Naplata platnim karticama

JLP(R)S-i, proračunski i izvanproračunski korisnici prilikom obavljanja svoje djelatnosti odnosno naplate usluga koju pružaju i/ili robe/proizvoda koje prodaju, zbog sveprisutne uporabe platnih kartica, u pravilu omogućuju i takav način plaćanja svojim korisnicima/kupcima. To je čest slučaj u ustanovama u zdravstvu (primjerice za pružanje usluga koje se ne pokrivaju iz osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja), ustanovama u visokom obrazovanju (fakulteti i dr.), ustanovama kulture (kazališta, knjižnice, muzeji, galerije, kina i dr.), nacionalnim parkovima i parkovima prirode itd.

Platna kartica

Platna kartica definirana je kao sredstvo koje omogućuje svojem imatelju izvršenje plaćanja robe i usluga bilo preko prihvatnog uređaja bilo na daljinu i/ili koje omogućuje podizanje gotova novca i/ili korištenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samoposlužnom uređaju, te prijenos novčanih sredstava, a koje omogućuje iniciranje platne transakcije i njezino izvršavanje u okviru kartične platne sheme.

Izdavatelji platnih kartica su banke i druge kreditne institucije, te institucije za elektronički novac. Imatelji (korisnici) platnih kartica mogu biti potrošači (građani) te poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost).

Kod naplate s platnim karticama potrebno je osigurati odgovarajuće knjigovodstvene isprave:

- izdati račun za obavljenu isporuke robe odnosno pruženu uslugu,
- osigurati potvrde s naplatnih uređaja te
- pribaviti račun odnosno obavijest o prometu kartičara.


Evidentiranje

Proračunske klasifikacije su okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Prihodi i primici iskazuju se po ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji izvora financiranja, a rashodi prema svim proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, lokacijskoj, funkcijskoj, ekonomskoj, programskoj te izvorima financiranja.

Primjena ekonomske klasifikacije u knjigovodstvenim evidencijama osigurava se kroz primjenu propisanog Računskog plana. Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe.

 ! Prihodi se klasificiraju tako da je vidljivo kako (od čega i od koga) su proizašli, a rashodi tako da je vidljivo za koje namjene su utrošena proračunska sredstva.

Na ovaj način treba sagledavati svaku nastalu poslovnu promjenu/transakciju, te u skladu s time zadavati evidentiranje svake knjigovodstvene isprave, tako i naplate putem platnih kartica.

Priznavanje poslovnih događaja u proračunskom računovodstvu obavlja se prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, uz primjenu povijesnog troška.

To za prihode, između ostaloga, znači  da ▪ se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti te ▪ je prihod povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata

Račune naplaćene u gotovom novcu u pravilu treba evidentirati terećenjem računa 11311 Kunska blagajna i odobrenjem odgovarajućeg računa prihoda.

! Račune naplaćene platnim karticama treba evidentirati odobrenjem odgovarajućeg računa prihoda te iskazivanjem potraživanja prema kartičaru s temelja naplate putem kreditnih odnosno debitnih kartica.

Nije opravdano priznavati kao “potraživanje od kupca” iznos gotovinski naplaćenog računa “od kupaca” (na koje su računi naslovljeni), budući da su “kupci” svoje obveze prema proračunskom/ izvanproračunskom korisniku izmirili plaćanjem gotovim novcem ili kartičnim plaćanjem. Naime, imovina je definirana kao resurs kojeg kontrolira proračun odnosno proračunski korisnik kao rezultat prošlih događaja i od kojeg se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Oni proračunski korisnici koji imaju povezan sustav pomoćnih poslovnih knjiga (knjige izlaznih računa, analitičke evidencije kupaca tzv. “salda konta”) i glavne knjige, račune naplaćene gotovim novcem i platnim karticama iskazuju i preko računa potraživanja u podskupini 16 Potraživanja za prihode poslovanja, te stimuliraju promete na skupini računa 16 (na teret i u korist računa potraživanja). Računi izdani poreznim obveznicima i drugim pravnim osobama u pravilu se evidentiraju preko podskupine 16 i u analitičkim evidencijama da bi se osigurala usklađenost s pomoćnom knjigom izlaznih računa. Bitno je da zbog takvog postupanja ne zaostanu iskazana salda na tim računima (skupine 16).

Pročitajte više:

Slovinac i N. Bičanić, FIP 9/23, str. 93

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag