Namjenski prihodi

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici ostvaruju prihode obavljanjem svoje djelatnosti – one osnovne (radi koje su i osnovani) te ostale, a neki od tih prihoda mogu se klasificirati kao namjenski prihodi.

Zakon o proračunu definirao je namjenske prihode kao prihode od doprinosa, prihode za posebne namjene, pomoći, donacije i prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu proračunskog korisnika, a koja nije stečena iz općih prihoda i primitaka, te naknade s naslova osiguranja ako premija nije plaćena iz općih prihoda i primitaka.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Važno je istaknuti da prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu Republike Hrvatske ne mogu biti namjenski prihod proračunskih korisnika.

  • Naime, kada proračunski korisnici prodaju ili zamjene nefinancijsku imovinu u vlasništvu RH ali i kada prodaju svoju imovinu koja je stečena iz općih prihoda i primitaka, te ako ostvare naknade s naslova osiguranja a premija je bila plaćena iz općih prihoda i primitaka, ne radi se o prihodima proračunskog korisnika, nego prihodima proračuna.

Prihodi za posebne namjene

To su prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni zakonima.

  • Primjerice, takvi prihodi su prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, od vodnog doprinosa, od spomeničke rente, naknade za koncesiju, od participacija itd.

Namjenski primici

To su primici od financijske imovine i zaduživanja čija je namjena utvrđena propisom i/ili ugovorom.

  • Primjerice, proračuni i proračunski korisnici dugoročno se smiju zaduživati radi investicija, tako da se u pravilu s primicima od zaduživanja financiraju rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Obveza uplate u proračun

Proračunski korisnici obvezni su ostvarene namjenske prihode i primitke uplaćivati u proračun i oni su sastavni dio proračuna, a zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna JLP(R)S-a može se odrediti izuzeće od obveze njihove uplate u proračun za pojedine korisnike iz nadležnosti.

  • Primjerice, za proračunske korisnike državnog proračuna ovo izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka u Državni proračun RH za 2023. propisano je za korisnike u visokom obrazovanju, javne institute, Sveučilišni računski centar (Srce), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, Hrvatsku maticu iseljenika, proračunske korisnike u pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, ustanove u socijalnoj skrbi, kulturi i zdravstvu, diplomatske misije, konzularne urede i druga predstavnička tijela RH u inozemstvu, nacionalne parkove, parkove prirode, Agenciju za elektroničke medije, Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju i Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti.
  • Bez obzira što navedene institucije nemaju obvezu uplate navedenih prihoda i primitaka u Državni proračun RH u ovoj godini, njihovi namjenski prihodi i primici, kao i namjenski prihodi i primici svih ostalih proračunskih korisnika državnog proračuna moraju biti sadržani u Državnom proračunu RH za ovu godinu. Navedeno se, između ostaloga, provjerava kroz Upitnik o fiskalnoj odgovornosti.

Korištenje namjenskih prihoda i primitaka

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih prihoda mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih primitaka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava ako se za to prethodno ishodi suglasnost Ministarstva financija odnosno upravnog tijela za financije JLP(R)S-a.

Sredstva namjenskih prihoda i primitaka koja nisu iskorištena u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima i/ili stavkama ako se za to prethodno ishodi suglasnost Ministarstva financija odnosno upravnog tijela za financije JLP(R)S-a.

Vezne tablice

Pripadnost pojedinih prihoda i primitaka koji se iskazuju brojčanim oznakama ekonomske klasifikacije pojedinom izvoru financiranja (klasifikacija izvora financiranja) određuje za sebe i proračunske korisnike iz nadležnosti Ministarstvo financija – za proračunske korisnike državnog proračuna, te svaka JLP(R)S – za sebe i proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

 

Napominjemo da je još uvijek na snazi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10, 120/13 i 1/20) do donošenja novog.

Detaljnije o temi: 

FIP br. 6/23, M. Karačić, str. 126

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag