arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2020

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković : Mijenjajmo pelene - što češće

Aktualno

 • mr. sc. Lidija Karačić: Podnošenje informacija o financijskim računima u 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Aktualno

  mr. sc. Lidija Karačić: Podnošenje informacija o financijskim računima u 2020.

  Radi posebnih okolnosti izazvanih širenjem virusa COVID-19, sve europske države uvele su, između ostalih, i gospodarsko – socijalne mjere različitog obuhvata. U okviru gospodarskih mjera, svakako su aktualne porezne mjere, koje se odnose na rokove ispunjavanja poreznih obveza. Vezano za odgodu roka za podnošenje informacija o financijskim računima između država izvan EU-a, OECD je na sastanku Globalnog foruma u travnju 2020. donio odluku o privremenoj odgodi roka za razmjenu informacija o financijskim računima za 2019., sa 30. rujna 2020. na 31. prosinca 2020. U prvom koraku, izvještajne financijske institucije provode dubinsku analizu, u skladu s pravilima propisanima u Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, kako bi utvrdile koji su od postojećih računa računi o kojima se izvješćuje te dostavljaju Poreznoj upravi informacije vezane uz takve račune. Financijske institucije obvezne su informacije o financijskim računima dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 30. rujna 2020. za 2019. U drugom koraku, dostavljene informacije od strane izvještajne financijske institucije Porezna uprava automatskom razmjenom jednom godišnje dostavlja nadležnim tijelima država članica i drugim jurisdikcijama. Rok za razmjenu informacija o financijskim računima za 2019. pomaknut je sa 30. rujna 2020. na 31. prosinca 2020.

 • Vedran Jelinović: Uz Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Uz Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

  Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije postavljeni su okviri za sanaciju posljedica potresa koji je 22.3.2020. zadesio njihovo područje. Zakon je stupio na snagu 17.9.2020., a njime se uređuje način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih odnosno uništenih u potresu, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tom nepogodom.

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Nabava i korištenje osobnih automobila kod trgovačkih društava - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Nabava i korištenje osobnih automobila kod trgovačkih društava

  U strukturi imovine i troškova trgovačkih društava osobni automobili gotovo su neizbježna stavka. Osobni automobili imaju ponešto drugačiji (nepovoljniji) porezni tretman prilikom nabave i korištenja, u odnosu na druga sredstva dugotrajne materijalne imovine. Navedeno proizlazi iz pretpostavke da ih učestalo koristimo i za privatne (nepoduzetničke) svrhe. U članku pišemo o računovodstvenom i poreznom aspektu nabave i korištenja osobnih automobila kada ih trgovačko društvo nabavlja u tuzemstvu i koristi za službene i/ili privatne potrebe. 

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Ulaganja u nekretnine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Ulaganja u nekretnine

  Kako bi izvršio pravilnu klasifikaciju, mjerenje i računovodstveno evidentiranje u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardom, društvo treba odrediti koja je namjena neke nekretnine. Ulaganjem u nekretnine smatra se nekretnina (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koja je u posjedu (vlasnika ili najmoprimca kao imovina s pravom uporabe) radi ostvarenja prihoda od najma i/ili povećanja tržište vrijednosti. Računovodstveni tretman ulaganja u nekretnine uređen je MRS-om 40 – Ulaganja u nekretnine (za obveznike MSFI-a), odnosno istoimenim HSFI-om 7 (za obveznike HSFI-a).

 • Irena Slovinac: Prestanak društva po skraćenom postupku - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Prestanak društva po skraćenom postupku

  Odlukom članova društva, uz ispunjenje propisanih uvjeta, društvo može prestati po skraćenom postupku bez da se provodi postupak likvidacije. Uprava društva koje prestaje po skraćenom postupku dužna je za razdoblje od početka poslovne godine do okončanja poslovanja sastaviti financijske izvještaje i porezne prijave i dostaviti ih nadležnim institucijama. Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, izvještaji i druga dokumentacija za koju nije istekao rok čuvanja po prestanku društva predaje se na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori.

 • Branka Viduka, Ivana Kalčiček: GFI poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusne promjene, postupka prestanka društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Financije i računovodstvo

  Branka Viduka, Ivana Kalčiček: GFI poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusne promjene, postupka prestanka društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača

  U članku se pojašnjavaju posebnosti predaje i popunjavanja GFI-a za statističke i druge potrebe te za javnu objavu poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena te kod prestanka društva po skraćenom postupku. Također, obrazlaže se način izvještavanja za podružnice inozemnih osnivača.

Porezi i doprinosi

 • Dinko Lukač: Rad za poslodavca iz EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Rad za poslodavca iz EU

  Radnik iz Republike Hrvatske (RH) može sklopiti ugovor o radu i s poslodavcem iz Europske unije (EU), a taj rad može obavljati u RH. Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je inozemni poslodavac, uz napomenu da tu obvezu može preuzeti i plaćati sam radnik po odredbama propisa o doprinosima. Kako radnik prima plaću iz inozemstva on je obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak i prireza po odredbama poreznih propisa.

  Autor u članku piše o sklapanju ugovora o radu, prijavi na mirovinsko i zdravstveno osiguranje radnika, obvezi poslodavca iz EU da ishodi OIB zbog upisa u odgovarajuće evidencije u RH, plaćanja doprinosa i podnošenju Obrasca JOPPD za te doprinose kao i o preuzimanju obveze doprinosa od strane radnika po potpisanom sporazumu sa poslodavcem iz EU te podnošenju Obrazaca JOPPD i za doprinose i za porez na dohodak i prirez ako je uveden.

 • mr. sc. Martina Ciglević, Igor Piplović: Oporezivanje digitalne ekonomije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Martina Ciglević, Igor Piplović: Oporezivanje digitalne ekonomije

  Digitalna ekonomija otvara potpuno nove perspektive poduzetnicima koji, ukoliko žele biti konkurentni, doživljavaju svijet kao jedinstveno globalno tržište, pri čemu granice predstavljaju virtualni i nepotrebni okvir, a inovativnost predstavlja ključni kriterij za uspjeh.  Unutar Europske unije je uočena velika neusklađenost između mjesta oporezivanja i naplate poreznih prihoda i mjesta gdje se nalaze korisnici digitalnih usluga. Zbog toga Europska komisija s novim prijedlogom paketa kroz dugoročne mjere želi izvršiti strukturnu poreznu reformu i uskladiti mjesta oporezivanja i naplate poreznih prihoda s mjestom gdje se digitalne aktivnosti odvijaju, odnosno gdje se nalaze korisnici digitalnih usluga. U sklopu paketa za digitalno oporezivanje Europska komisija je predložila Prijedlog Direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge, kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga (PDU – porez na digitalne usluge, engleski naziv DST - Digital Services Tax) kao privremeno rješenje kojim se ciljano rješava ovaj problem. Istovremeno s prijedlogom privremenog rješenja, kao dugoročno i sveobuhvatno rješenje Europska komisija je predstavila Prijedlog Direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti.

 • Dražen Opalić, Gordana Lončar: Dnevnice za rad na terenu i kriteriji razlikovanja dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službeni put - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Porezi i doprinosi

  Dražen Opalić, Gordana Lončar: Dnevnice za rad na terenu i kriteriji razlikovanja dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službeni put

  Pravo radnika na dnevnice za rad na terenu u zemlji i inozemstvu, dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu i dr., nisu prava koja su uređena Zakonom o radu  već se ista utvrđuju izvorom radnoga prava.

  Poreznim su propisima utvrđeni iznosi koje poslodavci mogu neoporezivo isplatiti svojim radnicima, a poslodavac odlučuje o iznosu koji će se isplaćivati. Za neoporezivu isplatu dnevnica za rad na terenu propisano je nekoliko uvjeta koji moraju biti zadovoljeni, ali broj sati provedenih na terenu nije jedan od njih. U članku je također ukazano i na razlikovanje između dnevnica za rad na terenu i dnevnica za službena putovanja, s posebnim osvrtom na prijevozničke tvrtke.

  O isplati dnevnica za rad na terenu propisana je i obveza izvješćivanja na Obrascu JOPPD što je i prikazano na konkretnom primjeru.

   

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

  Ministarstvo financija pripremilo je izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, koje će stupiti na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjivat će se na računovodstveno evidentiranje od 1. siječnja 2021. Računovodstveno evidentiranje za 2020. godinu obavit će se prema dosadašnjim odredbama Pravilnika. Izmjene i dopune Pravilnika vezane uz ekonomsku klasifikaciju primjenjivat će se u procesu izrade proračuna i financijskih planova za razdoblje 2021. do 2023.

  Izmjenama i dopunama Pravilnika promijenjen je način evidentiranja plaćanja po protestiranim jamstvima, propisan je način evidentiranja poslovnih događaja vezanih uz zaduživanje putem izdavanja obveznica i trezorskih zapisa, način iskazivanja financijske imovine koja se odnosi na dionice i udjele u glavnici te vrijednosne papire, jasno je propisan način evidentiranja razlika proizašlih iz primjene valutne klauzule te je propisana obveza i način usklađivanja imovine i obveza denominiranih u stranoj valuti ili na koje se primjenjuje valutna klauzula na dan sastavljanja bilance, propisana je obveza sastavljanja Izjave o prijeboju na kojoj svi sudionici prijeboja trebaju potvrditi iznos prijeboja i na temelju kojeg se prijeboj treba evidentirati u poslovnim knjigama, dopunjene su odredbe koje se odnose na evidentiranje promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, propisan je način evidentiranja otpisa potraživanja i obveza, propisan je popis imovine i obveza evidentiranih u okviru izvanbilančnih zapisa.

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Sanja Živko: Planiranje za 2021. kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Neprofitne organizacije

  mr. sc. Sanja Živko: Planiranje za 2021. kod neprofitnih organizacija

  Sukladno zakonskim propisima neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva  obvezna je izraditi godišnji program rada i donijeti financijski plan za njegovu provedbu. U izradi plana dužna je pridržavati se određenih pravila vezanih uz izgled i sadržaj financijskog plana kao i krajnji rok njegova donošenja.   O svemu tome možete pročitati u nastavku članka.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Ida Dojčić: Promjena načina oporezivanja kod obrtnika - prijelaz s dohotka na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Ida Dojčić: Promjena načina oporezivanja kod obrtnika - prijelaz s dohotka na dobit

  Fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti mogu po vlastitom izboru plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Međutim, po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti obrtnici mogu postati obveznici poreza na dobit po sili zakona, ako zadovolje uvjete propisane Zakonom o porezu na dobit. Od 1.1.2020. došlo je do značajne promjene u propisivanju uvjeta prema kojima fizička osoba, koja obavlja neku samostalnu djelatnost po osnovi koje je obveznik porez na dohodak, postaje obveznikom poreza na dobit. Tako sada, prema čl. 2. st. 4. Zakona o porezu na dobit, fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost po osnovi koje je obveznik porez na dohodak, postaje obveznik plaćanja poreza na dobit ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7,5 mil. kn. U porezne obveznike fizičke osobe uz obrtnike spadaju i druge fizičke osobe koje utvrđuju dohodak od samostalnih djelatnosti na temelju poslovnih knjiga prema čl. 28. Zakona o porezu na dohodak. U članku je pojašnjeno kako se utvrđuje porezna osnovica u slučaju promjene poreznog statusa obrtnika iz „dohodaša“ u „dobitaša“.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Javna nabava

  Ante Loboja: Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

  Zakon o javnoj nabavi regulira pitanje sukoba interesa u kojem se mogu naći naručitelji, koji su obveznici njegove primjene i gospodarski subjekti (tvrtke, obrtnici, ustanove, i sl.), kao natjecatelji odnosno ponuditelji u postupku javne nabave, prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

  Ipak u praksi je dosta otvorenih pitanja u vezi s primjenom tog instituta u praksi. U ovome članku autor obrađuje institut sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave, kroz normativni okvir te primjere iz prakse Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odnosno Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA - 19 - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA - 19

  Naknada plaće zbog privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju pripada osiguraniku i u slučaju ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

  Za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu radnik ima pravo na naknadu plaće.

  Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 - 98/19; u nastavku: ZOZO) i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 -129/17; u nastavku: Pravilnik o pravima) utvrđeno je pod kojim uvjetima se određuje naknada plaće zbog privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad radi korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. ZOZO-a i pod kojim uvjetima radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

  Za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad ako je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini zbog COVID - 19, osiguranik ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja sve dok traje izolacija.

  Prema čl. 39. toč. 3. ZOZO-a pravo na naknadu plaće pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

  Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Nar. nov., br. 79/07 - 47/20; u nastavku: ZZPOZB) je propisano da se osobe za koje se utvrdi da su oboljele ili za koje se sumnja da boluju od bolesti COVID-19 obvezno izoliraju i liječe u zdravstvenim ustanovama koje imaju osigurane uvjete za izolaciju i liječenje oboljelih od zaraznih bolesti (čl. 21. ZZPOZB).

  Prema članku čl. 41. st. 1. ZOZO-a naknada plaće se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a od prvog dana privremene nesposobnost za rad ako je osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

  Naknada plaće utvrđuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, odnosno od dana otvaranja privremene nesposobnosti za rad.

  Ako je privremena nesposobnost za rad utvrđena jer je osiguraniku izrečena mjera izolacije od strane sanitarnog inženjera ili doktora epidemiologa u tom slučaju osiguranik je izoliran ako je COVID-19 pozitivan odnosno izoliran zbog COVID–19 jer postoji sumnja  da boluju od bolesti COVID-19.

  Opširnije o naknadi plaće za vrijeme izolacije zbog COVIDA – 19 pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Prijava o početku osiguranja (M-1P/eM-1P) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Prijava o početku osiguranja (M-1P/eM-1P)

  Svojstvo osiguranika  uspostavlja se prijavom o početku osiguranja, a može se uspostaviti u papirnatom, a za sve obveznike koji zapošljavaju tri i više radnika, obvezna je uspostava u elektroničkom obliku.   

  Zakonom o mirovinskom osiguranju propisani su rokovi za uspostavu prijave o početku osiguranja koji je za radnike propisan najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada.

  O načinu popunjavanja prijave te rokovima podnošenja prijave za sve osiguranike možete pročitati u članku.

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović Penić: Sud Europske unije o pravu radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nakon utvrđenja da je otkaz bio nedopušten - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2020

  Radno pravo

  mr. sc. Iris Gović Penić: Sud Europske unije o pravu radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nakon utvrđenja da je otkaz bio nedopušten

  Sud Europske unije u Luxembourgu donio je dana 25. lipnja 2020. jednu odluku, izuzetno važnu (i) za (hrvatsko) pravno uređenje instituta godišnjeg odmora.

  Odluka je donesena u spojenim predmetima C‑762/18 i C‑37/19. Zahtjevi su upućeni u okviru dvaju sporova između, s jedne strane, fizičke osobe i Vrhovnog kasacijskog suda Republike Bugarske u vezi s njegovom primjenom sudske prakse koja navodno nije u skladu s pravom Unije i koja je imala za učinak da se toj osobi uskrati naknada za neiskorišteni plaćeni godišnji odmor za razdoblje od dana njezina nezakonitog otkaza do dana njezina vraćanja na rad (predmet C‑762/18) i, s druge strane, fizičke osobe i poslodavca po pitanju sličnog činjeničnog stanja (predmet C‑37/19).

  O slučajevima koji su bili predmetom postupka, te utjecaju ove presude na domaće zakonodavstvo i sudsku praksu, piše autorica u ovome članku.

Pitajte TEB

 • mr. sc. Sanja Živko: Osobni odbitak nerezidenta
 • Ljubica Đukanović: Pravo na godišnji odmor nakon prestanka ugovora o radu
 • Dinko Lukač: Korištenje potpore i isplata jubilarne nagrade
 • mr. sc. Ida Dojčić: Dostava podataka o financijskim računima u Poreznu upravu
 • Domagoj Zaloker: Reklasifikacija amortiziranih rent-a-car automobila na zalihe

TEB-ov podsjetnik

TEB-ov Poslovni info br. 10/20

 • TEB-ov Poslovni info br. 10/20