Nastanak obveze PDV-a i prava na pretporez

Porez na dodanu vrijednost (PDV) obračunava se i plaća ili temeljem izdanih računa ili temeljem naplaćenih računa (naknada) za obavljene isporuke. Obračun i plaćanje PDV-a temeljem naplaćenih računa ne primjenjuje se primjera radi na isporuke dobara unutar Europske unije (EU), stjecanje dobara unutar EU, uvoz dobara, izvoz dobara itd.  

Isporuke dobara/usluga u RH

Za isporuke dobara i obavljene usluge u Republici Hrvatskoj (RH) obveza obračuna PDV-a nastaje kada je nastao oporezivi događaj tj. kada su dobra isporučena ili usluge obavljene. Utvrđena obveza PDV-a iskazuje se u Obrascu PDV-a za razdoblje oporezivanja (npr. mjesec) u kojem je obavljena isporuka dobara i usluga, bez obzira da li je ili nije izdan račun za tu obavljenu isporuku. U slučaju kontinuiranih isporuka dobara (npr. struje, vode, plina, itd.) ili usluga (npr. najma), isporuka dobra/usluge obavljena je istekom mjeseca na koji se račun odnosi za ta dobra ili usluge. Ako bi se radilo o davanju licence na razdoblje od 1 godine ili više, a pritom se korištenje iste naplati odjednom u cijelosti za cijelu godinu, tada porezna obveza nastaje u mjesecu u kojem je izdan račun. Po primljenom računu za korištenje licence može se odbiti pretporez u cijelosti bez obzira što će se licenca koristiti tu 1 ili više godina.    

Pretporez (ulazni PDV) se može odbiti u trenutku nastanka obveze PDV-a, samo uz ispunjene uvjete tj. da je primljeno dobro te da je primljen i račun sa svim propisanim podacima za to dobro u razdoblju oporezivanja. Račun po kojem bi se odbio pretporez treba se dobiti do 20-og u mjesecu, a taj mjesec slijedi razdoblje oporezivanja tj. mjesec u kojem je obavljena isporuka. Međutim, ako porezni obveznik nema račun do 20-og u mjesecu za primljenu isporuku dobra/usluge, pretporez će moći odbiti tek u razdoblju oporezivanja u kojem će primiti račun.

Stjecanje dobara iz EU

Kod stjecanja dobara iz EU obveza PDV-a nastaje u trenutku izdavanja računa ili najkasnije 15-og dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka iz EU ako račun do tada nije izdan. Odbitak pretporeza ostvaruje se u obračunskom razdoblju u kojem mu je nastala obveza PDV-a.

Primljene usluge iz EU

Kod primljenih usluga iz EU porezna obveza primatelju usluge iz RH nastaje u razdoblju oporezivanja u kojem je usluga obavljena neovisno da li je primljen račun ili ne. Pravo na odbitak pretporeza koristi se u obračunskom razdoblju u kojem mu je nastala obveza za PDV ako su ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza. Ako nije dobiven račun za obavljenu uslugu, porezni obveznik treba dokazati da mu je uistinu obavljena usluga i bez obzira što nije primio račun može koristiti pravo na odbitak pretporeza. Ako bi se radilo o kupnji licence od poreznog obveznika iz RH na razdoblje od 1 godine ili više, a pritom se korištenje te licence odmah naplaćuje u cijelosti za cijelo razdoblje korištenja licence, porezna obveza nastaje u obračunskom razdoblju u kojem je primio račun za primljenu ili kupljenu licencu. U istom obračunskom razdoblju može koristiti odbitak pretporeza bez obzira što će licencu koristiti 1 godinu ili više.

Uvoz dobara

Kod uvoza dobara obveza PDV-a nastaje u trenutku uvoza dobara. PDV obračunan pri uvozu porezni obveznik može odbiti kao pretporez ako za uvezena dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao uvoznik dobara te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje. Pretporez pri uvozu se može odbiti bez obzira što iznos PDV-a uvoznik nije stvarno uplatio na propisani uplatni račun. Pri uvozu PDV se treba platiti u roku za plaćanje uvoznih davanja kako je propisano carinskim propisima.

PDV pri uvozu se može plaćati i obračunski putem Obrasca PDV (istovremeno se iskazuje i obveza i pretporez u navedenom obrascu) ukoliko su ispunjeni uvjeti iz propisa o PDV-u i prethodno dobivenog odobrenja od Carinske uprave o plaćanju PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a.     

Graditeljska djelatnost

U graditeljskoj djelatnosti obveza obračuna PDV-a nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je ovjerena situacija od strane nadzornog tijela o stvarno izvedenim građevinskim radovima obveznika PDV-a osobi koja nije porezni obveznik ili koja nije upisana u registar obveznika PDV-a. Ako navedeno tijelo ne bi ovjerilo situaciju, tada obveza za PDV nastaje istekom razdoblja oporezivanja koje slijedi nakon razdoblja u kojem je ispostavljena ta situacija.

Ukoliko se građevinska usluga obavlja između dva obveznika PDV-a tada se koristi prijenos porezne obveze na primatelja usluge, a to znači da se obveza i odbitak PDV-a iskazuju u istom razdoblju oporezivanja u prijavi PDV-a i pritom nije bitno da li je situacija ovjerena ili ne.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag