arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Godišnja inflacija postupno pada, glavne komponente zadržavaju visok rast

Aktualno

 • Ivana Ravlić Ivanović, Amalija Jurin: Prijedlog izmjena Zakona o računovodstvu – najvažnije novosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Aktualno

  Ivana Ravlić Ivanović, Amalija Jurin: Prijedlog izmjena Zakona o računovodstvu – najvažnije novosti

  U procesu donošenja su izmjene i dopune Zakona o računovodstvu. Za određene obveznike uvela bi se obveza sastavljanja i objavljivanja novog izvješća -  Izvješća o informacijama o porezu na dobit. Nadalje, predlažu se i ostale izmjene poput mogućnosti korištenja funkcijske valute različite od eura, javne objave godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija te dorade u dijelu objave nefinancijskog izvješća.  Nove odredbe stupile bi na snagu s 1. siječnjem 2024. godine.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - j.d.o.o. - novosti, pravne i računovodstvene posebnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - j.d.o.o. - novosti, pravne i računovodstvene posebnosti

  Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) je podvrsta društva s ograničenom odgovornosti (d.o.o.), za koje su Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD) propisana dodatna pravila - olakšice,ograničenja i obveze. Radi jednostavnog osnivanja i vrlo malog propisanog najnižeg temeljnog kapitala (koji od 1.1.2023. iznosi samo 1,00 euro), u Republici Hrvatskoj se broj j.d.o.o.-a povećava iz godine u godinu.

  ZTD-om su pojedine odredbe propisane samo za j.d.o.o, a sve ostalo propisano za d.o.o. primijenjuje se i na j.d.o.o. Uz ZTD, j.d.o.o.-i su dužni primijenjivati Zakon o računovodstvu, računovodstvene standarde, porezne i sve duge propise, te voditi poslovne knjige, sastavljati financijske i druge izvještaje, obračunavati i plaćati poreze, doprinose, članarine, rente i druga davanja na isti način kao i svi ostali poduzetnici.

  U članku su obrazložene novosti i osobitosti propisane za ova trgovačka društva, uključujući i posljedice uvođenje eura, a dani su i primjeri knjiženja osnivanja j.d.o.o.-a, podjele dobiti s obveznim izdvajanjem u zakonske rezerve, te primjeri dokapitalizacije i preoblikovanja j.d.o.o.-a u d.o.o.

 • Domagoj Zaloker: Stjecanje službenih osobnih automobila unutar EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Stjecanje službenih osobnih automobila unutar EU

  U prethodnom broju časopisa pisali smo o računovodstvenom i poreznom aspektu nabave i korištenja službenih osobnih automobila koje porezni obveznici nabave u tuzemstvu. U ovom članku pišemo o nabavi novih i rabljenih službenih osobnih automobila iz drugih država članica EU.

 • Irena Slovinac: Putničke agencije – računovodstveni i porezni aspekt poslovanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Putničke agencije – računovodstveni i porezni aspekt poslovanja

  Kada putnička agencija posluje u svoje ime, a pri tome koristi dobra i usluge drugih poreznih obveznika obvezna je primijeniti posebni postupak oporezivanja putničkih agencija. Na usluge koje putnička agencija obavlja koristeći vlastita dobra i usluge dužna je obračunati PDV po stopi 25% odnosno 13%. Kada putnička agencija posluje kao posrednik, na svoju proviziju obračunati će PDV po stopi 25%. U članku se kroz niz primjera prikazuje oporezivanje i evidentiranje transakcija putničkih agencija s iznajmljivačima, hotelima i drugim osobama.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2022. godinu

  Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje grupe poduzetnika kao cjeline. Grupu poduzetnika čine matično društvo i sva njegova ovisna društva. U članku se pojašnjavaju obveznici konsolidacije te sam postupak sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu.

Porezi i doprinosi

 • Dražen Opalić, Gordana Lončar: Troškovi prijevoza na posao i s posla - isplata radnicima i porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Porezi i doprinosi

  Dražen Opalić, Gordana Lončar: Troškovi prijevoza na posao i s posla - isplata radnicima i porezni tretman

  Poslodavci mogu, sukladno svojem aktu (ugovoru/pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru), svojim radnicima nadoknaditi troškove prijevoza na posao i s posla. Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su neoporezivi iznosi te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za neoporezivu isplatu tih troškova.

  Tako je propisano da se svi troškovi mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza mogu isplatiti radniku neoporezivo, ali samo temeljem vjerodostojnih isprava pri čemu se vjerodostojnom ispravom smatraju i javno objavljeni/dostupni cjenici ovlaštenih prijevoznika. Međutim, ako je cijena prijevoznih karata u mjesnom javnom prijevozu općepoznata tada nije potrebna ni potvrda ni cjenik prijevoznika što ne vrijedi za međumjesni javni prijevoz kada je potreban cjenik ili potvrda.

  O navedenom, uz mišljenja Porezne uprave te na praktičnim primjerima popunjavanja JOPPD obrasca detaljno je napisao u ovom članku.

 • mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod e-trgovine i primjena OSS sustava - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod e-trgovine i primjena OSS sustava

  Isporukama na daljinu u smislu PDV-a smatraju se isporuke kod kojih isporučitelj prodaje dobra krajnjim potrošačima u drugoj državi članici. Poreznim obveznicima koji prodaju dobra na daljinu unutar EU-a, koja se od 1.7.2021. oporezuju prema načelu odredišta, omogućeno je ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama EU-a na jednom mjestu (One Stop Shop) putem elektroničkog sustava OSS. U članku se pojašnjava primjena pravila kod e-trgovine i OSS sustava.

 • Dinko Lukač: Ugovori o djelu rezidenata i nerezidenata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Ugovori o djelu rezidenata i nerezidenata

  Temeljem ugovora o djelu fizička osoba može ostvarivati drugi dohodak, a isti se može sklopiti ili s naručiteljem djela koji obavlja gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj (RH) ili u inozemstvu te s drugom fizičkom osobom iz RH ili iz inozemstva. Sam sadržaj ugovora o djelu uređen je Zakonom o obveznim odnosima. Obračun javnih davanja (doprinosa i poreza) uređen je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak te Zakonom i Pravilnikom o doprinosima te odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su na snazi i u primjeni i odredbama uredbi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju ako se ostvaruje dohodak iz inozemstva temeljem sklopljenog ugovora o djelu s inozemnim naručiteljem iz druge države članice Europske unije ili iz treće države.

  U članku autor kroz primjere potanje piše o ostvarivanju naknade temeljem ugovora o djelu, obračunu javnih davanja od strane isplatitelja naknade (tj. naručitelja) ili od strane primatelja naknade (tj. izvršitelja), izvješćivanju na propisanim obrascima te godišnjem obračunu poreza na dohodak.

 • mr. sc. Iva Uljanić Škreblin: Kapitalni dobici – porezni tretnam - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Iva Uljanić Škreblin: Kapitalni dobici – porezni tretnam

  Imatelji financijske imovine koji su ostvarili dohotke od kapitalnih dobitaka tijekom 2016., u siječnju 2017. bili su obvezni izvršiti obračun kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka, utvrditi poreznu osnovicu, uplatiti porez i prirez na propisane uplatne račune po toj osnovi te podnijeti JOPPD obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave, a pod uvjetom da je navedena imovina stečena nakon 31.12.2015. Izuzetak od navedenog bili su primici od otuđenja udjela u kapitalu trgovačkih društava, koje su porezni obveznici od 1.1.2016. morali prijaviti u roku od 8 dana od dana kada su ti primici ostvareni.

  Autorica članka  obrazlaže način utvrđivanja dohotka i način oporezivanja kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine, na praktičnom primjeru uz iskazivanje na obrascu JOPPD.

 • Željko Dominis: Projekt Fiskalizacija 2.0 u sustavu PDV-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Porezi i doprinosi

  Željko Dominis: Projekt Fiskalizacija 2.0 u sustavu PDV-a

  Ministarstvo financija - Porezna uprava nositelj je projekta Fiskalizacija 2.0 - Implementacija sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a. Kroz taj projekt Porezna uprava proširuje obuhvat fiskalizacije i na bezgotovinska plaćanja kroz obveznu primjenu e-računa. Cilj projekta Fiskalizacija 2.0. je uspostava sustava za fiskaliziranje računa koji se izdaju u gospodarstvu (B2B) uz implementaciju sustava bezgotovinskog plaćanja putem e-računa s integriranom e-arhivom te aktivnim, jedinstvenim i naprednim online knjigovodstvom u sustavu PDV-a, kako bi se osigurao cijeli niz koristi za sve dionike i poslovne subjekte. Navedeno bi se trebalo realizirati do prosinca 2024. godine, za kada je planiran završetak projekta „Fiskalizacija 2.0“. 

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Izvori financiranja u sustavu proračuna - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Izvori financiranja u sustavu proračuna

  Proračuni i proračunski korisnici dužni su primjenjivati proračunske klasifikacije u postupcima planiranja proračuna i financijskog plana, izvršavanja, izvještavanja i računovodstvenog evidentiranja u skladu sa Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21; u nastavku: Zakon) i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10, 120/13 i 1/20). U ovome članku pojašnjava se klasifikacija izvora financiranja.

  Izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene, a obuhvaćaju: opće prihode i primitke, doprinose, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, pomoći, donacije, prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenske primitke. Zakonom je utvrđeno koji prihodi odnosno primici se uključuju u pojedini izvor financiranja te način izvršavanja rashoda i izdataka iz svakog od izvora, što se detaljno pojašnjava u članku.

  Sukladno Zakonu doprinosi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu proračunskog korisnika, a koja nije stečena iz općih prihoda i primitaka, te naknade s naslova osiguranja ako premija nije plaćena iz općih prihoda i primitaka čine grupu namjenskih prihoda, dok su namjenski primici oni primici od financijske imovine i zaduživanja čija je namjena utvrđena propisom i/ili ugovorom. Zakonom je utvrđena fleksibilnost za izvršavanje rashoda i izdataka iz namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva u 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Neprofitne organizacije

  Vesna Lendić Kasalo: Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva u 2023.

  Sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (Nar. nov., br. 31/23) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu. Temeljem Javnog poziva sufinancirat će se projekti organizacija u postotku sufinanciranja koji se kreće od 40 do 70% udjela sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera. Postotak je definiran za svaki pojedini program. U članku se detaljnije pojašnjavaju kriteriji koje trebaju zadovoljiti prijavitelji na Javni poziv te dokumenti koje je potrebno priložiti uz obrazac Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.

  Nositelj ili partner na projektu može biti organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, ali i ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija) koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj. Prihvatljivi su projekti čiji ugovori su potpisani ili je službena objava rezultata natječaja bila tijekom 2023. godine, kao i svi raniji ugovori, odnosno objava rezultata natječaja ako se projektne aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2023. godini. Prijavljeni projekt mora biti u provedbi u trenutku dostave prijave za sufinanciranje.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti

  Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak (samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, djelatnost slobodnih zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva) mogu primiti, uz zadovoljenje određenih uvjeta, ovisno o vrsti djelatnosti kojom se bave, potpore, poticaje, subvencije i pomoći iz različitih izvora.

  Ovisno o tome o kojim se potporama i pomoći radi ovisit će i njihovo evidentiranje u poslovnim knjigama koje vode navedene fizičke osobe. U pravilu se primljene potpore smatraju poslovnim primicima. Međutim, ima i određenih izuzetaka na što posebno i ukazuje o čemu i piše autor članka.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Naknade za bolovanje i rodiljne naknade – obračun obveza i iskazivanje na JOPPD obrascu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Naknade za bolovanje i rodiljne naknade – obračun obveza i iskazivanje na JOPPD obrascu

  Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisani su slučajevi kada se naknada plaće zbog privremene nesposobnosti za rad isplaćuje na teret poslodavca, a kada na teret HZZO-a odnosno državnog proračuna. Upravo o činjenici na čiji se teret isplaćuje naknada ovisi da li je poslodavac dužan obračunati propisane doprinose te porez na dohodak i prirez porezu. Kada se naknada plaće isplaćuje na teret poslodavca tada je poslodavac obvezan na iznos naknade obračunati doprinose i porez na dohodak. Međutim, kada se naknada isplaćuje na teret HZZO-a tada se porez na dohodak ne obračunava, a HZZO obračunava samo doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup.

  Kako se obračunavaju obvezna davanja pri isplati navedenih naknada te kako se iskazuju isplaćene naknade u JOPPD obrascu, tema su ovoga članka.

Javna nabava

 • Ante Loboja, Ivica Pranjić: Jednostavna nabava – s primjerom općeg akta naručitelja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Javna nabava

  Ante Loboja, Ivica Pranjić: Jednostavna nabava – s primjerom općeg akta naručitelja

  Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti nacionalnih pragova iz članka 12. stavka 1. ZJN 2016 odnosno za robu i usluge te projektne natječaje procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura te za radove procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura. Na jednostavnu nabavu ne primjenjuju se odredbe ZJN 2016 već opći akt kojeg donosi sam naručitelj a kojim se utvrđuju pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Uz ogledni primjer općeg akta (pravilnika) o jednostavnoj nabavi autori u članku obrađuju pitanja iz prakse kroz upravnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda RH, te mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Usklađenje pravilnika o radu s izmjenama i dopunama Zakona o radu u pogledu plaće, naknade plaće i materijalnih prava - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Usklađenje pravilnika o radu s izmjenama i dopunama Zakona o radu u pogledu plaće, naknade plaće i materijalnih prava

  Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1.1.2023. (Nar. nov., br. 151/22) propisana je obveza poslodavaca uskladiti svoje pravilnike o radu s njegovim odredbama u roku od 6 mjeseci, što znači do 1.7.2023. godine. Iako za poslodavce koji ne postupe sukladno ovoj obvezi nije izravno propisana prekršajna sankcija, razlozi pravne sigurnosti i mogućnosti za njih povoljnijeg uređenja nalažu im provesti to usklađenje. U ovome članku se, uz tumačenja nadležnog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pojašnjava postupak donošenja izmjena i dopuna pravilnika, te odredbe o plaći naknadi plaće i drugim primanjima koje je potrebno uskladiti.

Gospodarstvo

 • Darko Marečić: Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču (2. dio) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Gospodarstvo

  Darko Marečić: Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču (2. dio)

  Primjena nepoštene poslovne prakse prema potrošačima, prije, za vrijeme i nakon sklapanja pravnog posla je zabranjena i prekršajno sankcionirana. U ovom članku daje se prikaz podjele nepoštenih poslovnih praksi te popis postupaka takvih praksi s primjerima.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Roditeljski dopust - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Roditeljski dopust

  Prava roditelja i njemu izjednačene osobe na vremenske i novčane potpore, kao i uvjeti i način njihova ostvarivanja propisana su i uređena Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/22; u nastavku: Zakon). Jedno od prava koje  pripada zaposlenom i samozaposlenom roditelju odnosno  korisnik je i roditeljski dopust.

  Za roditeljski dopust korisniku pripada pravo na vremensku i novčanu potporu iz čl. 17. i 32. Zakona, koga zaposleni ili samozaposleni roditelj koristi od dana navršetka šest mjeseci života djeteta, odnosno protekom dodatnog rodiljnog dopusta koji majka djeteta koristi 70 dana nakon rođenja djeteta do navršenih šest mjeseci života djeteta.

  Zaposleni/samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust koji može koristiti od dana navršetka šest mjeseci života djeteta, odnosno nakon što protekne vrijeme dodatnog rodiljnog dopusta koji se može koristiti najdulje do navršenih devet mjeseci života djeteta, ako se koristi kao rad s polovicom punog radnog vremena,

  Roditeljski dopust osobno je pravo svake zaposlene/samozaposlene majke odnosno zaposlenog/samozaposlenog oca koje se može koristiti do osme godine života djeteta.

  Zaposleni/samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od osam ili 30 mjeseci, ovisno o broju rođene djece i načinu njegova korištenja, i to:

  • osam mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete
  • 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

  Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, sukladno dogovoru odnosno u slučaju da drugi roditelj nije stekao to pravo, on se koristi u trajanju od šest mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete a 28 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

  Zaposleni/samozaposleni roditelj može koristiti roditeljski dopust u cijelosti ili u dijelovima, a ukoliko ga koristi u dijelovima, može ga koristiti najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.

  Naknada plaće za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za prvih šest mjeseci, ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100% osnovice za naknadu plaće, koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5% proračunske osnovice  mjesečno što je iznos od 995,45 eura.

Obvezno pravo

 • Antonio Marečić: Kapara i odustatnina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2023

  Obvezno pravo

  Antonio Marečić: Kapara i odustatnina

  Kapara i odustatnina su pravni instituti predviđeni kao sredstvo pojačanja ugovora. U vezi primjene ova dva instituta puno je pitanja u praksi, poput onog u vezi pravne naravi ugovora u slučaju kad je kapara dana prilikom sklapanja predugovora o kupoprodaji nekretnine. Naime, iako je u hrvatskom pravnom sustavu većina ugovora konsenzualna, što znači da nastaju u trenutku suglasnosti volja ugovornih strana, svaki ugovor sklopljen uz kaparu postaje realan ugovor koji nastaje predajom novca ili stanovite količine drugih zamjenjivih stvari. Kod odustatnine potrebno je razlikovati taj institut od raskida ugovora. Odgovore na ta i druga pitanja daje autor u ovome članku, uz ogledne primjere ugovora o kupoprodaji s odredbom o kapari i kaparom kao odustatninom, te pregled relevantne sudske prakse.

TEB-ov Poslovni info br. 6/23 (TEB-ov podsjetnik)

 • TEB-ov Poslovni info br. 6/23 (TEB-ov podsjetnik)