arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2019

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Tihana Cuzek: Ima li na vašoj listi prioriteta mjesta za vas?

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: MSFI 16, Najmovi - primjena u praksi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: MSFI 16, Najmovi - primjena u praksi

  Od 1.1.2019. u primjeni je novi računovodstveni standard MSFI 16 – Najmovi koji zahtijeva da najmoprimac u svojim poslovnim knjigama prizna imovinu s pravom korištenja i obvezu po osnovi najma za sve najmove, uz izuzeće za kratkoročne i najmove male vrijednosti, koji se mogu i dalje iskazivati kao rashod tijekom trajanja najma na proporcionalnoj ili nekoj drugoj sustavnoj osnovi. O računovodstvenim učincima prve primjene novog modela priznavanja operativnih (poslovnih) najmova u financijskim izvještajima najmoprimca, potanje piše autorica članka.

 • Domagoj Zaloker: Utvrđivanje i knjiženje plaće u naravi temeljem korištenja automobila - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Utvrđivanje i knjiženje plaće u naravi temeljem korištenja automobila

  Ako se po osnovi korištenja službenog osobnog automobila radniku utvrđuje primitak (plaća) u naravi, tada se on može utvrđivati paušalno bez obveze vođenja evidencije o korištenju automobila. Ako se radi o automobilu koji je kupljen ili nabavljen na financijski leasing, tada se primitak u naravi može utvrđivati u mjesečnom paušalnom iznosu od 1% nabavne vrijednosti (uvećano za PDV). Ako se pak radi o automobilu koji se koristi temeljem operativnog leasinga ili drugog oblika dugoročnog najma, tada se primitak u naravi može utvrđivati u mjesečnom paušalnom iznosu od 20% mjesečne rate za leasing/najam (uvećano za PDV). Prilikom utvrđivanja primitka u naravi po osnovi korištenja službenih osobnih automobila nabavljenih u razdoblju od 1.1.2018. porezni obveznici polaze od osnovice koju čini ukupna vrijednost računa za nabavljeni osobni automobil što uključuje neto nabavnu vrijednost, PDV i posebni porez na motorna vozila. Prilikom utvrđivanja primitka u naravi po osnovi korištenja službenih osobnih automobila nabavljenih putem operativnog leasinga u paušalnom postotnom iznosu (20% rate operativnog leasinga) za potrebe utvrđivanja osnovice za obračun mjesečne plaće u naravi pored iznosa mjesečne (fakturirane) rate, potrebno je pribrojiti i razmjerni iznos unaprijed plaćenog predujma (akontacije). Plaća u naravi po osnovi korištenja osobnog automobila ne mora se utvrđivati paušalno, nego se može utvrđivati i prema opsegu stvarnog korištenja uz obvezu vođenja evidencije o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe. U tom slučaju mjesečni primitak u naravi utvrđuje se prema iznosu koji se dobije tako da se ukupno prijeđena kilometraža u privatne svrhe pomnoži s 2,00 kn po prijeđenom kilometru za taj mjesec.

 • Irena Slovinac: Poslovanje putničkih agencija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Poslovanje putničkih agencija

  Usluge koje putnička agencija obavlja koristeći vlastita dobra i usluge oporezuju po redovnom postupku. Za usluge koje agencija pruža u svoje ime koristeći usluge i dobra nabavljena od drugih poreznih obveznika obvezna primijeniti posebni postupak oporezivanja. Posebni postupak oporezivanja ne primjenjuje se na usluge koje agencija pruža kao posrednik.

  Putnička agencija dužna je fiskalizirati račune naplaćene gotovinom izdane u svoje ime, te račune izdane u ime i za račun drugog obveznika fiskalizacije.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Odluke jedinica lokalne samouprave o visini paušalnog poreza djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Odluke jedinica lokalne samouprave o visini paušalnog poreza djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

  Poreznim propisima regulirano je paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. Od početka 2019. godine Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, koja se primjenjuje na porezne obveznike koji djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu obavljaju na području neke jedinice lokalne samouprave, donosi Predstavničko tijelo te jedinice lokalne samouprave. Sukladno posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koje se primjenjuju od 1.1.2019., predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku kojom će se propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn. U članku se pojašnjava o donošenju ovih Odluka i paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu od 1.1.2019.

 • Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama

  Isplate dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama, osim u slučaju propisanih iznimaka, podliježu oporezivanju porezom na dohodak po stopi od 12%, uvećano za prirez, ako je uveden. Kod isplate nerezidentima, moguće je postupiti i prema odredbama međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te obustaviti manji porez.

 • Sandra Pezo: Doprinosi poljoprivrednika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Doprinosi poljoprivrednika

  Nekim fizičkim osobama koje su osnovale obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), to je osnovna djelatnost, dok je drugima dodatna, o čemu ovisi i način utvrđivanja obveze poreza i obveznih doprinosa. Način oporezivanja primitaka ostvarenih u OPG-u upisanog u Upisnik OPG-a propisano je Zakonom o porezu na dohodak. Ovisno o odabranom načinu oporezivanja ovisi i način utvrđivanja obveze doprinosa te da li je obvezno osiguran kao nositelj ili kao član OPG-a ili kao osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika utvrđuju se obvezni doprinosi što je propisano Zakonom o doprinosima, o čemu i piše autorica članka.

  Prema Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i Zakonu o poljoprivredi, razlikujemo Upisnik OPG-ova i Upisnik poljoprivrednika. Ovisno u kojem je upisniku osoba upisana, zbog svojih specifičnosti, utvrđuje se i različita osnova za obvezno osiguranje.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2019.

  Obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila propisana je Zakonom o lokalnim porezima, a utvrđuje se jednom godišnje donošenjem poreznog rješenja od strane JP(R)S-a.

  Obveznici plaćanja poreza, koji se plaća jednom godišnje, su prave i fizičke osobe – obrtnici i građani koji na dan registracije/ovjere produženja važenja prometne dozvole, vlasnici osobnih automobila, motocikala i četverocikala.  Ako je vozilo nabavljeno tijekom godine, godišnji porez se umanjuje za dio godine prije nabave vozila.

  Visina poreza ovisi o starosti vozila ili plovila, snazi motora, dužini plovila kao i činjenici ima li plovilo kabinu ili ne.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sezonski rad u poljoprivredi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sezonski rad u poljoprivredi

  Način zapošljavanja na privremenim/povremenim poslovima u poljoprivredi propisan je Zakonom o tržištu rada, je problematika od 1. siječnja 2019. regulirana Zakonom o tržištu rada, a način obračuna propisanih obveza Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima te Odlukom o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu, što je i tema ovoga članka.

  Ugovor o radu sa sezonskim radnicima u poljoprivredi sklapa se svakodnevnim lijepljenjem kupona. Poslodavac je obvezan: platiti doprinose za MO (I. i II. stup) kupnjom vrijednosnog kupona u dnevnom iznosu (za 2019.) od 22,53 kn;  isplatiti najnižu dnevnu zaradu koja za 2019. iznosi 90,11 kn (neto), što se smatra drugim dohotkom te se obračunava porez (12%) i ev. prirez (doprinosi su plaćeni kupnjom vrijednosnog kupona);  porez na dohodak i prirez uplatiti do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je isplaćena plaća te iskazati uplaćeni porez i prireza na Obrascu JOPPD do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršena isplata.

  Ističemo da poslodavci mogu navedenim osobama neoporezivo isplatiti/osigurati smještaj i prehranu, uz iskazivanje u JOPPD, pod oznakom 64.

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod proračuna i proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod proračuna i proračunskih korisnika

  Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima u određenim slučajevima, odnosno kada to procijeni Porezna uprava, mogu postati obveznici poreza na dodanu vrijednost. Kada tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i JLP(R)S-i, komore te druga tijela s javnim ovlastima obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona o PDV-u, smatrat će se poreznim obveznicima kao i za djelatnosti iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i sl.). Ulaskom u sustav PDV-a proračunski korisnici postaju obveznici PDV-a samo za dio svoje djelatnosti, što znači da su na određene usluge i isporuke dužni obračunati PDV, te imaju i pravo odbitka pretporeza razmjerno oporezivim isporukama. U članku su obrađena neka pitanja oporezivanja PDV-om kod proračuna i proračunskih korisnika - obveznika PDV-a.   

 • Nikolina Bičanić: Knjiženja PDV-a kod proračuna i proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Knjiženja PDV-a kod proračuna i proračunskih korisnika

  U ovome tekstu prikazuju se primjeri knjiženja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji se odnose na poslovne događaje kod kojih se obračunava PDV.

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Osvrt na reviziju učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija neprofitnim organizacijama iz proračuna jedinica lokalne samouprave - 2. dio - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Neprofitne organizacije

  Vesna Lendić Kasalo: Osvrt na reviziju učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija neprofitnim organizacijama iz proračuna jedinica lokalne samouprave - 2. dio

  U prošlome broju našeg časopisa objavljen je prvi dio osvrta na reviziju učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja donacija neprofitnim organizacijama iz proračuna županija i Grada Zagreba. U nastavku je drugi dio toga osvrta u kojem se prikazuju nalazi Državnog ureda za reviziju iz Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradova) obavljenoj tijekom 2018. godine.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti

  Bolest obrtnika/obrtnice, nedostatak posla, korištenje rodiljnog dopusta obrtnice i drugi razlozi uvjet su za privremenu obustavu obavljanja obrtničke djelatnosti. To privremeno obustavljanje obavljanja djelatnosti može biti u trajanju do jedne godine, a o tome se pisano izvješćuje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba u roku od 30 dana od dana obustave. Autor u članku potanje piše o obvezi obrta kod privremene obustave obavljanja obrtničke djelatnosti te na primjerima pojašnjava evidentiranje poslovnih promjena u poslovnim knjigama za vrijeme te privremene obustave.

Plaće i naknade plaća

 • Marina Plemenčić: Ispravak plaće i JOPPD obrasca nakon priznate ozljede na radu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Plaće i naknade plaća

  Marina Plemenčić: Ispravak plaće i JOPPD obrasca nakon priznate ozljede na radu

  Sve dok ne bude priznata ozljeda na radu od strane HZZO-a poslodavac isplaćuje naknadu plaće kao za obično bolovanje. Po priznavanju ozljede na radu, poslodavac je dužan napraviti ispravak plaće i JOPPD obrasca. Naime, za vrijeme korištenja prava na bolovanje zbog priznate ozljede na radu osiguranik ostvaruju pravo na naknadu plaće u visini 100% prosjeka isplaćenih plaća u 6 mjeseci prije mjeseca kada je započelo bolovanje. Poslodavac je naknadu obavezan isplatiti osiguraniku, a nakon priznanja ozljede na radu HZZO mu obavlja povrat novca za isplaćenu naknadu plaće u roku od 45. dana od dana primitka zahtjeva. Autorica u članku potanje piše o utvrđivanju naknade plaće, postupku prije i nakon priznavanja ozljede na radu te ispravku Obrasca JOPPD nakon priznate ozljede na radu.

 • Dinko Lukač: Rad na terenu i naknade - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Rad na terenu i naknade

  Dnevnica se može isplatiti za službeno putovanje i za rad na terenu. Ugovorom o radu ili pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom kao izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac uređuje se pravo radnika na dnevnicu za rad na terenu odnosno terenski dodatak. Neoporezivi iznos dnevnice za rad na terenu te uvjeti za neoporezivu isplatu propisani su poreznim propisima. Autor u članku potanje piše o ostvarivanju prava na dnevnicu za rad na terenu u tuzemstvu i u inozemstvu te izvješćivanju u Obrascu JOPPD po isplati iste.

   

 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje plaća pomoraca - članova posade broda u međunarodnoj plovidbi prema izmjenama Pomorskog zakonika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje plaća pomoraca - članova posade broda u međunarodnoj plovidbi prema izmjenama Pomorskog zakonika

  Donošenjem Pomorskog zakonika propisane su neke porezne pogodnosti vezane za oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada pomoraca – članova posade broda/jahte u međunarodnoj plovidbi u odnosu na oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada (plaća) ostalih poreznih obveznika, a ujedno je reguliran način i postupak prijave i odjave u socijalno osiguranje. Izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 17/19)  propisane su dodatne novine, pored ostalog, i u načinu utvrđivanja dana plovidbe o čemu, pored ostalog, piše autorica članka.

Javna nabava

 • Zoran Vuić: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Javna nabava

  Zoran Vuić: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

  Pravo zahtijevanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora ili okvirnog sporazuma od ponuditelja u postupku javne nabave je za naručitelja od velike važnosti, a iz razloga mogućnosti naplate istog u slučaju povrede ili neispunjena ugovornih obveza.

  Uz pojašnjenje zakonskog okvira, u ovome članku autor kroz mišljenja središnjeg tijela nadležnog za politiku javne nabave i praksu Državne komisije obrađuje otvorena pitanja koja se u vezi s primjenom ovog jamstva postavljaju. 

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović Penić: „Drugi uvjeti rada“ agencijskih radnika u sudskoj praksi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Radno pravo

  mr. sc. Iris Gović Penić: „Drugi uvjeti rada“ agencijskih radnika u sudskoj praksi

  Agencija za privremeno zapošljavanje uvedena je u hrvatsko radno 2003. godine. Odredbe koje uređuju ovo područje neprestano su se mijenjale, ali najviše se sudskih sporova pojavilo u vrijeme važenja prošlog Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09 – 73/13). U to vrijeme podnesene su brojne tužbe kojima agencijski radnici traže isplatu različitih materijalnih tražbina iz radnog odnosa koje inače imaju radnici korisnika kod kojega su agencijski radnici radili. Dugi niz godina sudovi su pravomoćnim odlukama agencijskim radnicima priznavali ta prava. Nedavno je Vrhovni sud RH u jednom revizijskom postupku zauzeo shvaćanje koje bi trebalo dovesti do zaokreta u načinu rješavanja takvih sporova. O navedenoj sudskoj praksi i  uređenju ovog instituta sukladno važećem Zakonu o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17), piše autorica u ovome članku.

 • Ljubica Đukanović: Sklapanje ugovora o radu s primjerom ugovora - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Sklapanje ugovora o radu s primjerom ugovora

  Sklapanjem ugovora o radu zasniva se radni odnos u kojem radnik poslodavcu stavlja na raspolaganje svoje sposobnosti i za to prima naknadu u obliku plaće. Prema Zakonu o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku: ZR) pravo poslodavca je da pobliže odredi mjesto i način obavljanja rada, poštujući pritom prava i dostojanstvo radnika, uz obvezu osiguranja uvjete za rad na siguran način. Ugovor o radu je pravna osnova postojanja radnog odnosa koji je uređen ZR-a.

  Bitni elementi radnog odnosa su dobrovoljnost, osobno obavljanje ugovorenih poslova, subordiniranost i plaćenost. Ugovorom o radu se uređuju međusobna prava i obveze između radnika i poslodavca, s tim da je radnik fizička osoba koja se obvezuje u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca, a poslodavac može biti fizička ili pravna osoba  koja zapošljava radnika i za koju radnik obavlja taj posao. Bitno je naglasiti da radnik u radnom odnosu  ima i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa kao što je stjecanje radnog staža, pravo na godišnji odmor, pravo na dopuste, pravo na otkazne rokove u slučaju otkaza ugovora i dr.   

  Radnik je fizička osoba a poslodavac fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik obavlja određene poslove. Ako poslodavac sklopi neki drugi ugovor iako je nedvojbeno da se radi o nesamostalnom radu za koji je potrebno sklopiti ugovor o radu smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, s tim da poslodavac može dokazivati suprotno.

  ZR ne određuje  što je to radni odnos ali se njegovi elementi određuju čl. 7. i 10. ZR-a koji uređuju sklapanje ugovora o radu i temeljna  prava i obveze koje proizlaze iz radnog odnosa.

  O sklapanju ugovora o radu i njegovom sadržaju pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Poslovanje s inozemstvom

 • Martina Štorek: Financiranje obnove/izgradnje stadiona državnom potporom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Poslovanje s inozemstvom

  Martina Štorek: Financiranje obnove/izgradnje stadiona državnom potporom

  Davatelj državne potpore, neovisno o razini (npr. ministarstvo, županija, grad i općina), u obvezi je primijeniti pravila o državnim potporama svaki puta kada javna sredstva dodjeljuje poduzetniku koji obavlja gospodarsku djelatnost, jer u tom slučaju javna sredstva u pravilu predstavljaju državnu potporu. Iskustva dvije države članice Europske unije (EU) mogla bi inspirirati davatelje državnih potpora u Republici Hrvatskoj (RH) glede izrade programa/pojedinačne državne potpore za obnovu/izgradnju nacionalnog stadiona na kojem bi domaće utakmice igrala hrvatska nogometna reprezentacija kao svjetski doprvak iz 2018. (srebreni iz Rusije), a o čemu potanje piše autorica u tekstu članka.

 • mr. sc. Bosiljko Zlopaša; Dubravka Begović: Carinsko poslovanje i povlačenje Velike Britanije iz članstva EU bez sporazuma - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Poslovanje s inozemstvom

  mr. sc. Bosiljko Zlopaša; Dubravka Begović: Carinsko poslovanje i povlačenje Velike Britanije iz članstva EU bez sporazuma

  Temeljem provedenog referenduma Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije, Sjeverne Irske, Kanalskih otoka i Otoka Mana (UK) trebalo bi napustiti Europsku uniju. Samo povlačenje (tzv. Brexit) se očekuje 01.11.2019., a podrazumijeva prestanak primarnog i sekundarnog prava EU na UK. Autori u tekstu članka daju pojašnjenja primjene pojedinih carinskih instituta i postupaka u okolnostima povlačenja UK-a iz članstva Europske unije bez sporazuma o povlačenju i posljedicama koje će to povlačenje proizvesti.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Neke posebnosti kod popunjavanja carinske deklaracije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Neke posebnosti kod popunjavanja carinske deklaracije

  Carinski zakonik Unije kao carinske postupke poznaje postupak puštanja robe u slobodni promet, izvozni postupak i posebne postupke. Također, carinskim propisima uređen je način postupanja pri uvoznom i izvoznom carinjenju, kao i način popunjavanja jedinstvene carinske deklaracije. Autorica u članku potanje piše o institutima carinskog i poreznog zakonodavstva koji reguliraju način postupanja prilikom uvoza ili izvoza robe i sukladno tome načinu popunjavanja uvozne carinske deklaracije ili izvozne carinske deklaracije.

Ugostiteljstvo

 • Vedran Jelinović: Primanja prema Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 5/2019

  Ugostiteljstvo

  Vedran Jelinović: Primanja prema Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva

  Dana 25.2.2019. ugovorne strane Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije s jedne, te Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma s druge strane) sklopili su Dodatak I. Kolektivnom ugovoru (Nar. nov., br. 28/19) kojim je od 1.4.2019. ugovoreno uvećanje osnovne plaće za jednostavne, manje zahtjevne i zahtjevnije poslove. S obzirom na dotadašnju proširenu primjenu tog kolektivnog ugovora, postavlja se pitanje i proširene primjene Dodatka I. na sve poslodavce u ugostiteljskoj djelatnosti. Uz odgovor na ovo pitanje, u ovome članku pišemo o plaći, naknadi plaće te materijalnim pravima koje su poslodavci dužni isplaćivati svojim zaposlenicima i studentima sukladno Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva.

Pitajte TEB

 • mr. sc. Ida Dojčić: Umanjenje osnovice poreza na dobit po osnovi primljenih dividendi i udjela u dobiti
 • Domagoj Zaloker: Odbitak pretporeza kod osobnih automobila od 1.1.2019.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Akontacije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma u 2019.
 • Jasminka Rakijašić: Isplata studentu na praksi
 • Nikolina Bičanić: Osobe za nepravilnosti u javnom sektoru
 • Ljubica Đukanović: Prava nezaposlene osobe prijavljene Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

TEB-ov podsjetnik

TEB-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 5/19