Usluge pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača – obračun PDV-a

PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava uz prethodno odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) koji je središnje državno tijelo nadležno za intelektualno vlasništvo.

Uslugama i povezanim pravima pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača smatraju se usluge i povezana prava koje isporučuju pisci, skladatelji i umjetnici izvođači te drugi nositelji prava koji su ta prava stekli na temelju pravnoga posla, zakonom, nasljeđivanjem ili na drugi način. Istima se smatraju i usluge i povezana prava koje isporučuju organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u obavljanju poslova kolektivnog ostvarivanja prava, neovisno o tome djeluje li u svoje ime ili u ime nositelja prava, a za korist nositelja prava.

Propisani uvjet

Pisci, skladatelji i umjetnici izvođači trebaju biti članovi odgovarajuće organizacije za kolektivno ostvarivanje prava koja ima prethodno odobrenje DZIV-a kako bi mogli primijeniti stopu PDV-a od 13% na svoje usluge. Ukoliko isti nisu ispunili navedeni propisani uvjet tada PDV na svoje usluge obračunavaju po stopi od 25%.

Tko je organizacija za kolektivno ostvarivanje prava?

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava je organizacija koja je na temelju zakona, punomoći ili ugovora ovlaštena ostvarivati autorska ili srodna prava za dva ili više nositelja prava neovisno djeluje li u svoje ime ili u ime nositelja prava, za njihovu zajedničku korist, kojoj je to jedina ili glavna svrha i koja: ê pripada ili je pod kontrolom svojih članova i ê ustrojena na neprofitnoj osnovi. Statut je temeljni opći akt koji sadrži pravila o ustrojstvu i djelovanju iste u smislu propisa kojim se uređuju statusna pitanja pravnih osoba.

Kolektivno ostvarivanje prava na području Republike Hrvatske može obavljati organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja ima za obavljanje takve djelatnosti odobrenje DZIV-a. Nositelj prava je član koji ispunjava uvjete članstva u organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava i koji je primljen u njezino članstvo.  

Autorska i srodna prava

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima uređuje autorsko pravo, srodna prava, individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava te zaštitu istih u slučaju povrede. Autorsko pravo je pravo autora (stvaratelja) na njihovim djelima iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja, a sadržava moralna prava autora, imovinska prava autora i druga prava autora. Isto pripada fizičkoj osobi koja stvori autorsko djelo tj. originalnu intelektualnu tvorevinu iz navedenih područja koje ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. Autorska djela jesu osobito: jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi); glazbena djela s riječima ili bez riječi; dramska i dramsko-glazbena djela; djela arhitekture; djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, itd. Prijevodi, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskog djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, zaštićene su kao samostalna autorska djela.

Srodna prava su između ostaloga i prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama, prava nakladnika na njihovim izdanjima, itd. Pravo umjetnika izvođača pripada fizičkoj osobi koja izvede djelo iz književnog ili umjetničkog područja. Umjetnici izvođači su glumci, pjevači, glazbenici, plesači i druge osobe koje glumom, pjevanjem, recitiranjem, pokretima ili na drugi način izvode djela s područja književnosti i umjetnosti ili izražaja folklora te redatelj kazališne predstave i dirigent umjetničkog ansambla.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag