Utvrđivanje primitka u naravi kod korištenja  službenih automobila u privatne svrhe

Korištenje službenih osobnih automobila u privatne svrhe smatra se primitkom u naravi. Primici u naravi koje po toj osnovi poslodavac omogućuje svojim radnicima smatraju se plaćom te podliježu plaćanju poreza i doprinosa na isti način kao i plaća u novcu za redovan rad. Ako se takvi primici u naravi omogućuju fizičkim osobama koje nisu radnici, smatraju se drugim dohotkom, a ako se omogućuju vlasnicima (članovima društva) koji nisu zaposleni u društvu, smatraju se dohotkom od kapitala.

Utvrđivanje vrijednosti primitka u naravi kod korištenja službenog osobnog automobila u privatne svrhe propisano je čl. 22. Pravilnika o porezu na dohodak, ali i dodatno objašnjeno Uputom Porezne uprave u vezi poreznog tretmana prijevoznih sredstava (Klasa: 410-10/18-01/01; Ur. broj: 513-07-21-01/18-1; Zagreb, 27. ožujka 2018.; u nastavku: Uputa PU) objavljenom na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Ako se po osnovi korištenja službenog osobnog automobila utvrđuje primitak (plaća) u naravi, tada se on utvrđuje u visini od 1% nabavne vrijednosti osobnog automobila mjesečno (uvećano za PDV) odnosno u visini 20% od mjesečne rate za operativni leasing ili dugotrajni najam (uvećano za PDV), bez obzira na opseg korištenja službenih osobnih automobila u privatne svrhe. Primitak u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila se može utvrđivati i prema opsegu stvarnog korištenja na način da se iznos kilometara prijeđenih u privatne svrhe pomnoži s 0,50 eura.

Utvrđeni primitak u naravi predstavlja tzv. „neto“ iznos te su ga porezni obveznici dužni preračunati na bruto iznos kako bi obračunali i platili propisani iznos poreza i doprinosa.

- 1% nabavne vrijednosti

Kod utvrđivanja primitka (plaće) u naravi u visini od 1% nabavne vrijednosti automobila polazi se od ukupnog iznosa računa za kupljeni automobil, što uključuje i ukupno iskazani PDV, neovisno o pravu poreznog obveznika na odbitak pretporeza.

Primjer:

Ukupan iznos iskazan na ulaznom računu za kupljeni službeni osobni automobil iznosi 30.641,23 eura. U taj iznos uključen je iznos neto cijene automobila, PDV i poseban porez na motorna vozila. Automobil se daje radniku na korištenje u privatne i službene svrhe (tzv. 24-satno korištenje). 

- 20% od mjesečne rate za operativni leasing ili dugotrajni najam

Kod utvrđivanja primitka (plaće) u naravi u visini 20% rate leasinga ili najma, u iznos primitka uključuje se i razmjerni dio plaćene akontacije kako bi prilikom obračuna primitka bila obuhvaćena ukupna vrijednost nabavljenog automobila. Mišljenja smo da dodatne usluge ugovorene leasing ugovorom (npr. troškovi registracije, tehničkog pregleda, godišnjeg servisa i sl.) ne obuhvaćaju ukupnu vrijednost nabavljenog sredstva te kao takve ne bi trebale biti uključene u osnovicu za obračun plaće u naravi.

Primjer:

Automobil koji mu se daje na korištenje nabavljen je na operativni leasing. Ugovoreno razdoblje operativnog leasinga je 60 mjeseci, a mjesečna rata leasinga iznosi 550,00 eura (leasing 400,00 eura, PPMV 50,00 eura, PDV 100,00 eura). Leasing društvu plaćena je akontacija u iznosu od 5.000,00 EUR.

- Prema opsegu stvarnog korištenja

Utvrđivanje plaće (primitka) u naravi prema opsegu stvarnog korištenja zahtjeva od poreznog obveznika da vodi evidenciju o korištenju predmetnog automobila kako bi se utvrdio iznos kilometara prijeđenih u privatne svrhe. Prema tome, ako je radnik u privatne svrhe u mjesecu svibnju 2024. prešao 200 kilometara, primitak u naravi po toj osnovi utvrđuje se na način da se kilometri prijeđeni u privatne svrhe pomnože s 0,50 eura odnosno u predmetnom slučaju 200 x 0,50 = 100,00 eura.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag