arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Mihaela Bronić, dr. sc. Josip Franić: Rezultati najnovijeg istraživanja o otvorenosti proračuna središnje države

Aktualno

 • Gordana Lončar: Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Aktualno

  Gordana Lončar: Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak

  U okviru paketa poreznih izmjena kojeg je Hrvatski sabor prihvatio u prvom čitanju 14. srpnja 2023. je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dohodak  kojim se predlaže povećanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave, daljnje porezno rasterećenje obveznika poreza na dohodak i pravednija raspodjela poreznog terete.

  Prijedlogom zakona, čije bi izmjene trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2024.[1], predlaže se:

  • omogućiti jedinicama lokalne samouprave određivanje poreznih stopa za godišnje dohotke u granicama propisanim Zakonom o porezu na dohodak,
  • povećati iznos mjesečne i godišnje porezne osnovice,
  • zaokružiti iznose u eurima na način koji bi bio što jednostavniji u primjeni u korist poreznih obveznika,
  • brisati pojam osnovice osobnog odbitka i povećati iznos osnovnog osobnog odbitka,
  • utvrđivanje iznosa uvećanog osobnog odbitka primjenom izmijenjenih koeficijenata na uvećani iznos osnovnog osobnog odbitaka,
  • urediti porezni tretman napojnica,
  • izjednačiti porezni tretman dodjele/opcijske kupnje dionica i poslovnih udjela,
  • jasnije urediti uvjete za uvećanje osobnog odbitka po osnovi darovanja,
  • izmijeniti valutu obveze poreza na dohodak/povrata po godišnjem obračunu temeljem podnesene godišnje porezne prijave.

   

  [1] osim odredbi čl. 9. toga Zakona koje se odnose na donošenje odluka jedinica lokalne samouprave kojima će se odrediti visine porezih stopa, za koje je predloženo stupanje na snagu 1. listopada 2023.

 • Jasna Prepeljanić: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Aktualno

  Jasna Prepeljanić: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, prihvaćen je na 16. sjednici.

  Većina izmjena i dopuna stupila bi na snagu 1.12.2023. kako bi se odredbe o umanjenju osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje primjenjivale od siječnja 2024., osim odredbi vezanih uz izbor više osnovice i odredbi o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnice) koje bi stupile na snagu 1.1.2024.

  Prema Prijedlogu zakona, izmjene i dopune u Zakonu o doprinosima su sljedeće:

  • umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti osiguraniku po osnovi radnog odnosa čija bruto plaća iznosi do 1.300,00 eura,
  • izuzimanje od obveze doprinosa drugog dohotka ostvarenog po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice),
  • omogućavanje većeg izbora koeficijenata za izbor više osnovice za obračun doprinosa osiguraniku koji je sam obveznik doprinosa za svoje osiguranje,
  • promjena dospijeća obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti,
  • usklađivanje odredbi Zakona o doprinosima s drugim propisima.

 • Davor Kozina: Novosti vezane uz izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Aktualno

  Davor Kozina: Novosti vezane uz izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti

  U Nar. nov., br. 83/23 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Izmjenama Zakona o fiskalnoj odgovornosti provodi se usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU vezano uz zahtjeve za proračunske okvire država članica i zajedničke odredbe za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u euro području. Dodatno je uređen zakonodavni okvir za rad Povjerenstva za fiskalnu politiku te za predaju i kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti. Time se dodatno jačaju preduvjeti za osiguranje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija.

  Vlada RH će uskladiti Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila  s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona (do 29. siječnja 2024.). Donošenje Uredbe očekuje se potkraj 2023. odnosno početkom 2024. godine te će obveznici sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti još i za 2023. godinu sastavljati Izjavu na temelju trenutno važeće Uredbe.

  Ministarstvo financija trenutno finalizira Upute za obavljanje formalne i suštinske kontrole zaprimljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti kojima će se preciznije opisati način obavljanja provjera od strane obveznika Zakona koji zaprimaju Izjave i pripadajuće priloge od institucija iz nadležnosti. Također, Ministarstvo financija izradit će aplikativno rješenje za sastavljanje i predaju Izjava o fiskalnoj odgovornosti i pripadajućih priloga, za sastavljanje i predaju strateških i godišnjih planova rada unutarnje revizije i fiskalnih učinaka provedenih preporuka unutarnje revizije kao i za preglednije vođenje registra jedinica za unutarnju reviziju, registra ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru te registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika sastavljanja i predaje Izjave. Aplikativno rješenje bit će namijenjeno isključivo korisnicima proračuna koji su obvezni do 31. ožujka predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija (korisnici državnog proračuna razine razdjela organizacijske klasifikacije te županije, gradovi i općine).

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije

  Odlukom članova društva, uz ispunjenje propisanih uvjeta, društvo može prestati po skraćenom postupku bez da se provodi postupak likvidacije. Uprava društva koje prestaje po skraćenom postupku dužna je za razdoblje od početka poslovne godine do okončanja poslovanja sastaviti financijske izvještaje i porezne prijave i dostaviti ih nadležnim institucijama.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo državnih potpora povezanih s imovinom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo državnih potpora povezanih s imovinom

  Državna potpora definira se kao pomoć države u obliku prijenosa sredstava poduzetniku u zamjenu za ispunjavanje određenih uvjeta u prošlosti ili u budućnosti koji su povezani s poslovanjem subjekta. U članku se pojašnjavaju zahtjevi relevantnih računovodstvenih standarda te prikazuju računovodstveni postupci evidentiranja primljenih državnih potpora, s naglaskom na potpore povezane s imovinom.

 • Vedran Jelinović, Domagoj Zaloker: Kamate – pravni, računovodstveni i porezni aspekt - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Financije i računovodstvo

  Vedran Jelinović, Domagoj Zaloker: Kamate – pravni, računovodstveni i porezni aspekt

  Stope zateznih i ugovornih kamata u određenom razdoblju izračunavaju se na temelju kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja. Uz prikaz stopa zateznih kamata primjenjivih od 11.9.1996. do 31.12.2023., u ovome članku pišemo o čestim pitanjima o zateznim i ugovornim kamatama u praksi s pravnog, poreznog i računovodstvenog gledišta. U članku, između ostaloga, možete pročitati o važećim stopama zateznih i ugovornih kamata i formulama za njihov izračun, zatim rokovima plaćanja i računanju rokova ispunjenja, zastari kamata, računovodstvenom evidentiranju i financijskom izvještavanju kamata, kao i njihovom oporezivanju po svim vrstama poreza.

Porezi i doprinosi

 • Marijana Radusin Lipošinović: Računi u elektroničkom obliku – novi trendovi i aktualnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Porezi i doprinosi

  Marijana Radusin Lipošinović: Računi u elektroničkom obliku – novi trendovi i aktualnosti

  Europska komisija je 2022. objavila paket zakonodavnih prijedloga o PDV-u u digitalnom dobu, koji je dio Akcijskog plana Komisije iz 2020., te sadrži i Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ u pogledu pravila o PDV-u za digitalno doba, kojim bi se uvele određene promjene vezano za račune u elektroničkom obliku. U članku su prikazane aktualnosti kod uvođenja obveznog elektroničkog izdavanja računa u poslovanju B2B, nakon njegovog uvođenja u segmentu B2G te predložene promjene Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu PDV-a vezano za e-račune.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama

  Prema odredbama čl. 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 2.000.000,00 eura bez PDV-a, mogu obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Navedeni prag se primjenjuje od 1.1.2023., a do 31.12.2022. on je bio propisan u iznosu od 15.000.000,00 kn. Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja, a pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun. Stoga u svojim poreznim evidencijama mora osigurati podatak o trenutku naplate izlaznih, odnosno plaćanja ulaznih računa. Zakon o PDV-u propisuje da porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama na računu mora navesti »obračun prema naplaćenim naknadama«. U članku je pojašnjena primjena postupka oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama.

 • Dinko Lukač: Povrat PDV-a poreznim obveznicima (poduzetnicima) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Povrat PDV-a poreznim obveznicima (poduzetnicima)

  Porezni obveznici iz Republike Hrvatske (RH) mogu ostvariti povrat PDV-a iz druge države članice Europske unije (EU) i treće zemlje, a jednako tako i porezni obveznici iz druge države članice EU i treće zemlje mogu ostvariti povrat PDV-a u RH. U tekstu članka autor potonje piše o rokovima podnošenja potrebnih obrazaca i zahtjeva, propisanim uvjetima te drugim specifičnostima vezanim uz ostvarivanje povrata PDV-a od strane poreznih obveznika iz RH ili iz druge države članice EU ili iz treće zemlje.

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Najavljene izmjene PDV tretmana usluga smještaja putem digitalnih platformi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Porezi i doprinosi

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Najavljene izmjene PDV tretmana usluga smještaja putem digitalnih platformi

  Europska komisija je 2020. godine donijela Akcijski plan za pravedno i jednostavno oporezivanje, koji ima za cilj modernizaciju obveza izvješćivanja o PDV-u, izbjegavanje potrebe za višestrukim upisima u registar obveznika PDV-a i suočavanje s izazovom rada digitalnih platformi. U članku je dan prikaz paketa mjera objavljenih pod nazivom „Pravila o PDV-u za digitalno doba“, kojima bi se postojeći sustav PDV-a država članica modernizirao te prilagodio potrebama gospodarstva u kojem digitalne platforme imaju sve značajniju ulogu, naročito u sektoru pružanja usluga kratkoročnog iznajmljivanja smještaja te prijevoza putnika.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić, Irena Slovinac: Blagajničko poslovanje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić, Irena Slovinac: Blagajničko poslovanje

  Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici koji u svom poslovanju upotrebljavaju gotov novac obvezni su donijeti procedure o blagajničkom poslovanju, pri uplatama i isplatama gotovog novca sastavljati i koristiti odgovarajuće isprave te voditi knjigu blagajne, a pritom moraju voditi računa i o mogućnosti te ograničenjima i zabrani u plaćanju gotovim novcem. U članku su pojašnjeni ovi postupci te su dani primjeri evidentiranja blagajničkog poslovanja, uključujući i naplatu u blagajni putem platnih kartica. Dane su i napomene o početnim stanjima novca u blagajni/ama na dan 1. siječnja 2023. i prelasku na poslovanje u eurima te primjeri preknjiženja sredstva iz posredne predopskrbe i sredstva iz opskrbe početnim paketima eurokovanica koija je trebalo zadati početkom godine.

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija – odgovori na česta pitanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Neprofitne organizacije

  Vesna Lendić Kasalo: Djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija – odgovori na česta pitanja

  Zakonom o udrugama  uređeno je osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe u RH, a Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i pripadajućim podzakonskim aktima  uređeno je financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija. Česta su pitanja koja Ured za udruge Vlade RH zaprima, a ovom tekstu dani su odgovari na pitanja koja su vezana uz sufinanciranje EU projekata, način trošenja sredstava od donacije i sponzorstava u sportskoj udruzi, sukob interesa u raspolaganju javnim sredstvima u udruzi, predsjednika udruge kao zaposlenika udruge, sukob interesa osobe ovlaštene za zastupanje udruge u obnašanju političke funkcije, nemogućnost da fizičke osobe budu članovi saveza udruga, prijavu na natječaj u okviru Programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti, donositelja temeljnog akta o financiranju programa i projekata udruga u jedinici lokalne samouprave, odobrenje za provedbu projekta udruge u školi, obavljanje javne ovlasti od strane udruge, ciljanu skupinu udruge, produljenje mandata predsjedniku udruge, priznavanje troškova korištenja osobnog automobila u svrhu provedbe projektnih aktivnosti i izvadak iz registra udruga i elektronički zapis (izvadak). O drugim pitanjima će se pisati u nekim sljedećim brojevima FIP-a.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje nabave dugotrajne imovine na operativni leasing u samostalnoj djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Evidentiranje nabave dugotrajne imovine na operativni leasing u samostalnoj djelatnosti

  Sukladno Zakonu o leasingu, operativni leasing je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga.

  Naime, davatelj leasinga zaračunava najamninu/obroke primatelju leasinga – obrtniku u ugovorenim razdobljima. Obrtnik – primatelj leasinga ne evidentira objekt najma u Obrascu DI i ne amortizira ga, jer se objekt leasinga vodi u dugotrajnoj imovini davatelja leasinga. Obrtnik (obveznik PDV-a) u porezno priznate poslovne izdatke u Obrascu KPI evidentira obroke plaćene najamnine i koristi pretporez prema plaćenoj najamnini i druge plaćene izdatke u svezi s operativnim leasingom ako su predviđeni.

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić: Plaća prema Zakonu o radu i nove isplatne liste – pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dražen Opalić: Plaća prema Zakonu o radu i nove isplatne liste – pitanja i odgovori

  Na održanom webinaru vezano uz primjenu novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov., br. 68/23) u srpnju ove godine, postavljen je veliki broj pitanja uz sadržaj plaće te iskazivanja plaće i određenih primitaka prema novom Pravilniku. U ovom članku autor, uz odgovore na neka od postavljenih pitanja, daje i praktične primjere isplatnih lista.

 • Sandra Pezo: Plaće radnika izaslanih iz inozemstva u RH – obračun poreza i doprinosa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Plaće radnika izaslanih iz inozemstva u RH – obračun poreza i doprinosa

  Izaslani radnik smatra se osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca koji ima sjedište u drugoj državi upućena u RH radi obavljanja poslova za poslodavca koji ima sjedište u RH. Kako bi se utvrdile obveze poslodavca prilikom slanja izaslanog radnika u RH najbitnije je utvrditi socijalni položaj izaslanog radnika tj. gdje se plaćaju doprinosi te porezni položaj izaslanog radnika tj.  gdje se plaćaju porezi.

  Radnik kojeg je poslodavac sa sjedištem u drugoj državi uputio na rad u RH ostaje u obveznom osiguranju tj. osiguranik s osnove radnog odnosa u toj drugoj državi. Ovisno je li ta druga država članica Europske unije (EU) ili potpisnica Ugovora o socijalnom osiguranju, primijeniti će se uredbe Europskog parlamenta i Vijeća EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, odnosno Ugovor o socijalnom osiguranju. No, ako je radnik izaslan u RH iz zemlje koja nije članica EU odnosno s kojom nema potpisanog Ugovora o socijalnom osiguranju, na njega se  primjenjuju ista pravila kao i za svakog radnika iz RH odnosno nije isključena obveza plaćanja obveznih doprinosa u RH. 

  Kako se obračunavaju propisana davanja u navedenim primjerima te kako se o tome izvještava u JOPPD obrascu tema je ovoga članka.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave

  Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka javne nabave, a naručitelj je obvezan navesti je u obavijesti javne nabave i u dokumentaciji o nabavi. Procijenjena vrijednost nabave prethodno mora biti navedena i u planu nabave. U praksi se naravno događaju slučajevi kad gospodarski subjekt smatra da tražena roba, usluga ili radovi vrijede više nego što je bila procjena naručitelja, te onda i ponudi cijenu višu od procijenjene vrijednosti nabave.

  Koja su prava gospodarskih subjekata tijekom roka za dostavu ponude u vezi s (preniskom) procijenjenom vrijednosti nabave, kakav je status ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave, može li naručitelj odbiti ponudu gledajući samo cijenu, te ima li ponuditelj čija je ponuda odbijena, jer je veća od osiguranih sredstava za nabavu, pravo na žalbu na odluku o odabiru drugog ponuditelja, teme su o kojima pišemo u ovome članku uz pregled relevantne prakse Državne komisije i Visokog upravnog suda RH.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Aktualnosti u radnim odnosima – djelatnost graditeljstva i ugostiteljstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Aktualnosti u radnim odnosima – djelatnost graditeljstva i ugostiteljstva

  Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor, a može sadržavati i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom. U ovome članku pišemo o aktualnostima u djelatnostima graditeljstva i ugostiteljstva, za koja dva kolektivna ugovora se redovno donose odluke o proširenoj primjeni na sve poslodavce u RH koji obavljaju te djelatnosti, a koji su posljedično tome dužni osigurati minimum prava zajamčenih tim kolektivnim ugovorima, neovisno do toga jesu li poslodavci članovi udruge poslodavaca potpisnika tog kolektivnog ugovora. Nedavno izmjene i dopune ovih dvaju kolektivnih ugovora osigurana su veća prava za radnike u tim djelatnostima, uključujući, veću plaću i materijalna prava, a izvršeno je i usklađenje s eurom kao novom službenom valutom u RH.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Neopravdano bolovanje i njegove posljedice - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Neopravdano bolovanje i njegove posljedice

  Zbog opravdanih razloga koji mogu biti određeni zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, osiguranika ima pravo na naknadu plaće. Za ostvarivanje pravo na naknadu plaće zbog bolovanja osiguranik mora biti opravdano odsutan s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti za koje postoje medicinske indikacije zbog kojih je spriječen izvršavati svoju obvezu rada. Ako za privremenu nesposobnost ne postoje medicinske indikacije u pravilu se radi o neopravdanom bolovanju za koji su propisane posljedice.

  Za vrijeme bolovanja osiguranik ima prava propisana Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13, 98/19 i 33/23; u nastavku: Zakon), a  Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 - 76/23; u nastavku: Pravilnik) uređeni su uvjeti i način ostvarivanja tih prava kao i obveze osiguranih osoba u ostvarivanju tih prava, a sve u skladu s propisima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama Zakona.

  Kontrola bolovanja je postupak kojim se utvrđuje postojanje medicinske indikacije za utvrđivanje, korištenje i duljinu trajanja bolovanja, postupanje izabranog doktora i osiguranika za vrijeme korištenja bolovanja,  ispunjenje  uvjeta  za  prestanak  korištenja privremene nesposobnosti za rad osiguranika, ispravnost promjene šifre dijagnoze bolesti, vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad te donošenje stručno - medicinske ocjene kojom se utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika  prema kojoj je izabrani doktor obvezan utvrditi prestanak privremene nesposobnosti za rad osiguranika.

  Ako se  provedenom kontrolom utvrdi da bolovanje nije medicinski opravdano jer kod osiguranika ne postoje medicinske indikacije ili nije više medicinski opravdano ovlašteni kontrolor HZZO-a ili posebno povjerenstvo HZZO-a obvezno je odmah donijeti stručno-medicinsku ocjenu da li je bolovanje medicinski opravdano ili nije. Ukoliko bolovanje nije medicinski opravdano u tom slučaju u stručno – medicinskoj ocjeni se utvrđuje datum radne sposobnosti i tim danom izabrani doktor je obvezan utvrditi sposobnost za rad i zaključiti bolovanje osiguranika, s tim da osobe ovlaštene za provedbu kontrole od 1.4.2023. imaju pravo zaključiti privremenu nesposobnost osiguraniku.

Trgovina

 • Darko Marečić: Što tržišni inspektori kontroliraju u prodajnom objektu? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Trgovina

  Darko Marečić: Što tržišni inspektori kontroliraju u prodajnom objektu?

  Inspekcijski nadzor u području trgovine, usluga, zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda, obavlja tržišna inspekcija. Tržišni inspektori kontroliraju legalitet obavljanja djelatnosti, ispunjavanje uvjeta za obavljanje trgovine, radno vrijeme u djelatnosti trgovine, isticanje propisanih oznaka i obavijesti, isticanje i pridržavanje istaknutih cijena, osiguranje podataka o stanju robe, ispostavljanje računa, osiguranje isprava koje prate proizvod na tržištu. U slučaju utvrđene nezakonitosti inspektor rješenjem izriče određenu upravnu mjeru. Ako je povredom propisa počinjen prekršaj, inspektor će podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog, a iznimno inspektor neće prekršajno procesuirati počinitelja prekršaja ako su ispunjeni uvjeti za primjenu oportuniteta.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Nova reforma carinskog zakonodavstva i carinskog sustava EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Nova reforma carinskog zakonodavstva i carinskog sustava EU

  Donošenjem Carinskog zakonika Unije 2013. godine, koji se primjenjuje od 1.5.2016., otpočela je carinska reforma kojom su carine država članica Europske unije (EU) prešle na  integrirano i u potpunosti elektroničko okruženje bez uporabe papira. Iako je ta reforma još uvijek u tijeku i trajat će do 31.12.2025. kroz njenu informatičku provedbu, Europska komisija ovih je dana iznijela opsežan  plan  najnovije i vrlo ambiciozne reforme carinskog zakonodavstva i carinskog sustava EU. U tekstu članka autor daje informacije o najavljenoj reformi carinskog zakonodavstva i carinskog sustava, o ciljevima reforme, načinu provedbe te vremenskim okvirima (rokovima) provedbe.

Ovršno pravo

 • Sandra Cindrić: Otkup dospjelog duga i naplata putem ovrhe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2023

  Ovršno pravo

  Sandra Cindrić: Otkup dospjelog duga i naplata putem ovrhe

  Otkup dospjelog duga i njegova prisilna naplata izazivaju, ponajviše kod dužnika, vrlo burne reakcije. Često se u medijima ili po društvenim mrežama postavlja pitanje zakonitosti otkupa i prisilne naplate takvog potraživanja. Uz pojašnjenje osnove otkupa novčanog potraživanja, u ovome članku autorica daje odgovore na česta pitanja u praksi, poput jesu li agencije pravo tražiti od dužnika naplatu preostalog iznosa duga, je li poslodavac dužan postupiti po dopisu agencije kojim se traži ovrha na plaći radi naplate otkupljenog potraživanja, na koji način je poslodavac dužan postupiti temeljem dopisa/zahtjeva agencije, je li poslodavac dužan postupiti po dopisu agencije i u slučaju ako ovrhu za istu tražbinu provodi i Financijska agencija, odnosno kako, u slučaju otkupa odnosno ustupa tražbine, postupa Fina prilikom provedbe ovrhe u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije naznačena kao vjerovnik, a kako u slučaju nastavka provedbe ovrhe u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije naznačena kao ovrhovoditelj.

Pitajte TEB

 • Irena Slovinac: Putničke agencije – pružanje usluga u svoje ime a za tuđi račun
 • Vedran Jelinović: Razmjerni dio godišnjeg odmora
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prihodi od dividendi iz inozemstva

TEB-ov Poslovni info br. 9-10/23 (TEB-ov podsjetnik) | za poduzetnike

TEB-ov Poslovni info br. 9-10/23 (TEB-ov podsjetnik) | za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike