arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2020

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: 70. rođendan TEB-a

Aktualno

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo; Ana Zorić: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Aktualno

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo; Ana Zorić: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

  Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 117/19; u nastavku: Zakon o izvršavanju) koji je donesen uz Državni proračun Republike  Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (Nar. nov., br. 117/19) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti u izvršavanju državnog proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu.

  Iako uobičajene strukture i sadržaja, koji proizlazi iz odredbi Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o izvršavanju za 2020. donosi dosta novosti u odnosu na prethodne godine. Jedan dio novosti vezan je uz primjenu preporuka i naloga koje je dao Državni ured za reviziju u Izvješću o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu. Navedene odredbe Zakona o izvršavanju odnose se na efikasnije praćenje potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za isplaćenu naknadu plaće za vrijeme bolovanja, ali i unapređenja u planiranju i evidentiranju prijenosa sredstava između proračunskih korisnika državnog proračuna, ali i transfera između državnog proračuna i drugih razina vlasti koji obuhvaćaju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunske korisnike i ostale.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Aktualno

  mr. sc. Ida Dojčić: Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2020.

  Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19) je kroz posljednje izmjene i dopune propisao, između ostalog, zadržavanje opće stope PDV-a na 25%, te proširenje primjene snižene stope od 13% u djelatnosti ugostiteljstva. Za određene djelatnosti od javnog interesa izjednačena je primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a, neovisno o institucijskom obliku pružatelja usluge. Porezni obveznici, koji zbog promjene odredbi čl. 39. Zakona izlaze iz sustava PDV-a, obvezni su napraviti ispravak pretporeza, te također utvrditi nove cijene bez uključenog PDV-a. Izmjenama i dopunama Zakona izvršeno je usklađenje s Direktivom Vijeća EU, a odnosi se na pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU-a, definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja. U članku se detaljno pojašnjava o primjeni novih odredbi u oporezivanju PDV-om od 1.1.2020.

 • Ljubica Đukanović: Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

  Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske sklopili su 29.11.2019. Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 119/19; u nastavku: Dodatak II. KU) .

  Potpisom Dodatka II. KU-a ugovorne strane  su utvrdile za 2020. visinu:

  • osnovice za izračun plaća i
  • materijalna prava.

  Prema Dodatku II. KU-a osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike za 2020. će iznositi:

  • od 1.1.2020. do 31.5.2020. - 5.809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., koja se isplaćuje u veljači 2020.,
  • od 1.6.2020. do 30.9.2020. - 5.925,99 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se isplaćuje u srpnju 2020., a
  • od 1.10.2020. - 6.044,51 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za listopad 2020., koja se isplaćuje u studenom 2020. i nadalje.

  Ugovorne strane su se ujedno usuglasile da će regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. iznositi 1.500,00 kn, dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. 600,00 kn, dnevnice za službena putovanja u RH 200,00 kn a otpremnina prilikom odlaska u mirovinu od 1.1.2020. će iznositi dvije osnovice za izračun plaće državnog službenika i namještenika, koje će biti važeće na zadnji dan rada u državnoj službi prije odlaska službenika i namještenika u mirovinu.

 • Ljubica Đukanović: Sporazum Vlade Republike Hrvatske i sindikata u djelatnosti obrazovanja i znanosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Sporazum Vlade Republike Hrvatske i sindikata u djelatnosti obrazovanja i znanosti

  Zajedničkom izjavom utvrđenoj između Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Vlada RH) i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Sindikata hrvatskih učitelja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod (u nastavku: sindikati u djelatnosti obrazovanja i znanosti) postignut je sporazum da će:

  • Vlada RH nakon analize i usporedbe vrijednosti koeficijenata složenosti poslova u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima te ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 25/13 - 79/19; u nastavku: Uredba) zaposlenima koji obavljaju odgojno-obrazovni rad u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, zaposlenima koji obavljaju poslove radnog mjesta I. i II. vrste tajnika ustanove i radnog mjesta I. i II. vrste voditelja računovodstva,
  • se u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama Uredbe za zaposlene na radnim mjestima predavača i umjetničkih suradnika te zaposlene koji obavljaju poslove radnog mjesta I. i II. vrste tajnika ustanove i radnog mjesta I. i II. vrste voditelja računovodstva i da će
  • Vlada RH, pri izmjenama Uredbe vodit će računa o određivanju koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto izvrsnog savjetnika.

  Zajedničkom izjavom isto tako utvrđeno je da navedene izmjene ne isključuju najavljenu sveobuhvatnu analizu sustava plaća u javnim i državnim službama.

  Vlada RH i sindikati u djelatnosti obrazovanja i znanosti su isto tako 2.12.2019. zaključili Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. br. 122/19; u nastavku: Sporazum).

  Sporazumom je se utvrđuju uvećanje osnovne plaće:

  • zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad te
  • zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima.

  Sukladno postignutom Sporazumu Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

  O Sporazumu Vlade RH i sindikata u djelatnosti obrazovanja i znanosti pročitajte opširnije u našem tiskanom izdanju.

 • Darko Marečić: Novi Pravilnik o lukama nautičkog turizma i novele pravilnika iz djelatnosti ugostiteljstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Aktualno

  Darko Marečić: Novi Pravilnik o lukama nautičkog turizma i novele pravilnika iz djelatnosti ugostiteljstva

  Dana 17. prosinca 2019. stupili su na snagu: novi Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata, izmjene i dopune Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi, Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. O novinama koje za pružatelje ugostiteljskih i turističkih usluga donose ovi pravilnici pišemo u članku.

 • Ljubica Đukanović: Izmjene Zakona o ustanovama od 1.1.2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Izmjene Zakona o ustanovama od 1.1.2020.

  Osnivanje i ustrojstvo ustanova u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH) je uređeno Zakonom o ustanovama (Nar. nov., br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08; u nastavku: Zakon) koji od donošenja do sada nije značajno mijenjan i dopunjavan. Iz navedenog razloga odredbe Zakona nisu bile dovoljno usklađene za ostalim zakonima. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama (Nar. nov., br. 127/19)  pored usklađivanja sa ostalim propisima posebno su uređeni uvjeti poslovanja javnih ustanova kojima su osnivači druge pravne i fizičke osobe. Ove ustanove u pravilu obavljaju određenu javnu službu sukladno posebnom zakonu a ostvarenu dobit su sukladno Zakonu bile dužne koristiti isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti i nisu mogle isplaćivati dobit.

  Izmjenama i dopunama Zakona uspostavlja se opći okvir i jednoobrazno uređuju uvjeti osnivanja, ustrojstvo i način rada, vrste poslova, pravni status zaposlenih, izvore financiranja te odgovornost i nadzor u javnim ustanovama koje pretežito ili isključivo obavljaju povjerene poslove državne uprave kao i ostalih javnih ustanova, odnosno drugih ustanova.

  Primarna intencija Zakona je da se pitanja kao što su način osnivanja, ovlasti upravnih vijeća ili drugih kolegijalnih tijela, odgovornost za zakonito i pravilo obavljanje povjerenih poslova i način raspolaganja s ostvarenom dobiti javnih ustanova kojima je jedini osnivač RH, a temeljem posebnog zakona pretežito ili isključivo obavljaju povjerene poslove državne uprave, u cijelosti uskladi sa Zakonom o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 66/19; u nastavku: ZSDU). Naime, ZSDU-om je uređen sustav državne uprave te opća pravila o ovlaštenjima za donošenje podzakonskih propisa za provedbu i privremenih interventnih mjera sa svrhom zakonitog, svrhovitog, djelotvornog i učinkovitog obavljanja poslova državne uprave. Kako bi se navedeno osiguralo upućuje se na odredbe ZSDU-a kojima su uređeni:

  • uvjeti za povjeravanje poslova državne uprave,
  • osiguravanje sredstava za obavljanje povjerenih poslova,
  • mjere, radnje, akti i materijalna ograničenja upravnog nadzora te
  • uvjeti za stjecanje iznimnih normativnih ovlaštenja.

  Primjenom odredaba ZSDU na koje se upućuje ne dovodi se u pitanje neovisnost pojedinih javnih ustanova koje obavljaju povjerene poslove državne uprave u području regulacije i nadzora zakonom određenih tržišta javnih usluga.

  Zakonom je otvorena mogućnost da javne ustanove koje obavljaju javnu službu sukladno posebnom zakonu, čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba, odnosno čiji su jedini osnivači druge pravne i/ili fizičke osobe, ostvarenu dobit upotrijebe i na druge načine a ne samo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

  Ako javne ustanove ostvarenu dobit upotrijebe i na druge načine, što od 1.1.2020. mogu, u tom slučaju primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa o trgovačkim društvima, temeljem odluke osnivača u skladu s aktom o osnivanju i statutom. Navedenim se ne isključuje mogućnost da te javne ustanove i nadalje ostvarenu dobit koriste za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, ako osnivač to smatra potrebnim i tako odluči.

   Pored ZSDU-a, Zakonom je usklađen i s odredbama Zakona o sudskom registru , Zakona o općem upravnom postupku , Zakona o upravnim sporovima  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka , uz terminološke i nomotehničke prilagodbe.

  Brojne su izmjene i dopune Zakona koje je donio ZIDZ-om o kojima pročitajte opširnije u našem tiskanom izdanju.

 • Dražen Opalić: Primjena minimalne plaće u 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Aktualno

  Dražen Opalić: Primjena minimalne plaće u 2020.

  Temeljem Uredbe o visini minimalne plaće za 2020., minimalna plaća za 2020. utvrđena je u bruto iznosu od 4.062,51 kn, odnosno 3.250,00 kn neto.

  Zakonom o minimalnoj plaći  ukinuto je umanjenje osnovice za obračun doprinosa na osnovicu za 50%, prema plaćama radnika koje su, prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorene u visini iznosa minimalne plaće, ali postupno tako da oni poslodavci koji su tijekom 2018. godine koristili ovo umanjenje, mogu koristiti tu olakšicu tijekom 2020. godine u iznosu od 25% umanjenja (osnovica za obračun doprinosa bit će 75% plaće). Navedeno znači da se umanjenje  koristiti samo za one radnike za koje se u 2018. obračun doprinosa iskazivao pod oznakom primatelja u  Obrascu JOPPD 0009.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2019.

  Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima. O pripremama za izradu financijskih izvještaja potanje smo pisali u FIP-u br. 12/19. U ovom članku obrazlažemo redoslijed i vrste radnji pri sastavljanju financijskih izvještaja, te postupke pri njihovom utvrđivanju.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2019.

  Poduzetnici su dužni za svaku poslovnu godinu sastaviti godišnje financijske i druge izvještaje u skladu s važećim propisima i predočiti ih nadležnim tijelima i institucijama. Iako je Zakon o računovodstvu mijenjan koncem 2018. godine, odredbe koje uređuju financijsko izvještavanje nisu se promijenile, pa se godišnji financijski izvještaji za 2019. sastavljaju se u istom opsegu
  i na isti način kao i za prethodnu 2018. godinu. Potanje o obveznicima, vrstama, rokovima, načinu sastavljanja te reviziji financijskih i drugih poslovnih izvješća, kao i njihovoj javnoj objavi i predočavanju skupštini, te odgovornostima i nadzoru, pročitajte u članku.

 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2019. godinu - Pročitajte cijeli članak
 • mr. sc. Vlado Đurašin: Obračun naknade OKFŠ za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Vlado Đurašin: Obračun naknade OKFŠ za 2019. godinu

  Autor u članku piše o obvezi obračuna i uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma te predaji obrasca OKFŠ za 2019. godinu od obveznika poreza na dobit i dohodak koji su ostvarili godišnji prihod ili primitak veći od 3.000.000,00 kn obavljanjem registrirane djelatnosti.

 • Dinko Lukač; mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun članarina, renti i doprinosa za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Financije i računovodstvo

  Dinko Lukač; mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun članarina, renti i doprinosa za 2019.

  Uz plaćanje poreza na dobit ili dohodak, pravne i fizičke osobe koje obavljaju propisanu gospodarsku djelatnost obvezne su plaćati i članarinu turističkoj zajednici, spomeničku rentu i druge doprinose. Obvezu za neke od navedenih naknada za 2019. poduzetnici utvrđuju putem propisanih obrazaca, a iste podnose uz PD obrazac ili DOH obrazac. Autori u članku podsjećaju na najvažnije odredbe propisa kojima je uređena obveza obračunavanja i plaćanja naprijed navedenih naknada.    

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2019.

  Jedan od temeljnih zahtjeva MRS-a 1 je da se promjene koje se događaju unutar kapitala prikazuju odvojeno, i to na slijedeći način: promjene u kapitalu povezane s transakcijama u koje nisu uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, a promjene u kapitalu u koje su uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o promjenama kapitala. Ukupna sveobuhvatna dobit obuhvaća sve elemente dobiti i gubitka i ostale sveobuhvatne dobiti. Pod promjenama u kapitalu u koje nisu uključeni vlasnici, podrazumijevaju se one stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u dobit ili gubitak ("nerealizirani" prihodi i rashodi), a prema zahtjevima MRS-a 1 one se prezentiraju u okviru ostale sveobuhvatne dobiti. Neki od primjera takvih stavaka su revalorizacijski viškovi dugotrajne imovine, dobici ili gubici koji nastaju preračunavanjem financijskih izvještaja inozemnog poslovanja te dobici ili gubici nastali ponovnim mjerenjem financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti propisan Pravilnikom dio je standardne dokumentacije (obrazac GFI-POD) koju su obveznici MSFI-a dužni u propisanim rokovima dostaviti Fini za potrebe javne objave godišnjih financijskih izvještaja. Uz standardnu dokumentaciju, obveznici MSFI-a, dužni su za potrebe javne objave Fini dostaviti i nestandardnu dokumentaciju odnosno, u okviru godišnjih financijskih izvještaja, prezentirati stavke ostale sveobuhvatne dobiti prema zahtjevima MSFI-a.

 • mr. sc. Mladen Štahan; Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan; Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2019.

  Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Dužni su ju sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Bilanca se sastavlja za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Bilanca se sastavlja na hrvatskom jeziku i u kunama.

 • mr. sc. Mladen Štahan; Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan; Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2019.

  Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Dužni su ga sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Sastavlja se na za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Račun dobiti i gubitka sastavlja se na hrvatskom jeziku i u kunama. Kod sastavljanja računa dobiti i gubitka treba voditi računa o temeljnom načelu sučeljavanja prihoda i rashoda.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Sanja Živko: Isplate volonterima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Sanja Živko: Isplate volonterima

  Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Za provedbu volontiranja pojavljuju se razni troškovi volontera koje snosi ili refundira organizator. Koji se troškovi mogu isplatiti volonterima prema Zakonu o volonterstvu i kakav je njihov porezni položaj obzirom na Zakon o porezu na dohodak pročitajte u nastavku članka.

 • Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2019. godinu

  Trošarinski obveznici uporabom sustava elektroničke razmjene podataka podnose dnevna i mjesečna izvješća. Međutim, uporaba sustava elektroničke razmjene podataka ne primjenjuje se na malog proizvođača jakih alkoholnih pića i malog proizvođača vina, odnosno isti ne podnose mjesečna izvješća. Mali proizvođač vina mora podnositi pisano godišnje izvješće. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića obvezan je sam obračunati i platiti trošarinu (prema zapremini kotla) ako proizvodi za vlastitu potrebu u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu. Ali, ako proizvede za vlastite potrebe količinu veću od 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu podnosi izjavu. Autorica u članku piše o vođenju evidencija, sastavljanju i podnošenju trošarinskih izvješća te rokovima dostave istih.

 • Dalibor Legac; Željko Martinović: Utvrđivanje inozemnog dohotka i Obrazac INO-DOH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Porezi i doprinosi

  Dalibor Legac; Željko Martinović: Utvrđivanje inozemnog dohotka i Obrazac INO-DOH

  U članku se pojašnjavaju mogući načini utvrđivanja inozemnog dohotka, napose sukladno čl. 80.a Zakona o porezu na dohodak kojim se propisuje mogućnost preuzimanja inozemnog dohotka na način kako ga je utvrdila država izvora. Povezano s tim, na više primjera, pojašnjava se i način sastavljanja Obrasca INO-DOH.

 • Dinko Lukač: Oporezivanje konačnog dohotka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Oporezivanje konačnog dohotka

  Rezident je fizička osoba koja može ostvariti bilo koju vrstu dohotka u tuzemstvu i u inozemstvu, a opseg njegove porezne obveze utvrđuje se po načelu svjetskog dohotka. U članku se piše o načinu utvrđivanja ukupne porezne obveze, priznavanju poreza plaćenog u inozemstvu, plaćanju razlike poreza i drugim specifičnostima oporezivanja konačnog dohotka temeljem podataka iskazanih u obrascu INO-DOH koji se podnosi do 31.1.2020. za dohotke iz inozemstva ostvarene u 2019.

 • Gordana Lončar: Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. i primjena posebnog postupka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. i primjena posebnog postupka

  Porezni obveznici koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2019. (Obrazac DOH) podnose istu najkasnije do 29.02.2020. Do navedenog roka i porezni obveznici na koje se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuje podnose zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) ako žele iskoristiti prava za koja Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanjem prava na umanjenje dohotka. Tko su obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, kako se iskazuje te tko bi trebao podnijeti ZPP-DOH, pročitajte u navedenom članku.

 • Renata Kalčić; Ines Tomić; Štefica Oštrec Čunčić: Zakon o porezu na dodanu vrijednost – promjene od 1.1.2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Porezi i doprinosi

  Renata Kalčić; Ines Tomić; Štefica Oštrec Čunčić: Zakon o porezu na dodanu vrijednost – promjene od 1.1.2020.

  Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19), koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020., izvršene su s ciljem pojednostavljenja i rasterećenja poslovanja poreznim obveznicima, dok su određene izmjene provedene radi daljnjeg usklađenja s Direktivama na području oporezivanja PDV-om, a posebice s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ. Uz izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. izravno se primjenjuje i Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1912. Posljednjim izmjenama Zakona snižena je stopa PDV-a na 13% za nositelje fonogramskih prava, te na pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljstvu, izjednačena je primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7.500.000,00 kn. U članku autorice detaljno pojašnjavaju o novim odredbama u sustavu oporezivanja PDV-om koje se primjenjuju od 1.1.2020.

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu sastavljat će i predavati prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18). Izmjene toga Pravilnika objavljene u Nar. nov., br. 126/19 ne utječu na financijsko izvještavanje za 2019. godinu.

  Za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) rok predaje godišnjih financijskih izvještaja je 31. siječnja 2020., za JLP(R)S-e i izvanproračunske korisnike 17. veljače 2020., a za konsolidirane financijske izvještaje 28. veljače 2020.

  Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. dostupna je na internetskim stranicama Ministarstva financija  (i www.teb.hr – Proračunski korisnici).

 • Nikolina Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2019. i druga knjiženja na kraju proračunske godine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2019. i druga knjiženja na kraju proračunske godine

  U ovome tekstu podsjeća se na uobičajena propisana knjiženja na kraju godine te se pojašnjava raspodjela rezultata ostvarenog u 2019. u 2020. godini, pozivajući se na odredbe Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18). Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, koji je objavljen u Nar. nov., br. 126/19 stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine i ne primjenjuje se za poslovne događaje i transakcije iz 2019. godine.

  Na kraju 2019. godine svi proračuni i proračunski korisnici obvezni su provesti ispravak vrijednosti potraživanja. Naime, člankom 37.a Pravilnika o računovodstvu propisano je da se ispravak vrijednosti provodi na kraju godine uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana te pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom. Ako se s naplatom potraživanja kasni: između jedne i tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 50%, iznad tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 100%. Ako je nad dužnikom pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 75%.

  Nakon što se u poslovnim knjigama za 2019. evidentiraju svi poslovni događaji, transakcije i obračuni, obavlja se računovodstveni postupak utvrđivanja rezultata i zaključivanje poslovnih knjiga. Sučeljavaju se prihodi i rashodi iz pojedinih aktivnosti (preko podskupine 921 prijenos na 922), provodi se obvezno umanjenje rezultata poslovanja i uvećanje rezultata od nefinancijske imovine (za iznose kapitalnih prihoda poslovanja koji su utrošeni za financiranje nefinancijske imovine), te ostale obvezne korekcije iz čl. 82. Pravilnika o računovodstvu. Za raspodjelu viška odnosno manjka prihoda iz 2019. u 2020. godini, potrebna je odluka. Manjkovi iz 2019. moraju se pokriti, a viškovi prihoda iz 2019. raspodjeljuju se u 2020. godini.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

  Kako bi neprofitne organizacije pravodobno sastavile kvalitetne godišnje financijske izvještaje, trebaju obaviti određene pripremne radnje. To je između ostaloga i obvezan godišnji popis imovine i obveza, prema kojem se usklađuju knjigovodstvena stanja. O popisu je pisano u TEB-ovom časopisu FIP br. 11/2019, a u ovome članku autor pojašnjava ostale pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja te daje primjere zaključnih knjiženja.

  Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja možemo podijeliti prema redoslijedu obavljanja poslova na: ▪  provjeravanje knjiženja u poslovnim knjigama i pomoćnim evidencijama, ▪ imenovanje popisnih povjerenstava od strane zakonskog predstavnika neprofitne organizacije te obavljanje svih pripremnih radnji da popis bude pravodoban i kvalitetan, ▪  obavljanje popisa imovine i obveza s stanjem na dan 31.12. izvještajnog razdoblja, ▪  sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu, ▪  donošenje odluke o obavljenom popisu od strane zakonskog predstavnika neprofitne organizacije, te ▪  evidentiranje popisnih razlika i ostale radnje.

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu

  Udruge i druge neprofitne organizacije, proračunski korisnici i druge osobe iz čl. 2. st. 7. Zakona o porezu na dobit koje po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti  tijekom 2019. nisu ostvarile prihode u iznosu većem od 300.000,00 kn i kojima je rješenjem Porezne uprave utvrđeno plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu dužne su  voditi Evidenciju o prihodima po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti i do 15. siječnja 2020. Poreznoj upravi predati Obrazac PD-PO za 2019.

  Porez na dobit u paušalnom iznosu u 2020. mogu plaćati neprofitne organizacije i druge pravne osobe iz čl. 2. st. 7. Zakona o PD-u ako po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti tijekom 2019. nisu ostvarile prihode u iznosu većem od 7.500.000,00 kn.  Zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu mora se podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. siječnja 2020. 

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti

  Samostalnu djelatnost može obavljati jedna fizička osoba, no u poslovnoj praksi javlja se i zajedničko obavljanje samostalne djelatnosti gdje su vlasnici dvije ili više fizičkih osoba. U članku autor potanje piše o utvrđivanju zajedničkog dohotka, kada samostalnu djelatnost obavljaju dvije ili više fizičkih osoba.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Isplate plaća u 2020. i obračun poreza i doprinosa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Isplate plaća u 2020. i obračun poreza i doprinosa

  Od 1. siječnja 2020. primjenjuje se izmijenjeni Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 121/19) kojim je, pored ostalog, propisan povećani osnovni osobnog odbitka što znači da se pri isplati plaća od 1.1.2020., bez obzira za koje se razdoblje isplaćuju, primjenjuje osnovni osobni odbitak od 4.000,00 kn. O navedenom, kao i ostalim zakonskim odredbama vezanim uz obračun i isplatu plaće te primjenu novih osnovica za obračun doprinosa, pročitajte u članku.

 • Sandra Pezo: Uvid poslodavca u osobni odbitak te isplaćene neoporezive primitke radnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Uvid poslodavca u osobni odbitak te isplaćene neoporezive primitke radnika

  Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, s primjenom od 1. siječnja 2020., poslodavcima će biti omogućen uvid u poreznu karticu bivšeg radnika, do određenog roka, kao i uvid u isplaćene neoporezive primitke radnika u tekućoj godini.

  Dakle, izmjenama Zakona omogućuje se uvid u poreznu karticu radnika i onim poslodavcima kod kojih radnik više nije u radnom odnosu te uvid u iskorišten iznos mjesečnog osobnog odbitka, najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada (do posljednjeg dana tekućeg mjeseca u kojem se isplaćuje plaća za prethodni mjesec). To znači da bivši poslodavac može pri isplati posljednje plaće iskoristiti pravo radnika na osobni odbitak bez obzira što se zaposlio kod novog poslodavca.

  Isto tako, poslodavcima se omogućuje i uvid u isplaćene neoporezive primitke radnika u tekućoj godini.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Prijeboj potraživanja poslodavca s plaćom radnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Prijeboj potraživanja poslodavca s plaćom radnika

  U slučaju da tijekom radnog odnosa nastane kakvo novčano potraživanje poslodavca prema radniku, (npr. radnik prouzroči štetu poslodavcu ili prekorači limit po računu službenog mobitela, ne ispunjava obveze prema ugovoru o plaćenom školovanju) postavlja se pitanje smije li poslodavac svoje potraživanje kompenzirati s plaćom i naknadom plaće tog radnika. U takvim slučajevima Zakon o radu štiti plaću radnika na način da poslodavac smije svoju tražbinu prema radniku prebiti s radnikovom tražbinom plaće ili naknade plaće isključivo uz suglasnost radnika, koja mora biti dana nakon nastanka tražbine poslodavca. Uz ogledni primjer takve suglasnosti u ovome članku pišemo o aktualnim pitanjima u vezi primjene ovog instituta.

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović: Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2020. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2020

  Ovršno pravo

  Vedran Jelinović: Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2020. godini

  Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr. plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. iznosila je 6.434,00 kn (Nar. nov., br. 104/19)). Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate novčanih tražbina u 2020. godini. 

  Do kojih iznosa se smiju ovršavati primanja iz radnog odnosa, kako postupiti u slučaju otvaranja zaštićenog računa radnika, koja se sve primanja mogu uplatiti na taj račun, samo su pojedine teme u vezi s ovrhom na plaći o kojima pišemo u ovome članku.

Pitajte TEB

 • Nikolina Bičanić: Prihodi od prodaje osobnih automobila kod proračuna i proračunskih korisnika
 • Vedran Jelinović: Otkaz za vrijeme bolovanja
 • Domagoj Zaloker: Upis direktora koji nije vlasnik d.o.o.-a u Registar stvarnih vlasnika

TEB-ov podsjetnik