni u odnosima s inozemstvom

  Konačni rok za potpuni prijenos odredaba Direktive 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi u nacionalna zakonodavstva država članica istekao je 18.4.2020. godine.

  O tome što to konkretno znači za hrvatske obveznike javne nabave, naročito one koji češće posluju s inozemstvom, pišemo u ovome članku. Naime, tijekom komunikacije sa stranim dobavljačima i traženja od njih obvezno izdavanje eRačuna često dolazi do nesporazuma, jer hrvatski naručitelji smatraju da se obveza izdavanja eRačuna na jednaki način primjenjuje i u drugim državama članicama. Uz to, u ovome članku dodatno pojašnjavamo izuzeća od obveze izdavanja eRačuna, odnosno kategorije ugovornim odnosa i isporuka za koje nije potrebno izdavati eRačune, bez obzira isporučuju li ih domaći ili strani gospodarski subjekti.

 • mr. sc. Ida Dojčić; Ljubica Đukanović: PDV kod zdravstvenih djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ida Dojčić; Ljubica Đukanović: PDV kod zdravstvenih djelatnosti

  Propisima o PDV-u regulirano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom, ali se oslobođenje može primijeniti  samo u slučaju kada se ove djelatnosti obavljaju sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti. Oslobođenje od PDV-a bez prava na odbitak pretporeza temeljem čl. 39.  Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19 primjenjuje se na zdravstvene usluge, medicinsku dijagnostiku i liječenje, kao i na usluge i isporuke dobara usko povezane s  navedenim uslugama, zatim na usluge liječenja od strane doktora medicine i stomatologije, te pružanje medicinske njege od strane medicinskog osoblja. Za primjenu oslobođenja moraju biti zadovoljeni propisani uvjeti, pa se oslobođenje prema čl. 39. st. 1. Zakona o PDV-u može primijeniti isključivo na usluge liječenja i zdravstvene zaštite kada se obavljaju sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti. Također treba napomenuti da se porezno oslobođenje  ne primjenjuje na sve usluge koje obavljaju zdravstvene ustanove, pa će ove institucije temeljem obavljenih oporezivih usluga/isporuka biti upisane u registar obveznika PDV-a od trenutka kada vrijednost njihovih oporezivih isporuka/usluga prijeđe prag ulaska u sustav PDV-a.

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo; Ana Zorić: Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo; Ana Zorić: Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika za 2020.

  Usporavanje gospodarskih aktivnosti uslijed provedbe mjera za obuzdavanje širenja koronavirusa, dovest će do snažnog pada javnih prihoda te potrebe za znatnim dodatnim sredstvima za provedbu mjera i aktivnosti za borbu protiv epidemije koronavirusa, za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije, kao i za podršku gospodarskom oporavku nakon epidemije. Stoga je, radi osiguranja sredstva za saniranje posljedica epidemije izmijenjen je i dopunjen Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu u dva navrata (Nar. nov., 32/20 i 42/20). Pored toga, Vlada RH je donijela i dva akta značajna za rad i poslovanje svih subjekata u sustavu proračuna, ali i šire – javnom sektoru: Zaključak o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa i Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu. 

  Od dana stupanja na snagu Odluke proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.  Nužni rashodi i izdaci jesu troškovi vezani za komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća…) i druge „režijske“ troškove, zakupnine i najamnine, troškovi opskrbe strujom, plinom, usluge telefona, interneta, redovnog održavanja postojećih informacijskih sustava, obnavljanja postojećih licenci te redovne nabave uredskog materijala i slično. Davanje donacija i pomoći, zapošljavanje i sklapanje ugovora o djelu bit će dopušteno samo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Sanja Živko: Izbor i imenovanje revizora kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Neprofitne organizacije

  mr. sc. Sanja Živko: Izbor i imenovanje revizora kod neprofitnih organizacija

  Financijski izvještaji nekih neprofitnih organizacija sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija podliježu obvezi revizije financijskih izvještaja ili revizijskom uvidu. Revizija financijskih izvještaja ili revizijski uvid obavlja se prema zakonima revizijske struke. Svi obveznici revizije, pa tako i one neprofitne organizacije koje su obveznice obavljanja revizije, imaju obvezu imenovati revizora najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se revizija odnosi. O izboru i imenovanju revizora kod neprofitne organizacije, reviziji ili revizijskom uvidu možete pročitati u nastavu članka.

 • Vesna Lendić Kasalo: Očuvanje rada organizacija civilnoga društva u uvjetima pandemije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Neprofitne organizacije

  Vesna Lendić Kasalo: Očuvanje rada organizacija civilnoga društva u uvjetima pandemije

  Vlada Republike Hrvatske do sada je usvojila dva paketa mjera namijenjenih pomoći gospodarstvu i zapošljivosti radnika u uvjetima kada se u uvjetima pandemije obavljaju samo nužne gospodarske djelatnosti, zdravstvene i socijalne usluge, dok se brojni poslovi obavljaju online, radom od kuće ili se poput različitih uslužnih djelatnosti uopće ne obavljaju.

  Zahtjev za očuvanje radnih mjesta Hrvatskom zavodu za zapošljavanje mogu predati i udruge kao poslodavci, ali samo za poslove koje obavljaju kao gospodarsku djelatnost u djelatnostima pogođenima koronavirusom, a online predaja zahtjeva moguća je od 23.3.2020.

  Vlada RH je usvojila i mjere financijske pomoći športskim organizacijama, pa će sportske organizacije za svoje radnike, koji imaju ugovor o radu na neodređeno ili određeno radno vrijeme i ispunjavaju uvjete za radno mjesto sukladno Zakonu i drugim propisima, moći zatražiti naknadu za plaće za mjesec ožujak - svibanj. Potporu će moći dobiti športske organizacije pod uvjetom da im sredstva za istu namjenu nisu osigurana iz drugih javnih izvora.  

  Pojedina tijela državne uprave su putem svojih internetskih stranica ili u direktnom kontaktu s organizacijama civilnoga društva dala svoje preporuke, upute ili obavijesti o postupanju u uvjetima pandemije. U opravdanim slučajevima nastavno na upute nadležnih tijela, organizacije civilnoga društva trebaju obavijestiti ta državna tijela o izmjeni/odgodi pojedinih aktivnosti te zatražiti produženje roka za provedbu projekata/programa.

  Ured za udruge proveo je procjenu potreba OCD-a za mjerama koje je potrebno poduzeti za očuvanje radnih mjesta, održivosti djelovanja putem upitnika. Rezultati upitnika bit će podloga da se Vladi RH i nadležnim tijelima na nacionalnoj i lokalnim razinama uvažavajući postojeće, predlože nove mjere, kao i oblikovanje postojećih, kako bi se prepoznale i specifične potrebe OCD-a u kontekstu njihove prilagodbe ograničenjima u djelovanju zbog pandemije koronavirusa.

Poslovanje obrtnika

 • Irena Slovinac: Potpora za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Poslovanje obrtnika

  Irena Slovinac: Potpora za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika

  Obrtnici u djelatnostima pogođenim koronavirusom, na osnovu podnesenog zahtjeva, mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za svoje radnike i za sebe osobno. Potpora za očuvanje radnih mjesta ne smatra se poslovnim primitkom i ne iskazuje u obrascu KPI. Kao izdatak obrtnika iskazuje se isplaćena neto plaća, plaćena razlika doprinosa iznad sufinancirane neto plaće, te porez i prirez iz plaće.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Obrada poreznih prijava obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Obrada poreznih prijava obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2019. godinu

  Radi konačnog utvrđivanja porezne obveze za 2019. godinu, u ispostavama Porezne uprave provode se kontrolni postupci obrade i verifikacije zaprimljenih godišnjih poreznih prijava. Kontrolni postupci uključuju usklađenje i kontrolu stanja poreznih evidencija iskazanih u informacijskom sustavu Porezne uprave s podacima koje su porezni obveznici iskazali u svojim prijavama na Obrascima DOH i DOH Z, o čemu piše autorica članka.

  Osim toga, autorica je posebno ukazala i na mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (COVID-19).

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić; Gordana Lončar : Mobilizirane osobe i pričuvnici na izvršavanju vojne obveze - naknade i javna davanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Plaće i naknade plaća

  Dražen Opalić; Gordana Lončar : Mobilizirane osobe i pričuvnici na izvršavanju vojne obveze - naknade i javna davanja

  Zbog nastupa posebnih okolnosti (koronavirusa, potresa) mobilizirale su fizičke osobe u civilni stožer. Za vrijeme mobilizacije osobe ostvaruju pravo na naknadu plaće, ali i određene naknade propisane zakonskim i podzakonskim propisima. Pritom je bitno istaći da naknada plaće koju isplaćuju poslodavci mobiliziranim radnicima ne podliježe plaćanju poreza na dohodak s obzirom na propisano oslobođenje, ali je poslodavac obvezan obračunati i uplatiti propisane doprinose, uz obvezu iskazivanja u JOPPD obrascu. Isplaćenu naknadu poslodavac može refundirati od nadležnog tijela, temeljem propisanog obrasca.

  Isto tako, i nadležna tijela imaju obvezu isplatiti osobama koje su mobilizirale propisanu naknadu po danu mobilizacije i ostala materijalna prava. Uz to, nadležna su tijela obvezna osigurati mobiliziranje osobe te o tome izvijestiti na JOPPD obrascu.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Javna nabava u uvjetima pandemije uzrokovane koronavirusom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Javna nabava u uvjetima pandemije uzrokovane koronavirusom

  Unatoč izvanrednim okolnostima uzrokovanim koronavirusom hrvatski naručitelji su i nadalje obvezni primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi, kako za nabave koje planiraju pokrenuti, tako za one koje su u tijeku, a u odnosu na sklopljene ugovore, dužni su se također tražiti rješenja u okviru odredaba toga Zakona. Pred svakim je pojedinim naručiteljem izazov na koji način će najbolje primijeniti odredbe ZJN 2016 u okolnostima proglašene pandemije, a novonastalim okolnostima je potrebno prilagoditi i dokumentaciju o nabavi te uzeti u obzir mogućnosti ponuditelja udovoljavanja tim zahtjevima uslijed otežanog kretanja, pribavljanja i prikupljanja tražene dokumentacije.

  Budući da je u relativno kratkom razdoblju doneseno i nekoliko smjernica, odluka i preporuka za sudionike javne nabave od strane nadležnih tijela, u ovome članku skrećemo pažnju na njih i upućujemo naručitelje na mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u ovom kriznom razdoblju.

Carinsko poslovanje

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: COVID-19: Upute Europske komisije za carinsko postupanje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Carinsko poslovanje

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: COVID-19: Upute Europske komisije za carinsko postupanje

  Kriza izazvana pandemijom COVID -19 potaknula je niz pitanja na području carinskih propisa i njihove primjene tijekom postupka odmjeravanja carina, carinske procedure i carinskih formalnosti. Tim je povodom Europska komisija (EK) objavila konkretne upute kako praktično postupati u postojećim pravnim okvirima s ciljem osiguranja jedinstvene primjene Carinskog zakonika Unije u vrijeme krize, uz istovremeno pojednostavljenje carinske procedure. Autor u članku potonje piše o postupanju carinskih tijela prilikom provedbe carinskih postupaka zbog pomoći gospodarstvenicima u postojećoj krizi.

 • mr. sc. Melita Buljan: Unutarnja proizvodnja - istovrijedna roba - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Unutarnja proizvodnja - istovrijedna roba

  Odobravanje korištenja istovrijedne robe provodi se u okviru odobravanja postupka unutarnje proizvodnje. To znači da svi uvjeti koji su propisani za postupak unutarnje proizvodnje moraju biti ispunjeni kako bi se mogao odobriti postupak. Postupak unutarnje proizvodnje je carinski postupak prerade u kojem se uvozi strana roba nad kojom se obavljaju neke proizvodnje radnje kako bi se dobio prerađeni proizvod. Nakon toga, prerađeni proizvodi se, puštaju u slobodni promet, ponovno izvoze ili se stavljaju u bilo koji drugi carinski postupak, čime se završava postupak unutarnje proizvodnje. Institut istovrijedne robe u okviru postupka unutarnje proizvodnje omogućava korištenje domaće robe u okviru navedenog postupka uz naknadnu mogućnost uvoza iste količine strane robe umjesto koje je korištena domaća roba. Autorica u tekstu piše o specifičnostima instituta istovrijedne robe i korištenju istog u postupku unutarnje proizvodnje.

Poslovanje s inozemstvom

 • Tamara Babić: INTRASTAT - odgovori na pitanja gospodarstvenika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Poslovanje s inozemstvom

  Tamara Babić: INTRASTAT - odgovori na pitanja gospodarstvenika

  U poslovanju s partnerima iz drugih država članica Europske unije (EU) postoji niz različitih vrsta transakcija, općenita pravila Intrastat izvještavanja ponekad su teško prilagodljiva specifičnim poslovnim dogovorima ili je potrebno za jednu transakciju ispravno primijeniti nekoliko različitih pravila i smjernica Eurostata. Autorica u tekstu daje odgovore na pitanja iz prakse postavljena na TEB-ovom seminaru na temu Intrastat izvještavanja, a s ciljem lakšeg, bržeg i ekonomičnijeg postupanja gospodarstvenika glede navedenog izvještavanja.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Plan i raspored godišnjih odmora - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Plan i raspored godišnjih odmora

  Pravo na godišnji odmor je prava iz radnog odnosa  prema kome svaki radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor i tog se prava ne može odreći. Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR)  je uređujući prava na godišnji odmor odredio samo minimalne zahtjeve i pravila kojih se poslodavac mora pridržavati kod određivanja ovog prava.

  Najkraće trajanje godišnjeg odmora propisano je čl. 77. st. 1. ZR-a u tjednima, na način da radnik ima pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna za svaku kalendarsku godinu. Kao posebne skupine radnika kojima se štiti zdravlje i sigurnost na radu su maloljetnici i radnici koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja. Ovim radnicima je pravo na godišnji odmor određeno u trajanju od najmanje pet tjedana.

  Osobe s invaliditetom prema čl. 12. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13, 152/14 i 39/18) imaju za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.

  Radnik koji se prvi put zaposli, odnosno koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana stječe pravo na puni godišnji odmor, nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca (čl. 77. st. 3. ZR-a). Godišnji odmor utvrđuje se brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.

  Plan (rasporeda) korištenja godišnjih odmora donosi poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i ZR-om najkasnije do 30.6. tekuće godine.

  Poslodavca je obvezan donijeti dva dokumenta i to:

  • plan korištenja godišnjeg odmora i
  • odluku o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora.

  Svi poslodavci su obvezni donijeti plan korištenja godišnjih odmora, neovisno o broju radnika, a poslodavci kod kojih je ustanovljeno radničko vijeće moraju se o rasporedu korištenja godišnjih odmora savjetovati se s radničkim vijećem ili sa sindikalnim povjerenikom ako nema radničkog vijeća.

  Sadržaj i opseg rasporeda godišnjeg odmora nisu propisani ZR-om niti drugim propisima već je ostavljeno na volju poslodavcu da sam odredi što će takav raspored sadržavati, ali pritom mora uzeti u obzir potrebe organizacije rada, te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima.

  Iako poslodavac mora uzeti u obzir mogućnosti za odmor raspoložive radnicima ne mora se pridržavati prijedloga radnik jer se oni samo mogu izjasniti kada bi htjeli koristiti godišnji odmor.

  Rasporedom korištenja godišnjih odmora poslodavac trebao obuhvatiti i radnike koji su na bolovanju ili dopustu, vodeći računa o razdobljima u kojima oni ne mogu koristiti godišnji odmor zbog tih razloga. 

  O Planu korištenja godišnjih odmora kao i o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora pročitajte opširnije u našem tiskanom izdanju.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Prijava o prestanku osiguranja (M-2P/eM-2P) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Prijava o prestanku osiguranja (M-2P/eM-2P)

  Poslodavac je, nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja, obvezan uspostaviti prijavu o prestanku osiguranja, a može se uspostaviti u papirnatom odnosno elektroničkom obliku. Autorica u članku obrazlaže način odjavljivanja radnika te popunjavanje propisane tiskanice.

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Novele zakona u sektoru ugostiteljstva i turizma - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Ugostiteljstvo

  Darko Marečić: Novele zakona u sektoru ugostiteljstva i turizma

  Hrvatski sabor donio je izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu te dopune Zakona o turističkoj pristojbi i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma kojima je, u svrhu ublažavanja gospodarske štete uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i financijskog rasterećenja, drugačije uredio pružanje određenih usluga u ugostiteljstvu i turizmu.

  Novelom ZUD-a produžuje se rok važenja privremenih rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti/ ugostiteljskih usluga onim ugostiteljima odnosno iznajmljivačima i nositeljima OPG-a koji su nadležnom tijelu u propisanom roku podnijeli zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, odgađa postupak rekategorizacije ugostiteljskih objekata, produžuje rok za usklađenje objekata u domaćinstvu iznajmljivača koji su ishodili rješenje o odobrenju prije 1.9.2007., omogućava pružanje samo pojedinih ugostiteljskih usluga i dr. Izmjenama ZPUT-a ublažavaju se uvjeti za voditelja poslova turističke agencije, mijenjaju uvjeti za pružanje usluga turističkog vodiča, za internetske platforme propisuje obveza isticanja poreznog/PDV ID broja pružatelja usluge, uvodi moratorij na raskid ugovora i izdavanje vaučera u uvjetima posebnih okolnosti i dr.

Obvezno pravo

 • Domagoj Ledić: Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2020

  Obvezno pravo

  Domagoj Ledić: Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

  Zakon o obveznim odnosima uređuje mogućnosti izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic standibus). U osnovi, ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati da se ugovor izmijeni ili čak i raskine.

TEB-ov podsjetnik

Teb-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 5/20

Pitajte TEB

 • Nikolina Bičanić: Zaduživanje putem financijskog leasinga kod proračunskog korisnika JLP(R)S-a
 • Vedran Jelinović: Evidentiranje zastoja i prekida rada
 • Domagoj Zaloker: Reklasifikacija nekretnine iz uporabe na ulaganja u nekretnine
 • Jasminka Rakijašić: Odgoda/oslobođenje davanja za drugi dohodak
 • Dinko Lukač: Obračun PDV-a za donirana dobra